آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ازاد بندرانزلي" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 85,130,719 366,592,408,999 Rls. 33,905,807 $
2 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 39,149,634 339,191,219,730 Rls. 30,527,504 $
3 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 33,299,081 284,488,785,604 Rls. 26,678,812 $
4 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 31,400,286 224,721,006,207 Rls. 21,051,656 $
5 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 6,799,750 63,886,248,427 Rls. 5,960,376 $
6 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 8,445,585 59,864,205,097 Rls. 5,693,823 $
7 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 4,551,634 37,368,275,626 Rls. 3,483,190 $
8 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غيرمذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 3,928,390 31,857,208,807 Rls. 2,988,201 $
9 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 3,603,594 30,421,420,377 Rls. 2,903,992 $
10 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,715,180 26,104,817,185 Rls. 2,472,515 $
11 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,799,721 21,301,680,111 Rls. 2,002,972 $
12 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 2,133,990 18,528,588,709 Rls. 1,577,706 $
13 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 2,255,650 15,530,732,533 Rls. 1,476,240 $
14 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 2,064,011 15,368,678,391 Rls. 1,446,736 $
15 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 31042000 کلرور پتاسيم 3,405,691 12,757,558,511 Rls. 1,169,786 $
16 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 72092800 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 1,473,780 12,462,776,707 Rls. 1,161,308 $
17 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 1,372,493 10,233,976,832 Rls. 963,280 $
18 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 1,032,190 9,119,449,168 Rls. 743,838 $
19 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 1,127,584 8,504,362,233 Rls. 772,927 $
20 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 627,237 8,470,158,517 Rls. 771,244 $
21 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 756,846 6,286,956,359 Rls. 592,718 $
22 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 686,510 5,860,255,653 Rls. 563,486 $
23 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 429,705 5,026,288,667 Rls. 442,265 $
24 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 462,144 3,150,994,086 Rls. 299,643 $
25 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 44041000 ترکه وچوب دونيم شده, بطورساده هموا رياگردشده ولي خرا طي ياخم نشده برا ي ساختن عصاچترياهمانند ازتيره كاج 666,033 2,015,097,122 Rls. 187,787 $
26 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 224,824 1,715,728,011 Rls. 164,942 $
27 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 138,474 1,167,594,711 Rls. 107,158 $
28 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 123,990 976,769,370 Rls. 92,427 $
29 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 67,000 969,532,119 Rls. 91,728 $
30 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 10030000 جو 267,075 950,647,181 Rls. 77,541 $
31 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 110,020 797,437,933 Rls. 76,324 $
32 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 54,880 494,175,151 Rls. 46,881 $
33 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 92,700 461,675,472 Rls. 43,728 $
34 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 73063010 لوله هاي به قطريک سانتيمتروکمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 38,009 364,288,865 Rls. 33,467 $
35 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 6,235 264,187,933 Rls. 25,063 $
36 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره کاج 60,623 248,086,911 Rls. 20,235 $
37 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 4,100 243,305,977 Rls. 22,814 $
38 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 29,700 198,868,089 Rls. 19,034 $
39 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 53,190 174,873,242 Rls. 16,066 $
40 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 94035090 ---ساير 3,344 150,851,827 Rls. 12,304 $
41 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 17,460 145,197,267 Rls. 13,880 $
42 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 7,420 115,016,220 Rls. 11,055 $
43 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,011 108,941,577 Rls. 8,886 $
44 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 68080000 لوحه, صفحه چهارگوش وبلوک واشياء همانند ازالياف نباتي ، كاه ، كلش ،تراشه ، خرده چوب ، ريزه چوب ، خاك اره يا از ساير آخال چوب فشرده شده با سيمان، گچ يا با ساير چسباننده هاي معدني به هم فشرده شده باشند. 17,988 92,520,053 Rls. 8,822 $
45 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 72241000 شمش وسايرا شکال ا وليه, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 9,020 81,221,936 Rls. 7,705 $
46 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 1,502 69,283,727 Rls. 6,365 $
47 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 430 66,124,005 Rls. 6,261 $
48 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 94017100 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه شده 1,035 65,687,771 Rls. 5,358 $
49 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,200 64,285,830 Rls. 6,030 $
50 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,600 52,553,912 Rls. 5,076 $
51 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 535 33,370,261 Rls. 3,226 $
52 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 48026200 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودشده بصورت ورق بحالت تانشده يک ضلع ا ز435وضلع ديگرا ز297mmبيشترنباشد 3,820 32,088,484 Rls. 3,099 $
53 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 85131000 چراغ برقي قابل حمل که بامنبع نيروي همراه خود کار ميکند 188 17,176,009 Rls. 1,578 $
54 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 85393120 لامپ کم مصرفComract 70 12,237,907 Rls. 1,124 $
55 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 30 8,416,244 Rls. 773 $
56 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 95089090 چرخ وفلك ،تاب ،سيرك سيار ،تئاتر سيار ،باغ وحش سيار 115 6,459,827 Rls. 527 $
57 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 2 2,919,921 Rls. 268 $
58 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 94052000 چرا غ کنارتختخوا ب, چرا غ روميزي وچرا غهاي پايه دا ردا خل ساختمان, برقي 34 1,846,421 Rls. 170 $
59 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 95051000 ا شياءبرا ي جشن کريسمس 16 1,288,200 Rls. 118 $
60 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 94056000 چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا ني را هنما و ا شياء همانند 4 644,101 Rls. 59 $
مجموع کل
1,629,268,452,123 ريال
مجموع کل
150,777,904 دلار
[1]