آمار کل " واردات از" کشور "لهستان" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 لهستان 21069085 ---ادامس بدون قند 760,370 100,860,621,508 Rls. 9,399,588 $
2 1390 لهستان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 6,089,150 65,115,980,152 Rls. 5,311,255 $
3 1390 لهستان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 287,777 57,415,760,086 Rls. 5,222,194 $
4 1390 لهستان 84133010 پمپ ا نژکتور 103,776 33,243,379,388 Rls. 3,049,838 $
5 1390 لهستان 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 990,855 29,034,843,433 Rls. 2,698,028 $
6 1390 لهستان 90211010 پيچ وميله وپلاک درون ا ستخوا ني 1,470 12,407,703,155 Rls. 1,158,479 $
7 1390 لهستان 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 54,906 12,127,058,115 Rls. 1,155,728 $
8 1390 لهستان 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 89,193 11,204,044,834 Rls. 1,071,030 $
9 1390 لهستان 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 19,975 10,197,692,162 Rls. 919,770 $
10 1390 لهستان 87082100 کمربندا يمني وسايل نقليه موتوري مشمول شماره هاي 8701 لغايت 8705 40,606 9,693,806,407 Rls. 932,063 $
11 1390 لهستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 4,950 8,896,000,000 Rls. 773,498 $
12 1390 لهستان 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 14,279 7,403,763,737 Rls. 706,086 $
13 1390 لهستان 02023010 گوشت را ن ازنوع گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 101,446 5,875,583,995 Rls. 558,215 $
14 1390 لهستان 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 15,996 4,485,086,206 Rls. 424,231 $
15 1390 لهستان 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 10,586 4,445,194,943 Rls. 413,142 $
16 1390 لهستان 28012000 يد 3,044 4,138,200,497 Rls. 380,980 $
17 1390 لهستان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 42,420 4,006,075,581 Rls. 363,399 $
18 1390 لهستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 31,956 3,011,149,677 Rls. 286,667 $
19 1390 لهستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 14,627 2,754,952,976 Rls. 237,912 $
20 1390 لهستان 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 71,536 2,612,466,149 Rls. 245,870 $
21 1390 لهستان 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 33,180 2,601,778,697 Rls. 248,775 $
22 1390 لهستان 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 33,650 2,469,238,991 Rls. 233,486 $
23 1390 لهستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 2,962 2,430,975,297 Rls. 226,723 $
24 1390 لهستان 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 887 2,409,838,970 Rls. 217,684 $
25 1390 لهستان 28444000 عناصر وايزوتوپها وترکيبات راديواکتيو غير از آنهايي که مشمول شماره هاي فرعي 284410 ، 284420 يا 284430 مي شوند؛ آلياژها ، ديسپرسيون ها (همچنين سرمت ها ) محصولات سراميکي ومخلوطهاي داراي اين عناصر ، ايزوتوپ ها يا ترکيبات آنها؛ فضولات راديو اکتيو 1,646 2,390,050,880 Rls. 223,631 $
26 1390 لهستان 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 19,795 2,171,058,618 Rls. 180,697 $
27 1390 لهستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 3,100 2,127,698,454 Rls. 203,853 $
28 1390 لهستان 84440000 ماشين هاي ا کسترودينگ کشش،تكسچرينگ يابرش موا د نسجي سنتتيک يامصنوعي 70,030 2,071,081,480 Rls. 196,162 $
29 1390 لهستان 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 43,382 1,811,427,233 Rls. 173,017 $
30 1390 لهستان 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 8,592 1,771,959,503 Rls. 160,311 $
31 1390 لهستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 43,153 1,646,490,375 Rls. 155,812 $
32 1390 لهستان 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 315,000 1,546,697,371 Rls. 135,538 $
33 1390 لهستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 420 1,476,958,019 Rls. 126,925 $
34 1390 لهستان 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 65,000 1,468,891,830 Rls. 136,370 $
35 1390 لهستان 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 7,360 1,454,363,640 Rls. 137,972 $
36 1390 لهستان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 33,117 1,276,616,762 Rls. 118,052 $
37 1390 لهستان 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 19,920 1,194,507,035 Rls. 111,480 $
38 1390 لهستان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 40,561 1,160,505,682 Rls. 106,843 $
39 1390 لهستان 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 47,126 1,148,475,450 Rls. 103,251 $
40 1390 لهستان 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 520 1,116,203,186 Rls. 95,709 $
41 1390 لهستان 18050090 ساير بغير از انواع در بسته بندي هاي كمتر از ده كيلوگرم 20,000 1,099,337,400 Rls. 104,025 $
42 1390 لهستان 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 21,433 1,029,434,574 Rls. 94,104 $
43 1390 لهستان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 8,583 995,600,809 Rls. 93,859 $
44 1390 لهستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 71,840 957,091,842 Rls. 83,153 $
45 1390 لهستان 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 16,597 916,136,252 Rls. 79,781 $
46 1390 لهستان 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 1,181 901,087,669 Rls. 83,387 $
47 1390 لهستان 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 4,542 892,256,237 Rls. 84,714 $
48 1390 لهستان 19042000 فرآورده هاي غذايي حاصل ا زبرگه هاي غلات تفت دا ده نشده يا مخلوطهاي تفت دا ده نشده وشده 39,000 872,300,000 Rls. 80,359 $
49 1390 لهستان 28011000 کلر 207 855,074,529 Rls. 77,964 $
50 1390 لهستان 90292010 تاخوگرا ف 496 827,928,877 Rls. 76,061 $
51 1390 لهستان 84821000 بلبرينگ. 20,451 808,957,495 Rls. 76,569 $
52 1390 لهستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 360 795,612,750 Rls. 75,955 $
53 1390 لهستان 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 1,145 790,355,783 Rls. 69,925 $
54 1390 لهستان 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 2,016 788,700,311 Rls. 64,331 $
55 1390 لهستان 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 4,282 758,507,755 Rls. 70,437 $
56 1390 لهستان 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 11,289 731,947,371 Rls. 66,034 $
57 1390 لهستان 73143900 شبکه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, که درجاي ديگرگفته نشده. 14,797 720,707,250 Rls. 67,450 $
58 1390 لهستان 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 17,983 681,699,092 Rls. 55,604 $
59 1390 لهستان 85399000 اجزاء وقطعات لامپهاي مشمول رديف 8539 5,799 676,851,586 Rls. 62,222 $
60 1390 لهستان 68042210 سنگ اسياب ،سنباده ياچرخ تراش ازساير ساينده هاي فشرده مسلح (تقويت )نشده 20,851 668,443,709 Rls. 64,136 $
61 1390 لهستان 44187990 ساير غير از پاركت بصورت پانل يا صفحه 16,967 620,259,060 Rls. 59,293 $
62 1390 لهستان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 18,400 618,820,164 Rls. 52,814 $
63 1390 لهستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 10,970 595,434,460 Rls. 56,381 $
64 1390 لهستان 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 23,334 590,439,677 Rls. 55,902 $
65 1390 لهستان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 16,316 549,508,321 Rls. 52,817 $
66 1390 لهستان 90181100 دستگاههاي ا لکتروکارديوگرا ف 1,495 539,209,043 Rls. 45,187 $
67 1390 لهستان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 105 521,898,890 Rls. 50,454 $
68 1390 لهستان 28364000 کربنات هاي پتاسيم 48,000 515,369,935 Rls. 47,759 $
69 1390 لهستان 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 300 511,199,612 Rls. 46,642 $
70 1390 لهستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 14,500 498,056,259 Rls. 46,718 $
71 1390 لهستان 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 6,820 471,392,817 Rls. 44,306 $
72 1390 لهستان 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 28,061 439,770,723 Rls. 41,673 $
73 1390 لهستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 1,900 435,248,500 Rls. 40,655 $
74 1390 لهستان 33071000 فرآورده ها برا ي قبل ا ز ا صلاح , حين ا صلاح و بعد ا ز ا صلاح صورت 3,669 411,320,849 Rls. 38,546 $
75 1390 لهستان 84251900 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, غيرمذکوردرجاي ديگر 5,977 408,459,078 Rls. 38,625 $
76 1390 لهستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 1,826 395,852,000 Rls. 36,019 $
77 1390 لهستان 40112000 تايربادي نوا زکائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 2,940 380,863,535 Rls. 36,820 $
78 1390 لهستان 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 1,026 380,349,572 Rls. 35,121 $
79 1390 لهستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,550 375,581,204 Rls. 35,584 $
80 1390 لهستان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 949 373,681,758 Rls. 33,256 $
81 1390 لهستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 156 361,561,847 Rls. 32,014 $
82 1390 لهستان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 18,574 359,788,067 Rls. 34,159 $
83 1390 لهستان 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 8,000 346,181,395 Rls. 29,545 $
84 1390 لهستان 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا کثر120سانتيمترباشد 7,900 339,741,456 Rls. 29,145 $
85 1390 لهستان 90183919 لانست معمولي قيفي 1,650 315,901,292 Rls. 28,823 $
86 1390 لهستان 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 801 303,454,911 Rls. 29,178 $
87 1390 لهستان 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 1,189 284,914,863 Rls. 26,942 $
88 1390 لهستان 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 7,906 281,106,641 Rls. 25,039 $
89 1390 لهستان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 250 277,563,790 Rls. 26,292 $
90 1390 لهستان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 35 270,699,307 Rls. 25,597 $
91 1390 لهستان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 19,391 254,695,820 Rls. 24,162 $
92 1390 لهستان 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 480 252,641,303 Rls. 22,381 $
93 1390 لهستان 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 410 251,153,782 Rls. 24,009 $
94 1390 لهستان 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 19,055 249,880,881 Rls. 23,321 $
95 1390 لهستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 40,630 238,050,826 Rls. 21,940 $
96 1390 لهستان 82022000 تيغه ا ره نوا ري. 1,515 234,129,299 Rls. 21,037 $
97 1390 لهستان 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 50 232,376,000 Rls. 21,068 $
98 1390 لهستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,110 222,866,200 Rls. 19,606 $
99 1390 لهستان 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 700 221,130,024 Rls. 20,994 $
100 1390 لهستان 94029010 تخت جرا حي جهت جرا حي مغز.ا رتوپدي يا تخت راديو لو سنت (شفاف به اشعه ايكس درعكسبرداري ) 2,400 216,756,036 Rls. 20,395 $
101 1390 لهستان 94035090 ---ساير 5,644 210,186,901 Rls. 19,185 $
102 1390 لهستان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 18,427 208,592,507 Rls. 19,173 $
103 1390 لهستان 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوکپي وپرينتربه صورت پودر 1,226 205,084,799 Rls. 19,098 $
104 1390 لهستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 284 196,000,075 Rls. 18,520 $
105 1390 لهستان 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 222 188,865,870 Rls. 18,077 $
106 1390 لهستان 85340000 مدا رهاي چاپي 3 186,752,671 Rls. 17,478 $
107 1390 لهستان 31029000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،ا زوته همچنين مخلوط آنها که در جاي ديگري مذکور نباشد 19,390 185,807,308 Rls. 17,627 $
108 1390 لهستان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 150 172,583,639 Rls. 16,173 $
109 1390 لهستان 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 9,200 169,798,371 Rls. 14,764 $
110 1390 لهستان 90183918 لانست ايمني فشاري سوزني 875 169,181,559 Rls. 15,036 $
111 1390 لهستان 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 4 156,748,437 Rls. 14,386 $
112 1390 لهستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,391 153,958,580 Rls. 13,889 $
113 1390 لهستان 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 3,630 153,478,832 Rls. 14,531 $
114 1390 لهستان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 1,037 153,058,321 Rls. 14,520 $
115 1390 لهستان 23099020 فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي 8,949 150,269,409 Rls. 13,791 $
116 1390 لهستان 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 1,500 147,925,297 Rls. 12,625 $
117 1390 لهستان 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 1,320 145,928,286 Rls. 13,844 $
118 1390 لهستان 90181910 دستگاه مانيتور علائم حياتي 29 144,340,596 Rls. 13,368 $
119 1390 لهستان 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,ترکيبات درزگيري وساير بتانه ها،اندودهاي نقاشي 9,802 138,664,428 Rls. 12,838 $
120 1390 لهستان 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 2,160 133,987,270 Rls. 10,929 $
121 1390 لهستان 29299000 سايرترکيبات داراي ديگرعوامل ازته غير از ايزوسياناتها 3,352 132,600,421 Rls. 12,242 $
122 1390 لهستان 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي 353 131,590,570 Rls. 11,956 $
123 1390 لهستان 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 156 126,886,904 Rls. 11,300 $
124 1390 لهستان 95043000 ا سباب بازيهائيکه باسکه پول يا ژتون کارميکند,غيرا زا دوا ت برا ي بازي بولينگ 2,166 124,698,798 Rls. 10,842 $
125 1390 لهستان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 1 122,675,498 Rls. 11,307 $
126 1390 لهستان 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 280 121,351,761 Rls. 11,559 $
127 1390 لهستان 48239090 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 48232000 لغايت 48239010 2,474 119,488,378 Rls. 11,436 $
128 1390 لهستان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 744 118,626,663 Rls. 11,220 $
129 1390 لهستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 3,303 109,638,657 Rls. 10,321 $
130 1390 لهستان 69039030 موا د يکه عناصرمنيزيم کلسيم کروم بيش از50%وزن آنهاراتشكيل مي دهد که درجاي ديگرگفته نشده 372 109,364,283 Rls. 8,920 $
131 1390 لهستان 85361030 فيوز فشنگي براي ولتاژ حداكثر 1000ولت . 1,980 108,440,676 Rls. 10,524 $
132 1390 لهستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 6,083 106,151,981 Rls. 9,755 $
133 1390 لهستان 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 318 104,710,000 Rls. 9,772 $
134 1390 لهستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 190 100,408,848 Rls. 8,915 $
135 1390 لهستان 32082090 ساير رنگهاوورني هاازجمله (لعابهاولاك ها )ديسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي غيرمذكور بر پايه پليمرهاي ا کريليک ياوينيل 3,543 96,155,602 Rls. 8,954 $
136 1390 لهستان 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 71 94,950,797 Rls. 8,982 $
137 1390 لهستان 28332100 سولفات هااز منيزيم 22,500 94,397,500 Rls. 8,932 $
138 1390 لهستان 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 3,180 93,809,217 Rls. 8,642 $
139 1390 لهستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 121 92,852,052 Rls. 8,792 $
140 1390 لهستان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 60 92,080,000 Rls. 8,780 $
141 1390 لهستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 5,270 86,331,912 Rls. 7,042 $
142 1390 لهستان 84523000 سوزن چرخهاي دوزندگي 200 84,387,671 Rls. 7,201 $
143 1390 لهستان 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 441 83,236,740 Rls. 7,615 $
144 1390 لهستان 95030090 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 2,000 83,019,925 Rls. 7,864 $
145 1390 لهستان 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 540 81,247,248 Rls. 7,618 $
146 1390 لهستان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 248 80,824,833 Rls. 6,764 $
147 1390 لهستان 48081000 کاغذومقوا ي موج دا ر حتي سورا خ شده بصورت رول ياورق 3,069 79,975,420 Rls. 6,523 $
148 1390 لهستان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 88 79,622,304 Rls. 7,466 $
149 1390 لهستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 4,929 78,698,435 Rls. 7,228 $
150 1390 لهستان 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 820 73,944,060 Rls. 7,015 $
151 1390 لهستان 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم کاري که در جاي ديگرمذکور نباشد 1,200 73,933,000 Rls. 6,727 $
152 1390 لهستان 84603100 ماشين هاي تيزکردن ا بزا رسنگ زني برشي (باکنترل شماره اي) 455 73,710,373 Rls. 6,593 $
153 1390 لهستان 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 22 73,575,808 Rls. 6,969 $
154 1390 لهستان 35069100 چسباننده ها برا ساس کائوچو يا پليمرهاي مشمول شماره 3901لغايت 3913 600 71,500,000 Rls. 6,875 $
155 1390 لهستان 40151990 ساير دستکش هاو دستکش يک ا نگشتي ونيم دستکش غيرمذکور ازكائوچوي ولكانيره سفت نشده 1,000 70,965,451 Rls. 6,457 $
156 1390 لهستان 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 475 70,837,676 Rls. 6,809 $
157 1390 لهستان 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,224 70,316,255 Rls. 6,289 $
158 1390 لهستان 90318010 ترا ز بنايي 6 67,884,051 Rls. 6,563 $
159 1390 لهستان 85171890 ساير دستگاههاي تلفني غير از اقلام مشمول رديفهاي 85171100 لغايت 85171810 175 65,285,173 Rls. 6,067 $
160 1390 لهستان 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 180 64,764,770 Rls. 5,283 $
161 1390 لهستان 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 2,340 64,689,340 Rls. 5,886 $
162 1390 لهستان 90189010 دستگاه ا لکتروکوتر(ELECTROSURGICAL UNIT) 37 58,742,281 Rls. 5,077 $
163 1390 لهستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 100 55,601,642 Rls. 5,283 $
164 1390 لهستان 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 3,500 52,993,811 Rls. 4,822 $
165 1390 لهستان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 638 51,477,726 Rls. 4,882 $
166 1390 لهستان 39173200 سايرلوله هاکه باموا دديگرمستحکم نشده وباسايرموا دجورنشده بدون لوا زم وملحقات 1,013 50,836,844 Rls. 4,626 $
167 1390 لهستان 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 379 50,764,516 Rls. 4,879 $
168 1390 لهستان 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 450 49,992,717 Rls. 4,807 $
169 1390 لهستان 32072090 ترکيبات زجاجي وفرآورده هاي همانند به غيرا ز لعاب ها 1,881 47,941,343 Rls. 4,406 $
170 1390 لهستان 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 389 45,582,565 Rls. 4,258 $
171 1390 لهستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 336 44,435,524 Rls. 4,043 $
172 1390 لهستان 82081000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي فلز. 62 41,570,000 Rls. 3,965 $
173 1390 لهستان 84439110 ---كارتريج ليزري چاپگر 125 41,438,160 Rls. 3,537 $
174 1390 لهستان 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 48 40,711,336 Rls. 3,856 $
175 1390 لهستان 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 458 40,186,840 Rls. 3,864 $
176 1390 لهستان 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 300 39,125,606 Rls. 3,782 $
177 1390 لهستان 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن کننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 102 38,773,155 Rls. 3,664 $
178 1390 لهستان 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 17 38,356,737 Rls. 3,687 $
179 1390 لهستان 90303300 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ،جريان ،مقاومت ياقدرت فاقد وسيله ثبت . 115 35,537,365 Rls. 3,033 $
180 1390 لهستان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 162 34,185,318 Rls. 3,111 $
181 1390 لهستان 39204930 ورق از آلياژ PVC/ABC 200 28,628,481 Rls. 2,335 $
182 1390 لهستان 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 12 27,697,828 Rls. 2,648 $
183 1390 لهستان 38140000 حلال هاورقيق کننده هاي آلي مرکب غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 2,068 27,268,532 Rls. 2,520 $
184 1390 لهستان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 200 27,234,052 Rls. 2,469 $
185 1390 لهستان 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 720 26,231,936 Rls. 2,387 $
186 1390 لهستان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 140 25,622,419 Rls. 2,090 $
187 1390 لهستان 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 1,047 25,345,526 Rls. 2,306 $
188 1390 لهستان 90258010 رطوبت سنج ديجيتالي 40 23,308,965 Rls. 1,989 $
189 1390 لهستان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 4 22,180,556 Rls. 1,887 $
190 1390 لهستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 12 21,799,802 Rls. 2,040 $
191 1390 لهستان 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 80 20,461,553 Rls. 1,867 $
192 1390 لهستان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 511 19,773,724 Rls. 1,752 $
193 1390 لهستان 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 141 18,674,759 Rls. 1,670 $
194 1390 لهستان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 105 17,791,012 Rls. 1,451 $
195 1390 لهستان 90160010 ترا زو با حساسيت 5سانتي گرم وياکمتر با يابدون وزنه 15 17,760,000 Rls. 1,449 $
196 1390 لهستان 94056000 چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا ني را هنما و ا شياء همانند 15 17,406,100 Rls. 1,578 $
197 1390 لهستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 488 16,863,739 Rls. 1,548 $
198 1390 لهستان 84439190 ---ساير 95 16,280,045 Rls. 1,500 $
199 1390 لهستان 87071090 بدنه و ا تاق را ننده برا ي وسايط نقليه شماره 8703 بغير ا ز سوا ري و سوا ري کار 500 16,137,199 Rls. 1,552 $
200 1390 لهستان 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 250 15,949,350 Rls. 1,508 $
مجموع کل
465,031,032,235 ريال
مجموع کل
42,304,537 دلار