آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ويژه اقتصادي حسن رود" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 84791022 فنيشرمستعمل با سال ساخت پنج سال وكمتر،باقدرت بيش از 180اسب بخار 24,890 2,906,952,450 Rls. 237,109 $
2 1390 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 48,250 1,570,535,208 Rls. 128,102 $
3 1390 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 12081000 آرد و زبره دا نه سويا 67,500 705,600,450 Rls. 67,838 $
4 1390 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 44111299 ---ساير 72,931 329,781,504 Rls. 31,710 $
5 1390 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 2,065 178,149,810 Rls. 16,837 $
6 1390 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 5,889 112,837,482 Rls. 10,816 $
7 1390 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 39,785 80,480,768 Rls. 7,621 $
8 1390 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 4,812 28,385,923 Rls. 2,714 $
9 1390 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 500 9,549,007 Rls. 779 $
10 1390 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 38160000 سيمان ها وملاطها وبتون ها وترکيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 9,040 4,399,463 Rls. 409 $
11 1390 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 24 2,882,551 Rls. 271 $
12 1390 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,000 742,966 Rls. 70 $
مجموع کل
5,930,297,582 ريال
مجموع کل
504,274 دلار
[1]