آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد کيش" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 منطقه آزاد کيش 89019000 وسايل نقليه آبي براي حمل ونقل کالاووسايل نقليه آبي برا ي حمل و نقل توام اشخاص و کالا 81,000 120,018,145,650 Rls. 10,197,778 $
2 1390 منطقه آزاد کيش 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 144,178 90,280,627,109 Rls. 8,539,860 $
3 1390 منطقه آزاد کيش 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 472,863 89,104,307,421 Rls. 8,142,720 $
4 1390 منطقه آزاد کيش 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 1,210,139 78,393,461,641 Rls. 7,396,960 $
5 1390 منطقه آزاد کيش 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 330,265 55,264,665,049 Rls. 5,323,507 $
6 1390 منطقه آزاد کيش 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 34,459 49,315,943,892 Rls. 4,603,976 $
7 1390 منطقه آزاد کيش 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,163,507 47,115,999,435 Rls. 4,355,920 $
8 1390 منطقه آزاد کيش 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 3,242,321 39,127,213,414 Rls. 3,558,440 $
9 1390 منطقه آزاد کيش 98870342 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سوا ري کاربا ساخت دا خل کمترا ز 14% (full c.k.d) بجز لاستيک 260,645 33,605,721,677 Rls. 3,230,077 $
10 1390 منطقه آزاد کيش 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 405,147 32,605,898,043 Rls. 2,984,901 $
11 1390 منطقه آزاد کيش 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 2,212,175 31,124,509,336 Rls. 2,832,075 $
12 1390 منطقه آزاد کيش 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 2,983,324 30,778,658,782 Rls. 2,816,445 $
13 1390 منطقه آزاد کيش 85176100 ايستگاههاي ( مخابراتي )اصلي . 35,636 30,534,394,724 Rls. 2,951,894 $
14 1390 منطقه آزاد کيش 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 2,102,388 30,188,955,172 Rls. 2,746,948 $
15 1390 منطقه آزاد کيش 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 130,000 29,830,535,710 Rls. 2,827,033 $
16 1390 منطقه آزاد کيش 84705090 ماشين هاي صندوق ثبات غير از دستگاههاي كارت خوان 35,055 29,017,319,155 Rls. 2,731,556 $
17 1390 منطقه آزاد کيش 40112000 تايربادي نوا زکائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 668,139 23,176,392,663 Rls. 2,130,606 $
18 1390 منطقه آزاد کيش 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 593 19,514,188,618 Rls. 1,846,536 $
19 1390 منطقه آزاد کيش 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 96,706 19,460,732,732 Rls. 1,787,629 $
20 1390 منطقه آزاد کيش 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 365,832 19,343,790,850 Rls. 1,805,756 $
21 1390 منطقه آزاد کيش 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 34,078 18,393,017,824 Rls. 1,648,446 $
22 1390 منطقه آزاد کيش 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 79,794 18,094,936,142 Rls. 1,641,413 $
23 1390 منطقه آزاد کيش 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 27,553 17,152,966,777 Rls. 1,640,269 $
24 1390 منطقه آزاد کيش 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 108,315 15,827,215,019 Rls. 1,489,724 $
25 1390 منطقه آزاد کيش 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 31,270 14,081,816,163 Rls. 1,346,125 $
26 1390 منطقه آزاد کيش 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 85,705 14,000,879,871 Rls. 1,341,123 $
27 1390 منطقه آزاد کيش 33051000 شامپوها 123,814 12,550,486,088 Rls. 1,144,265 $
28 1390 منطقه آزاد کيش 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 20,710 11,372,850,946 Rls. 1,088,400 $
29 1390 منطقه آزاد کيش 44109090 ساير مواد بارزين ياساير موادچسباننده كارشده 2,036,077 10,672,110,760 Rls. 968,433 $
30 1390 منطقه آزاد کيش 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 4,000 10,237,653,610 Rls. 974,826 $
31 1390 منطقه آزاد کيش 85111000 شمع هاي جرقه زن 49,762 10,232,872,595 Rls. 917,518 $
32 1390 منطقه آزاد کيش 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 23,409 9,698,246,511 Rls. 911,383 $
33 1390 منطقه آزاد کيش 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 158,709 9,551,560,572 Rls. 869,777 $
34 1390 منطقه آزاد کيش 85016100 ژنرا تورها باجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت حدا کثر 75کيلوولت آمپرKVA 17,580 9,036,447,000 Rls. 737,067 $
35 1390 منطقه آزاد کيش 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 268,848 8,909,161,621 Rls. 820,792 $
36 1390 منطقه آزاد کيش 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 948 8,860,370,151 Rls. 839,468 $
37 1390 منطقه آزاد کيش 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 586,871 8,845,115,473 Rls. 759,374 $
38 1390 منطقه آزاد کيش 89079000 ا دوا ت شناورمثلا کلک (غيرا زکلک قابل بادکردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سکوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي ) 16,101 8,497,332,968 Rls. 801,486 $
39 1390 منطقه آزاد کيش 19041000 فرآورده هاي غلات که با عمل پف کردن يا تفت دا دن بدست آمده باشند 310,961 8,332,383,822 Rls. 772,850 $
40 1390 منطقه آزاد کيش 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 136,935 8,304,148,838 Rls. 797,802 $
41 1390 منطقه آزاد کيش 87088010 سيستم فنربندي وقطعات مربوطه (شامل كمك فنرها ) ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 19,152 8,059,765,688 Rls. 770,816 $
42 1390 منطقه آزاد کيش 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 26,798 7,867,963,626 Rls. 725,099 $
43 1390 منطقه آزاد کيش 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 20,279 7,670,500,271 Rls. 737,406 $
44 1390 منطقه آزاد کيش 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 18,678 6,776,959,981 Rls. 643,664 $
45 1390 منطقه آزاد کيش 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 138,854 6,556,146,629 Rls. 534,759 $
46 1390 منطقه آزاد کيش 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليدومونتيورغيرمذکوردرجاي ديگر 6,607 6,553,938,299 Rls. 616,815 $
47 1390 منطقه آزاد کيش 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 25,100 6,543,767,260 Rls. 619,548 $
48 1390 منطقه آزاد کيش 40131000 لاستيک تويي ا زکائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبيل سوا ري (ا زجمله ا ستيشن وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبيل هاي باري 169,085 6,374,468,912 Rls. 556,166 $
49 1390 منطقه آزاد کيش 85352190 ساير قطع کننده هاي خودکارمدا ربراي ولتاژ کمتر از72.5 كيلوولت بجزسکسيونرودژنکتور 13,844 6,158,652,930 Rls. 573,631 $
50 1390 منطقه آزاد کيش 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 168,350 6,001,323,197 Rls. 557,987 $
51 1390 منطقه آزاد کيش 72029940 فروسيليکومنيزيم 168,000 5,827,453,318 Rls. 548,879 $
52 1390 منطقه آزاد کيش 84821000 بلبرينگ. 39,433 5,705,673,299 Rls. 527,890 $
53 1390 منطقه آزاد کيش 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 23,004 5,532,192,888 Rls. 499,280 $
54 1390 منطقه آزاد کيش 85171290 سايرتلفن هايي كه درشبكه هاي سيستم كارمي كنند غيرازتلفن همراه 650 5,493,515,207 Rls. 525,142 $
55 1390 منطقه آزاد کيش 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 154 5,478,463,352 Rls. 503,443 $
56 1390 منطقه آزاد کيش 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 10,578 5,429,934,600 Rls. 498,983 $
57 1390 منطقه آزاد کيش 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 374,143 5,328,788,381 Rls. 484,336 $
58 1390 منطقه آزاد کيش 84059000 ا جزا ءوقطعات مولدهاي گازهوا ياگازآب وغيره 369 4,743,231,380 Rls. 404,816 $
59 1390 منطقه آزاد کيش 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 4,370 4,174,391,778 Rls. 401,230 $
60 1390 منطقه آزاد کيش 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 11,285 4,174,060,744 Rls. 399,443 $
61 1390 منطقه آزاد کيش 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 154,326 4,105,911,020 Rls. 378,839 $
62 1390 منطقه آزاد کيش 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 135,632 4,102,434,506 Rls. 368,760 $
63 1390 منطقه آزاد کيش 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 20,686 4,066,811,377 Rls. 389,792 $
64 1390 منطقه آزاد کيش 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 56,000 3,596,878,381 Rls. 328,338 $
65 1390 منطقه آزاد کيش 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 7,648 3,296,526,663 Rls. 312,825 $
66 1390 منطقه آزاد کيش 34011140 صابون طبي 19,765 3,290,784,617 Rls. 297,555 $
67 1390 منطقه آزاد کيش 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 108,187 3,218,041,180 Rls. 275,368 $
68 1390 منطقه آزاد کيش 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 376 3,071,406,471 Rls. 267,384 $
69 1390 منطقه آزاد کيش 15141900 روغن غير خام كلزاياكانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسبك 269,784 3,066,587,889 Rls. 278,147 $
70 1390 منطقه آزاد کيش 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 77,970 3,020,680,731 Rls. 280,569 $
71 1390 منطقه آزاد کيش 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 174,231 3,008,141,433 Rls. 278,526 $
72 1390 منطقه آزاد کيش 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 36,237 2,855,837,755 Rls. 269,368 $
73 1390 منطقه آزاد کيش 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 33,520 2,837,460,928 Rls. 260,970 $
74 1390 منطقه آزاد کيش 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 8,996 2,784,361,934 Rls. 256,942 $
75 1390 منطقه آزاد کيش 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 237,800 2,632,559,430 Rls. 214,728 $
76 1390 منطقه آزاد کيش 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,713 2,566,065,442 Rls. 245,533 $
77 1390 منطقه آزاد کيش 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 51,053 2,424,491,834 Rls. 214,520 $
78 1390 منطقه آزاد کيش 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 7,032 2,412,392,009 Rls. 220,528 $
79 1390 منطقه آزاد کيش 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 1,296 2,394,632,616 Rls. 224,406 $
80 1390 منطقه آزاد کيش 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 187,010 2,369,073,463 Rls. 223,740 $
81 1390 منطقه آزاد کيش 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 95,252 2,358,889,902 Rls. 222,936 $
82 1390 منطقه آزاد کيش 85129010 تيغه کامل برف پاک کن 8,930 2,346,570,457 Rls. 224,776 $
83 1390 منطقه آزاد کيش 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 220 2,266,352,887 Rls. 208,880 $
84 1390 منطقه آزاد کيش 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 98,910 2,260,584,635 Rls. 213,195 $
85 1390 منطقه آزاد کيش 54024600 نخ هاي يک لاا زپلي ا سترها,باالياف حدوداجهت دارشده غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي ,بدون تاب ياباتابي كه از50دور درمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 131,168 2,239,673,204 Rls. 210,342 $
86 1390 منطقه آزاد کيش 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 176,250 2,173,896,405 Rls. 205,472 $
87 1390 منطقه آزاد کيش 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 5,631 2,037,185,771 Rls. 194,741 $
88 1390 منطقه آزاد کيش 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 1,240 1,932,238,651 Rls. 183,029 $
89 1390 منطقه آزاد کيش 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 25,530 1,886,190,018 Rls. 177,410 $
90 1390 منطقه آزاد کيش 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 193,150 1,775,426,299 Rls. 163,709 $
91 1390 منطقه آزاد کيش 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 1,300 1,773,660,961 Rls. 164,637 $
92 1390 منطقه آزاد کيش 64039900 کفش باتخت كائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,که قوزک پارا نميپوشاند. 38,335 1,761,876,074 Rls. 163,813 $
93 1390 منطقه آزاد کيش 27101920 روغن صنعتي 3,730 1,719,675,719 Rls. 162,249 $
94 1390 منطقه آزاد کيش 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,343 1,634,958,534 Rls. 152,705 $
95 1390 منطقه آزاد کيش 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 15,110 1,613,602,877 Rls. 145,751 $
96 1390 منطقه آزاد کيش 21032000 کچاب گوجه فرنگي و ساير سس هاي گوجه فرنگي 261,552 1,608,550,163 Rls. 149,553 $
97 1390 منطقه آزاد کيش 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 278,741 1,577,711,625 Rls. 143,509 $
98 1390 منطقه آزاد کيش 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 10,565 1,540,143,121 Rls. 147,234 $
99 1390 منطقه آزاد کيش 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 93,916 1,500,251,464 Rls. 134,152 $
100 1390 منطقه آزاد کيش 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 8,620 1,455,259,009 Rls. 129,256 $
101 1390 منطقه آزاد کيش 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 14,089 1,445,360,403 Rls. 134,419 $
102 1390 منطقه آزاد کيش 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 27,103 1,383,036,778 Rls. 130,765 $
103 1390 منطقه آزاد کيش 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 490 1,349,785,200 Rls. 127,314 $
104 1390 منطقه آزاد کيش 85078000 ا نباره هاي برقي (غيرا زا نوا ع سرب -ا سيد, نيکل- کادميم, نيکل- آهن ) 2,753 1,333,931,726 Rls. 124,215 $
105 1390 منطقه آزاد کيش 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 12,175 1,328,163,642 Rls. 118,337 $
106 1390 منطقه آزاد کيش 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 23,184 1,272,958,559 Rls. 114,928 $
107 1390 منطقه آزاد کيش 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 5,800 1,272,856,494 Rls. 103,822 $
108 1390 منطقه آزاد کيش 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرا زرديف شماره 87021000 12,000 1,264,954,069 Rls. 122,088 $
109 1390 منطقه آزاد کيش 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 46,800 1,234,486,334 Rls. 118,621 $
110 1390 منطقه آزاد کيش 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 24,230 1,231,015,120 Rls. 118,092 $
111 1390 منطقه آزاد کيش 52093900 ساير پارچه هاي تاروپودف از پنبه, رنگرزي شده, با حداقل 85%پنبه, هرمترمربع حدا قل 200گرم غير مذکور درجاي 23,276 1,230,384,005 Rls. 105,008 $
112 1390 منطقه آزاد کيش 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 11,893 1,208,657,856 Rls. 112,149 $
113 1390 منطقه آزاد کيش 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,300 1,175,034,383 Rls. 110,831 $
114 1390 منطقه آزاد کيش 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 7,550 1,151,000,405 Rls. 110,631 $
115 1390 منطقه آزاد کيش 85086000 ساير جاروبرقي بجز موتور كامل 22,400 1,132,999,311 Rls. 106,028 $
116 1390 منطقه آزاد کيش 82159900 قاشق, چنگال, ملاقه, کفگير...ياا شياءسرميزهمانند,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 41,449 1,124,741,189 Rls. 105,035 $
117 1390 منطقه آزاد کيش 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 1,932 1,086,283,944 Rls. 97,081 $
118 1390 منطقه آزاد کيش 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 204 1,031,591,719 Rls. 97,853 $
119 1390 منطقه آزاد کيش 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 108,000 1,010,117,700 Rls. 94,660 $
120 1390 منطقه آزاد کيش 87088090 سيستم فنربندي وقطعات مربوطه (شامل کمک فنرها) بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورز 7,152 976,950,212 Rls. 93,479 $
121 1390 منطقه آزاد کيش 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 3,815 974,145,309 Rls. 92,831 $
122 1390 منطقه آزاد کيش 34011130 صابون بچه 22,402 952,385,722 Rls. 90,280 $
123 1390 منطقه آزاد کيش 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 25,235 952,375,865 Rls. 86,094 $
124 1390 منطقه آزاد کيش 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن کننده دا را ي روغن هاي نفتي ياروغنهاي حاصل ازموادمعدني قيري 19,900 949,848,220 Rls. 81,066 $
125 1390 منطقه آزاد کيش 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 5,484 850,623,972 Rls. 76,764 $
126 1390 منطقه آزاد کيش 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غيرمذکوردرجاي ديگر 6,505 842,897,267 Rls. 73,033 $
127 1390 منطقه آزاد کيش 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 9,508 836,127,639 Rls. 71,249 $
128 1390 منطقه آزاد کيش 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 66,488 834,641,580 Rls. 76,718 $
129 1390 منطقه آزاد کيش 62129000 بندشلوا ر,بندجورا ب وا شياءهمانند حتي كشباف وقلاب باف 13,200 805,533,084 Rls. 73,256 $
130 1390 منطقه آزاد کيش 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 477 790,374,431 Rls. 64,468 $
131 1390 منطقه آزاد کيش 27101910 روغن موتور 22,342 786,097,694 Rls. 67,301 $
132 1390 منطقه آزاد کيش 87089410 غربيلك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري کار ,وا نت وترا کتورکشاورزي 2,985 763,363,761 Rls. 73,191 $
133 1390 منطقه آزاد کيش 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي ،غير مذكور درجاي ديگر 31,168 761,510,189 Rls. 71,685 $
134 1390 منطقه آزاد کيش 89039210 قايق هاي تفريحي ورزشي موتوري ( jet-ski ) 7,670 722,483,139 Rls. 68,393 $
135 1390 منطقه آزاد کيش 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 32,608 714,662,338 Rls. 65,856 $
136 1390 منطقه آزاد کيش 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 2,537 707,887,527 Rls. 67,673 $
137 1390 منطقه آزاد کيش 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,279 694,953,716 Rls. 65,140 $
138 1390 منطقه آزاد کيش 64021990 ساير کفشهاي ورزشي غيرمذکورکه تخت بيروني ورويه انها ازکائوچوياپلاستيک باشد 12,144 687,924,696 Rls. 64,839 $
139 1390 منطقه آزاد کيش 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 13,116 681,956,013 Rls. 62,533 $
140 1390 منطقه آزاد کيش 19053200 ويفل ها و ويفرها 40,921 676,371,375 Rls. 63,990 $
141 1390 منطقه آزاد کيش 87084090 جعبه دنده وقطعات مربوطه غير مذكور درجاي ديگر 17,134 667,463,662 Rls. 63,805 $
142 1390 منطقه آزاد کيش 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 16,392 667,417,412 Rls. 60,732 $
143 1390 منطقه آزاد کيش 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 8,454 656,687,068 Rls. 58,431 $
144 1390 منطقه آزاد کيش 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,833 654,323,126 Rls. 60,924 $
145 1390 منطقه آزاد کيش 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 2,667 653,040,543 Rls. 62,768 $
146 1390 منطقه آزاد کيش 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 26,058 649,753,484 Rls. 60,380 $
147 1390 منطقه آزاد کيش 84849010 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرهاوواشر هاي همانند باتركيبات مختلف مربوط به خودروهاي سوا ري ،سوا ري کار و وانت 3,569 642,138,808 Rls. 58,429 $
148 1390 منطقه آزاد کيش 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 13,471 632,808,289 Rls. 54,405 $
149 1390 منطقه آزاد کيش 34011190 صابون ومحصولات وفرآورده هاي آلي تاانسيواكتيف به شكل شمش ،ميله ،چونه ،تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150 16,982 622,935,445 Rls. 59,875 $
150 1390 منطقه آزاد کيش 29171990 ساير اسيدهاي پلي کربوکسيليک غيرحلقوي انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از فروس فوصارات . 2,500 614,251,900 Rls. 58,058 $
151 1390 منطقه آزاد کيش 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 55,000 614,049,975 Rls. 58,039 $
152 1390 منطقه آزاد کيش 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 6,804 610,580,359 Rls. 52,377 $
153 1390 منطقه آزاد کيش 87089210 صداخفه كن ها(انباره هاي اگزوز)، لوله هاي اگزوز وقطعات مربوطه ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,000 595,778,512 Rls. 57,264 $
154 1390 منطقه آزاد کيش 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توکردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن 18,300 592,551,829 Rls. 55,429 $
155 1390 منطقه آزاد کيش 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 52,800 585,097,935 Rls. 53,768 $
156 1390 منطقه آزاد کيش 08011100 نارگيل خشک کرده ( coconuts,desiceated ) 78,250 583,305,744 Rls. 47,578 $
157 1390 منطقه آزاد کيش 68051020 تسمه هاي سنباده با محيط 4متروكمتر 19,488 583,123,602 Rls. 53,766 $
158 1390 منطقه آزاد کيش 85098000 ساير دستگاههاي خانگي الکترومکانيکي به جز آسياب ،مخلوط كن ،آب ميوه گيري وآب سبزي گيري . 20,405 572,722,032 Rls. 55,333 $
159 1390 منطقه آزاد کيش 90321000 ترموستات 5,557 566,311,856 Rls. 48,847 $
160 1390 منطقه آزاد کيش 73182100 وا شرفنري وسايروا شرهاي خاردا رفنري حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 90 547,798,798 Rls. 51,968 $
161 1390 منطقه آزاد کيش 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 14,560 527,455,500 Rls. 49,267 $
162 1390 منطقه آزاد کيش 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 399 514,137,165 Rls. 49,417 $
163 1390 منطقه آزاد کيش 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 2,795 508,573,165 Rls. 47,894 $
164 1390 منطقه آزاد کيش 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 11,171 506,628,977 Rls. 47,811 $
165 1390 منطقه آزاد کيش 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 478 505,691,563 Rls. 47,234 $
166 1390 منطقه آزاد کيش 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 5,218 484,049,952 Rls. 46,272 $
167 1390 منطقه آزاد کيش 84134000 تلمبه هاي بتون 750 467,194,832 Rls. 43,179 $
168 1390 منطقه آزاد کيش 29333999 سايرترکيبات هتروسيکليک دا ري يک حلقه پيريدين مترا کم نشده غيرمذکور 1,200 463,336,710 Rls. 42,524 $
169 1390 منطقه آزاد کيش 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 37,000 455,940,405 Rls. 43,082 $
170 1390 منطقه آزاد کيش 82041200 آچارهاي دستي داراي دندانه متغير 434 451,159,604 Rls. 43,364 $
171 1390 منطقه آزاد کيش 42022900 کيف دستي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 8,348 444,302,886 Rls. 40,553 $
172 1390 منطقه آزاد کيش 33041000 فرآورده ها برا ي آرا يش لب 8,672 443,626,759 Rls. 41,228 $
173 1390 منطقه آزاد کيش 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 7,985 433,918,695 Rls. 42,099 $
174 1390 منطقه آزاد کيش 73239910 سايرا جزا وقطعات ا شياء سرميزوا شپزخانه ازآهن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 14,720 433,553,297 Rls. 35,363 $
175 1390 منطقه آزاد کيش 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 200,000 432,200,250 Rls. 41,058 $
176 1390 منطقه آزاد کيش 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 13,011 423,825,661 Rls. 39,767 $
177 1390 منطقه آزاد کيش 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 8,532 420,501,326 Rls. 34,299 $
178 1390 منطقه آزاد کيش 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 10,230 416,391,749 Rls. 34,111 $
179 1390 منطقه آزاد کيش 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 205 411,195,586 Rls. 37,898 $
180 1390 منطقه آزاد کيش 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 34,760 406,833,327 Rls. 35,384 $
181 1390 منطقه آزاد کيش 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 81,600 401,689,696 Rls. 37,967 $
182 1390 منطقه آزاد کيش 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 15,470 379,698,815 Rls. 30,971 $
183 1390 منطقه آزاد کيش 25309020 سپيوليت 45,000 378,581,157 Rls. 30,879 $
184 1390 منطقه آزاد کيش 85044020 شارژر باطري 8,440 374,558,108 Rls. 34,877 $
185 1390 منطقه آزاد کيش 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 8,602 368,479,652 Rls. 32,748 $
186 1390 منطقه آزاد کيش 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 14,026 365,181,319 Rls. 33,420 $
187 1390 منطقه آزاد کيش 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 230 360,843,491 Rls. 29,433 $
188 1390 منطقه آزاد کيش 84118100 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت حدا کثر5000کيلووا ت 5,200 339,491,195 Rls. 32,453 $
189 1390 منطقه آزاد کيش 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 1,259 333,547,830 Rls. 31,020 $
190 1390 منطقه آزاد کيش 85164000 ا توي برقي 5,660 319,305,626 Rls. 30,691 $
191 1390 منطقه آزاد کيش 95064010 را کت براي تنيس روي ميز 4,211 314,747,238 Rls. 29,463 $
192 1390 منطقه آزاد کيش 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 1,337 314,605,998 Rls. 28,983 $
193 1390 منطقه آزاد کيش 85113090 کويل هاي روشن کردن 480 297,082,051 Rls. 28,560 $
194 1390 منطقه آزاد کيش 95066210 توپ فوتبال , بسکتبال , وا ليبال, هندبال 4,805 296,258,051 Rls. 27,507 $
195 1390 منطقه آزاد کيش 84714990 ساير ماشينهاي عرضه شده به شکل سيستم غيرمذکوردرجاي ديگر 190 295,614,112 Rls. 28,286 $
196 1390 منطقه آزاد کيش 95030090 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 17,590 282,886,282 Rls. 25,257 $
197 1390 منطقه آزاد کيش 85334010 پتانسيومترجهت تنظيم هوا ي ورودي وسوخت درموتورهاي ا نژکتوري 1,080 275,002,780 Rls. 26,427 $
198 1390 منطقه آزاد کيش 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 37,260 268,205,542 Rls. 25,639 $
199 1390 منطقه آزاد کيش 73061110 لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن يافولاد باقطر خارجي تا8اينچ . 24,200 267,942,045 Rls. 24,623 $
200 1390 منطقه آزاد کيش 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 2,600 262,958,645 Rls. 24,890 $
مجموع کل
1,417,677,813,026 ريال
مجموع کل
130,804,470 دلار