آمار کل " واردات از" کشور "مونته نگرو" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 مونته نگرو 48192010 پاکت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 104,303 6,328,135,676 Rls. 561,294 $
2 1390 مونته نگرو 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 169,103 2,395,508,251 Rls. 224,083 $
3 1390 مونته نگرو 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 8,220 1,998,113,510 Rls. 190,858 $
4 1390 مونته نگرو 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 18,250 593,260,637 Rls. 54,801 $
5 1390 مونته نگرو 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 5,000 156,195,960 Rls. 15,013 $
مجموع کل
11,471,214,034 ريال
مجموع کل
1,046,050 دلار
[1]