آمار کل " واردات از" کشور "قطر" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 قطر 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 5,126 20,446,411,850 Rls. 1,936,580 $
2 1390 قطر 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن کننده دا را ي روغن هاي نفتي ياروغنهاي حاصل ازموادمعدني قيري 211,645 10,517,345,188 Rls. 936,408 $
3 1390 قطر 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 95,663 9,181,424,763 Rls. 748,893 $
4 1390 قطر 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 30,000 6,684,370,000 Rls. 545,218 $
5 1390 قطر 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 139,334 4,908,937,904 Rls. 471,923 $
6 1390 قطر 84134000 تلمبه هاي بتون 122,000 4,511,034,000 Rls. 380,475 $
7 1390 قطر 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 9,090 3,457,103,323 Rls. 312,006 $
8 1390 قطر 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 188,760 3,074,164,350 Rls. 250,748 $
9 1390 قطر 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 74,700 2,797,578,064 Rls. 264,872 $
10 1390 قطر 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 987 2,520,066,639 Rls. 205,552 $
11 1390 قطر 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا( کابين کنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحوي که کاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 48,000 2,387,223,240 Rls. 226,020 $
12 1390 قطر 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 12,100 2,067,673,755 Rls. 168,652 $
13 1390 قطر 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 500 1,731,135,949 Rls. 159,994 $
14 1390 قطر 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 410 1,527,077,947 Rls. 124,558 $
15 1390 قطر 90183110 سرنگ يک سي سي برا ي ا نسولين 28,169 1,350,912,066 Rls. 125,613 $
16 1390 قطر 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 143 606,419,396 Rls. 50,072 $
17 1390 قطر 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 11,860 490,400,000 Rls. 40,000 $
18 1390 قطر 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 328 414,855,810 Rls. 38,826 $
19 1390 قطر 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 25,000 406,652,400 Rls. 33,169 $
20 1390 قطر 40112000 تايربادي نوا زکائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 11,745 361,419,442 Rls. 34,745 $
21 1390 قطر 85256020 دستگاههاي گيرنده فرستنده از نوع SDH در حد STM1 به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه وبالاتر 42 306,500,000 Rls. 25,000 $
22 1390 قطر 78019990 سايرسرب هاي تصفيه نشده, به صورت كارنشده ،غيرمذکور درجاي ديگر 23,370 283,779,004 Rls. 26,507 $
23 1390 قطر 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 1,500 279,827,737 Rls. 26,116 $
24 1390 قطر 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 5,000 265,370,250 Rls. 25,125 $
25 1390 قطر 84128000 موتورهاوماشين هاي محرک که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشد 51 238,009,211 Rls. 19,413 $
26 1390 قطر 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 162 199,751,845 Rls. 18,351 $
27 1390 قطر 90031190 دوره و قاب برا ي عينک ،براي محافظ جشم وهمانند، ا ز موا د پلاستيکي غيرا زا نوا ع نيم ساخته (BLANK) 862 198,262,038 Rls. 16,171 $
28 1390 قطر 90211010 پيچ وميله وپلاک درون ا ستخوا ني 74 189,768,847 Rls. 17,680 $
29 1390 قطر 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 210 176,466,985 Rls. 16,196 $
30 1390 قطر 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 58 171,114,404 Rls. 15,639 $
31 1390 قطر 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 1,559 164,425,878 Rls. 14,961 $
32 1390 قطر 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 2,040 122,021,286 Rls. 11,576 $
33 1390 قطر 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,424 110,435,775 Rls. 9,905 $
34 1390 قطر 84818075 شير (والو) مخصوص لاستيك هاي بدون تيوپ (تيوپلس) 430 94,617,016 Rls. 8,692 $
35 1390 قطر 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 352 82,940,710 Rls. 7,641 $
36 1390 قطر 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 72 82,146,519 Rls. 6,700 $
37 1390 قطر 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 5 60,785,057 Rls. 5,437 $
38 1390 قطر 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 630 59,828,167 Rls. 5,643 $
39 1390 قطر 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 120 47,799,654 Rls. 4,526 $
40 1390 قطر 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 500 45,405,297 Rls. 4,061 $
41 1390 قطر 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 2,450 42,219,168 Rls. 3,982 $
42 1390 قطر 84209100 غلتک هابرا ي ماشين هاي تخت کردن ياماشين هاي نوردکردن 241 39,082,250 Rls. 3,188 $
43 1390 قطر 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 10 37,361,123 Rls. 3,433 $
44 1390 قطر 85423200 حافظه ها 245 36,963,900 Rls. 3,015 $
45 1390 قطر 95049090 ا شيابرا ي سرگرمي در هوا ي آزا د(funfair) بازيهاي روميزي ياساكني ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,164 34,148,083 Rls. 3,116 $
46 1390 قطر 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 396 26,049,720 Rls. 2,452 $
47 1390 قطر 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 9 25,691,764 Rls. 2,361 $
48 1390 قطر 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 10 23,473,273 Rls. 2,157 $
49 1390 قطر 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 38 21,992,796 Rls. 2,070 $
50 1390 قطر 84231000 ترا زوي توزين ا شخاص (همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن ),ترا زوهاي خانگي 25 21,494,232 Rls. 2,031 $
51 1390 قطر 94056000 چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا ني را هنما و ا شياء همانند 711 19,242,000 Rls. 1,797 $
52 1390 قطر 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 113 14,602,754 Rls. 1,370 $
53 1390 قطر 95066100 توپ تنيس روي چمن 192 13,825,029 Rls. 1,296 $
54 1390 قطر 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 107 13,366,822 Rls. 1,253 $
55 1390 قطر 40159000 ملبوس ومضافات لباس ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده, برا ي هرنوع مصرف غيرمذکوردرجاي ديگر 160 12,978,658 Rls. 1,217 $
56 1390 قطر 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 141 10,678,600 Rls. 949 $
57 1390 قطر 01063290 سايرطوطي هاا زجمله طوطي معمولي بجز برا ي تحقيقات پزشکي و... 50 9,570,615 Rls. 882 $
58 1390 قطر 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 88 7,918,000 Rls. 688 $
59 1390 قطر 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 85 7,655,200 Rls. 721 $
60 1390 قطر 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 85 7,307,500 Rls. 702 $
61 1390 قطر 95066210 توپ فوتبال , بسکتبال , وا ليبال, هندبال 86 4,676,884 Rls. 427 $
62 1390 قطر 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 224 4,673,909 Rls. 447 $
63 1390 قطر 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 5 3,910,462 Rls. 350 $
64 1390 قطر 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 40 2,234,664 Rls. 214 $
65 1390 قطر 42022100 کيف دستي باسطح خارجي ا ز چرم طبيعي,دوباره ساخته ياا زچرم ورني شده 53 1,497,201 Rls. 140 $
66 1390 قطر 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 71 1,280,997 Rls. 123 $
67 1390 قطر 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 15 755,379 Rls. 72 $
مجموع کل
83,066,112,749 ريال
مجموع کل
7,380,118 دلار
[1]