آمار کل " واردات از" کشور "قبرس" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 قبرس 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 189,800,427 1,565,831,785,436 Rls. 139,219,411 $
2 1390 قبرس 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 93,575,810 818,753,572,936 Rls. 72,056,680 $
3 1390 قبرس 27040020 کک ونيمه کک ا ز ليگنيت 96,739,654 610,068,620,596 Rls. 54,257,128 $
4 1390 قبرس 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني کربن 26,636,763 425,815,505,271 Rls. 40,085,555 $
5 1390 قبرس 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 29,640,326 254,905,789,356 Rls. 23,189,662 $
6 1390 قبرس 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 19,323,146 175,930,044,154 Rls. 16,137,987 $
7 1390 قبرس 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 13,916,380 173,946,466,103 Rls. 16,115,562 $
8 1390 قبرس 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 8,987,645 88,690,054,129 Rls. 7,610,613 $
9 1390 قبرس 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 9,834,930 87,353,072,993 Rls. 7,877,554 $
10 1390 قبرس 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غيرمذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 4,962,230 52,370,493,135 Rls. 4,493,758 $
11 1390 قبرس 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 6,207,134 41,968,511,795 Rls. 4,035,973 $
12 1390 قبرس 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 3,640,746 33,666,947,064 Rls. 3,163,567 $
13 1390 قبرس 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 931,000 22,045,542,292 Rls. 2,090,192 $
14 1390 قبرس 26140000 سنگ تتيان وکنسانتره هاي آن 1,202,000 16,336,975,413 Rls. 1,490,470 $
15 1390 قبرس 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 895,967 14,697,309,207 Rls. 1,330,558 $
16 1390 قبرس 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 716,726 12,827,311,669 Rls. 1,149,447 $
17 1390 قبرس 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 1,153,680 12,576,376,098 Rls. 1,044,722 $
18 1390 قبرس 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 1,497,111 12,463,269,739 Rls. 1,191,673 $
19 1390 قبرس 21069020 ا مولسيفاير 258,675 11,761,211,392 Rls. 1,048,285 $
20 1390 قبرس 27131200 کک نفت تکليس شده 1,500,000 11,401,533,740 Rls. 929,978 $
21 1390 قبرس 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 1,287,376 10,597,037,086 Rls. 990,304 $
22 1390 قبرس 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 835,120 9,956,121,652 Rls. 918,263 $
23 1390 قبرس 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 4,340 8,029,111,894 Rls. 759,311 $
24 1390 قبرس 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 350,350 7,269,347,150 Rls. 681,541 $
25 1390 قبرس 21069010 ا ستابيلايزر 94,975 7,256,995,355 Rls. 651,334 $
26 1390 قبرس 72029200 فرووا ناديوم. 20,000 7,094,815,393 Rls. 671,794 $
27 1390 قبرس 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 21,009 6,862,041,574 Rls. 572,382 $
28 1390 قبرس 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 338,672 6,262,343,001 Rls. 575,558 $
29 1390 قبرس 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 326,594 4,933,655,626 Rls. 464,183 $
30 1390 قبرس 35019000 کازئينات ها و ساير مشتقات کازئين , چسب کازئين 80,000 4,698,457,957 Rls. 425,465 $
31 1390 قبرس 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 6,185 4,374,982,898 Rls. 400,723 $
32 1390 قبرس 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 500,000 4,276,000,000 Rls. 408,756 $
33 1390 قبرس 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 197,531 3,839,016,397 Rls. 367,609 $
34 1390 قبرس 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 334,600 2,814,216,260 Rls. 261,733 $
35 1390 قبرس 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 162,000 2,595,905,870 Rls. 225,739 $
36 1390 قبرس 72023000 فروسيليکومنگنز. 140,000 2,446,406,800 Rls. 228,957 $
37 1390 قبرس 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 5,810 2,427,194,398 Rls. 222,900 $
38 1390 قبرس 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 197,466 2,268,160,103 Rls. 205,636 $
39 1390 قبرس 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 408 2,257,467,400 Rls. 192,666 $
40 1390 قبرس 35040000 پپتون هاوسايرمواد پروتيني ومشتقات آنها,غيرمذکوردرجاي ديگر;پودرپوست حتي عمل آمده باكروم 53,100 1,977,023,832 Rls. 181,267 $
41 1390 قبرس 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 23,452 1,865,591,378 Rls. 162,375 $
42 1390 قبرس 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 65,000 1,780,257,714 Rls. 168,705 $
43 1390 قبرس 48089000 سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده, کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 53,224 1,410,100,000 Rls. 128,659 $
44 1390 قبرس 35029000 آلبومين (غيرا زآلبومين تخم پرندگان ،آلبومين شيرولاكتوسرم ) ,آلبومينات ها ومشتقات آلبومين 25,120 1,196,215,539 Rls. 109,744 $
45 1390 قبرس 25070010 کائولن 239,400 1,139,127,118 Rls. 104,545 $
46 1390 قبرس 39121100 ا ستات هاي سلولزنرم نشده , به ا شکال ا بتدا ئي 85,277 1,025,562,980 Rls. 97,175 $
47 1390 قبرس 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 96,494 1,020,928,387 Rls. 96,606 $
48 1390 قبرس 72021910 فرومنگنز دا را ي 1درصد وزني يا کمترکربن به صورت پودرزيريك ميلي متر 54,460 990,250,963 Rls. 94,752 $
49 1390 قبرس 40025100 لاتکس کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين 47,300 933,824,842 Rls. 76,168 $
50 1390 قبرس 29032200 تري کلرو ا تيلن 46,400 933,628,332 Rls. 87,181 $
51 1390 قبرس 32042000 محصولات آلي سنتتيک مورد ا ستفاده به عنوا ن عوا مل درخشان کننده فلورسنت استعمال مي شوند 18,460 884,094,749 Rls. 84,108 $
52 1390 قبرس 28365000 کربنات کلسيم 198,000 845,322,529 Rls. 79,194 $
53 1390 قبرس 34022010 دترجنت قالبي پودر،مايع ،گرانول ،قرص ،ژل ،كنسانتره وساير فرآورده هاي همانند بابسته بندي 5 كيلوگرم وكمترمناسب براي شستشو وپاكيزگي دستي 78,515 826,310,749 Rls. 74,102 $
54 1390 قبرس 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 320 764,547,456 Rls. 70,239 $
55 1390 قبرس 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 10,400 602,368,329 Rls. 56,999 $
56 1390 قبرس 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 4,625 578,563,735 Rls. 50,334 $
57 1390 قبرس 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 391 550,416,292 Rls. 52,019 $
58 1390 قبرس 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 745 507,608,586 Rls. 42,690 $
59 1390 قبرس 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 23,514 504,236,858 Rls. 48,373 $
60 1390 قبرس 29181900 ساير اسيدهاي کربوکسيليک داراي عامل ا لکلي,ولي بدون عامل ا کسيژنه ديگر،غيرمذکوردرجاي ديگر 10,000 496,937,036 Rls. 46,952 $
61 1390 قبرس 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 8,181 460,973,149 Rls. 37,600 $
62 1390 قبرس 84425090 سايرحروف چاپ , کليشه, لوحه وساير ادوات چاپ ، غيرمذکور درجاي ديگر 5,517 460,973,149 Rls. 37,600 $
63 1390 قبرس 25085000 ا ندا لوزيت , سيانيت و سيليمانيت 175,000 389,853,000 Rls. 37,390 $
64 1390 قبرس 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 800 369,263,759 Rls. 30,119 $
65 1390 قبرس 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 4,500 348,655,986 Rls. 33,512 $
66 1390 قبرس 35022000 آلبومين شير,ا زجمله کنسانتره هاي دو يا چند پروتئين آب پنير( لاکتوسرم) 6,000 347,052,400 Rls. 32,790 $
67 1390 قبرس 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 465 330,420,881 Rls. 30,364 $
68 1390 قبرس 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 640 328,884,134 Rls. 26,826 $
69 1390 قبرس 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 1,541 322,875,475 Rls. 30,002 $
70 1390 قبرس 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 295 312,977,590 Rls. 28,753 $
71 1390 قبرس 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 4,950 299,871,900 Rls. 28,245 $
72 1390 قبرس 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 898 276,122,582 Rls. 22,522 $
73 1390 قبرس 28363010 سديم بي کربنات - غير تزريقي گريد دا رويي 69,000 260,454,120 Rls. 24,921 $
74 1390 قبرس 28332100 سولفات هااز منيزيم 6,791 257,937,828 Rls. 21,039 $
75 1390 قبرس 59112000 پارچه برا ي ا لک, حتي دوخته ومهيا. 520 243,572,250 Rls. 23,284 $
76 1390 قبرس 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 150 238,858,268 Rls. 22,574 $
77 1390 قبرس 29181100 ا سيدلاکتيک , ا ملاح و ا سترهاي آن 3,118 225,492,801 Rls. 20,754 $
78 1390 قبرس 94031000 مبلهاي فلزي ا زا نواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرارميگيرند 1,745 214,184,122 Rls. 20,072 $
79 1390 قبرس 84672920 دستگاه سنگ زني دستي مجهز به موتوربرقي 1,780 209,259,894 Rls. 18,250 $
80 1390 قبرس 38089211 قارچ کشها آماده برا ي خرده فروشيي 1,600 194,394,954 Rls. 18,372 $
81 1390 قبرس 32159090 مرکب تحرير يا رسم ونقاشي وساير مرکبهاي تغليظ شده وجامد 810 183,010,322 Rls. 16,652 $
82 1390 قبرس 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 84 182,715,327 Rls. 17,308 $
83 1390 قبرس 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 1,400 179,511,939 Rls. 15,705 $
84 1390 قبرس 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 3,220 167,601,968 Rls. 15,572 $
85 1390 قبرس 82119400 تيغه برا ي کاردوچاقو 852 158,317,297 Rls. 15,011 $
86 1390 قبرس 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 940 146,689,800 Rls. 13,632 $
87 1390 قبرس 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 2,500 132,871,985 Rls. 11,917 $
88 1390 قبرس 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساکشن پزشکي 4,496 132,264,624 Rls. 11,288 $
89 1390 قبرس 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 130 120,248,809 Rls. 11,326 $
90 1390 قبرس 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 48 97,066,566 Rls. 9,195 $
91 1390 قبرس 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 120 96,351,050 Rls. 9,127 $
92 1390 قبرس 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتکميل کردن کاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 1,715 95,464,135 Rls. 9,102 $
93 1390 قبرس 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 97 92,453,773 Rls. 8,758 $
94 1390 قبرس 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 160 85,334,593 Rls. 8,095 $
95 1390 قبرس 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 2,566 84,072,697 Rls. 7,690 $
96 1390 قبرس 48239090 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 48232000 لغايت 48239010 617 81,466,579 Rls. 7,832 $
97 1390 قبرس 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 4,138 80,054,794 Rls. 7,696 $
98 1390 قبرس 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 234 77,572,564 Rls. 7,274 $
99 1390 قبرس 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,618 75,301,217 Rls. 6,940 $
100 1390 قبرس 85141090 کوره ها وفرهاکه بامقاومت ا لکتريکي گرم مي شوندبجزکوره دندا نسازي 180 72,511,294 Rls. 5,914 $
101 1390 قبرس 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 226 70,602,388 Rls. 6,385 $
102 1390 قبرس 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 351 67,838,805 Rls. 6,248 $
103 1390 قبرس 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 3,217 66,826,133 Rls. 6,097 $
104 1390 قبرس 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 10 64,477,000 Rls. 6,169 $
105 1390 قبرس 70172090 سايرشيشه آلات برا يآزمايشگاه بهدا شت غير مدرج از شيشه ضريب ا نبساط خطي 0.000005 هركلوين غيرمذکوردرجاي ديگر 1,056 57,722,830 Rls. 5,446 $
106 1390 قبرس 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 3,300 57,611,240 Rls. 4,699 $
107 1390 قبرس 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 400 46,396,725 Rls. 4,206 $
108 1390 قبرس 70109050 بطريهابيرنگ با ظرفيت ا سمي بيشترا زيک ليتر 1,184 44,197,000 Rls. 4,056 $
109 1390 قبرس 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 99 38,762,258 Rls. 3,476 $
110 1390 قبرس 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 673 37,866,426 Rls. 3,578 $
111 1390 قبرس 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,457 35,576,815 Rls. 3,334 $
112 1390 قبرس 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 402 29,094,797 Rls. 2,569 $
113 1390 قبرس 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 60 29,010,740 Rls. 2,721 $
114 1390 قبرس 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 1,282 26,658,366 Rls. 2,457 $
115 1390 قبرس 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 45 26,423,113 Rls. 2,528 $
116 1390 قبرس 83014000 قفل مغزي وکلوني از فلزمعمولي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 180 22,105,893 Rls. 2,089 $
117 1390 قبرس 85452000 جاروبک هاي زغالي 13 17,180,741 Rls. 1,539 $
118 1390 قبرس 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 23 14,325,691 Rls. 1,371 $
119 1390 قبرس 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 18 13,436,130 Rls. 1,147 $
120 1390 قبرس 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 23 10,331,769 Rls. 989 $
121 1390 قبرس 84713010 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي ( PC)به صورت کامل به وزن حداكثر 10كيلوگرم 40 9,312,199 Rls. 760 $
122 1390 قبرس 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 12 4,736,362 Rls. 386 $
123 1390 قبرس 29241900 سايرآميدهاي غيرحلقوي همچينين كاربامات غير حلقوي ومشتفات آنهاا ملاح مربوطه غيرمذکور درجاي ديگر 100 4,268,034 Rls. 402 $
124 1390 قبرس 84391000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 2,000 3,943,141 Rls. 357 $
125 1390 قبرس 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 44 3,616,211 Rls. 342 $
126 1390 قبرس 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 2 2,404,346 Rls. 221 $
127 1390 قبرس 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 23 986,915 Rls. 94 $
مجموع کل
4,573,741,258,378 ريال
مجموع کل
410,490,506 دلار
[1]