آمار کل " واردات از" کشور "نروژ" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 نروژ 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 345,553 114,009,000,000 Rls. 11,040,965 $
2 1390 نروژ 03032200 ماهي آزا د ا قيانوس ا طلس و ماهي ا زا د دا نوب (salmon danube and atlantic) ,يخ زده باسثنا ي جگرو تخم و مني ماهي 377,925 20,850,620,969 Rls. 1,863,878 $
3 1390 نروژ 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 6,291 17,733,785,301 Rls. 1,610,291 $
4 1390 نروژ 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 18,623 15,239,289,592 Rls. 1,430,271 $
5 1390 نروژ 84072100 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار ،خارج ا زبدنه (outboard motors )برا ي وسايط نقليه آبي 2,700 8,233,714,800 Rls. 779,118 $
6 1390 نروژ 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 830 7,886,095,407 Rls. 754,578 $
7 1390 نروژ 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 364,006 5,281,249,519 Rls. 481,253 $
8 1390 نروژ 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 12,900 5,168,000,000 Rls. 500,484 $
9 1390 نروژ 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 310,839 4,764,615,482 Rls. 442,710 $
10 1390 نروژ 81089000 مصنوعات ا زتيتان, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 700 4,730,111,975 Rls. 431,580 $
11 1390 نروژ 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 12,300 4,719,214,386 Rls. 428,408 $
12 1390 نروژ 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 932 3,170,900,000 Rls. 292,195 $
13 1390 نروژ 03032900 خانواده ماهي ازاد، (باستثناي ماهي ازاد اقيانوس ارام ، اطلس ودانوب ) يخ زده به استثناي جگر ، تخم ومني ماهي 19,821 2,043,770,594 Rls. 166,702 $
14 1390 نروژ 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 1,161 1,988,801,150 Rls. 188,073 $
15 1390 نروژ 31052000 کودهاي معدني يا شيميائي دا را ي سه عنصر حاصلخيز کننده ا زت , فسفر و پتاسيم 240,000 1,967,835,514 Rls. 186,684 $
16 1390 نروژ 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 2,284 1,928,057,178 Rls. 175,918 $
17 1390 نروژ 96032100 مسوا ک دندا ن همچينين مسواك دندان عاريه 51,828 1,865,280,980 Rls. 168,130 $
18 1390 نروژ 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 50 1,459,000,000 Rls. 130,852 $
19 1390 نروژ 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 27,000 1,435,132,458 Rls. 135,595 $
20 1390 نروژ 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 192,000 1,407,553,064 Rls. 130,088 $
21 1390 نروژ 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 90 1,306,426,068 Rls. 122,647 $
22 1390 نروژ 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 72,287 1,082,502,066 Rls. 103,213 $
23 1390 نروژ 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 13,562 1,062,000,000 Rls. 102,096 $
24 1390 نروژ 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 3,500 1,017,853,610 Rls. 97,393 $
25 1390 نروژ 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 3,595 741,675,169 Rls. 66,310 $
26 1390 نروژ 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 338 725,654,964 Rls. 66,209 $
27 1390 نروژ 87150000 کالسکه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها 1,435 601,596,763 Rls. 54,890 $
28 1390 نروژ 28046900 حاوي كمتر ا ز99/99 درصد وزني سيليسيم 20,000 581,560,622 Rls. 49,634 $
29 1390 نروژ 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 1,550 532,329,778 Rls. 51,112 $
30 1390 نروژ 31026000 ا ملاح مضاعف و مخلوطهاي نيترا ت کلسيم و نيترا ت آمونيوم 73,500 471,732,279 Rls. 44,432 $
31 1390 نروژ 85352910 سکسيونر براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتر 7,370 451,364,777 Rls. 42,322 $
32 1390 نروژ 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربکس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 703 446,454,602 Rls. 41,897 $
33 1390 نروژ 33062000 نخ برا ي تميزکردن بين دندا نها(نخ دندا ن ),(ِdentalfloss)بصورت بسته هاي خرده فروشي فردي 7,435 421,477,710 Rls. 38,576 $
34 1390 نروژ 03037200 ماهي روغن کوچک (haddock) ,يخ زده باسثناي جگر ، تخم و مني آن 10,097 407,713,596 Rls. 37,419 $
35 1390 نروژ 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 18,000 387,585,000 Rls. 36,769 $
36 1390 نروژ 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 1,080 383,140,302 Rls. 36,279 $
37 1390 نروژ 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 550 379,432,535 Rls. 36,306 $
38 1390 نروژ 89079000 ا دوا ت شناورمثلا کلک (غيرا زکلک قابل بادکردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سکوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي ) 64 340,452,188 Rls. 31,922 $
39 1390 نروژ 85015110 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون asynchronous به قدرت حداكثر 750 وات باجريان متناوب ،چند فاز 88 336,705,616 Rls. 31,861 $
40 1390 نروژ 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 4,245 336,091,122 Rls. 31,232 $
41 1390 نروژ 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 7,051 326,915,319 Rls. 30,364 $
42 1390 نروژ 28181000 کوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 25,000 265,197,174 Rls. 24,442 $
43 1390 نروژ 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 2,285 237,749,232 Rls. 22,512 $
44 1390 نروژ 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 3,800 233,915,000 Rls. 22,149 $
45 1390 نروژ 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 15 229,374,876 Rls. 22,047 $
46 1390 نروژ 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 215 207,301,052 Rls. 19,933 $
47 1390 نروژ 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 96,000 203,398,351 Rls. 18,859 $
48 1390 نروژ 28353900 ساير پلي فسفاتها غير از تري فسفات سديم 20,000 182,694,738 Rls. 17,419 $
49 1390 نروژ 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 177 157,637,300 Rls. 13,706 $
50 1390 نروژ 85471090 ساير قطعات عايق ا ز سرا ميک ،محتوي كمتراز 80درصد وزني ا کسيدهاي فلزي 1,218 155,533,131 Rls. 14,274 $
51 1390 نروژ 63062900 چادرا زموا دنسجي(باستثناء الياف سنتتيک ) 2,561 153,070,746 Rls. 14,409 $
52 1390 نروژ 85462012 مقره عايق برق ازسراميك ،توخالي بدون قطعات فلزي ،مخصوص ترا نسهاي فشارقوي ا ز 63کيلوولت به بالا 790 147,505,848 Rls. 13,459 $
53 1390 نروژ 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 38 138,223,674 Rls. 12,457 $
54 1390 نروژ 85171290 سايرتلفن هايي كه درشبكه هاي سيستم كارمي كنند غيرازتلفن همراه 15 128,788,760 Rls. 11,751 $
55 1390 نروژ 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 4,455 123,494,798 Rls. 11,671 $
56 1390 نروژ 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 40 92,429,350 Rls. 8,769 $
57 1390 نروژ 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 200 90,562,558 Rls. 7,387 $
58 1390 نروژ 85372010 تابلوها،پانلهاوتكيه گاههاي مجهزبه دوياچنددستگاه رديف 8535يا8536,برا ي ولتاژبيشترا ز1000ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 3,100 84,689,948 Rls. 8,214 $
59 1390 نروژ 84138200 بالابرهاي آبگونها 220 82,303,377 Rls. 7,554 $
60 1390 نروژ 94018000 نشيمنهايي كه درجاي ديگر ذكر نشده باشد 380 80,547,966 Rls. 7,349 $
61 1390 نروژ 90278010 دستگاه PH متر 35 73,578,140 Rls. 6,966 $
62 1390 نروژ 90148000 آلات و دستگاههاي ناوبري غيرازرديف 90142000و90141000 30 69,961,868 Rls. 6,696 $
63 1390 نروژ 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 800 66,310,536 Rls. 6,092 $
64 1390 نروژ 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 30 65,870,684 Rls. 6,010 $
65 1390 نروژ 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 199 64,059,219 Rls. 6,074 $
66 1390 نروژ 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 200 55,191,524 Rls. 5,151 $
67 1390 نروژ 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 18 38,458,978 Rls. 3,639 $
68 1390 نروژ 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 350 32,485,021 Rls. 3,002 $
69 1390 نروژ 85340000 مدا رهاي چاپي 46 31,252,000 Rls. 2,991 $
70 1390 نروژ 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 207 28,820,101 Rls. 2,770 $
71 1390 نروژ 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 11 22,760,988 Rls. 1,960 $
72 1390 نروژ 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 54 15,401,802 Rls. 1,414 $
73 1390 نروژ 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 62 14,964,483 Rls. 1,409 $
74 1390 نروژ 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 56 12,392,339 Rls. 1,131 $
75 1390 نروژ 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 30 9,688,421 Rls. 878 $
76 1390 نروژ 85184000 تقويت کننده برقي فرکانس قابل شنوا ئي 1 4,530,628 Rls. 438 $
77 1390 نروژ 03042900 فيله ماهي بغيراز نوع شمشيرماهي واره ماهي بصورت منجمد . 54 4,378,190 Rls. 402 $
مجموع کل
241,827,215,255 ريال
مجموع کل
22,826,040 دلار
[1]