آمار کل " واردات از" کشور "مکزيک" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 مکزيک 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 860,000 7,837,349,911 Rls. 736,892 $
2 1390 مکزيک 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 167,817 6,748,791,422 Rls. 636,343 $
3 1390 مکزيک 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 46,196 2,413,224,342 Rls. 223,450 $
4 1390 مکزيک 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 602 2,254,965,382 Rls. 212,683 $
5 1390 مکزيک 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 341,769 2,247,021,684 Rls. 212,384 $
6 1390 مکزيک 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 281 1,062,585,529 Rls. 92,141 $
7 1390 مکزيک 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 38,235 1,005,353,200 Rls. 89,862 $
8 1390 مکزيک 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 355 852,703,840 Rls. 79,966 $
9 1390 مکزيک 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 12,000 791,201,325 Rls. 68,794 $
10 1390 مکزيک 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 15,382 790,449,553 Rls. 72,648 $
11 1390 مکزيک 07134000 عدس ( Lentil) غلاف کنده , خشک کرده 94,348 668,257,720 Rls. 63,162 $
12 1390 مکزيک 29322900 سايرلاکتون ها ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 200 559,294,560 Rls. 51,691 $
13 1390 مکزيک 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 260 452,401,382 Rls. 41,205 $
14 1390 مکزيک 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 2,350 423,656,105 Rls. 39,370 $
15 1390 مکزيک 72023000 فروسيليکومنگنز. 10,000 341,150,009 Rls. 32,242 $
16 1390 مکزيک 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 12,000 338,325,474 Rls. 31,975 $
17 1390 مکزيک 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 270 303,650,017 Rls. 28,418 $
18 1390 مکزيک 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 130 171,873,576 Rls. 16,279 $
19 1390 مکزيک 85269100 دستگاههاي کمک ناوبري را ديوئي 12 168,999,361 Rls. 15,772 $
20 1390 مکزيک 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 1,000 168,555,384 Rls. 13,748 $
21 1390 مکزيک 27101930 گريس 2,720 164,217,200 Rls. 14,728 $
22 1390 مکزيک 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 1,396 155,680,369 Rls. 14,713 $
23 1390 مکزيک 29310000 ترکيبات آلي ، غيرآلي 200 124,874,049 Rls. 11,098 $
24 1390 مکزيک 84821000 بلبرينگ. 403 95,247,598 Rls. 9,220 $
25 1390 مکزيک 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 493 64,725,696 Rls. 6,222 $
26 1390 مکزيک 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 1,350 50,331,717 Rls. 4,693 $
27 1390 مکزيک 10011090 گندم سخت به غيراز گندم دامي . 400 50,181,409 Rls. 4,727 $
28 1390 مکزيک 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 285 43,302,376 Rls. 4,062 $
29 1390 مکزيک 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 302 39,604,304 Rls. 3,807 $
30 1390 مکزيک 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 158 39,034,719 Rls. 3,539 $
31 1390 مکزيک 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 1,158 29,607,970 Rls. 2,810 $
32 1390 مکزيک 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 307 27,107,773 Rls. 2,562 $
33 1390 مکزيک 90066900 دستگاههاي توليدنورآذرخشي ولامپ توليدنورآذرخشي درعکاسي که درجاي ديگري مذکورنباشد. 435 26,690,287 Rls. 2,513 $
34 1390 مکزيک 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 13 25,274,452 Rls. 2,393 $
35 1390 مکزيک 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 200 24,630,364 Rls. 2,337 $
36 1390 مکزيک 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 500 22,865,865 Rls. 2,140 $
37 1390 مکزيک 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 60 22,500,000 Rls. 2,126 $
38 1390 مکزيک 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 75 20,954,685 Rls. 1,900 $
39 1390 مکزيک 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 2 20,700,134 Rls. 1,942 $
40 1390 مکزيک 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 150 8,161,962 Rls. 758 $
41 1390 مکزيک 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 452 8,103,210 Rls. 786 $
42 1390 مکزيک 85334020 مقاومت متغير( پتانسيومتروولوم )S.M.D 3 4,245,522 Rls. 402 $
43 1390 مکزيک 38019000 فرآورده هابرا ساس گرا فيت ياکربن به شکل خمير,بلوک يامحصولات نيمه ساخته غيرمذکوردرجاي ديگ 120 2,384,119 Rls. 223 $
مجموع کل
30,670,235,556 ريال
مجموع کل
2,858,728 دلار
[1]