آمار کل " واردات از" کشور "عمان" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 عمان 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 2,095,698 297,766,207,366 Rls. 27,478,368 $
2 1390 عمان 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 1,169,982 130,114,887,036 Rls. 12,095,620 $
3 1390 عمان 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 9,452,000 112,867,661,687 Rls. 11,025,131 $
4 1390 عمان 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 1,425,049 85,609,800,001 Rls. 8,019,884 $
5 1390 عمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 503,495 23,410,000,000 Rls. 2,089,165 $
6 1390 عمان 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرا زرديف شماره 87021000 171,360 16,402,404,000 Rls. 1,520,998 $
7 1390 عمان 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 147,200 13,358,198,235 Rls. 1,270,718 $
8 1390 عمان 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 258,700 12,700,632,564 Rls. 1,232,234 $
9 1390 عمان 29212900 سايرپلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها؛ املاح اين محصولات غير مذكور دررديف هاي 29212100و29212200 128,000 11,669,918,384 Rls. 983,009 $
10 1390 عمان 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 149,717 7,972,006,665 Rls. 704,249 $
11 1390 عمان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 222,300 7,796,134,828 Rls. 680,539 $
12 1390 عمان 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمکعب 146,500 7,640,652,256 Rls. 722,278 $
13 1390 عمان 84295121 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از 270اسب بخار 79,500 7,116,538,197 Rls. 671,245 $
14 1390 عمان 32062000 پيگمانهاي و فرآورده هاي براساس تركيبات كروم 80,000 5,561,546,947 Rls. 487,503 $
15 1390 عمان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 1,140 4,201,365,220 Rls. 400,620 $
16 1390 عمان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 122,500 4,113,252,850 Rls. 351,050 $
17 1390 عمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 177 3,633,873,766 Rls. 337,689 $
18 1390 عمان 29411020 آموکسي سيلين تري هيدرا ت 10,000 3,360,300,000 Rls. 313,607 $
19 1390 عمان 29173990 سايرا سيدهاي پلي کربوکسيليک بودا ر.ا نيدريد.هالوژنورهاهاپرا کسيدهاپرا کسي ا سيدهاي آنهاومشتقات آنهاغيرمذکور 85,500 2,702,576,187 Rls. 249,776 $
20 1390 عمان 96032100 مسوا ک دندا ن همچينين مسواك دندان عاريه 52,680 2,696,037,700 Rls. 249,805 $
21 1390 عمان 28255000 ا کسيدوهيدروکسيدهاي مس 15,000 2,019,329,306 Rls. 191,279 $
22 1390 عمان 84714190 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي بايک وا حدپردا زش و,ورودوخروج, بيش ا زKG10غيرمذکور درجاي ديگر 150 1,908,051,905 Rls. 155,632 $
23 1390 عمان 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 52,388 1,902,860,614 Rls. 178,378 $
24 1390 عمان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 32,980 1,894,601,865 Rls. 182,173 $
25 1390 عمان 81089000 مصنوعات ا زتيتان, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 5,801 1,887,074,636 Rls. 176,610 $
26 1390 عمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 991 1,784,578,630 Rls. 166,009 $
27 1390 عمان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 121,440 1,616,567,850 Rls. 152,896 $
28 1390 عمان 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 41,823 1,177,688,933 Rls. 111,227 $
29 1390 عمان 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيک ؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات ، آموکسي سيلين تري هيدرات ، 6 - آمينو پني سيلانيک اسيد، سديم استريل 2,500 1,055,450,000 Rls. 86,089 $
30 1390 عمان 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 162 873,545,750 Rls. 79,881 $
31 1390 عمان 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 155ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 9,200 802,117,668 Rls. 71,059 $
32 1390 عمان 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 22,000 696,618,236 Rls. 65,986 $
33 1390 عمان 73081000 پل وقطعات پل ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 50,000 632,678,681 Rls. 59,675 $
34 1390 عمان 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 8,931 597,612,421 Rls. 55,535 $
35 1390 عمان 48194000 کيسه وساک, ا زجمله کيسه هاي قيفي,ا زکاغذيامقوا که درجاي ديگر مذکورنباشد 46,000 586,507,034 Rls. 54,963 $
36 1390 عمان 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 36 558,916,857 Rls. 51,969 $
37 1390 عمان 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 105 523,356,901 Rls. 48,843 $
38 1390 عمان 40151920 دستكش معاينه 14,681 513,154,005 Rls. 47,295 $
39 1390 عمان 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 15,096 429,283,405 Rls. 40,575 $
40 1390 عمان 90302000 نوسان نمادها (oscilloscopes)ونوسان نگارها (oscillograpds) 15 428,647,257 Rls. 40,584 $
41 1390 عمان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 1,021 376,341,597 Rls. 34,746 $
42 1390 عمان 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 145 344,581,594 Rls. 32,443 $
43 1390 عمان 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 58 342,018,085 Rls. 31,421 $
44 1390 عمان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 5,218 296,266,359 Rls. 27,623 $
45 1390 عمان 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 178 282,700,316 Rls. 26,235 $
46 1390 عمان 90261010 فلومتر 49 281,263,291 Rls. 26,373 $
47 1390 عمان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 10,951 280,413,105 Rls. 25,769 $
48 1390 عمان 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 33 252,057,118 Rls. 22,499 $
49 1390 عمان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 55 195,295,892 Rls. 17,963 $
50 1390 عمان 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 5 177,551,247 Rls. 15,780 $
51 1390 عمان 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 93 159,906,887 Rls. 14,874 $
52 1390 عمان 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 2 156,452,280 Rls. 14,413 $
53 1390 عمان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 210 144,646,707 Rls. 13,616 $
54 1390 عمان 65061090 ساير كلاه هاي ايمني با ستثناء كلاه ضد آتش فاقد پنبه نسوز 1,993 111,731,419 Rls. 9,536 $
55 1390 عمان 84132090 سايرتلمبه هاي دستي بدون وسيله ا ندازه گيري ياقابليت تجهيز با آنها, بجزتلمبه دستي پزشکي 27 97,713,749 Rls. 9,246 $
56 1390 عمان 68022100 سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام 19,900 92,000,000 Rls. 7,999 $
57 1390 عمان 85340000 مدا رهاي چاپي 100 89,404,174 Rls. 8,482 $
58 1390 عمان 27101920 روغن صنعتي 350 86,959,859 Rls. 8,149 $
59 1390 عمان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 70 78,974,263 Rls. 7,478 $
60 1390 عمان 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 184 61,138,753 Rls. 5,635 $
61 1390 عمان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 21,600 59,615,440 Rls. 5,782 $
62 1390 عمان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 180 59,150,245 Rls. 5,520 $
63 1390 عمان 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 18 57,519,544 Rls. 5,563 $
64 1390 عمان 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 100 54,925,754 Rls. 5,202 $
65 1390 عمان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 13 48,721,362 Rls. 4,548 $
66 1390 عمان 90261020 سطح سنج به طريق ا ولترا سونيک 95 42,305,959 Rls. 3,967 $
67 1390 عمان 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 27 35,957,380 Rls. 3,248 $
68 1390 عمان 28042900 گازهاي کمياب (باستثناي آرگون) 4 35,519,784 Rls. 3,414 $
69 1390 عمان 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 45 33,438,377 Rls. 3,149 $
70 1390 عمان 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 193 32,930,664 Rls. 3,179 $
71 1390 عمان 90309000 ا جزا ءوقطعات و متفرعات آلات و دستگاههاي مشمول 9030 10 28,804,588 Rls. 2,458 $
72 1390 عمان 49100000 تقويم ا زهرنوع, چاپ شده و همچنين تقويم بصورت دسته که ا ورا ق آن بمرورا يام کنده ياباطل مي شود 380 28,215,777 Rls. 2,301 $
73 1390 عمان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 37 28,095,262 Rls. 2,665 $
74 1390 عمان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 374 27,618,756 Rls. 2,567 $
75 1390 عمان 90158010 الات ودستگاههاي لرزه نگاري 12 19,883,254 Rls. 1,697 $
76 1390 عمان 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 31 17,260,246 Rls. 1,631 $
77 1390 عمان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 100 16,416,390 Rls. 1,554 $
78 1390 عمان 85399000 اجزاء وقطعات لامپهاي مشمول رديف 8539 32 15,449,900 Rls. 1,463 $
79 1390 عمان 90331090 سايرترموکوبل هابجزترموکوبل يکبارمصرف برا ي ترمومتر 41 14,797,630 Rls. 1,360 $
80 1390 عمان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 12 11,734,439 Rls. 1,077 $
81 1390 عمان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 20 9,232,399 Rls. 788 $
82 1390 عمان 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 20 7,317,807 Rls. 704 $
83 1390 عمان 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 7 3,776,329 Rls. 357 $
84 1390 عمان 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 10 2,013,703 Rls. 178 $
85 1390 عمان 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 1 1,595,387 Rls. 151 $
86 1390 عمان 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 10 1,285,185 Rls. 122 $
87 1390 عمان 90321000 ترموستات 1 162,860 Rls. 15 $
مجموع کل
787,183,796,959 ريال
مجموع کل
73,325,088 دلار
[1]