آمار کل " واردات از" کشور "لبنان" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 لبنان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 114,304 61,092,050,039 Rls. 5,560,372 $
2 1390 لبنان 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 625,382 39,940,000,000 Rls. 3,753,435 $
3 1390 لبنان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 501,882 35,060,796,309 Rls. 3,304,435 $
4 1390 لبنان 31010000 کودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 1,777,855 32,790,569,780 Rls. 3,078,786 $
5 1390 لبنان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 554,272 27,284,780,416 Rls. 2,544,598 $
6 1390 لبنان 38089310 علف كش ها فرآورده هاي ضد رويش وسازگاركننده هاي رشد گياه بصورت (محصول اماده ) 317,800 26,282,190,945 Rls. 2,485,393 $
7 1390 لبنان 18050090 ساير بغير از انواع در بسته بندي هاي كمتر از ده كيلوگرم 309,825 19,267,309,445 Rls. 1,795,521 $
8 1390 لبنان 31043000 سولفات پتاسيم 1,607,300 15,059,274,193 Rls. 1,431,439 $
9 1390 لبنان 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 93,000 13,345,676,400 Rls. 1,294,440 $
10 1390 لبنان 31052000 کودهاي معدني يا شيميائي دا را ي سه عنصر حاصلخيز کننده ا زت , فسفر و پتاسيم 772,528 12,450,896,524 Rls. 1,177,337 $
11 1390 لبنان 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 339,212 12,390,472,529 Rls. 1,139,717 $
12 1390 لبنان 85103000 دستگاههاي موزدايي توا م شده با موتور برقي,(غيرا ز ريش ترا ش و ماشين هاي موزني ) 54,637 12,035,771,397 Rls. 1,110,777 $
13 1390 لبنان 85176100 ايستگاههاي ( مخابراتي )اصلي . 900 11,438,449,855 Rls. 1,013,328 $
14 1390 لبنان 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 212,153 11,374,089,634 Rls. 998,158 $
15 1390 لبنان 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 138,541 9,619,049,175 Rls. 866,363 $
16 1390 لبنان 20052000 سيب زميني,محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهرسرکه , يادرقند يخ نزده 730,290 8,194,640,741 Rls. 743,254 $
17 1390 لبنان 29041000 مشتقاتي که تنهادا را يگروههايسولفونه ميباشند,ا ملاح وا سترهاا تيليک ا نها 576,000 7,090,273,050 Rls. 660,869 $
18 1390 لبنان 38089211 قارچ کشها آماده برا ي خرده فروشيي 48,705 6,327,110,390 Rls. 579,316 $
19 1390 لبنان 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 737,114 5,952,887,848 Rls. 534,465 $
20 1390 لبنان 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 30,008 5,259,156,472 Rls. 465,537 $
21 1390 لبنان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 502 4,667,174,340 Rls. 399,007 $
22 1390 لبنان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 22,200 4,401,190,297 Rls. 416,858 $
23 1390 لبنان 38089119 ساير حشره كشها كه محصول آماده بوده وغير خانگي مي باشند 34,014 4,309,225,538 Rls. 399,764 $
24 1390 لبنان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 11,245 4,203,528,536 Rls. 347,944 $
25 1390 لبنان 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 180 3,445,903,620 Rls. 327,044 $
26 1390 لبنان 31022900 ا ملاح مضاعف و مخلوطهاي سولفات آمونيوم و نيترا ت آمونيوم 136,000 3,426,277,870 Rls. 314,485 $
27 1390 لبنان 84089000 سايرموتورهاي پيستوني درون سوزترا کمي-ا حترا قي که درجاي ديگرمذکورنباشد. 60,950 3,264,370,074 Rls. 307,234 $
28 1390 لبنان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 27,600 3,220,624,905 Rls. 303,440 $
29 1390 لبنان 31055900 ساير کودهاي معدني ياشيميائي دا را ي دوعنصر حاصلخير كننده ا زت وفسفرکه درجاي ديگري مذکور نباشد 255,000 3,071,768,086 Rls. 294,121 $
30 1390 لبنان 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 270,000 3,070,732,402 Rls. 283,101 $
31 1390 لبنان 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 168 2,971,300,297 Rls. 275,585 $
32 1390 لبنان 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 8,210 2,885,232,792 Rls. 235,337 $
33 1390 لبنان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 4,695 2,882,571,613 Rls. 274,374 $
34 1390 لبنان 95069110 دستگاه TRAD MILL 3,900 2,821,112,140 Rls. 265,166 $
35 1390 لبنان 78060090 سايرمصنوعات ا زسرب غير مذكور درجاي ديگر 67,353 2,645,910,416 Rls. 246,937 $
36 1390 لبنان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 35,648 2,460,735,385 Rls. 223,012 $
37 1390 لبنان 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 110 2,288,064,354 Rls. 216,263 $
38 1390 لبنان 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 150,045 2,237,508,016 Rls. 213,408 $
39 1390 لبنان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 5,500 2,060,365,000 Rls. 197,202 $
40 1390 لبنان 90314100 ا لات ووسايل ا پتيکي براي کنترل ورقه هاي نازك (wafers) ،ادوات نيمه هادي, فتوماسکهاياشبکه هابرا ي ساخت ادوات نيمه هادي 540 1,944,230,887 Rls. 183,190 $
41 1390 لبنان 40069090 سايرا شکال (مثلاميله يا ترکه و000)وا شياغيرمذکورا زکائوچوي ولکانيزه نشده 17,565 1,798,814,743 Rls. 168,202 $
42 1390 لبنان 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 171,000 1,608,000,000 Rls. 153,073 $
43 1390 لبنان 27030010 پيت ماس 690,000 1,591,012,209 Rls. 149,845 $
44 1390 لبنان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 52,742 1,451,586,196 Rls. 132,953 $
45 1390 لبنان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 62,079 1,325,815,082 Rls. 123,206 $
46 1390 لبنان 19041000 فرآورده هاي غلات که با عمل پف کردن يا تفت دا دن بدست آمده باشند 26,550 1,075,184,078 Rls. 102,516 $
47 1390 لبنان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 57,637 1,051,454,187 Rls. 96,473 $
48 1390 لبنان 39199050 رولPVC چسب خورده باچسب پايه حلالي الي مخصوص لنت برق (log roll of adhesive coated)باپهناي بيشتراز 20سانتيمتر 44,216 984,144,015 Rls. 89,729 $
49 1390 لبنان 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 5,390 968,940,645 Rls. 87,607 $
50 1390 لبنان 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 391 968,305,617 Rls. 90,853 $
51 1390 لبنان 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 18,060 924,568,920 Rls. 87,292 $
52 1390 لبنان 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 35,459 914,639,020 Rls. 74,604 $
53 1390 لبنان 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 369 875,873,787 Rls. 79,286 $
54 1390 لبنان 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 14,206 844,297,820 Rls. 79,619 $
55 1390 لبنان 40082900 ميله , ترکه يا پروفيله ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده ا ز کائوچوي غيرا سفنجي 39,356 778,832,011 Rls. 73,200 $
56 1390 لبنان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 1,800 769,679,250 Rls. 72,128 $
57 1390 لبنان 40081190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي ا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 15,539 709,895,923 Rls. 63,091 $
58 1390 لبنان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 96 681,863,370 Rls. 64,469 $
59 1390 لبنان 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 20,000 629,210,400 Rls. 56,280 $
60 1390 لبنان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 19,486 606,445,225 Rls. 57,201 $
61 1390 لبنان 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 12,797 585,171,940 Rls. 54,678 $
62 1390 لبنان 31026000 ا ملاح مضاعف و مخلوطهاي نيترا ت کلسيم و نيترا ت آمونيوم 74,000 567,742,248 Rls. 51,706 $
63 1390 لبنان 39199030 جمبو رول چسب خورده boppباپهناي بيش از20سانتيمتر 19,455 556,180,773 Rls. 50,424 $
64 1390 لبنان 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 24,750 546,039,478 Rls. 52,484 $
65 1390 لبنان 31055100 کودهاي معدني يا شيميائي دا را ي نيترا ت ها و فسفات ها 30,550 467,581,858 Rls. 44,021 $
66 1390 لبنان 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 96 443,317,925 Rls. 42,627 $
67 1390 لبنان 33072000 بوزدا هاي بدن و ضد ترشح عرق 22,544 439,504,203 Rls. 41,312 $
68 1390 لبنان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 14,474 436,877,731 Rls. 36,236 $
69 1390 لبنان 27030090 ساير تورب ها به جز پيت ماس 235,500 428,439,730 Rls. 41,556 $
70 1390 لبنان 39199020 شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر 13,500 427,842,500 Rls. 41,274 $
71 1390 لبنان 90321000 ترموستات 1,909 396,265,274 Rls. 32,715 $
72 1390 لبنان 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 5,000 393,637,656 Rls. 37,676 $
73 1390 لبنان 71179000 ساير زيور الات بدلي غير از انواع فلزات معمولي حتي ابكاري شده با فلزات گرانبها 2,810 366,033,534 Rls. 34,659 $
74 1390 لبنان 84399100 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 4,500 356,069,720 Rls. 34,224 $
75 1390 لبنان 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 3,000 353,027,314 Rls. 32,441 $
76 1390 لبنان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 4,964 345,979,805 Rls. 31,661 $
77 1390 لبنان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 3,835 341,174,504 Rls. 28,868 $
78 1390 لبنان 31031000 سوپرفسفات ها 24,000 336,985,212 Rls. 31,969 $
79 1390 لبنان 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 220 330,070,575 Rls. 28,449 $
80 1390 لبنان 90273090 ا سپکتروگرا ف که تشعشعات ا پتيکي(ماورا ءبنفش, مرئي,مادون قرمز)را بکارميگيرد. 37 325,454,829 Rls. 30,499 $
81 1390 لبنان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 4,882 323,541,007 Rls. 26,390 $
82 1390 لبنان 38089919 ضدجوندگان ومحصولات همانندآماده بصورت خرده فروشي يابصورت فرآورده يابه شكل اشياءغيرمذكور 3,000 290,000,000 Rls. 27,874 $
83 1390 لبنان 43040000 پوستهاي نرم بدلي و ا شياء ساخته شده ا ز آنها 868 274,745,699 Rls. 26,065 $
84 1390 لبنان 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 3,000 266,857,346 Rls. 21,767 $
85 1390 لبنان 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 495 227,527,400 Rls. 21,046 $
86 1390 لبنان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 173 224,561,237 Rls. 18,317 $
87 1390 لبنان 12092990 سايرتخم گياهان علوفه اي براي كشت که درجاي ديگر مذکوريا مشمول نباشد 3,000 221,347,878 Rls. 21,436 $
88 1390 لبنان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 9,500 215,990,931 Rls. 20,452 $
89 1390 لبنان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 10,016 198,435,280 Rls. 18,789 $
90 1390 لبنان 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 240 156,917,034 Rls. 15,088 $
91 1390 لبنان 58062000 پارچه هاي تاروپودباف, کم عرض, با5درصديابيشترنخ کشش پذير,يانخ کائوچوئي. 11,000 147,967,292 Rls. 14,356 $
92 1390 لبنان 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 150 145,628,840 Rls. 13,793 $
93 1390 لبنان 42050091 اشياء از چرم طبيعي يا از چرم دوباره ساخته شده از نوع مورد مصرف در ماشين الات يا وسايل مكانيكي يا براي مصارف فني 325 145,421,143 Rls. 12,544 $
94 1390 لبنان 90101090 دستگاهها ظاهرکردن ياچاپ فيلم ياكاغذ عکاسي به صورت خودکاربجزدستگاههاي ظهور فيلم را ديولوژي پزشکي 1,980 143,164,300 Rls. 11,677 $
95 1390 لبنان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 12,000 133,004,740 Rls. 12,110 $
96 1390 لبنان 43039000 ا شياء ا زپوستهاي نرم طبيعي که درجاي ديگر مذکور نباشد 144 132,604,638 Rls. 12,182 $
97 1390 لبنان 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 42,000 131,186,539 Rls. 10,700 $
98 1390 لبنان 38249010 ا سپري پاک کننده وسايل ا لکتريکي و ا لکترونيکي 1,572 128,524,945 Rls. 11,417 $
99 1390 لبنان 63071000 کف شوروقابدستمال, قابشور,گردگير,سايرپارچه هاي همانندبرا ي تميزکردن. 4,440 128,518,088 Rls. 12,055 $
100 1390 لبنان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 5,412 122,206,657 Rls. 11,682 $
101 1390 لبنان 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 1,350 120,564,825 Rls. 11,305 $
102 1390 لبنان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,000 116,446,427 Rls. 11,047 $
103 1390 لبنان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 970 115,803,524 Rls. 10,537 $
104 1390 لبنان 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 315 115,403,970 Rls. 10,092 $
105 1390 لبنان 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 438 114,948,635 Rls. 10,282 $
106 1390 لبنان 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,355 108,813,016 Rls. 9,999 $
107 1390 لبنان 90303200 مولتي مترها ي داراي وسيله ثبت 90 108,170,732 Rls. 8,919 $
108 1390 لبنان 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 275 104,391,154 Rls. 9,760 $
109 1390 لبنان 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 72 103,663,407 Rls. 9,884 $
110 1390 لبنان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 3,717 95,800,566 Rls. 9,071 $
111 1390 لبنان 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 480 87,724,994 Rls. 7,737 $
112 1390 لبنان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,960 86,944,460 Rls. 7,990 $
113 1390 لبنان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 445 77,858,947 Rls. 7,360 $
114 1390 لبنان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 3,141 77,117,320 Rls. 6,290 $
115 1390 لبنان 70181090 اشياء،كوچك شيشه اي براي تزئين غيرمذکوردرجاي ديگر 4,571 72,423,800 Rls. 6,858 $
116 1390 لبنان 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 529 65,167,510 Rls. 6,159 $
117 1390 لبنان 18062000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو به صورت بلوک, تخته, ميله يا قلم بوزن بيش ا ز 2 کيلوگرم 1,100 64,519,907 Rls. 5,606 $
118 1390 لبنان 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 565 63,321,605 Rls. 5,610 $
119 1390 لبنان 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 434 63,221,665 Rls. 5,986 $
120 1390 لبنان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 520 62,035,902 Rls. 5,060 $
121 1390 لبنان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 136 59,460,000 Rls. 5,664 $
122 1390 لبنان 71039990 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرانبها کار شده يادرجه بندي شده بجز فيروزه طبيعي 1,993 57,903,217 Rls. 5,483 $
123 1390 لبنان 33073000 ا ملاح معطر وساير فرآورده ها برا ي ا ستحمام 2,326 55,859,700 Rls. 5,083 $
124 1390 لبنان 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 46 52,710,984 Rls. 4,299 $
125 1390 لبنان 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 70 50,439,462 Rls. 4,876 $
126 1390 لبنان 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 2,145 41,833,440 Rls. 3,969 $
127 1390 لبنان 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 80 40,137,995 Rls. 3,827 $
128 1390 لبنان 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 400 34,793,853 Rls. 3,121 $
129 1390 لبنان 32121000 ورقه هاي دا غ زني 804 33,433,843 Rls. 3,101 $
130 1390 لبنان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 500 31,920,649 Rls. 2,930 $
131 1390 لبنان 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 602 31,681,740 Rls. 3,045 $
132 1390 لبنان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 87 30,900,317 Rls. 2,520 $
133 1390 لبنان 90302000 نوسان نمادها (oscilloscopes)ونوسان نگارها (oscillograpds) 20 30,516,341 Rls. 2,895 $
134 1390 لبنان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 25 29,667,813 Rls. 2,702 $
135 1390 لبنان 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 1,636 29,665,118 Rls. 2,877 $
136 1390 لبنان 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 60 29,265,833 Rls. 2,689 $
137 1390 لبنان 85043210 ترا نسفورماتور جريان به قدرت بيش از يك وحداكثر 16كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 85 27,139,343 Rls. 2,624 $
138 1390 لبنان 85086000 ساير جاروبرقي بجز موتور كامل 710 24,015,779 Rls. 2,128 $
139 1390 لبنان 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 35 24,000,000 Rls. 2,307 $
140 1390 لبنان 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 916 23,372,178 Rls. 2,213 $
141 1390 لبنان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 158 21,325,974 Rls. 1,739 $
142 1390 لبنان 85016200 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا ز75کيلوولت آمپروحدا کثر375کيلو ولت آمپر 830 20,697,551 Rls. 1,952 $
143 1390 لبنان 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 50 20,223,268 Rls. 1,982 $
144 1390 لبنان 96033090 قلم موهاوبروسهابرا ي هنرمندا ن, نوشتن و کاربرد آرايشي ساخته نشده از موي خوک وگرا ز 140 18,077,638 Rls. 1,709 $
145 1390 لبنان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 15 17,244,331 Rls. 1,644 $
146 1390 لبنان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 1,138 16,932,053 Rls. 1,556 $
147 1390 لبنان 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 278 15,931,440 Rls. 1,299 $
148 1390 لبنان 67010000 پوست پرندگان باپرياپرنرم, پر،واشياء ساخته شده ازانها غيرازمحصولات مشمول شماره 0505 300 15,775,962 Rls. 1,472 $
149 1390 لبنان 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 12 14,945,087 Rls. 1,425 $
150 1390 لبنان 82034000 لوله بر,پيچ بر,منگنه سورا خ کن وا بزا رهاي همانند. 13 12,387,761 Rls. 1,010 $
151 1390 لبنان 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 31 11,723,009 Rls. 956 $
152 1390 لبنان 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 40 10,738,060 Rls. 1,038 $
153 1390 لبنان 11031300 بلغور و زبره ذرت 937 10,058,951 Rls. 927 $
154 1390 لبنان 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 75 8,805,786 Rls. 780 $
155 1390 لبنان 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 100 8,240,824 Rls. 752 $
156 1390 لبنان 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 60 7,951,884 Rls. 754 $
157 1390 لبنان 62121000 پستان بندوسينه بند حتي كشباف وقلاب باف 25 7,945,779 Rls. 751 $
158 1390 لبنان 96035090 بروسهاي تشکيل دهنده ا جزا وقطعات دستگاههاوياوسايل نقليه زميني ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 50 7,920,842 Rls. 743 $
159 1390 لبنان 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 50 7,517,000 Rls. 704 $
160 1390 لبنان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 138 4,915,757 Rls. 452 $
161 1390 لبنان 37029490 سايرفيلمهاي عکاسي غير رنگي به صورت رول حساس شده ا ز هر ماده به غيرا زکاغذ،مقواوموادنسجي واباپهنابيش ا ز16وحداكثر35ميلي متر 4 4,896,437 Rls. 459 $
162 1390 لبنان 90309000 ا جزا ءوقطعات و متفرعات آلات و دستگاههاي مشمول 9030 12 4,780,141 Rls. 453 $
163 1390 لبنان 90292090 سرعت سنج وتاکومتر وا ستروبوسکوپ ،كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 60 3,653,143 Rls. 347 $
164 1390 لبنان 66020000 عصا,عصاي صندليشو,شلاق, تازيانه تعليمي وهمانند. 76 2,197,266 Rls. 208 $
مجموع کل
470,131,327,926 ريال
مجموع کل
43,540,871 دلار
[1]