آمار کل " واردات از" کشور "فنلاند" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 فنلاند 85256030 دستگاههاي گيرنده فرستنده تلفن همراه به استثناي BTS 822,865 343,496,686,844 Rls. 31,134,376 $
2 1390 فنلاند 85234090 ساير رسانه هاي نوري غير مذكور 2 101,714,903,184 Rls. 9,711,260 $
3 1390 فنلاند 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 194,950 66,445,170,478 Rls. 6,344,981 $
4 1390 فنلاند 84213920 هسته مرکزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 103,258 62,110,416,675 Rls. 5,796,449 $
5 1390 فنلاند 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 2,855,039 42,237,463,968 Rls. 3,869,172 $
6 1390 فنلاند 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 20,158 36,659,884,483 Rls. 3,414,844 $
7 1390 فنلاند 85023100 مجموعه مولدهائي که بانيروي باد کار ميکنند 148,800 31,954,859,753 Rls. 3,025,455 $
8 1390 فنلاند 85141090 کوره ها وفرهاکه بامقاومت ا لکتريکي گرم مي شوندبجزکوره دندا نسازي 54,550 21,843,616,350 Rls. 1,781,698 $
9 1390 فنلاند 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 23,220 20,099,701,084 Rls. 1,715,431 $
10 1390 فنلاند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 37,105 16,527,274,653 Rls. 1,599,775 $
11 1390 فنلاند 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 40,352 15,986,228,176 Rls. 1,499,506 $
12 1390 فنلاند 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 57,681 12,115,068,266 Rls. 1,033,974 $
13 1390 فنلاند 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 793,888 11,035,586,806 Rls. 1,034,122 $
14 1390 فنلاند 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 594,989 9,319,154,031 Rls. 808,662 $
15 1390 فنلاند 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 4,068 9,017,987,600 Rls. 806,618 $
16 1390 فنلاند 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 9,607 8,893,072,141 Rls. 835,150 $
17 1390 فنلاند 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 15,189 8,532,216,735 Rls. 820,405 $
18 1390 فنلاند 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 57,616 8,189,365,345 Rls. 764,290 $
19 1390 فنلاند 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 18,456 8,018,170,160 Rls. 750,414 $
20 1390 فنلاند 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 26,105 7,902,240,167 Rls. 741,051 $
21 1390 فنلاند 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 668,416 7,833,179,257 Rls. 733,169 $
22 1390 فنلاند 85142000 کوره هاي ا لقائي يا دي ا لکتريک صنعتي يا آزمايشگاهي 17,330 7,728,574,800 Rls. 731,803 $
23 1390 فنلاند 87013010 ترا کتور کشاورزي ,جرخ زنجيري , با قدرت بيشتر ا ز 120 قوه ا سب بخار 55,440 7,205,836,674 Rls. 677,464 $
24 1390 فنلاند 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 2,158 6,758,376,673 Rls. 588,096 $
25 1390 فنلاند 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 1,459 5,633,882,756 Rls. 522,970 $
26 1390 فنلاند 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 17,245 4,835,204,360 Rls. 451,178 $
27 1390 فنلاند 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 244,958 4,461,573,075 Rls. 423,819 $
28 1390 فنلاند 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 2,772 4,326,731,342 Rls. 402,234 $
29 1390 فنلاند 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 4,590 4,141,979,826 Rls. 337,845 $
30 1390 فنلاند 85291020 آنتن مخابرا تي 45,957 3,971,296,802 Rls. 368,842 $
31 1390 فنلاند 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 265,759 3,077,584,418 Rls. 282,078 $
32 1390 فنلاند 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 17,900 3,033,680,154 Rls. 291,466 $
33 1390 فنلاند 90221410 دستگاه ماموگرا ف 1,520 2,953,943,221 Rls. 282,958 $
34 1390 فنلاند 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 9,462 2,822,982,113 Rls. 255,144 $
35 1390 فنلاند 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غيرمذکوردرجاي ديگر 7,566 2,617,815,757 Rls. 267,362 $
36 1390 فنلاند 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 300 2,434,715,002 Rls. 219,711 $
37 1390 فنلاند 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهناي کمترا ز600mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 3,800 2,248,160,221 Rls. 212,431 $
38 1390 فنلاند 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 117,870 1,980,531,926 Rls. 188,831 $
39 1390 فنلاند 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 48,660 1,965,324,998 Rls. 170,346 $
40 1390 فنلاند 84222000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزکردن ياخشک کردن بطري ياسايرظروف 1,000 1,852,857,182 Rls. 161,104 $
41 1390 فنلاند 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 19,040 1,808,188,337 Rls. 167,865 $
42 1390 فنلاند 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 32,798 1,657,737,714 Rls. 153,936 $
43 1390 فنلاند 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 8,939 1,639,064,640 Rls. 150,436 $
44 1390 فنلاند 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 310 1,385,039,225 Rls. 132,363 $
45 1390 فنلاند 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 127,262 1,371,042,184 Rls. 130,744 $
46 1390 فنلاند 39171000 روده هاي مصنوعي(پوشش سوسيس )ا زپروتئين سفت شده ياا زموا د پلاستيكي سلولزي 9,940 1,303,000,001 Rls. 122,280 $
47 1390 فنلاند 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 8,834 1,164,159,646 Rls. 95,414 $
48 1390 فنلاند 90221310 دستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 1,373 1,157,459,145 Rls. 109,129 $
49 1390 فنلاند 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 1,537 1,125,998,201 Rls. 98,855 $
50 1390 فنلاند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 10,010 1,024,580,616 Rls. 83,571 $
51 1390 فنلاند 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 456 928,219,960 Rls. 87,620 $
52 1390 فنلاند 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 143,777 918,396,791 Rls. 86,049 $
53 1390 فنلاند 90211010 پيچ وميله وپلاک درون ا ستخوا ني 104 895,229,830 Rls. 84,615 $
54 1390 فنلاند 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 3,436 870,070,677 Rls. 82,378 $
55 1390 فنلاند 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 53,576 843,218,165 Rls. 68,778 $
56 1390 فنلاند 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 55,998 798,898,650 Rls. 75,228 $
57 1390 فنلاند 85176220 كارت مودم باسيم 104 759,000,001 Rls. 61,909 $
58 1390 فنلاند 79040000 ميله, پروفيل ومفتول ا زروي. 12,000 698,265,682 Rls. 65,167 $
59 1390 فنلاند 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 1,100 677,096,714 Rls. 65,080 $
60 1390 فنلاند 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 870 675,461,945 Rls. 63,711 $
61 1390 فنلاند 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 14,400 672,692,840 Rls. 62,857 $
62 1390 فنلاند 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 1,473 651,025,436 Rls. 61,427 $
63 1390 فنلاند 98870220 قطعات منفصله برا ي توليدا توبوس وميني بوس ، به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 14%لغايت 40%،به جز موتور گيربكس ،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 2,100 635,100,000 Rls. 61,044 $
64 1390 فنلاند 48025400 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن كمتراز 40gدرهرمترمربع بدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 50,500 632,729,880 Rls. 59,906 $
65 1390 فنلاند 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 502 620,866,467 Rls. 58,124 $
66 1390 فنلاند 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 1,538 580,724,000 Rls. 52,995 $
67 1390 فنلاند 27030010 پيت ماس 201,095 577,267,308 Rls. 53,756 $
68 1390 فنلاند 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 600 549,762,368 Rls. 52,051 $
69 1390 فنلاند 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 74,600 546,402,727 Rls. 52,070 $
70 1390 فنلاند 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 3,060 524,712,507 Rls. 48,356 $
71 1390 فنلاند 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 2,769 524,253,333 Rls. 50,632 $
72 1390 فنلاند 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون (UHT) 3,152 522,764,820 Rls. 50,538 $
73 1390 فنلاند 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 102 522,273,309 Rls. 49,654 $
74 1390 فنلاند 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 979 502,886,284 Rls. 42,783 $
75 1390 فنلاند 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي ياجنگلدا ري. 1,565 501,372,113 Rls. 46,014 $
76 1390 فنلاند 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 10,000 488,654,424 Rls. 45,836 $
77 1390 فنلاند 48103200 کاغذکرا فت, سفيدشده, که بابيش ا ز95%ا لياف ا زا لياف چوب ,هرمترمربع حدا قل 150گرم باشد 23,401 479,970,865 Rls. 45,171 $
78 1390 فنلاند 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 2,281 479,387,581 Rls. 45,050 $
79 1390 فنلاند 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 61,708 466,351,920 Rls. 42,467 $
80 1390 فنلاند 29155000 ا سيدپروپيونيک , ا ملاح و ا سترهاي آن 21,000 463,841,215 Rls. 39,587 $
81 1390 فنلاند 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 14,000 451,500,000 Rls. 41,083 $
82 1390 فنلاند 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 121 450,058,604 Rls. 43,258 $
83 1390 فنلاند 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 1,510 446,000,000 Rls. 40,893 $
84 1390 فنلاند 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 987 432,151,379 Rls. 40,662 $
85 1390 فنلاند 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 1,505 426,061,656 Rls. 40,419 $
86 1390 فنلاند 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 101 381,562,170 Rls. 36,952 $
87 1390 فنلاند 29339100 آلپرا زولام (inn) کامازپام (inn) کلرديازپوکسيد(inn) و ...ا ملاح ا ين محصولات 20 377,891,433 Rls. 34,260 $
88 1390 فنلاند 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 4,260 360,423,410 Rls. 34,038 $
89 1390 فنلاند 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 3,000 355,625,503 Rls. 33,610 $
90 1390 فنلاند 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 3,410 355,025,317 Rls. 33,313 $
91 1390 فنلاند 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 5,699 354,744,653 Rls. 33,183 $
92 1390 فنلاند 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 2,325 342,082,818 Rls. 31,773 $
93 1390 فنلاند 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 3,808 338,817,600 Rls. 30,387 $
94 1390 فنلاند 85044050 کنترل دور موتورInverter 7,383 312,680,747 Rls. 27,282 $
95 1390 فنلاند 48043190 ساير کاغذهاومقوا هايکرا فت سفيد نشده به وزن مساوي ياکمترا ز 150 گرم برمترمربع 22,040 309,454,800 Rls. 28,905 $
96 1390 فنلاند 84659600 ماشين هاي شکاف دا دن, بريدن بصورت تخته هاي نازک ياورقه ورقه كردن چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 1,480 293,456,236 Rls. 27,270 $
97 1390 فنلاند 85052000 کوپلينگ ها,کلاج ها و ترمزهاي ا لکترومغناطيسي 70 293,036,906 Rls. 27,975 $
98 1390 فنلاند 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 520 292,970,758 Rls. 27,749 $
99 1390 فنلاند 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 879 282,770,131 Rls. 26,798 $
100 1390 فنلاند 83016000 ا جزا ءوقطعات قفل آويزوقفل مغزي وکلوني ا زفلزا ت معمولي. 2,027 268,228,304 Rls. 24,061 $
101 1390 فنلاند 90141000 قطب نماهاي جهت ياب 66 264,961,571 Rls. 24,844 $
102 1390 فنلاند 18063200 شکلات ,غيره ,حاوي کاکائو ,به صورت بلوک (block) ,تخته ,ميله يا قلم ,پرنشده به وزن كمتراز2كيلوگرم 5,580 263,293,004 Rls. 24,572 $
103 1390 فنلاند 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 9,671 261,098,064 Rls. 22,924 $
104 1390 فنلاند 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 4,170 257,497,039 Rls. 24,144 $
105 1390 فنلاند 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 3,986 249,671,556 Rls. 23,301 $
106 1390 فنلاند 38160000 سيمان ها وملاطها وبتون ها وترکيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 50,550 249,012,154 Rls. 23,531 $
107 1390 فنلاند 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 1,175 241,710,627 Rls. 22,277 $
108 1390 فنلاند 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 306 235,602,637 Rls. 21,623 $
109 1390 فنلاند 87079020 بدنه برا ي ا توبوس و ميني بوس 1,256 228,644,632 Rls. 20,984 $
110 1390 فنلاند 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 756 221,702,940 Rls. 19,277 $
111 1390 فنلاند 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت وبالاتر 390 219,212,896 Rls. 20,681 $
112 1390 فنلاند 95072000 قلابهاي ماهيگيري, حتي متصل به زه کوتاه ماهيگيري. 139 219,156,879 Rls. 17,876 $
113 1390 فنلاند 44187100 پانل هاي سوارشده آماده براي پوشش كف هاي موزاييكي ازچوب . 9,273 218,482,490 Rls. 21,191 $
114 1390 فنلاند 90184100 يونيت دندا نپزشکي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 518 208,603,327 Rls. 18,709 $
115 1390 فنلاند 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 252 202,654,286 Rls. 16,530 $
116 1390 فنلاند 90261010 فلومتر 360 198,808,867 Rls. 18,863 $
117 1390 فنلاند 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 5,488 197,470,802 Rls. 18,980 $
118 1390 فنلاند 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 140 195,455,342 Rls. 18,513 $
119 1390 فنلاند 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 155 194,973,794 Rls. 18,417 $
120 1390 فنلاند 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 152 193,020,392 Rls. 15,872 $
121 1390 فنلاند 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 620 168,312,935 Rls. 15,447 $
122 1390 فنلاند 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 3,430 167,205,870 Rls. 15,678 $
123 1390 فنلاند 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 8,000 166,495,009 Rls. 16,009 $
124 1390 فنلاند 83022000 غلتک وچرخ ا زفلزمعمولي. 19 161,474,330 Rls. 15,436 $
125 1390 فنلاند 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 9 156,393,009 Rls. 13,989 $
126 1390 فنلاند 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 420 144,162,226 Rls. 12,895 $
127 1390 فنلاند 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 4,780 130,246,885 Rls. 11,954 $
128 1390 فنلاند 84425010 ا ستوانه هاي فلزي (سيلندر) داراي سطوح نقش دارشده به صورت برجسته يا گودتهيه شده براي صنعت چاپ 40 128,342,131 Rls. 12,269 $
129 1390 فنلاند 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 40 128,176,323 Rls. 12,115 $
130 1390 فنلاند 73221900 ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 145 120,545,632 Rls. 10,713 $
131 1390 فنلاند 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 5 117,686,117 Rls. 10,233 $
132 1390 فنلاند 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 45 115,737,480 Rls. 11,064 $
133 1390 فنلاند 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 5,087 113,014,393 Rls. 10,012 $
134 1390 فنلاند 73181110 مهره پيچ بزرگ ا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديدشده از چدن ،آهن يافولاد 2,900 110,370,470 Rls. 10,454 $
135 1390 فنلاند 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 43 110,194,554 Rls. 10,534 $
136 1390 فنلاند 84138200 بالابرهاي آبگونها 350 101,144,104 Rls. 9,047 $
137 1390 فنلاند 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 240 96,976,360 Rls. 9,279 $
138 1390 فنلاند 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 3,553 93,795,258 Rls. 8,155 $
139 1390 فنلاند 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 15 86,223,612 Rls. 8,180 $
140 1390 فنلاند 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 100 86,220,896 Rls. 7,359 $
141 1390 فنلاند 32091030 رنگ آستري آنافروز EDا لکترودي پوزيشن (Deposition -Electro)براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,700 83,000,000 Rls. 7,746 $
142 1390 فنلاند 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 500 81,405,450 Rls. 7,723 $
143 1390 فنلاند 38210000 كشت بوم هاي آماده برا ي رشد يانگهداري ازميكروارگانيسم هاياازسلولهاي گياهي ،انساني ياحيواني 44 79,688,561 Rls. 7,034 $
144 1390 فنلاند 85340000 مدا رهاي چاپي 17 78,710,841 Rls. 7,269 $
145 1390 فنلاند 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 875 77,562,989 Rls. 6,769 $
146 1390 فنلاند 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 581 77,483,100 Rls. 7,337 $
147 1390 فنلاند 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 230 76,080,735 Rls. 7,176 $
148 1390 فنلاند 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,100 75,457,008 Rls. 7,075 $
149 1390 فنلاند 85059010 سرهاي الكترومغناطيسي 1,600 74,072,520 Rls. 7,001 $
150 1390 فنلاند 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 250 70,746,301 Rls. 6,685 $
151 1390 فنلاند 82014000 تبروتيشه, دهره وا بزا رهاي برنده همانند. 350 70,333,743 Rls. 6,455 $
152 1390 فنلاند 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتکميل کردن کاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 50 69,148,241 Rls. 6,536 $
153 1390 فنلاند 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 970 66,792,760 Rls. 6,314 $
154 1390 فنلاند 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 234 65,607,671 Rls. 5,599 $
155 1390 فنلاند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 730 64,434,791 Rls. 6,167 $
156 1390 فنلاند 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 4 62,759,533 Rls. 5,885 $
157 1390 فنلاند 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 93 60,810,856 Rls. 5,748 $
158 1390 فنلاند 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 22 60,205,328 Rls. 4,911 $
159 1390 فنلاند 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 40 60,139,200 Rls. 5,558 $
160 1390 فنلاند 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 20 58,640,000 Rls. 5,212 $
161 1390 فنلاند 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 305 57,500,300 Rls. 5,529 $
162 1390 فنلاند 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 190 56,094,366 Rls. 5,367 $
163 1390 فنلاند 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 35 54,200,001 Rls. 5,134 $
164 1390 فنلاند 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 53 53,977,205 Rls. 5,111 $
165 1390 فنلاند 84313120 ا نوا ع کابين وفرم کابين آسانسور 200 50,826,556 Rls. 4,787 $
166 1390 فنلاند 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 452 50,268,058 Rls. 4,496 $
167 1390 فنلاند 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 100 48,283,108 Rls. 3,938 $
168 1390 فنلاند 85471010 قطعات عايق ازسراميك ،محتوي 80 درصد وزني يا بيشتر ا ز ا کسيدهاي فلزي 80 48,282,123 Rls. 4,564 $
169 1390 فنلاند 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 300 47,661,731 Rls. 3,888 $
170 1390 فنلاند 84132090 سايرتلمبه هاي دستي بدون وسيله ا ندازه گيري ياقابليت تجهيز با آنها, بجزتلمبه دستي پزشکي 200 44,405,387 Rls. 4,026 $
171 1390 فنلاند 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 157 44,314,128 Rls. 4,174 $
172 1390 فنلاند 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 43 44,105,780 Rls. 4,197 $
173 1390 فنلاند 68129100 پوشاك ،متفرغات پوشاك ،پاي پوش وپوشش سر ساخته شده از مخلوطها براساس پنبه نسوز يابراساس پنبه نسوز غيرازپنبه نسوز كروسيدوليت . 14 40,393,094 Rls. 3,818 $
174 1390 فنلاند 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 1,000 39,869,857 Rls. 3,532 $
175 1390 فنلاند 68151090 ا شياء ساخته شده ا زگرافيت ياا زکربن هاي ديگر برا ي مصارف غيربرقي 440 38,457,446 Rls. 3,137 $
176 1390 فنلاند 85023910 مجموعه توربين ژنرا تورنيروگاهي 120 37,901,033 Rls. 3,091 $
177 1390 فنلاند 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 2 36,974,924 Rls. 3,494 $
178 1390 فنلاند 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , که درجاي ديگر مذکور نباشد 20 36,535,728 Rls. 3,424 $
179 1390 فنلاند 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 100 34,179,806 Rls. 2,917 $
180 1390 فنلاند 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 176 34,053,735 Rls. 2,778 $
181 1390 فنلاند 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 10 32,894,225 Rls. 3,126 $
182 1390 فنلاند 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 200 32,439,039 Rls. 2,902 $
183 1390 فنلاند 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 1 31,304,741 Rls. 3,009 $
184 1390 فنلاند 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 130 30,587,558 Rls. 2,902 $
185 1390 فنلاند 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 300 30,000,000 Rls. 2,846 $
186 1390 فنلاند 90106000 پرده برا ي پروژکسيون 230 28,237,561 Rls. 2,663 $
187 1390 فنلاند 84836000 کلاچ وکوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 31 26,498,464 Rls. 2,480 $
188 1390 فنلاند 82021000 ا ره دستي. 45 25,007,488 Rls. 2,295 $
189 1390 فنلاند 84824000 رولربيرينگ سوزني. 35 24,543,786 Rls. 2,255 $
190 1390 فنلاند 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 40 18,738,531 Rls. 1,775 $
191 1390 فنلاند 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 10 18,075,927 Rls. 1,712 $
192 1390 فنلاند 85177090 ---ساير 8 16,894,708 Rls. 1,556 $
193 1390 فنلاند 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا کثر120سانتيمترباشد 260 14,535,271 Rls. 1,368 $
194 1390 فنلاند 90321000 ترموستات 6 12,052,905 Rls. 1,106 $
195 1390 فنلاند 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 31 11,453,026 Rls. 1,083 $
196 1390 فنلاند 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 10 11,237,317 Rls. 1,053 $
197 1390 فنلاند 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 3 2,839,287 Rls. 269 $
198 1390 فنلاند 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 77 2,606,096 Rls. 253 $
199 1390 فنلاند 85407900 لامپ ها ولوله هاي ميکروويوغيراز ماگنترونها، کليسترونها ولوله هاي باسيستم کنترل شبکه اي 0 2,138,585 Rls. 204 $
200 1390 فنلاند 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 8 1,491,320 Rls. 143 $
مجموع کل
973,459,698,125 ريال
مجموع کل
89,616,333 دلار