آمار کل " واردات از" کشور "مصر" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 مصر 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 56,826,518 371,968,579,150 Rls. 34,376,403 $
2 1390 مصر 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 4,151,925 119,211,700,000 Rls. 10,793,729 $
3 1390 مصر 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 2,157 42,733,259,804 Rls. 4,008,373 $
4 1390 مصر 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 58,304 13,905,518,358 Rls. 1,243,882 $
5 1390 مصر 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 522,162 8,751,526,395 Rls. 790,896 $
6 1390 مصر 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 237,928 8,669,003,617 Rls. 783,838 $
7 1390 مصر 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 650,000 7,311,453,033 Rls. 678,590 $
8 1390 مصر 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 474,201 5,355,569,506 Rls. 517,422 $
9 1390 مصر 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 113,071 4,801,361,759 Rls. 452,531 $
10 1390 مصر 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 48,398 3,514,537,318 Rls. 325,243 $
11 1390 مصر 39092010 پودرقالبگيري ازرزينهاي ملامينيک 389,464 3,436,387,978 Rls. 322,958 $
12 1390 مصر 31010000 کودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 32,000 2,908,053,176 Rls. 266,634 $
13 1390 مصر 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 379,392 2,553,067,500 Rls. 241,814 $
14 1390 مصر 29157019 ساير ا ستئارات هاي فلزي غير از استئارات منيزيم گريد دارويي 200,000 2,376,018,184 Rls. 224,110 $
15 1390 مصر 08054000 گريپ فروت , شامل دارابي تازه يا خشک کرده 274,700 2,290,192,364 Rls. 220,174 $
16 1390 مصر 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 54,429 1,928,941,243 Rls. 175,686 $
17 1390 مصر 25051010 شن وماسه دا را ي 95%وزني يا بيشترسيليس و6 %يا کمتر ا کسيد آهن 2,119,620 1,769,908,444 Rls. 168,845 $
18 1390 مصر 85043110 ترا نسفورماتورجريان به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک 22,408 1,725,682,391 Rls. 151,053 $
19 1390 مصر 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 172,815 1,547,769,204 Rls. 145,668 $
20 1390 مصر 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 100 1,430,242,828 Rls. 135,337 $
21 1390 مصر 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 484 1,369,230,598 Rls. 129,417 $
22 1390 مصر 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 24,427 1,357,420,996 Rls. 117,808 $
23 1390 مصر 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 15,400 1,313,302,040 Rls. 107,121 $
24 1390 مصر 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 1,828 1,283,125,821 Rls. 123,330 $
25 1390 مصر 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 9,320 1,108,139,028 Rls. 90,387 $
26 1390 مصر 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 171,000 1,073,409,414 Rls. 102,685 $
27 1390 مصر 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 72,000 974,238,876 Rls. 93,647 $
28 1390 مصر 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 22,032 963,330,462 Rls. 91,962 $
29 1390 مصر 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 9,706 807,981,569 Rls. 74,984 $
30 1390 مصر 09091090 تخم را زيانه يا تخم باديان بجز رديفهاي 09091020 و 09091030 75,000 720,518,704 Rls. 68,634 $
31 1390 مصر 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 18,000 605,516,891 Rls. 58,212 $
32 1390 مصر 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 18,177 521,283,455 Rls. 48,700 $
33 1390 مصر 25262090 سنگ صابون هاي خردشده طبيعي ياپودرشده 120,000 477,363,600 Rls. 45,213 $
34 1390 مصر 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 52,875 474,400,000 Rls. 44,675 $
35 1390 مصر 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 280 459,298,327 Rls. 43,793 $
36 1390 مصر 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 260 443,429,434 Rls. 36,724 $
37 1390 مصر 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 243 376,803,704 Rls. 36,217 $
38 1390 مصر 70181020 سايرمنجوقهاي شيشه اي 5,012 349,704,708 Rls. 31,705 $
39 1390 مصر 12119090 سايرنباتات وا جزا ي آنهاا زنوع موردا ستفاده درعطرسازي ودا روسازي تازه ياخشک کرده غيرمذکور. 14,700 311,208,708 Rls. 28,482 $
40 1390 مصر 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت وبالاتر 4,980 293,066,861 Rls. 23,904 $
41 1390 مصر 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 7,200 291,986,925 Rls. 27,658 $
42 1390 مصر 82121010 تيغ سلماني وخودتراش ، دولبه بدون دسته (double edge) 14,150 248,897,014 Rls. 22,050 $
43 1390 مصر 57050000 سايرفرشهاوکف پوشهاي نسجي حتي ا ماده مصرف غيرمذکوردرجاي ديگر 16,323 247,172,684 Rls. 22,409 $
44 1390 مصر 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 26,000 240,216,556 Rls. 20,887 $
45 1390 مصر 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 255 210,674,067 Rls. 20,249 $
46 1390 مصر 48192010 پاکت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 11,000 199,464,031 Rls. 17,889 $
47 1390 مصر 32110000 سيکاتيف هاي (خشک کننده هاي ) آماده 4,715 196,213,498 Rls. 18,409 $
48 1390 مصر 85043120 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 2,185 184,079,797 Rls. 17,250 $
49 1390 مصر 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 34,000 167,053,446 Rls. 15,704 $
50 1390 مصر 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 8,355 165,651,577 Rls. 15,114 $
51 1390 مصر 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 3,304 152,000,000 Rls. 14,363 $
52 1390 مصر 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 144 132,044,297 Rls. 11,811 $
53 1390 مصر 49029020 کاتالوگ هاي طبي که کمتر چهارباردر هفته منتشر مي شود 1,450 131,723,140 Rls. 12,059 $
54 1390 مصر 54012000 نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي. 740 129,420,000 Rls. 12,387 $
55 1390 مصر 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 160 116,696,050 Rls. 9,518 $
56 1390 مصر 90261010 فلومتر 240 112,451,963 Rls. 10,592 $
57 1390 مصر 85462029 ساير مقره هاي عايق برق ازسراميك باقطعات فلزي غير مذكور درجاي ديگر 1,187 103,562,295 Rls. 9,900 $
58 1390 مصر 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 884 101,846,437 Rls. 9,789 $
59 1390 مصر 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 3,000 94,421,310 Rls. 8,853 $
60 1390 مصر 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 24,000 88,143,992 Rls. 8,326 $
61 1390 مصر 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 50 76,975,710 Rls. 7,303 $
62 1390 مصر 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 920 71,469,169 Rls. 6,773 $
63 1390 مصر 85352990 سايرقطع کننده هاي خودکارمدار براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتربجز سکسيونرودژنکتور 310 69,899,974 Rls. 5,701 $
64 1390 مصر 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 123 68,552,286 Rls. 6,000 $
65 1390 مصر 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 748 59,945,144 Rls. 5,655 $
66 1390 مصر 34039910 روان كننده سيليكوني 15,000 48,028,822 Rls. 4,596 $
67 1390 مصر 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,ترکيبات درزگيري وساير بتانه ها،اندودهاي نقاشي 4,181 47,796,514 Rls. 4,483 $
68 1390 مصر 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 45 45,948,470 Rls. 4,343 $
69 1390 مصر 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 15,000 42,412,957 Rls. 4,077 $
70 1390 مصر 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 45 40,043,587 Rls. 3,748 $
71 1390 مصر 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,250 34,160,000 Rls. 3,302 $
72 1390 مصر 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 515 32,659,083 Rls. 3,090 $
73 1390 مصر 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 91 32,000,000 Rls. 2,949 $
74 1390 مصر 85413000 تيريستورها ,دي آکها و تري آکها ,غيرا ز وسايل حساس دربرا بر نور 15 22,687,577 Rls. 2,152 $
75 1390 مصر 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,065 18,675,034 Rls. 1,752 $
76 1390 مصر 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 263 11,620,004 Rls. 1,057 $
77 1390 مصر 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 183 10,251,647 Rls. 933 $
78 1390 مصر 44209090 جعبه براي زيورآلات ياكارد وچنگال واشياءهمانند ازچوب 56 2,240,134 Rls. 204 $
79 1390 مصر 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 3 677,300 Rls. 55 $
مجموع کل
627,521,307,939 ريال
مجموع کل
57,794,178 دلار
[1]