آمار کل " واردات از" کشور "قزاقستان" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 قزاقستان 10030000 جو 138,004,795 483,602,413,814 Rls. 42,464,293 $
2 1390 قزاقستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 30,728,034 234,461,289,921 Rls. 21,188,302 $
3 1390 قزاقستان 10011090 گندم سخت به غيراز گندم دامي . 38,265,386 144,416,412,280 Rls. 12,291,444 $
4 1390 قزاقستان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 11,431,170 98,237,826,354 Rls. 9,276,929 $
5 1390 قزاقستان 23061000 کنجاله و ساير آخال هاي همانند ,ا ز پنبه دا نه 26,836,900 97,652,684,542 Rls. 8,812,161 $
6 1390 قزاقستان 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 6,519,610 48,391,639,562 Rls. 4,576,027 $
7 1390 قزاقستان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 24,473,940 47,398,352,731 Rls. 4,283,282 $
8 1390 قزاقستان 23064100 از دانه هاي کلزا يا کانولا داراي مقدار کمي اسيد اروسيک 14,773,450 45,689,859,900 Rls. 4,047,906 $
9 1390 قزاقستان 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 2,213,210 30,154,002,449 Rls. 2,813,693 $
10 1390 قزاقستان 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 2,683,970 25,477,416,562 Rls. 2,363,267 $
11 1390 قزاقستان 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 2,840,170 25,364,739,813 Rls. 2,274,865 $
12 1390 قزاقستان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 3,110,910 23,586,307,384 Rls. 2,189,897 $
13 1390 قزاقستان 72083610 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ،به شكل طومار باپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بيشترا ز10ميليمتروکمترا ز 16ميليمتروعرض كمتراز1850ميليمتر 2,980,990 21,835,814,917 Rls. 2,059,594 $
14 1390 قزاقستان 72092800 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 2,215,360 19,705,737,798 Rls. 1,776,841 $
15 1390 قزاقستان 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 2,398,900 19,697,436,851 Rls. 1,811,174 $
16 1390 قزاقستان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 201,025 18,439,015,059 Rls. 1,746,060 $
17 1390 قزاقستان 25249000 ساير پنبه هاي نسوز بغيرازنوع كرو سيدوليت 1,579,500 15,310,000,000 Rls. 1,441,212 $
18 1390 قزاقستان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 4,797,350 12,113,457,094 Rls. 1,142,922 $
19 1390 قزاقستان 72084000 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بصورت غيرطومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتربانقوش برجسته. 1,711,140 11,444,926,923 Rls. 1,090,098 $
20 1390 قزاقستان 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 1,493,930 10,943,068,906 Rls. 1,032,170 $
21 1390 قزاقستان 15141100 روغن خام كلزاياكانولا كه داراي مقداركمي اسيد اروسيك مي باشد 827,200 9,560,838,020 Rls. 905,579 $
22 1390 قزاقستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,046,830 8,655,767,708 Rls. 831,965 $
23 1390 قزاقستان 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 739,430 7,627,835,536 Rls. 639,316 $
24 1390 قزاقستان 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 509,200 4,547,518,463 Rls. 407,849 $
25 1390 قزاقستان 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 499,200 4,462,899,033 Rls. 427,031 $
26 1390 قزاقستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 61,665 4,415,345,580 Rls. 420,843 $
27 1390 قزاقستان 72082600 محصولات از هن فولادغير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشترضخامت بين 3تا75/4 mm پاك شده درسطح 499,660 3,660,020,088 Rls. 345,220 $
28 1390 قزاقستان 12040000 دا نه کتان , حتي خرد شده 429,670 3,515,072,550 Rls. 329,802 $
29 1390 قزاقستان 23063000 کنجاله و ساير آخال همانند ,ا ز دا نه آفتابگردا ن 1,811,530 3,469,584,413 Rls. 324,686 $
30 1390 قزاقستان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 1,079,720 2,830,830,934 Rls. 252,888 $
31 1390 قزاقستان 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 286,000 2,546,057,515 Rls. 245,126 $
32 1390 قزاقستان 10011010 گندم دامي ازنوع سخت . 900,000 2,424,262,500 Rls. 216,066 $
33 1390 قزاقستان 86040000 وسائط نقليه تعميرونگهداري يا سرويس راه آهن يا تراموا، حتي خودرو(مثلا,وا گن کارگاه و...) 240,000 2,143,484,100 Rls. 206,025 $
34 1390 قزاقستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 176,180 2,128,836,856 Rls. 203,620 $
35 1390 قزاقستان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 209,000 1,728,617,839 Rls. 163,564 $
36 1390 قزاقستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 334,500 1,688,729,698 Rls. 156,554 $
37 1390 قزاقستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 121,980 1,537,420,338 Rls. 138,220 $
38 1390 قزاقستان 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 76,000 1,233,288,966 Rls. 111,153 $
39 1390 قزاقستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 50,610 1,198,578,128 Rls. 100,667 $
40 1390 قزاقستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 56,170 925,745,665 Rls. 81,531 $
41 1390 قزاقستان 87043200 وسايل نقليه حمل ونقل کالا,باموتورپيستوني جرقه ا ي -احتراقي ،به وزن ناخالص بيش ا ز5تن 13,000 783,442,800 Rls. 75,600 $
42 1390 قزاقستان 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 80,630 745,451,029 Rls. 69,249 $
43 1390 قزاقستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 60,510 658,962,211 Rls. 58,377 $
44 1390 قزاقستان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 25,000 611,325,704 Rls. 49,863 $
45 1390 قزاقستان 74072100 ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج ) 10,130 569,200,000 Rls. 54,731 $
46 1390 قزاقستان 85481022 باطريهاي مصرف شده 72,000 318,214,780 Rls. 30,097 $
47 1390 قزاقستان 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 108,400 305,331,116 Rls. 29,216 $
48 1390 قزاقستان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 28,000 242,734,514 Rls. 22,934 $
49 1390 قزاقستان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 10,630 211,359,949 Rls. 19,185 $
50 1390 قزاقستان 85481019 قرا ضه و ضايعات ا نباره هاي برقي 23,000 209,653,836 Rls. 17,101 $
51 1390 قزاقستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 17,260 192,844,597 Rls. 15,730 $
52 1390 قزاقستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 7,800 190,733,619 Rls. 15,557 $
53 1390 قزاقستان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 6,000 146,718,169 Rls. 11,967 $
54 1390 قزاقستان 25030010 گوگرد خام يا تصفيه نشده 136,000 117,063,686 Rls. 10,934 $
55 1390 قزاقستان 41041900 چرم وپوست دباغي شده بحالت مرطوب (ا زجملهblue- wet )ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موکنده و... 19,535 103,256,395 Rls. 9,637 $
56 1390 قزاقستان 41041100 چرم وپوست موکنده حيوا نات ا زجنس گاووا سب کامل دا نه دا نه لايه لايه بريده نشده به حالت مرطوب 22,496 95,623,257 Rls. 9,195 $
57 1390 قزاقستان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 3,880 78,273,723 Rls. 6,989 $
58 1390 قزاقستان 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 3,010 68,276,265 Rls. 6,024 $
59 1390 قزاقستان 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 175 55,900,001 Rls. 5,137 $
60 1390 قزاقستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,000 49,132,382 Rls. 4,008 $
61 1390 قزاقستان 84632000 ماشين هاي حديده کردن بوسيله نورد براي کاربرروي فلزا ت, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 3,750 45,449,115 Rls. 4,121 $
62 1390 قزاقستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 1,010 33,414,971 Rls. 3,032 $
63 1390 قزاقستان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 920 31,764,661 Rls. 2,762 $
64 1390 قزاقستان 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 19,280 8,452,258 Rls. 789 $
65 1390 قزاقستان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 300 4,726,485 Rls. 452 $
66 1390 قزاقستان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 180 4,143,220 Rls. 360 $
67 1390 قزاقستان 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 100 3,452,668 Rls. 300 $
68 1390 قزاقستان 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 10 483,374 Rls. 42 $
مجموع کل
1,510,108,521,575 ريال
مجموع کل
135,723,231 دلار
[1]