آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 89011090 سايرکشتيهاوقايقهاي مسافربري ا ز هرنوع بجزقايق هاي تفريحي عمومي 2,250,000 39,442,752,924 Rls. 3,792,937 $
2 1390 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 301,940 4,638,554,469 Rls. 432,416 $
3 1390 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84261900 جرثقيل هاي جابجاکننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي پلي ،جرثقيل هاي سقفي ريلي وشاسي دار متحرك كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد. 265,170 4,586,308,200 Rls. 433,009 $
4 1390 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20071010 پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري(اناناس ، موز، انبه و ...)هموژنيزه 506,754 3,407,322,082 Rls. 322,911 $
5 1390 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 328,360 2,720,121,622 Rls. 257,392 $
6 1390 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 38061000 کولوفان ها و ا سيدهاي رزيني 171,000 2,695,207,952 Rls. 253,396 $
7 1390 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 338,144 2,603,296,200 Rls. 236,016 $
8 1390 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 99,422 2,572,461,059 Rls. 246,145 $
9 1390 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 92,750 1,099,521,083 Rls. 93,840 $
10 1390 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 28272000 کلرورکلسيم 567,500 1,049,167,890 Rls. 99,972 $
11 1390 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 75,196 473,843,415 Rls. 45,343 $
12 1390 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 37,639 240,966,797 Rls. 22,696 $
13 1390 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 37,800 231,824,539 Rls. 21,957 $
14 1390 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 17,500 150,263,178 Rls. 14,070 $
15 1390 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 3,240 118,363,593 Rls. 11,487 $
16 1390 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,000 47,723,082 Rls. 4,562 $
مجموع کل
66,077,698,085 ريال
مجموع کل
6,288,149 دلار
[1]