آمار کل " واردات از" کشور "ليتواني" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 ليتواني 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 5,575 1,649,552,930 Rls. 155,589 $
2 1390 ليتواني 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 19,993 1,096,000,000 Rls. 102,805 $
3 1390 ليتواني 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 25,000 976,402,600 Rls. 91,966 $
4 1390 ليتواني 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,ترکيبات درزگيري وساير بتانه ها،اندودهاي نقاشي 67,184 802,269,866 Rls. 73,701 $
5 1390 ليتواني 29371900 سايرهورمونهاي پلي پيتيديک وهورمونهاي پروتئين وهورمونهاي گليکوپروتئين ،مشتقات ومشابه هاي ساختاري آنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 0 684,075,175 Rls. 60,106 $
6 1390 ليتواني 90283029 ساير کنتورهاي برق چند فازبجز نوع ا لکترومکانيکي 1,390 591,026,130 Rls. 54,610 $
7 1390 ليتواني 85176220 كارت مودم باسيم 199 469,847,402 Rls. 43,140 $
8 1390 ليتواني 85269100 دستگاههاي کمک ناوبري را ديوئي 119 359,325,320 Rls. 32,082 $
9 1390 ليتواني 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 410 223,204,741 Rls. 20,572 $
10 1390 ليتواني 68080000 لوحه, صفحه چهارگوش وبلوک واشياء همانند ازالياف نباتي ، كاه ، كلش ،تراشه ، خرده چوب ، ريزه چوب ، خاك اره يا از ساير آخال چوب فشرده شده با سيمان، گچ يا با ساير چسباننده هاي معدني به هم فشرده شده باشند. 100,453 197,105,012 Rls. 18,251 $
11 1390 ليتواني 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 20 100,160,300 Rls. 9,308 $
12 1390 ليتواني 40159000 ملبوس ومضافات لباس ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده, برا ي هرنوع مصرف غيرمذکوردرجاي ديگر 400 82,730,000 Rls. 6,748 $
13 1390 ليتواني 85423300 آمپلي فاير ها 295 60,574,940 Rls. 5,170 $
14 1390 ليتواني 85176910 مودم بي سيم 54 50,242,896 Rls. 4,621 $
15 1390 ليتواني 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 103 31,547,890 Rls. 2,804 $
16 1390 ليتواني 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 37 24,553,825 Rls. 2,253 $
17 1390 ليتواني 85340000 مدا رهاي چاپي 2 18,459,530 Rls. 1,775 $
18 1390 ليتواني 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 1 10,803,683 Rls. 992 $
مجموع کل
7,427,882,240 ريال
مجموع کل
686,491 دلار
[1]