آمار کل " واردات از" کشور "فيليپين" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 فيليپين 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشک کرده 130,538,549 948,168,914,210 Rls. 87,192,795 $
2 1390 فيليپين 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 4,820,672 40,489,129,222 Rls. 3,794,447 $
3 1390 فيليپين 15131100 روغن خام نارگيل (کپرا ) 1,876,820 39,451,520,392 Rls. 3,617,041 $
4 1390 فيليپين 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 2,160,000 33,224,000,000 Rls. 3,141,155 $
5 1390 فيليپين 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 785,340 16,877,950,401 Rls. 1,601,818 $
6 1390 فيليپين 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 24,775 2,548,796,079 Rls. 236,956 $
7 1390 فيليپين 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 57,628 1,361,615,466 Rls. 125,903 $
8 1390 فيليپين 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 200,000 1,162,000,000 Rls. 109,098 $
9 1390 فيليپين 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 30,400 779,042,955 Rls. 73,006 $
10 1390 فيليپين 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 2,559 737,292,171 Rls. 68,813 $
11 1390 فيليپين 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 266 540,157,208 Rls. 45,985 $
12 1390 فيليپين 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 8,474 403,267,811 Rls. 38,011 $
13 1390 فيليپين 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 6,366 239,056,897 Rls. 21,752 $
14 1390 فيليپين 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 18,424 230,000,000 Rls. 21,764 $
15 1390 فيليپين 53050000 نارگيل ,اباكا,الياف گياه رامي وساير الياف نساجي گياهي ,غير مذكور درجاي ديگر ,خام يافراوري شده وليكن ريسيده نشده ,پاره الياف كوتاه ازكتان ,كنف ياكنف هندي حاصل ازحلاجي كتان يا كنف,الياف كوتاه و ضايعات ازاين الياف (شامل ضايعات نخ وانباشت ناخالصي هاي قبل از ح 11,070 199,906,240 Rls. 18,577 $
16 1390 فيليپين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 8,549 170,403,386 Rls. 16,100 $
17 1390 فيليپين 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 17 153,024,400 Rls. 12,482 $
18 1390 فيليپين 94035090 ---ساير 4,289 152,492,814 Rls. 14,409 $
19 1390 فيليپين 71179000 ساير زيور الات بدلي غير از انواع فلزات معمولي حتي ابكاري شده با فلزات گرانبها 550 78,540,000 Rls. 7,367 $
20 1390 فيليپين 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 3,000 68,050,439 Rls. 6,087 $
21 1390 فيليپين 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 2,372 61,993,643 Rls. 5,960 $
22 1390 فيليپين 13019000 گم لاك ,صمغ ها ,رزين ها ,صمغ هاي رزيني اولئورزين هابصورت طبيعي غبراز صمغ عربي 1,000 59,773,314 Rls. 5,509 $
23 1390 فيليپين 14019000 ساير موا د نباتي برا ي بافتن, (باستثناي بامبو و خيزرا ن ) 7,670 58,167,053 Rls. 5,088 $
24 1390 فيليپين 13012000 صمغ عربي طبيعي 1,000 57,299,000 Rls. 5,508 $
25 1390 فيليپين 94017100 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه شده 1,015 49,803,357 Rls. 4,590 $
26 1390 فيليپين 85176910 مودم بي سيم 159 33,954,679 Rls. 3,196 $
27 1390 فيليپين 05080000 مرجان, صدف وکاسه صدفدا را ن, قشردا را ن, کارنشده پودروآخال انها 151 29,984,558 Rls. 2,798 $
28 1390 فيليپين 84729010 ماشين ا سکناس شمار 1,450 26,529,741 Rls. 2,513 $
29 1390 فيليپين 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 130 17,685,426 Rls. 1,443 $
30 1390 فيليپين 85447010 کابل ا لياف ا پتيکي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده 187 16,316,710 Rls. 1,560 $
31 1390 فيليپين 85176220 كارت مودم باسيم 150 11,648,468 Rls. 1,097 $
32 1390 فيليپين 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 450 10,036,070 Rls. 965 $
33 1390 فيليپين 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 400 8,949,561 Rls. 801 $
34 1390 فيليپين 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 63 8,218,436 Rls. 786 $
35 1390 فيليپين 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 50 7,100,000 Rls. 654 $
36 1390 فيليپين 94052000 چرا غ کنارتختخوا ب, چرا غ روميزي وچرا غهاي پايه دا ردا خل ساختمان, برقي 200 4,416,061 Rls. 407 $
مجموع کل
1,087,497,036,168 ريال
مجموع کل
100,206,441 دلار
[1]