آمار کل " واردات از" کشور "ليختن اشتاين" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 ليختن اشتاين 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 1,492,408 92,856,443,432 Rls. 8,886,806 $
2 1390 ليختن اشتاين 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 4,117,688 54,024,980,720 Rls. 5,102,755 $
3 1390 ليختن اشتاين 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 641,141 7,777,917,195 Rls. 744,699 $
4 1390 ليختن اشتاين 76081000 لوله ا زآلومينيوم غيرممزوج. 229,377 7,321,842,711 Rls. 679,683 $
5 1390 ليختن اشتاين 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 30,944 5,040,139,397 Rls. 421,614 $
6 1390 ليختن اشتاين 74111010 لوله هاي مسي آجدا ر ا ز دا خل ازمس تصفيه شده 23,000 2,847,768,109 Rls. 256,556 $
7 1390 ليختن اشتاين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 5,896 1,575,964,995 Rls. 146,452 $
8 1390 ليختن اشتاين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 4,140 529,342,807 Rls. 47,475 $
9 1390 ليختن اشتاين 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 19,950 478,211,570 Rls. 45,042 $
10 1390 ليختن اشتاين 32082060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,698 426,807,745 Rls. 40,090 $
11 1390 ليختن اشتاين 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 2,073 376,496,240 Rls. 34,258 $
12 1390 ليختن اشتاين 90321000 ترموستات 1,275 345,338,400 Rls. 33,044 $
13 1390 ليختن اشتاين 29021100 سيکلو هگزا ن 16,960 345,337,343 Rls. 33,199 $
14 1390 ليختن اشتاين 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 175 66,882,586 Rls. 6,086 $
15 1390 ليختن اشتاين 74082100 مفتول از آلياژ مس براساس مس وروي (برنج brass) 300 64,595,460 Rls. 6,267 $
16 1390 ليختن اشتاين 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 506 61,698,644 Rls. 5,811 $
17 1390 ليختن اشتاين 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 237 13,566,125 Rls. 1,267 $
مجموع کل
174,153,333,479 ريال
مجموع کل
16,491,103 دلار
[1]