آمار کل " واردات از" کشور "نپال" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 نپال 41041900 چرم وپوست دباغي شده بحالت مرطوب (ا زجملهblue- wet )ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موکنده و... 16,500 206,276,000 Rls. 19,519 $
2 1390 نپال 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 570 84,232,042 Rls. 6,870 $
3 1390 نپال 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 525 42,713,840 Rls. 3,484 $
4 1390 نپال 63023900 شستنيهاي رختخوا ب ا زسايرموا دنسجي(باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 160 6,217,294 Rls. 507 $
5 1390 نپال 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 20 5,128,390 Rls. 418 $
مجموع کل
344,567,566 ريال
مجموع کل
30,799 دلار
[1]