آمار کل " واردات از" کشور "نيوزيلند" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 نيوزيلند 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 6,619,100 338,826,142,868 Rls. 31,745,468 $
2 1390 نيوزيلند 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 2,912,375 111,372,096,113 Rls. 10,466,216 $
3 1390 نيوزيلند 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 1,520,363 104,482,660,538 Rls. 9,433,147 $
4 1390 نيوزيلند 03037800 ماهي مرلو(Merlus) ,يخ زده 3,750,203 50,577,477,068 Rls. 4,618,422 $
5 1390 نيوزيلند 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شکم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...).باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 6,084,264 41,879,072,868 Rls. 3,964,716 $
6 1390 نيوزيلند 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 791,300 29,383,679,379 Rls. 2,721,265 $
7 1390 نيوزيلند 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 7,842 28,948,596,794 Rls. 2,693,568 $
8 1390 نيوزيلند 85269100 دستگاههاي کمک ناوبري را ديوئي 2,350 10,591,544,954 Rls. 978,290 $
9 1390 نيوزيلند 03042900 فيله ماهي بغيراز نوع شمشيرماهي واره ماهي بصورت منجمد . 667,791 9,585,756,844 Rls. 848,479 $
10 1390 نيوزيلند 03037410 ماهي بلو مکرل (Blue - Mackrel) يخ زده 1,306,950 7,820,350,807 Rls. 717,660 $
11 1390 نيوزيلند 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 13,484 7,006,349,037 Rls. 651,554 $
12 1390 نيوزيلند 03035100 شاه ماهي ها (clupea harengus .clupeapallasii) يخ زده باسثناي جگر و اشپل آن 356,505 3,960,350,804 Rls. 356,362 $
13 1390 نيوزيلند 04070013 تخم مرغ نطفه دار اجداد گوشتي 4,920 3,872,359,759 Rls. 354,181 $
14 1390 نيوزيلند 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 9,959 3,663,468,522 Rls. 338,187 $
15 1390 نيوزيلند 44111492 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده پروفيل روكش شده 903,180 3,606,428,329 Rls. 348,649 $
16 1390 نيوزيلند 03035200 ماهي روغن (Gadus morhua Gadus ogac Gadus macroce phalus) يخ زده باسثناي جگر و اشپل آن 326,352 3,535,682,277 Rls. 323,161 $
17 1390 نيوزيلند 51052100 پشم شانه زده بصورت توده. 19,703 2,410,024,026 Rls. 227,769 $
18 1390 نيوزيلند 85176100 ايستگاههاي ( مخابراتي )اصلي . 3,650 2,005,852,003 Rls. 186,400 $
19 1390 نيوزيلند 85176950 گيرنده فرستنده قابل حمل دستي ازنوع راديويي 1,493 1,992,024,135 Rls. 178,411 $
20 1390 نيوزيلند 32041910 مخلوط برپايه موادرنگي ديسپرسه چندين ماده رنگ كننده مشمول شماره 320411لغايت 320419 43,601 1,865,454,727 Rls. 172,043 $
21 1390 نيوزيلند 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 3,092 1,826,177,831 Rls. 172,248 $
22 1390 نيوزيلند 03032200 ماهي آزا د ا قيانوس ا طلس و ماهي ا زا د دا نوب (salmon danube and atlantic) ,يخ زده باسثنا ي جگرو تخم و مني ماهي 94,637 1,381,244,497 Rls. 128,826 $
23 1390 نيوزيلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 35,630 1,165,104,730 Rls. 109,678 $
24 1390 نيوزيلند 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,250 1,059,392,544 Rls. 100,762 $
25 1390 نيوزيلند 32081060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پلي استرها 28,400 899,696,857 Rls. 81,217 $
26 1390 نيوزيلند 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 22,220 890,166,400 Rls. 85,389 $
27 1390 نيوزيلند 85176960 گيرنده فرستنده قابل نصب درخودرو ازنوع راديوتلفني 738 625,367,576 Rls. 58,144 $
28 1390 نيوزيلند 03037900 ماهيهايي که در جاي ديگري مذکور و يا مشمول نباشند ,يخ زده 40,848 577,747,988 Rls. 56,038 $
29 1390 نيوزيلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,761 553,604,823 Rls. 51,961 $
30 1390 نيوزيلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 5,000 537,598,620 Rls. 50,870 $
31 1390 نيوزيلند 39252000 درب و پنجره و چارچوب آنها و آستانه در ا ز موا د پلاستيکي 6,164 508,217,439 Rls. 47,564 $
32 1390 نيوزيلند 38089919 ضدجوندگان ومحصولات همانندآماده بصورت خرده فروشي يابصورت فرآورده يابه شكل اشياءغيرمذكور 15,000 505,676,290 Rls. 47,193 $
33 1390 نيوزيلند 03037500 ا ره ماهي و ساير کوسه ماهيها(sharks and dogfish) ,يخ زده 52,970 319,748,845 Rls. 30,373 $
34 1390 نيوزيلند 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 7,770 262,317,599 Rls. 24,707 $
35 1390 نيوزيلند 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 436 146,979,769 Rls. 13,756 $
36 1390 نيوزيلند 85078000 ا نباره هاي برقي (غيرا زا نوا ع سرب -ا سيد, نيکل- کادميم, نيکل- آهن ) 65 114,914,149 Rls. 10,700 $
37 1390 نيوزيلند 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 165 105,365,965 Rls. 9,791 $
38 1390 نيوزيلند 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 18 86,994,768 Rls. 7,699 $
39 1390 نيوزيلند 32082060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 6,900 79,372,978 Rls. 7,699 $
40 1390 نيوزيلند 38140000 حلال هاورقيق کننده هاي آلي مرکب غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 600 61,932,795 Rls. 6,007 $
41 1390 نيوزيلند 48142000 کاغذديوا ري وپوشش هاي ديوا ري همانندمتشکل ا زکاغذبارويه قشرزده, ا ندوده بالايه ا ي ا ز.پلاستيك 1,000 56,625,205 Rls. 5,197 $
42 1390 نيوزيلند 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 3,140 43,486,115 Rls. 4,109 $
43 1390 نيوزيلند 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 600 38,395,854 Rls. 3,199 $
44 1390 نيوزيلند 95089010 --- جايگاه تيراندازي و ساير تفريحات در هواي آزاد 600 35,739,244 Rls. 3,345 $
45 1390 نيوزيلند 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 35 32,479,590 Rls. 3,040 $
46 1390 نيوزيلند 85291020 آنتن مخابرا تي 75 23,081,882 Rls. 2,172 $
47 1390 نيوزيلند 96082000 قلم وقلمهاي علامتگذا ري بانوک نمدي وياسايرنوکهاي متخلخل. 60 19,895,726 Rls. 1,864 $
48 1390 نيوزيلند 85181000 ميکروفون و پايه آن 52 11,009,842 Rls. 1,025 $
49 1390 نيوزيلند 85044020 شارژر باطري 4 7,830,193 Rls. 726 $
50 1390 نيوزيلند 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 14 6,932,344 Rls. 673 $
51 1390 نيوزيلند 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 40 6,354,903 Rls. 611 $
52 1390 نيوزيلند 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 9 5,657,059 Rls. 533 $
53 1390 نيوزيلند 85183000 هدفون وگوشي ( Earphone-headphone ) حتي توام شده بايك ميکروفون 2 4,672,286 Rls. 381 $
54 1390 نيوزيلند 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 3 4,671,831 Rls. 443 $
55 1390 نيوزيلند 42022900 کيف دستي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 9 3,092,142 Rls. 293 $
56 1390 نيوزيلند 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 15 2,464,260 Rls. 201 $
57 1390 نيوزيلند 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 1 328,084 Rls. 30 $
مجموع کل
779,395,710,876 ريال
مجموع کل
72,452,411 دلار
[1]