آمار کل " واردات از" کشور "قرقيزستان" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 قرقيزستان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 750,000 15,254,143,439 Rls. 1,354,412 $
2 1390 قرقيزستان 02044100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) يخ زده 41,039 4,032,036,684 Rls. 387,696 $
3 1390 قرقيزستان 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 146,150 3,942,561,954 Rls. 367,999 $
4 1390 قرقيزستان 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 89,200 2,432,899,978 Rls. 224,047 $
5 1390 قرقيزستان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 25,000 2,364,568,162 Rls. 201,807 $
6 1390 قرقيزستان 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 102,500 2,308,616,904 Rls. 195,690 $
7 1390 قرقيزستان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 780,000 1,925,588,300 Rls. 171,133 $
8 1390 قرقيزستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 101,400 1,705,941,996 Rls. 154,750 $
9 1390 قرقيزستان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 800,000 1,613,816,369 Rls. 155,051 $
10 1390 قرقيزستان 85481029 ا نباره هاي برقي مصرف شده 200,000 1,582,521,642 Rls. 152,136 $
11 1390 قرقيزستان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 62,550 1,317,844,918 Rls. 119,667 $
12 1390 قرقيزستان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 114,990 1,171,634,195 Rls. 111,803 $
13 1390 قرقيزستان 07133300 لوبياي رسمي ,همچنين لوبياي سفيد ,غلاف کنده ,خشک کرده 166,224 1,138,962,022 Rls. 108,546 $
14 1390 قرقيزستان 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 67,500 962,496,143 Rls. 91,306 $
15 1390 قرقيزستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 181,000 901,802,499 Rls. 83,458 $
16 1390 قرقيزستان 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 81,800 860,615,596 Rls. 80,400 $
17 1390 قرقيزستان 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless)برا ي آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولي ،ترمزوسيستم محرکه بامغناطيس دا ئم باموتوربرقي 42,200 813,858,608 Rls. 76,340 $
18 1390 قرقيزستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 57,580 792,532,484 Rls. 74,504 $
19 1390 قرقيزستان 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 35,000 749,374,230 Rls. 70,350 $
20 1390 قرقيزستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 48,000 648,895,523 Rls. 61,820 $
21 1390 قرقيزستان 73061110 لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن يافولاد باقطر خارجي تا8اينچ . 56,600 546,725,286 Rls. 44,719 $
22 1390 قرقيزستان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 49,810 507,039,594 Rls. 47,430 $
23 1390 قرقيزستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 29,880 474,793,041 Rls. 44,098 $
24 1390 قرقيزستان 72045000 شمش هاي حاصل ا زذوب مجددضايعات. 46,400 400,995,563 Rls. 36,839 $
25 1390 قرقيزستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 17,200 383,266,800 Rls. 35,175 $
26 1390 قرقيزستان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 10,600 343,958,971 Rls. 31,949 $
27 1390 قرقيزستان 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 12,200 323,629,095 Rls. 30,653 $
28 1390 قرقيزستان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 31,958 312,303,275 Rls. 29,740 $
29 1390 قرقيزستان 41041100 چرم وپوست موکنده حيوا نات ا زجنس گاووا سب کامل دا نه دا نه لايه لايه بريده نشده به حالت مرطوب 60,450 286,865,190 Rls. 26,653 $
30 1390 قرقيزستان 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 5,670 270,079,784 Rls. 24,791 $
31 1390 قرقيزستان 72249000 سايرمحصولات نيمه تمام, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 30,000 229,798,649 Rls. 21,800 $
32 1390 قرقيزستان 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 30,700 222,198,076 Rls. 21,098 $
33 1390 قرقيزستان 72111300 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ا زچهارطرف يادردستگاه شيارداربسته باپهناي بيشترا ز150ولي کمترا ز600mm به ضخامت حدا قل 4mmبه صورت غير طومار وبدون نقش برجسته 9,100 203,578,653 Rls. 19,485 $
34 1390 قرقيزستان 84821000 بلبرينگ. 4,650 197,798,472 Rls. 18,693 $
35 1390 قرقيزستان 84271022 ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5تن 9,400 193,208,535 Rls. 18,571 $
36 1390 قرقيزستان 07133900 لوبياي غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 20,800 164,648,266 Rls. 14,633 $
37 1390 قرقيزستان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 53,880 118,350,214 Rls. 11,101 $
38 1390 قرقيزستان 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 3,220 105,314,438 Rls. 9,707 $
39 1390 قرقيزستان 12079990 ساير دا نه ها و ميوه هاي روغني حتي خرد شده که در جاي ديگر مذکور نباشد. 9,930 82,625,577 Rls. 7,942 $
40 1390 قرقيزستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 4,800 71,899,283 Rls. 6,568 $
41 1390 قرقيزستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 5,780 67,610,941 Rls. 6,471 $
42 1390 قرقيزستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 6,300 64,924,993 Rls. 6,030 $
43 1390 قرقيزستان 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمرکز 700 39,900,887 Rls. 3,617 $
44 1390 قرقيزستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 700 38,738,725 Rls. 3,512 $
45 1390 قرقيزستان 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 795 35,347,342 Rls. 3,267 $
46 1390 قرقيزستان 84632000 ماشين هاي حديده کردن بوسيله نورد براي کاربرروي فلزا ت, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 2,000 20,981,953 Rls. 1,975 $
47 1390 قرقيزستان 90173000 ميکرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 350 18,652,372 Rls. 1,759 $
48 1390 قرقيزستان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 850 18,139,144 Rls. 1,709 $
49 1390 قرقيزستان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 490 18,064,547 Rls. 1,657 $
50 1390 قرقيزستان 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 480 11,200,757 Rls. 1,033 $
51 1390 قرقيزستان 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 700 8,618,225 Rls. 703 $
52 1390 قرقيزستان 85051900 آهن رباهاي دا ئم واشيائي که به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (غيراز نوع فلز) 100 4,909,241 Rls. 452 $
53 1390 قرقيزستان 82077000 ا بزا رهابرا ي فرزکردن. 100 3,292,531 Rls. 302 $
54 1390 قرقيزستان 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 120 2,696,616 Rls. 241 $
مجموع کل
52,312,866,681 ريال
مجموع کل
4,777,287 دلار
[1]