آمار کل " واردات از" کشور "مجارستان" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 مجارستان 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 582,110 24,824,631,401 Rls. 2,284,441 $
2 1390 مجارستان 90211010 پيچ وميله وپلاک درون ا ستخوا ني 1,619 20,509,274,277 Rls. 1,890,085 $
3 1390 مجارستان 04070013 تخم مرغ نطفه دار اجداد گوشتي 131,792 15,345,599,980 Rls. 1,464,176 $
4 1390 مجارستان 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 8,521 14,271,259,163 Rls. 1,320,307 $
5 1390 مجارستان 01051160 جوجه يكروزه گوشتي ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر . 54,659 13,111,500,000 Rls. 1,243,393 $
6 1390 مجارستان 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 18,467 10,496,636,733 Rls. 997,084 $
7 1390 مجارستان 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 11,981 10,167,700,068 Rls. 931,351 $
8 1390 مجارستان 04070014 تخم مرغ نطفه دار مادر گوشتي 75,127 9,762,000,000 Rls. 901,021 $
9 1390 مجارستان 84819020 مکانيزم شير ا زنوع پلاستيکي برا ي شيرا لات بهدا شتي ا هرمي 19,469 8,577,359,549 Rls. 787,677 $
10 1390 مجارستان 01051190 مرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر غير مذكور درجاي ديگر . 35,616 8,502,000,000 Rls. 800,064 $
11 1390 مجارستان 29291000 ا يزوسيانات ها 301,500 7,861,476,299 Rls. 748,338 $
12 1390 مجارستان 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 8,712 7,610,000,000 Rls. 682,511 $
13 1390 مجارستان 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 7,869 6,709,481,519 Rls. 621,400 $
14 1390 مجارستان 10051010 دا نه ذرت بذري . 225,849 6,327,441,782 Rls. 611,163 $
15 1390 مجارستان 85469010 مقره هاي عايق برق ازپلاستيك 87,475 6,284,000,000 Rls. 594,932 $
16 1390 مجارستان 69039010 سايرقطعات چيدمان ووا گن هايکوره هاا زجنس ريکريستالايزسيليکون کاربايدونيترا ت باند 16,295 5,325,831,706 Rls. 477,322 $
17 1390 مجارستان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 7,372 5,250,715,517 Rls. 498,342 $
18 1390 مجارستان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 267 5,207,778,512 Rls. 492,076 $
19 1390 مجارستان 90222100 دستگاههايي که ا شعه آلفا,بتاياگامابه کارميبرند ،برا ي مصارف پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي يا دامپزشکي 4,880 5,173,948,156 Rls. 453,665 $
20 1390 مجارستان 39269010 کيسه کلوست ازموادپلاستيكي 9,930 4,939,280,667 Rls. 451,748 $
21 1390 مجارستان 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 53,290 4,910,305,118 Rls. 400,514 $
22 1390 مجارستان 38089119 ساير حشره كشها كه محصول آماده بوده وغير خانگي مي باشند 38,800 4,697,296,470 Rls. 394,323 $
23 1390 مجارستان 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 23,145 4,451,815,058 Rls. 427,977 $
24 1390 مجارستان 84136030 تلمبه هاي حلزوني 53,168 4,274,738,315 Rls. 365,083 $
25 1390 مجارستان 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 600 3,104,967,600 Rls. 253,260 $
26 1390 مجارستان 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 28,559 3,088,463,799 Rls. 284,653 $
27 1390 مجارستان 04070018 تخم مرع نطفه دار جوجه يکروزه گوشتي 25,764 3,035,000,001 Rls. 286,797 $
28 1390 مجارستان 04070019 تخم مرغ نطفه دار جوجه يکروزه تخم گذار 25,764 2,990,000,000 Rls. 279,048 $
29 1390 مجارستان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 2,026 2,946,000,001 Rls. 270,374 $
30 1390 مجارستان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 4,698 2,883,723,590 Rls. 270,493 $
31 1390 مجارستان 84431100 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست تغذيه شده باقرقره 70,000 2,609,312,058 Rls. 249,671 $
32 1390 مجارستان 38089310 علف كش ها فرآورده هاي ضد رويش وسازگاركننده هاي رشد گياه بصورت (محصول اماده ) 28,365 2,551,771,133 Rls. 220,276 $
33 1390 مجارستان 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا( کابين کنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحوي که کاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 80,690 2,533,979,282 Rls. 216,891 $
34 1390 مجارستان 28444000 عناصر وايزوتوپها وترکيبات راديواکتيو غير از آنهايي که مشمول شماره هاي فرعي 284410 ، 284420 يا 284430 مي شوند؛ آلياژها ، ديسپرسيون ها (همچنين سرمت ها ) محصولات سراميکي ومخلوطهاي داراي اين عناصر ، ايزوتوپ ها يا ترکيبات آنها؛ فضولات راديو اکتيو 11 2,407,206,193 Rls. 220,385 $
35 1390 مجارستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 250 2,307,466,329 Rls. 209,409 $
36 1390 مجارستان 30043210 داروها ي حاوي هورمون هاي كورتي كوستروئيد ي داراي توليد داخلي مشابه 2,100 2,231,153,754 Rls. 193,997 $
37 1390 مجارستان 29335300 آلوباربي تال (inn) آموباربي تال (inn)باربي تال (inn)و...ا ملاح ا ين محصولات 4,500 2,198,872,179 Rls. 196,803 $
38 1390 مجارستان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 96,100 2,185,461,821 Rls. 211,278 $
39 1390 مجارستان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 42,548 2,077,818,024 Rls. 195,247 $
40 1390 مجارستان 01051130 جوجه مادر گوشتي 7,392 1,968,000,000 Rls. 186,346 $
41 1390 مجارستان 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, ساپورت 28,974 1,965,863,570 Rls. 188,708 $
42 1390 مجارستان 69022010 اجر ,بلوکه چهارگوش نسوزدا را ي 93درصد يا بيشترسليس (2Sio)باشد 47,250 1,963,970,100 Rls. 184,151 $
43 1390 مجارستان 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 1,736 1,930,637,655 Rls. 183,772 $
44 1390 مجارستان 07104000 ذرت شيرين , يخ زده 241,080 1,855,814,393 Rls. 163,037 $
45 1390 مجارستان 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 21,105 1,780,470,423 Rls. 147,169 $
46 1390 مجارستان 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 44,423 1,763,727,147 Rls. 161,873 $
47 1390 مجارستان 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 198,513 1,681,201,688 Rls. 151,390 $
48 1390 مجارستان 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 95 1,544,216,287 Rls. 138,495 $
49 1390 مجارستان 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 52 1,405,711,725 Rls. 128,138 $
50 1390 مجارستان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 17,000 1,302,854,927 Rls. 112,654 $
51 1390 مجارستان 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 70,040 1,289,233,089 Rls. 122,925 $
52 1390 مجارستان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 11,120 1,194,102,900 Rls. 110,818 $
53 1390 مجارستان 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 18 1,158,588,186 Rls. 98,431 $
54 1390 مجارستان 90181100 دستگاههاي ا لکتروکارديوگرا ف 400 986,254,679 Rls. 87,975 $
55 1390 مجارستان 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 8,769 919,916,626 Rls. 88,346 $
56 1390 مجارستان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 5,000 919,118,227 Rls. 89,174 $
57 1390 مجارستان 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 620 909,871,980 Rls. 86,187 $
58 1390 مجارستان 84411000 ماشينهاي برش 3,250 844,709,919 Rls. 79,931 $
59 1390 مجارستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1,936 771,307,467 Rls. 72,594 $
60 1390 مجارستان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 3,320 767,231,630 Rls. 62,580 $
61 1390 مجارستان 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 996 725,998,588 Rls. 68,477 $
62 1390 مجارستان 85164000 ا توي برقي 5,000 637,806,146 Rls. 60,970 $
63 1390 مجارستان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 6,101 565,698,569 Rls. 54,144 $
64 1390 مجارستان 38210000 كشت بوم هاي آماده برا ي رشد يانگهداري ازميكروارگانيسم هاياازسلولهاي گياهي ،انساني ياحيواني 2,992 560,914,610 Rls. 53,267 $
65 1390 مجارستان 44187910 پاركت بصورت پانل يا صفحه 11,469 506,778,314 Rls. 47,733 $
66 1390 مجارستان 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 10,412 490,409,980 Rls. 47,137 $
67 1390 مجارستان 69022020 آجر-بلوكه -چهارگوش نسوز سراميكي که به لحاظ وزني داراي بيش از50 درصد الومين و10 درصد وزني يا بيشتر زيرکونيا باشد غيرمذكور درجاي ديگر 5,055 460,000,000 Rls. 42,396 $
68 1390 مجارستان 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 92,200 452,526,496 Rls. 39,654 $
69 1390 مجارستان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 1,332 421,332,310 Rls. 40,513 $
70 1390 مجارستان 38089324 گليفوزيت (سم رقيق نشده ) 8,352 379,159,164 Rls. 32,360 $
71 1390 مجارستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 42 366,392,770 Rls. 34,690 $
72 1390 مجارستان 72169990 سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 9,189 347,827,115 Rls. 30,310 $
73 1390 مجارستان 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 42,000 333,895,128 Rls. 31,494 $
74 1390 مجارستان 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 44,620 333,132,920 Rls. 31,360 $
75 1390 مجارستان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 3,649 312,505,438 Rls. 25,490 $
76 1390 مجارستان 28263000 هگزا فلوئور و سيليکات سديم (کريوليت سينتتيک ) 20,000 309,376,100 Rls. 29,009 $
77 1390 مجارستان 72292000 مفتول ا زفولادسيليکومنگنز. 37,360 308,761,720 Rls. 25,184 $
78 1390 مجارستان 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 58 305,628,489 Rls. 24,929 $
79 1390 مجارستان 40141000 کاپوت (محافظ) براي بهداشت ياداروخانه ازكائوچوي ولكانيزه غيرازكائوچوي سخت 1,047 276,837,915 Rls. 25,993 $
80 1390 مجارستان 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 134 266,256,896 Rls. 24,965 $
81 1390 مجارستان 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 900 258,209,845 Rls. 24,496 $
82 1390 مجارستان 90212100 دندا نهاي مصنوعي 130 239,346,829 Rls. 21,966 $
83 1390 مجارستان 30031010 داروهاي متشكل ازمحصولات مختلط داراي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،يااستربتوماسين هايامشتقات اين محصولات انهاداراي توليد داخلي مشابه 190 237,946,620 Rls. 21,710 $
84 1390 مجارستان 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 102 235,516,429 Rls. 20,329 $
85 1390 مجارستان 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 5,417 223,508,273 Rls. 21,150 $
86 1390 مجارستان 69031000 ا شياءسرا ميکي نسوز,که درجاي ديگرذکرنشده, بابيش ا ز50%گرا فيت ياديگرکربن ها. 47 223,467,000 Rls. 21,122 $
87 1390 مجارستان 90258010 رطوبت سنج ديجيتالي 103 204,718,053 Rls. 19,684 $
88 1390 مجارستان 28181000 کوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 20,000 200,095,450 Rls. 18,911 $
89 1390 مجارستان 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 535 187,146,225 Rls. 17,421 $
90 1390 مجارستان 68091100 لوحه,صفحه،ورق ،همانندازگچ ،پوشانده شده يا مسلح شده فقط با کاغذ يا مقوا. 36,000 184,661,807 Rls. 17,418 $
91 1390 مجارستان 84231000 ترا زوي توزين ا شخاص (همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن ),ترا زوهاي خانگي 3,219 170,619,997 Rls. 15,923 $
92 1390 مجارستان 90278010 دستگاه PH متر 255 164,882,651 Rls. 14,458 $
93 1390 مجارستان 83119000 مفتول, ميله،لوله ،صفحه ا زفلزمعمولي ياازكربورهاي فلزي ,ا ندودشده ياپرشده ازمواد پاك كننده ياسيال كننده غيرمذکوردرجاي ديگر،مفتول وميله ازپودر به هم فشرده فلزات معمولي 500 153,265,406 Rls. 13,984 $
94 1390 مجارستان 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 200 144,539,542 Rls. 12,336 $
95 1390 مجارستان 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 580 142,490,813 Rls. 13,298 $
96 1390 مجارستان 28012000 يد 201 131,767,514 Rls. 11,790 $
97 1390 مجارستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 54 116,825,640 Rls. 11,083 $
98 1390 مجارستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 2,071 111,576,000 Rls. 10,585 $
99 1390 مجارستان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 1,198 111,051,323 Rls. 9,752 $
100 1390 مجارستان 29339100 آلپرا زولام (inn) کامازپام (inn) کلرديازپوکسيد(inn) و ...ا ملاح ا ين محصولات 5 95,932,250 Rls. 7,825 $
101 1390 مجارستان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 200 94,048,061 Rls. 7,671 $
102 1390 مجارستان 45011000 چوب پنبه طبيعي,خام يا بطور ساده آماده شده 440 67,187,630 Rls. 5,734 $
103 1390 مجارستان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 211 60,056,099 Rls. 5,175 $
104 1390 مجارستان 83014000 قفل مغزي وکلوني از فلزمعمولي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,212 59,638,919 Rls. 5,649 $
105 1390 مجارستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,396 59,044,467 Rls. 5,231 $
106 1390 مجارستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,000 54,678,235 Rls. 5,256 $
107 1390 مجارستان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 15 50,884,050 Rls. 4,893 $
108 1390 مجارستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 430 50,759,200 Rls. 4,815 $
109 1390 مجارستان 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 59 49,887,745 Rls. 4,625 $
110 1390 مجارستان 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 27 49,792,609 Rls. 4,531 $
111 1390 مجارستان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 420 48,682,328 Rls. 4,472 $
112 1390 مجارستان 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 251 45,493,229 Rls. 4,309 $
113 1390 مجارستان 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 1,375 40,359,937 Rls. 3,292 $
114 1390 مجارستان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 483 38,360,000 Rls. 3,598 $
115 1390 مجارستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 3,755 37,185,261 Rls. 3,451 $
116 1390 مجارستان 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 222 36,147,615 Rls. 3,387 $
117 1390 مجارستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 298 18,583,662 Rls. 1,646 $
118 1390 مجارستان 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 121 17,013,552 Rls. 1,526 $
119 1390 مجارستان 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 220 13,933,654 Rls. 1,306 $
120 1390 مجارستان 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 24 13,679,799 Rls. 1,150 $
121 1390 مجارستان 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 40 12,711,220 Rls. 1,215 $
122 1390 مجارستان 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 20 10,809,819 Rls. 969 $
123 1390 مجارستان 85352990 سايرقطع کننده هاي خودکارمدار براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتربجز سکسيونرودژنکتور 16 9,755,790 Rls. 848 $
124 1390 مجارستان 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 500 9,227,863 Rls. 753 $
125 1390 مجارستان 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 60 7,950,384 Rls. 704 $
126 1390 مجارستان 25210000 کاستين ; سنگ آهک ويا سنگ سيمان 1,500 6,428,704 Rls. 600 $
127 1390 مجارستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 97 4,541,867 Rls. 412 $
128 1390 مجارستان 85451900 ساير الكترودهاي ذغالي ،غيرازرديف 85451100 8 4,419,093 Rls. 402 $
129 1390 مجارستان 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 24 4,407,604 Rls. 360 $
130 1390 مجارستان 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 220 4,009,574 Rls. 376 $
131 1390 مجارستان 87082100 کمربندا يمني وسايل نقليه موتوري مشمول شماره هاي 8701 لغايت 8705 8 2,320,000 Rls. 222 $
مجموع کل
295,546,872,976 ريال
مجموع کل
27,226,159 دلار
[1]