آمار کل " واردات از" کشور "فدراسيون روسيه" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 296,916,236 1,298,208,929,206 Rls. 118,441,758 $
2 1390 فدراسيون روسيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 120,797,984 1,012,731,211,584 Rls. 91,927,890 $
3 1390 فدراسيون روسيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 116,130,603 968,704,550,022 Rls. 85,534,835 $
4 1390 فدراسيون روسيه 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 107,690,985 906,647,233,416 Rls. 83,289,438 $
5 1390 فدراسيون روسيه 10030000 جو 188,101,416 734,925,058,918 Rls. 63,054,345 $
6 1390 فدراسيون روسيه 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 62,761,369 520,452,786,131 Rls. 47,260,781 $
7 1390 فدراسيون روسيه 10011090 گندم سخت به غيراز گندم دامي . 101,077,073 409,275,997,167 Rls. 34,587,379 $
8 1390 فدراسيون روسيه 31053000 هيدروژنو ا ورتوفسفات دي آمونيوم (فسفات دي آمونيک ) 31,430,850 197,342,091,153 Rls. 19,151,989 $
9 1390 فدراسيون روسيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 10,977,065 151,129,289,741 Rls. 13,763,709 $
10 1390 فدراسيون روسيه 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 15,988,011 146,485,285,988 Rls. 13,468,304 $
11 1390 فدراسيون روسيه 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 165,000 131,718,105,339 Rls. 11,997,677 $
12 1390 فدراسيون روسيه 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 13,872,694 110,375,948,111 Rls. 10,421,238 $
13 1390 فدراسيون روسيه 10051020 دانه ذرت دامي . 24,492,086 104,831,856,189 Rls. 9,022,394 $
14 1390 فدراسيون روسيه 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 9,971,150 92,407,882,437 Rls. 8,285,505 $
15 1390 فدراسيون روسيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 6,272,380 81,978,721,702 Rls. 7,354,586 $
16 1390 فدراسيون روسيه 84014000 اجزاء وقطعات رآکتورهاي هسته ا ي 1,012,842 80,393,489,275 Rls. 7,480,565 $
17 1390 فدراسيون روسيه 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 8,043,291 65,614,072,691 Rls. 5,939,448 $
18 1390 فدراسيون روسيه 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 7,017,930 62,322,883,914 Rls. 5,990,281 $
19 1390 فدراسيون روسيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 4,383,940 61,220,452,062 Rls. 5,182,280 $
20 1390 فدراسيون روسيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 7,246,301 57,346,827,793 Rls. 5,348,838 $
21 1390 فدراسيون روسيه 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 8,856,874 56,730,847,907 Rls. 5,342,331 $
22 1390 فدراسيون روسيه 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 5,115,788 51,725,638,250 Rls. 4,728,988 $
23 1390 فدراسيون روسيه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 5,414,990 50,335,933,683 Rls. 4,734,439 $
24 1390 فدراسيون روسيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 4,953,082 48,243,841,108 Rls. 4,317,008 $
25 1390 فدراسيون روسيه 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 4,295,122 47,422,653,842 Rls. 4,405,902 $
26 1390 فدراسيون روسيه 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني کربن 3,038,000 44,282,807,848 Rls. 4,016,564 $
27 1390 فدراسيون روسيه 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 2,276,460 42,003,656,838 Rls. 3,741,747 $
28 1390 فدراسيون روسيه 25249000 ساير پنبه هاي نسوز بغيرازنوع كرو سيدوليت 5,891,880 39,098,360,964 Rls. 3,705,901 $
29 1390 فدراسيون روسيه 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 2,589,860 37,006,270,002 Rls. 3,320,068 $
30 1390 فدراسيون روسيه 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 986,000 32,905,973,030 Rls. 2,684,011 $
31 1390 فدراسيون روسيه 23064100 از دانه هاي کلزا يا کانولا داراي مقدار کمي اسيد اروسيک 13,219,887 32,122,071,888 Rls. 2,842,122 $
32 1390 فدراسيون روسيه 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 3,684,800 31,629,644,501 Rls. 2,811,024 $
33 1390 فدراسيون روسيه 28444000 عناصر وايزوتوپها وترکيبات راديواکتيو غير از آنهايي که مشمول شماره هاي فرعي 284410 ، 284420 يا 284430 مي شوند؛ آلياژها ، ديسپرسيون ها (همچنين سرمت ها ) محصولات سراميکي ومخلوطهاي داراي اين عناصر ، ايزوتوپ ها يا ترکيبات آنها؛ فضولات راديو اکتيو 1,373 28,458,773,752 Rls. 2,552,571 $
34 1390 فدراسيون روسيه 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 3,672,951 28,181,546,118 Rls. 2,632,793 $
35 1390 فدراسيون روسيه 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 113,554 26,616,235,941 Rls. 2,514,875 $
36 1390 فدراسيون روسيه 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 3,662,241 26,005,990,571 Rls. 2,410,160 $
37 1390 فدراسيون روسيه 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 1,229,780 24,525,051,981 Rls. 2,230,513 $
38 1390 فدراسيون روسيه 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 2,326,974 21,685,613,883 Rls. 1,907,497 $
39 1390 فدراسيون روسيه 98870442 با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربکس ، ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 410,223 20,863,481,510 Rls. 2,116,186 $
40 1390 فدراسيون روسيه 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 41,400 18,927,327,108 Rls. 1,748,456 $
41 1390 فدراسيون روسيه 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 177 18,209,605,050 Rls. 1,646,190 $
42 1390 فدراسيون روسيه 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 1,324,850 16,049,441,595 Rls. 1,455,272 $
43 1390 فدراسيون روسيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 426,200 15,803,041,383 Rls. 1,432,740 $
44 1390 فدراسيون روسيه 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 209 15,724,366,432 Rls. 1,474,062 $
45 1390 فدراسيون روسيه 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 2,290 15,001,173,523 Rls. 1,433,954 $
46 1390 فدراسيون روسيه 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 371,650 13,633,997,665 Rls. 1,291,927 $
47 1390 فدراسيون روسيه 85407900 لامپ ها ولوله هاي ميکروويوغيراز ماگنترونها، کليسترونها ولوله هاي باسيستم کنترل شبکه اي 300 13,568,659,680 Rls. 1,283,938 $
48 1390 فدراسيون روسيه 72126000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmروکش شده. 317,604 13,360,168,124 Rls. 1,256,526 $
49 1390 فدراسيون روسيه 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 1,576,560 13,255,241,174 Rls. 1,081,178 $
50 1390 فدراسيون روسيه 48042900 کاغذکرا فت برا ي کيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شکل رول ياورق 1,979,098 13,085,022,846 Rls. 1,149,441 $
51 1390 فدراسيون روسيه 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره کاج 3,429,002 13,050,053,802 Rls. 1,195,740 $
52 1390 فدراسيون روسيه 38159000 موا دشروع کننده وموا دتسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتالتيک غيرمذکوروغيرمشمول د 66,630 12,682,340,698 Rls. 1,174,671 $
53 1390 فدراسيون روسيه 72083610 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ،به شكل طومار باپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بيشترا ز10ميليمتروکمترا ز 16ميليمتروعرض كمتراز1850ميليمتر 1,309,210 12,495,386,132 Rls. 1,019,200 $
54 1390 فدراسيون روسيه 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 501,000 12,156,675,281 Rls. 1,140,848 $
55 1390 فدراسيون روسيه 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 1,377,205 12,094,185,210 Rls. 1,058,030 $
56 1390 فدراسيون روسيه 84149020 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز600CFM 29,700 11,927,971,642 Rls. 1,056,695 $
57 1390 فدراسيون روسيه 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 1,657,838 11,305,419,011 Rls. 1,011,218 $
58 1390 فدراسيون روسيه 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 4,746 10,963,815,006 Rls. 1,010,024 $
59 1390 فدراسيون روسيه 31042000 کلرور پتاسيم 2,400,229 9,961,258,112 Rls. 889,628 $
60 1390 فدراسيون روسيه 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 987,910 9,906,929,340 Rls. 880,459 $
61 1390 فدراسيون روسيه 86073000 قلابهاوسايروسايل کوپلينگ, ضربه گيرهاي لکوموتيوهاي را ه آهن وا جزا ءوقطعات آنها 282,020 9,670,211,460 Rls. 915,796 $
62 1390 فدراسيون روسيه 23063000 کنجاله و ساير آخال همانند ,ا ز دا نه آفتابگردا ن 4,920,968 9,619,641,286 Rls. 890,203 $
63 1390 فدراسيون روسيه 54021910 --- نخ پلي اميد6 يادسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت73/5 الي 90/4 206,251 9,581,235,967 Rls. 883,897 $
64 1390 فدراسيون روسيه 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 1,298,570 9,374,990,897 Rls. 897,042 $
65 1390 فدراسيون روسيه 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 925,010 8,671,886,961 Rls. 707,332 $
66 1390 فدراسيون روسيه 10019000 ساير گندم ومخلوط گندم وچاودار (meslin) غير از انواع گندم سخت (شامل گندم دامي وساير) 3,148,141 8,444,924,044 Rls. 795,415 $
67 1390 فدراسيون روسيه 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 403,000 8,120,019,226 Rls. 662,318 $
68 1390 فدراسيون روسيه 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,209,121 8,007,113,713 Rls. 737,361 $
69 1390 فدراسيون روسيه 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غيرمذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 989,290 7,971,816,735 Rls. 747,475 $
70 1390 فدراسيون روسيه 44041000 ترکه وچوب دونيم شده, بطورساده هموا رياگردشده ولي خرا طي ياخم نشده برا ي ساختن عصاچترياهمانند ازتيره كاج 1,917,560 7,884,584,211 Rls. 713,684 $
71 1390 فدراسيون روسيه 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 1,036,388 7,265,985,985 Rls. 646,447 $
72 1390 فدراسيون روسيه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 601 7,242,617,779 Rls. 683,244 $
73 1390 فدراسيون روسيه 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 1,237,970 6,634,257,755 Rls. 610,898 $
74 1390 فدراسيون روسيه 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 4,361 6,488,151,968 Rls. 597,755 $
75 1390 فدراسيون روسيه 10011010 گندم دامي ازنوع سخت . 1,996,550 6,378,683,066 Rls. 589,527 $
76 1390 فدراسيون روسيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 174,698 6,220,696,595 Rls. 582,953 $
77 1390 فدراسيون روسيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 483,748 6,170,530,925 Rls. 576,942 $
78 1390 فدراسيون روسيه 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 654,572 6,162,882,425 Rls. 553,017 $
79 1390 فدراسيون روسيه 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 5,700 6,018,496,000 Rls. 552,916 $
80 1390 فدراسيون روسيه 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 701,656 5,936,317,790 Rls. 553,703 $
81 1390 فدراسيون روسيه 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده 1,012,700 5,830,221,253 Rls. 520,622 $
82 1390 فدراسيون روسيه 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 500,000 5,806,210,000 Rls. 473,590 $
83 1390 فدراسيون روسيه 29171990 ساير اسيدهاي پلي کربوکسيليک غيرحلقوي انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از فروس فوصارات . 576,000 5,717,938,036 Rls. 522,664 $
84 1390 فدراسيون روسيه 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 6,052 5,450,675,980 Rls. 514,586 $
85 1390 فدراسيون روسيه 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 9,521 5,201,394,853 Rls. 479,928 $
86 1390 فدراسيون روسيه 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 528,360 5,178,134,567 Rls. 469,937 $
87 1390 فدراسيون روسيه 29172000 ا سيدهاي پلي کربوکسيليک سيکلانيک, سيکلوترپنيک, ا نيدريدها,هالوژنورهاومشتقات ا نها 468,000 5,080,911,396 Rls. 422,082 $
88 1390 فدراسيون روسيه 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 204,660 4,660,297,689 Rls. 409,352 $
89 1390 فدراسيون روسيه 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 574 4,596,830,399 Rls. 432,619 $
90 1390 فدراسيون روسيه 28413000 دي کرومات سديم 270,000 4,486,090,860 Rls. 427,527 $
91 1390 فدراسيون روسيه 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 22,756 4,370,321,764 Rls. 413,778 $
92 1390 فدراسيون روسيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 529,565 4,291,353,840 Rls. 385,601 $
93 1390 فدراسيون روسيه 72084000 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بصورت غيرطومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتربانقوش برجسته. 531,050 4,119,773,378 Rls. 374,866 $
94 1390 فدراسيون روسيه 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 124 4,000,448,763 Rls. 368,705 $
95 1390 فدراسيون روسيه 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي 26,150 3,903,108,885 Rls. 318,361 $
96 1390 فدراسيون روسيه 07134000 عدس ( Lentil) غلاف کنده , خشک کرده 249,480 3,619,869,752 Rls. 295,259 $
97 1390 فدراسيون روسيه 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 158,508 3,616,994,757 Rls. 338,344 $
98 1390 فدراسيون روسيه 44061000 ترا ورس چوبي برا ي را ه آهن ياهمانند ,آغشته نشده 1,001,761 3,515,824,306 Rls. 316,642 $
99 1390 فدراسيون روسيه 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 17,434 3,464,527,430 Rls. 326,138 $
100 1390 فدراسيون روسيه 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 295,610 3,429,818,477 Rls. 309,852 $
101 1390 فدراسيون روسيه 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 31,280 3,426,411,834 Rls. 302,762 $
102 1390 فدراسيون روسيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 167,750 3,373,319,598 Rls. 309,489 $
103 1390 فدراسيون روسيه 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 215,400 3,370,013,505 Rls. 314,735 $
104 1390 فدراسيون روسيه 72124000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmرنگ, ورني يا اندودشده باموا دپلاستيک. 215,934 3,323,755,442 Rls. 300,646 $
105 1390 فدراسيون روسيه 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 281,850 3,321,275,948 Rls. 307,746 $
106 1390 فدراسيون روسيه 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 94,773 3,244,169,563 Rls. 298,123 $
107 1390 فدراسيون روسيه 85043220 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از يك وحداكثر 16 كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 6,088 3,220,034,886 Rls. 305,477 $
108 1390 فدراسيون روسيه 38140000 حلال هاورقيق کننده هاي آلي مرکب غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 414,720 3,210,376,403 Rls. 295,864 $
109 1390 فدراسيون روسيه 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 14,937 3,176,572,137 Rls. 294,284 $
110 1390 فدراسيون روسيه 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 17,080 3,058,670,761 Rls. 288,510 $
111 1390 فدراسيون روسيه 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 348,152 3,049,683,278 Rls. 278,039 $
112 1390 فدراسيون روسيه 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 125,400 3,031,303,480 Rls. 274,748 $
113 1390 فدراسيون روسيه 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 230,775 2,818,665,144 Rls. 242,699 $
114 1390 فدراسيون روسيه 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 380,090 2,803,421,839 Rls. 249,149 $
115 1390 فدراسيون روسيه 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 221,600 2,801,651,989 Rls. 255,922 $
116 1390 فدراسيون روسيه 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 130 2,745,100,000 Rls. 260,421 $
117 1390 فدراسيون روسيه 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 1,633,157 2,617,021,871 Rls. 242,326 $
118 1390 فدراسيون روسيه 76161090 ساير غير از ميخ پرچ 420 2,564,400,000 Rls. 240,000 $
119 1390 فدراسيون روسيه 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 420,000 2,413,662,793 Rls. 219,459 $
120 1390 فدراسيون روسيه 29153300 ا ستات بوتيل نرمال 276,480 2,402,734,060 Rls. 206,081 $
121 1390 فدراسيون روسيه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 177,500 2,321,449,188 Rls. 208,202 $
122 1390 فدراسيون روسيه 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 533,838 2,276,930,725 Rls. 214,600 $
123 1390 فدراسيون روسيه 90311090 ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي بغيراز دستگاه بالانس چرخ خودرو 435 2,197,333,300 Rls. 206,141 $
124 1390 فدراسيون روسيه 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 156,945 2,183,977,692 Rls. 208,964 $
125 1390 فدراسيون روسيه 28332500 سولفات هااز مس 162,550 2,125,055,381 Rls. 197,355 $
126 1390 فدراسيون روسيه 29337100 6-هگزا ن لاکتام (ا پسيلون - کاپرولاکتام ) 60,000 2,013,291,576 Rls. 179,694 $
127 1390 فدراسيون روسيه 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 145,620 1,987,100,000 Rls. 182,554 $
128 1390 فدراسيون روسيه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 160,120 1,986,083,423 Rls. 185,360 $
129 1390 فدراسيون روسيه 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 240,000 1,922,122,800 Rls. 156,780 $
130 1390 فدراسيون روسيه 48142000 کاغذديوا ري وپوشش هاي ديوا ري همانندمتشکل ا زکاغذبارويه قشرزده, ا ندوده بالايه ا ي ا ز.پلاستيك 83,662 1,898,608,377 Rls. 173,134 $
131 1390 فدراسيون روسيه 84541000 کنورتيسورا زنوعي که درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 96,000 1,874,808,440 Rls. 156,939 $
132 1390 فدراسيون روسيه 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 89,600 1,864,418,536 Rls. 176,188 $
133 1390 فدراسيون روسيه 39089090 ساير پلي آميد هابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 59,400 1,840,516,400 Rls. 176,950 $
134 1390 فدراسيون روسيه 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 17,670 1,809,952,237 Rls. 169,343 $
135 1390 فدراسيون روسيه 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 192,150 1,769,182,994 Rls. 158,544 $
136 1390 فدراسيون روسيه 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 280,000 1,662,448,507 Rls. 154,898 $
137 1390 فدراسيون روسيه 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 196,780 1,486,838,993 Rls. 138,998 $
138 1390 فدراسيون روسيه 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 151,200 1,477,136,260 Rls. 138,425 $
139 1390 فدراسيون روسيه 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 144,640 1,451,672,828 Rls. 134,898 $
140 1390 فدراسيون روسيه 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 37,947 1,436,390,403 Rls. 135,292 $
141 1390 فدراسيون روسيه 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 45,215 1,426,472,796 Rls. 116,352 $
142 1390 فدراسيون روسيه 85030020 ا نوا ع روتورمخصوص ژنرا تورنيروگاهي 30,000 1,420,500,000 Rls. 130,537 $
143 1390 فدراسيون روسيه 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 53,000 1,414,585,237 Rls. 133,163 $
144 1390 فدراسيون روسيه 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 3,040 1,406,862,644 Rls. 129,629 $
145 1390 فدراسيون روسيه 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 78,000 1,397,213,157 Rls. 124,602 $
146 1390 فدراسيون روسيه 29034900 ساير مشتقات هالوژنه هيدروکربورهاي غيرحلقوي حاوي دو هالوژن يا چند هالوژن مختلف غير مذکور در رديف هاي 29034100 لغايت 29034700 15,640 1,375,204,800 Rls. 123,006 $
147 1390 فدراسيون روسيه 29304000 متيونين 20,000 1,360,351,802 Rls. 118,281 $
148 1390 فدراسيون روسيه 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 298 1,356,645,146 Rls. 126,039 $
149 1390 فدراسيون روسيه 28332400 سولفات هااز نيکل 59,950 1,348,330,976 Rls. 128,407 $
150 1390 فدراسيون روسيه 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 130,159 1,285,093,661 Rls. 120,496 $
151 1390 فدراسيون روسيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 39,734 1,284,915,266 Rls. 120,412 $
152 1390 فدراسيون روسيه 94059200 ا جرا ءوقطعات ا زپلاستيک, برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکنها 838 1,275,524,000 Rls. 108,861 $
153 1390 فدراسيون روسيه 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 170,325 1,236,391,937 Rls. 112,687 $
154 1390 فدراسيون روسيه 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 2,542 1,226,568,288 Rls. 114,050 $
155 1390 فدراسيون روسيه 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 16,619 1,177,536,207 Rls. 111,287 $
156 1390 فدراسيون روسيه 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 44,000 1,165,670,606 Rls. 110,550 $
157 1390 فدراسيون روسيه 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 31,764 1,155,204,158 Rls. 95,588 $
158 1390 فدراسيون روسيه 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 324 1,145,457,153 Rls. 107,343 $
159 1390 فدراسيون روسيه 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 9,227 1,114,051,480 Rls. 102,376 $
160 1390 فدراسيون روسيه 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 29,148 1,113,898,443 Rls. 105,141 $
161 1390 فدراسيون روسيه 01019010 ا سب برا ي مسابقه 5,200 1,082,600,620 Rls. 102,878 $
162 1390 فدراسيون روسيه 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 5,697 1,062,066,579 Rls. 96,535 $
163 1390 فدراسيون روسيه 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده 146,740 1,003,536,173 Rls. 91,824 $
164 1390 فدراسيون روسيه 86040000 وسائط نقليه تعميرونگهداري يا سرويس راه آهن يا تراموا، حتي خودرو(مثلا,وا گن کارگاه و...) 116,000 1,000,370,970 Rls. 88,623 $
165 1390 فدراسيون روسيه 73061110 لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن يافولاد باقطر خارجي تا8اينچ . 120,000 956,166,184 Rls. 88,385 $
166 1390 فدراسيون روسيه 73063010 لوله هاي به قطريک سانتيمتروکمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 94,124 948,438,880 Rls. 90,914 $
167 1390 فدراسيون روسيه 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 40,000 936,408,475 Rls. 76,379 $
168 1390 فدراسيون روسيه 87085019 محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 44,000 920,047,829 Rls. 84,997 $
169 1390 فدراسيون روسيه 40121200 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در ا توبوس يا ا تومبيل باري 6,140 914,726,835 Rls. 74,611 $
170 1390 فدراسيون روسيه 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمرکز 15,850 863,508,512 Rls. 81,885 $
171 1390 فدراسيون روسيه 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 106,050 842,588,919 Rls. 75,569 $
172 1390 فدراسيون روسيه 84303190 سايرماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل غيرمذکوردرجاي ديگر 12,500 821,286,000 Rls. 75,375 $
173 1390 فدراسيون روسيه 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 38,892 812,278,862 Rls. 78,074 $
174 1390 فدراسيون روسيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 20,068 795,174,724 Rls. 74,339 $
175 1390 فدراسيون روسيه 38247900 مخلوطهاي دا را ي مشتقات پري هالوژنه هيدروکربن هاي آسيکليک دا را ي 2يابيشترهالوژن هاي مختل 350 745,180,572 Rls. 69,604 $
176 1390 فدراسيون روسيه 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 77,700 738,422,426 Rls. 69,108 $
177 1390 فدراسيون روسيه 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 28,960 721,264,264 Rls. 67,204 $
178 1390 فدراسيون روسيه 84821000 بلبرينگ. 17,468 714,534,983 Rls. 68,151 $
179 1390 فدراسيون روسيه 90058010 دوربين يک چشمي با منشور 31 699,421,860 Rls. 66,019 $
180 1390 فدراسيون روسيه 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 35,554 688,649,889 Rls. 64,535 $
181 1390 فدراسيون روسيه 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 5,700 687,323,946 Rls. 64,158 $
182 1390 فدراسيون روسيه 84632000 ماشين هاي حديده کردن بوسيله نورد براي کاربرروي فلزا ت, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 47,800 679,558,018 Rls. 61,137 $
183 1390 فدراسيون روسيه 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 31,904 675,681,571 Rls. 63,059 $
184 1390 فدراسيون روسيه 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 20,580 670,488,478 Rls. 62,049 $
185 1390 فدراسيون روسيه 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 37,100 656,067,917 Rls. 62,215 $
186 1390 فدراسيون روسيه 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 181,050 655,340,400 Rls. 63,014 $
187 1390 فدراسيون روسيه 90059000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي, يک چشمي,تلسکوپهاي ا پتيکي ودستگاههاي نجومي غيرراديوئي 6 652,690,018 Rls. 62,470 $
188 1390 فدراسيون روسيه 84612000 ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 54,000 648,102,481 Rls. 59,296 $
189 1390 فدراسيون روسيه 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 1,496 631,167,258 Rls. 56,542 $
190 1390 فدراسيون روسيه 30029010 عوامل ميکرو ارگانيسم (عوامل ميکروبي کنترل کننده آفات ، بيماريها وعلف هاي هرز) 5,000 606,839,153 Rls. 58,327 $
191 1390 فدراسيون روسيه 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 172 529,033,851 Rls. 49,295 $
192 1390 فدراسيون روسيه 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 61 523,501,887 Rls. 42,769 $
193 1390 فدراسيون روسيه 29049000 ساير مشتقات نيتره يا نيتروزه هيدروکربورها حتي هالوژنه غير از مشتقاتي که فقط نيتره يا نيتروزه هستند 5,040 515,862,298 Rls. 46,142 $
194 1390 فدراسيون روسيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 4,830 503,625,047 Rls. 47,687 $
195 1390 فدراسيون روسيه 29032300 تترا کلروا تيلن (پرکلروا تيلن ) 23,200 502,000,000 Rls. 47,624 $
196 1390 فدراسيون روسيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 8,473 499,954,707 Rls. 47,223 $
197 1390 فدراسيون روسيه 40119390 سايرلاستيك رويي غيرمذكور براي وسايل نقليه ساختماني دا را ي طوقه باقطرحدا کثر61بدون توليد داخل 15,700 497,619,720 Rls. 47,034 $
198 1390 فدراسيون روسيه 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 40,000 483,686,720 Rls. 44,132 $
199 1390 فدراسيون روسيه 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 9,240 476,983,360 Rls. 42,391 $
200 1390 فدراسيون روسيه 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 2,160 470,448,536 Rls. 43,220 $
مجموع کل
8,561,401,625,711 ريال
مجموع کل
772,159,850 دلار