آمار کل " واردات از" کشور "لوگزامبورگ" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 لوگزامبورگ 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 176,395 63,537,445,501 Rls. 5,935,489 $
2 1390 لوگزامبورگ 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 41,671 48,597,145,226 Rls. 4,500,569 $
3 1390 لوگزامبورگ 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 52,460 33,100,048,013 Rls. 3,064,346 $
4 1390 لوگزامبورگ 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 425,750 27,296,942,470 Rls. 2,476,757 $
5 1390 لوگزامبورگ 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 50,197 24,793,480,000 Rls. 2,343,208 $
6 1390 لوگزامبورگ 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 44,975 24,582,730,525 Rls. 2,298,761 $
7 1390 لوگزامبورگ 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 68,706 23,315,600,876 Rls. 2,182,253 $
8 1390 لوگزامبورگ 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 57,052 18,460,988,176 Rls. 1,710,683 $
9 1390 لوگزامبورگ 29399900 سايرآلکالوئيدهاي نباتي طبيعي يا دوباره توليدشده به وسيله نشر و ا ملاح ا نها...غيرمذکوردرجاي ديگر 1,314 17,677,531,026 Rls. 1,632,580 $
10 1390 لوگزامبورگ 29362920 نيکوتينيک ا سيد (نياسين) 106,400 15,409,229,413 Rls. 1,431,290 $
11 1390 لوگزامبورگ 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 74,500 15,314,265,466 Rls. 1,432,951 $
12 1390 لوگزامبورگ 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 68,872 13,853,438,103 Rls. 1,314,112 $
13 1390 لوگزامبورگ 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 35,282 12,763,341,219 Rls. 1,174,119 $
14 1390 لوگزامبورگ 29163930 ماده اوليه دارويي ايبو پروفن 99,000 11,834,899,165 Rls. 1,060,905 $
15 1390 لوگزامبورگ 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 64,295 11,567,205,484 Rls. 1,083,602 $
16 1390 لوگزامبورگ 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 90,010 11,547,603,802 Rls. 1,022,598 $
17 1390 لوگزامبورگ 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 11,750 9,362,794,178 Rls. 854,590 $
18 1390 لوگزامبورگ 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 90,160 9,125,842,622 Rls. 841,227 $
19 1390 لوگزامبورگ 29372100 کورتيزون , هيدروکورتيزون ..., و پردنيزولون (دي هيدروکورتيزون ) 557 8,659,255,201 Rls. 784,567 $
20 1390 لوگزامبورگ 29375000 پروستاگلاندينها ترومبوگسانهاو لوکوترينها مشتقات و مشابهاي ساختاري آنها 15 8,601,436,686 Rls. 804,205 $
21 1390 لوگزامبورگ 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 8,030 8,157,150,877 Rls. 724,082 $
22 1390 لوگزامبورگ 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 22,880 7,961,749,333 Rls. 761,469 $
23 1390 لوگزامبورگ 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 15,120 7,581,957,639 Rls. 683,669 $
24 1390 لوگزامبورگ 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 4,290 7,264,549,998 Rls. 662,685 $
25 1390 لوگزامبورگ 38246000 سوربيتول (به ا ستثناي آنهائي که مشمول شماره فرعي290544است ) 674,560 6,986,397,840 Rls. 628,153 $
26 1390 لوگزامبورگ 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 4,296 6,687,453,786 Rls. 626,391 $
27 1390 لوگزامبورگ 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 39,400 6,524,704,852 Rls. 575,125 $
28 1390 لوگزامبورگ 29419020 دا روي دا مي ا نروفلوکساسين 50,400 6,481,298,042 Rls. 605,765 $
29 1390 لوگزامبورگ 29334900 سايرترکيبات دا را ي ساختارحلقه هاي کيتولئين ياا يزوکيتولئين (هيدروژنه نشده باشد )که بيشترمترا کم نشده باشدغيرمذكور 52 6,045,637,201 Rls. 530,206 $
30 1390 لوگزامبورگ 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي سايرآنتي بيوتيکها که توليد دا خلي ندا رند 5,528 5,938,675,478 Rls. 532,418 $
31 1390 لوگزامبورگ 29231020 کولين کلرايد 60% پودر 472,000 5,272,356,086 Rls. 484,605 $
32 1390 لوگزامبورگ 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 1,950 5,196,532,661 Rls. 465,273 $
33 1390 لوگزامبورگ 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 23,182 4,788,453,546 Rls. 444,926 $
34 1390 لوگزامبورگ 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 13,080 4,551,750,419 Rls. 426,271 $
35 1390 لوگزامبورگ 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 850 4,107,661,107 Rls. 348,348 $
36 1390 لوگزامبورگ 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 67 3,427,646,717 Rls. 301,748 $
37 1390 لوگزامبورگ 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 929 3,294,548,344 Rls. 296,742 $
38 1390 لوگزامبورگ 33051000 شامپوها 25,777 3,263,097,722 Rls. 314,550 $
39 1390 لوگزامبورگ 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 148 3,182,601,359 Rls. 298,417 $
40 1390 لوگزامبورگ 11082000 ا ينولين 50,000 3,051,979,056 Rls. 288,103 $
41 1390 لوگزامبورگ 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 4,536 2,971,193,927 Rls. 271,263 $
42 1390 لوگزامبورگ 29280000 مشتقات آلي هيدرآزين يا هيدروکسيل آمين 725 2,925,495,484 Rls. 251,458 $
43 1390 لوگزامبورگ 15041000 روغن جگرماهي و ا جزا ء روغن 24,320 2,703,236,687 Rls. 250,071 $
44 1390 لوگزامبورگ 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 5,400 2,617,358,400 Rls. 247,823 $
45 1390 لوگزامبورگ 29054300 مانيتول 45,000 2,573,861,242 Rls. 235,380 $
46 1390 لوگزامبورگ 29181100 ا سيدلاکتيک , ا ملاح و ا سترهاي آن 146,100 2,540,391,314 Rls. 236,164 $
47 1390 لوگزامبورگ 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 12,100 2,478,902,971 Rls. 230,897 $
48 1390 لوگزامبورگ 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 14,000 2,461,804,700 Rls. 232,557 $
49 1390 لوگزامبورگ 29349920 ديلتيازم هيدرو کلرا يد 2,500 2,405,053,568 Rls. 224,464 $
50 1390 لوگزامبورگ 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 104,000 2,311,801,690 Rls. 212,971 $
51 1390 لوگزامبورگ 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 392 2,309,369,271 Rls. 211,933 $
52 1390 لوگزامبورگ 28273100 کلرورها ازمنيزيم 59,000 2,253,130,716 Rls. 202,999 $
53 1390 لوگزامبورگ 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 14,400 2,132,800,232 Rls. 193,385 $
54 1390 لوگزامبورگ 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 105 2,024,432,088 Rls. 194,657 $
55 1390 لوگزامبورگ 29339930 کاپتوپريل 2,000 1,997,030,009 Rls. 183,131 $
56 1390 لوگزامبورگ 29333999 سايرترکيبات هتروسيکليک دا ري يک حلقه پيريدين مترا کم نشده غيرمذکور 755 1,991,204,522 Rls. 184,331 $
57 1390 لوگزامبورگ 29333920 لوزا رتان پتاسيم 2,000 1,932,275,845 Rls. 177,338 $
58 1390 لوگزامبورگ 38069000 مشتقات کولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکوردرجاي ديگر،خميرهاي عمل آمده باحرارت به غيراز صمغ هاي استر 2,960 1,878,400,367 Rls. 167,052 $
59 1390 لوگزامبورگ 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 1,864 1,803,759,296 Rls. 170,498 $
60 1390 لوگزامبورگ 29396900 سايرآلکالوئيدهاي زنگ چاودار؛ مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات غير از 29396100 لغايت 29396300 90 1,783,890,450 Rls. 167,266 $
61 1390 لوگزامبورگ 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 11 1,777,985,868 Rls. 157,652 $
62 1390 لوگزامبورگ 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 1,403 1,755,781,550 Rls. 149,849 $
63 1390 لوگزامبورگ 29242910 آتنونول 5,220 1,746,392,355 Rls. 155,398 $
64 1390 لوگزامبورگ 29214990 ساير مونو آمينهاي بودا ر آروماتيک ومشتقات وا ملاح ا نهاغيرمذکوردرجاي ديگر 9,200 1,707,806,041 Rls. 161,113 $
65 1390 لوگزامبورگ 72024920 فروکروم دا را ي وزن بيشترا ز 05/0ولي مساوي ياكمتراز5/0درصدکربن 50,000 1,699,298,276 Rls. 162,023 $
66 1390 لوگزامبورگ 29362910 نيکوتيناميد 7,718 1,655,941,832 Rls. 156,840 $
67 1390 لوگزامبورگ 29242950 متوکاربامول 5,500 1,652,287,224 Rls. 155,336 $
68 1390 لوگزامبورگ 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييکه دا را يبيش ا زيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذکور 3,320 1,650,220,388 Rls. 154,341 $
69 1390 لوگزامبورگ 29373100 ا پي نفرين 6 1,617,136,050 Rls. 142,077 $
70 1390 لوگزامبورگ 29395900 سايرتئوفيلين وآمينوفيلين (تئو فيلين -اتيلن دي آمين ) ومشتقات و ا ملاح ا ين محصولات که درجاي ديگر مذکورنباشد 10,000 1,614,549,254 Rls. 131,692 $
71 1390 لوگزامبورگ 29225010 فلوکستين هيدروکلرا يد 550 1,589,536,166 Rls. 140,144 $
72 1390 لوگزامبورگ 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 10,000 1,552,076,912 Rls. 135,448 $
73 1390 لوگزامبورگ 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 307 1,515,138,338 Rls. 144,885 $
74 1390 لوگزامبورگ 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 9,409 1,355,586,978 Rls. 124,484 $
75 1390 لوگزامبورگ 29161900 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غيرحلقوي ،انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها ، پراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از رديف هاي 29161100 لغايت 29161500 7,260 1,247,353,042 Rls. 116,776 $
76 1390 لوگزامبورگ 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 7,260 1,225,984,414 Rls. 113,963 $
77 1390 لوگزامبورگ 29394990 سايرا فدرينها و ا ملاح آنها که درجاي ديگر مذکور نباشد. 8,000 1,221,323,882 Rls. 107,611 $
78 1390 لوگزامبورگ 29369000 ساير پروويتامين هاوويتامين طبيعي يادوباره توليد به وسيله نشر )ازجمله كنسانتره هاي طبيعي (....درهرنوع حلال همچنين کنسانتره هاي طبيعي 3,930 1,218,983,494 Rls. 112,106 $
79 1390 لوگزامبورگ 29349990 سايرا سيدهاي نوکلوئيک وا ملاح آن هاوترکيبات هتروسيکليک غيرمذکور درجاي ديگر 205 1,153,466,691 Rls. 105,869 $
80 1390 لوگزامبورگ 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 48,000 1,138,910,796 Rls. 110,531 $
81 1390 لوگزامبورگ 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم ،الومينيوم ، نيكل و روي 400 1,102,000,497 Rls. 89,886 $
82 1390 لوگزامبورگ 29157011 ا ستئارا ت منيزيم گريد دا رويي 20,000 1,076,271,813 Rls. 93,515 $
83 1390 لوگزامبورگ 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 2,431 1,049,908,156 Rls. 91,288 $
84 1390 لوگزامبورگ 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيک ؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات ، آموکسي سيلين تري هيدرات ، 6 - آمينو پني سيلانيک اسيد، سديم استريل 310 1,045,997,893 Rls. 94,832 $
85 1390 لوگزامبورگ 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 1,420 1,042,236,732 Rls. 96,533 $
86 1390 لوگزامبورگ 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 3,000 1,038,902,932 Rls. 100,796 $
87 1390 لوگزامبورگ 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 120 943,604,424 Rls. 89,002 $
88 1390 لوگزامبورگ 29342000 ترکيبات دا را ي ساختار يك حلقه بنزوتيازول بدون تراكم بعدي 2 937,527,425 Rls. 88,941 $
89 1390 لوگزامبورگ 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 730 909,833,901 Rls. 85,259 $
90 1390 لوگزامبورگ 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني کربن 50,000 843,702,100 Rls. 81,110 $
91 1390 لوگزامبورگ 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 927 801,251,532 Rls. 77,014 $
92 1390 لوگزامبورگ 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 10 743,203,214 Rls. 66,476 $
93 1390 لوگزامبورگ 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 350 712,264,473 Rls. 66,338 $
94 1390 لوگزامبورگ 29372220 بتامتازون دي سديم فسفات 15 663,282,302 Rls. 60,908 $
95 1390 لوگزامبورگ 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 100 654,779,520 Rls. 61,673 $
96 1390 لوگزامبورگ 25262010 پوردتالک بهدا شتي ودا رويي( خرد شده وپودرشده ) 20,000 654,037,358 Rls. 61,349 $
97 1390 لوگزامبورگ 29393000 کافئين و ا ملاح آن 5,000 602,765,040 Rls. 56,518 $
98 1390 لوگزامبورگ 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 23,851 566,030,942 Rls. 52,813 $
99 1390 لوگزامبورگ 35071000 پنير مايه و کنسانتره هاي آن 182 528,751,806 Rls. 49,168 $
100 1390 لوگزامبورگ 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن کننده دا را ي روغن هاي نفتي ياروغنهاي حاصل ازموادمعدني قيري 14,080 524,931,305 Rls. 47,764 $
101 1390 لوگزامبورگ 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 16,000 521,249,280 Rls. 42,516 $
102 1390 لوگزامبورگ 29341000 ترکيبات دا را ي ساختاريک حلقه تيازول مترا کم نشده (Unfused) 250 475,344,869 Rls. 44,929 $
103 1390 لوگزامبورگ 35040000 پپتون هاوسايرمواد پروتيني ومشتقات آنها,غيرمذکوردرجاي ديگر;پودرپوست حتي عمل آمده باكروم 160 433,376,979 Rls. 35,349 $
104 1390 لوگزامبورگ 72024120 فروکروم منگنز دا را ي بيشتر ا ز 6 درصد وزني كربن 19,890 415,650,768 Rls. 39,432 $
105 1390 لوگزامبورگ 34021310 ا لکل چرب ا توکسيله 8,270 382,043,441 Rls. 37,056 $
106 1390 لوگزامبورگ 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 240 362,342,700 Rls. 29,555 $
107 1390 لوگزامبورگ 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 173 336,037,235 Rls. 31,633 $
108 1390 لوگزامبورگ 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن , مخلوط نشده 140 327,551,282 Rls. 27,843 $
109 1390 لوگزامبورگ 25199010 منيزيم مرده dead-burned از طريق sintered (تجزيه شيميايي) با عيار اكسيد منيزيم (mgo) 94% وكمتر ازآن fe2o3 كمتراز يك درصد 2,000 263,894,111 Rls. 24,936 $
110 1390 لوگزامبورگ 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 2,239 251,787,358 Rls. 23,595 $
111 1390 لوگزامبورگ 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 2,000 225,291,278 Rls. 21,332 $
112 1390 لوگزامبورگ 90331010 ترموکوبل يکبارمصرف جهت ا ستفاده درترمومتر 10 222,912,727 Rls. 21,147 $
113 1390 لوگزامبورگ 29062900 الکلهاي حلقوي ومشتقات هالوژنه ، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها به صورت آروماتيک غير از الکل بنزيليک 300 222,899,862 Rls. 21,146 $
114 1390 لوگزامبورگ 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 36 216,194,756 Rls. 19,462 $
115 1390 لوگزامبورگ 39069080 رزينهاي ا لکريليک ا مولسيوني مخصوص رنگ ترا فيک 240 201,537,795 Rls. 18,496 $
116 1390 لوگزامبورگ 29161400 ا سترهاي ا سيد متاکريليک 240 192,685,997 Rls. 17,808 $
117 1390 لوگزامبورگ 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 16,100 187,245,930 Rls. 17,764 $
118 1390 لوگزامبورگ 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 469 185,050,213 Rls. 16,948 $
119 1390 لوگزامبورگ 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 80 182,142,616 Rls. 16,292 $
120 1390 لوگزامبورگ 28332990 ساير سولفاتها غير از منيزيم ، آلومينيوم ، نيکل ، مس ، باريم ، کادميوم، کبالت ، تيتانيوم، آهن ، جيوه ، سرب وکروم 550 179,964,944 Rls. 17,073 $
121 1390 لوگزامبورگ 28429000 ساير املاح اسيدها يا پراکسو اسيدهاي غيرآلي غير از سيليكاتهاي مضاعف يا كمپكس از جمله آلومينيو سيليكاتها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص باستثناي آزوتورها 32 141,580,782 Rls. 13,411 $
122 1390 لوگزامبورگ 74101110 ورق نازک (foil) به ضخامت 50 ميکرون وکمترازمس تصفيه شده بدون تكيه گاه 1,064 132,914,320 Rls. 12,562 $
123 1390 لوگزامبورگ 85030010 ا نوا ع کلکتور 70 118,169,005 Rls. 11,146 $
124 1390 لوگزامبورگ 90321000 ترموستات 174 110,652,360 Rls. 10,251 $
125 1390 لوگزامبورگ 29334100 لورفانول (inn) و ا ملاح آن 600 110,000,000 Rls. 10,672 $
126 1390 لوگزامبورگ 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 158 99,421,356 Rls. 8,109 $
127 1390 لوگزامبورگ 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 480 96,000,000 Rls. 9,188 $
128 1390 لوگزامبورگ 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 11 91,150,498 Rls. 8,673 $
129 1390 لوگزامبورگ 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 853 79,856,650 Rls. 7,643 $
130 1390 لوگزامبورگ 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 240 79,073,908 Rls. 6,450 $
131 1390 لوگزامبورگ 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 110 78,900,568 Rls. 7,442 $
132 1390 لوگزامبورگ 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 115 77,500,418 Rls. 6,739 $
133 1390 لوگزامبورگ 17029000 عسل مصنوعي ,کارا مل و ساير قندها (همچنين ,قند معکوس invert ),غيرمذکوردر جاي ديگر 100 77,432,182 Rls. 6,316 $
134 1390 لوگزامبورگ 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 8 75,669,372 Rls. 6,779 $
135 1390 لوگزامبورگ 29095000 ا تر-فنل ها,ا تر-ا لکل- فنل هاومشتقات هالوژنه... سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها. 200 75,400,000 Rls. 6,150 $
136 1390 لوگزامبورگ 34021110 سديم لوريل سولفات 1,000 73,221,800 Rls. 6,893 $
137 1390 لوگزامبورگ 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 20 66,065,187 Rls. 6,299 $
138 1390 لوگزامبورگ 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 1,100 64,069,989 Rls. 6,078 $
139 1390 لوگزامبورگ 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 36 63,380,869 Rls. 6,094 $
140 1390 لوگزامبورگ 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 1 60,624,551 Rls. 5,728 $
141 1390 لوگزامبورگ 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 79 59,155,422 Rls. 5,383 $
142 1390 لوگزامبورگ 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 25 56,150,308 Rls. 4,882 $
143 1390 لوگزامبورگ 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 13 54,146,857 Rls. 5,118 $
144 1390 لوگزامبورگ 38231100 اسيدهاي استئاريک 1,000 54,089,904 Rls. 5,131 $
145 1390 لوگزامبورگ 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 480 47,316,878 Rls. 4,471 $
146 1390 لوگزامبورگ 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 23 43,127,577 Rls. 4,062 $
147 1390 لوگزامبورگ 85340000 مدا رهاي چاپي 3 39,993,166 Rls. 3,767 $
148 1390 لوگزامبورگ 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 248 35,030,410 Rls. 3,304 $
149 1390 لوگزامبورگ 73102190 قوطيهاي غيرمذکورباگنجايش کمترا ز50ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 20 31,817,576 Rls. 2,972 $
150 1390 لوگزامبورگ 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 200 28,920,600 Rls. 2,570 $
151 1390 لوگزامبورگ 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 12 27,349,762 Rls. 2,618 $
152 1390 لوگزامبورگ 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 35 24,290,448 Rls. 2,273 $
153 1390 لوگزامبورگ 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 409 17,602,776 Rls. 1,636 $
154 1390 لوگزامبورگ 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 200 14,718,442 Rls. 1,201 $
155 1390 لوگزامبورگ 85367000 اتصال دهنده ها براي فيبرهاي نوري ، كابل ها يا كلاف هاي فيبرنوري 350 14,401,275 Rls. 1,175 $
156 1390 لوگزامبورگ 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 1 14,349,952 Rls. 1,354 $
157 1390 لوگزامبورگ 29371100 سوماتو تروپين مشتقات و مشابه هاي ساختاري آنها 10 14,065,906 Rls. 1,360 $
158 1390 لوگزامبورگ 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 25 11,757,264 Rls. 959 $
159 1390 لوگزامبورگ 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 40 6,901,466 Rls. 628 $
مجموع کل
619,951,334,855 ريال
مجموع کل
57,184,516 دلار
[1]