آمار کل " واردات از" کشور "عربستان سعودي" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 عربستان سعودي 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 10,221,750 168,289,614,321 Rls. 15,323,724 $
2 1390 عربستان سعودي 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 2,130,546 146,343,199,255 Rls. 13,519,836 $
3 1390 عربستان سعودي 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 8,375,761 132,031,116,690 Rls. 11,596,831 $
4 1390 عربستان سعودي 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,724,068 126,899,045,975 Rls. 11,776,565 $
5 1390 عربستان سعودي 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 4,875,750 76,610,558,571 Rls. 7,050,216 $
6 1390 عربستان سعودي 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 1,460,000 53,830,535,197 Rls. 5,039,090 $
7 1390 عربستان سعودي 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 9,419,274 51,948,439,635 Rls. 4,777,476 $
8 1390 عربستان سعودي 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 470,561 50,534,392,120 Rls. 4,491,148 $
9 1390 عربستان سعودي 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 2,301,750 44,668,145,128 Rls. 4,178,848 $
10 1390 عربستان سعودي 32061900 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان غيرازرديف 32061100 920,000 36,081,478,980 Rls. 3,384,450 $
11 1390 عربستان سعودي 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 2,150,810 34,741,749,455 Rls. 3,137,385 $
12 1390 عربستان سعودي 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 989,040 28,447,582,386 Rls. 2,718,754 $
13 1390 عربستان سعودي 39012011 پلي اتيلن گريدلوله به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 1,531,000 24,324,360,000 Rls. 2,336,853 $
14 1390 عربستان سعودي 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 1,386,000 23,790,261,578 Rls. 2,208,373 $
15 1390 عربستان سعودي 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 667,192 22,636,777,091 Rls. 1,928,317 $
16 1390 عربستان سعودي 28230000 ا کسيدهاي تيتان 580,000 22,613,547,196 Rls. 2,083,603 $
17 1390 عربستان سعودي 54072010 پارچه هاي تاروپودباف که ا زنواريا اشکال همانند از پلي پروپيلن باترا کم تاري از 105در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر به عرض 200 سانتيمتر ووزن 90 در متر مربع 618,490 19,051,754,897 Rls. 1,765,431 $
18 1390 عربستان سعودي 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,163,250 18,900,071,090 Rls. 1,716,016 $
19 1390 عربستان سعودي 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 1,064,250 17,610,901,993 Rls. 1,580,328 $
20 1390 عربستان سعودي 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 990,000 17,548,000,001 Rls. 1,650,983 $
21 1390 عربستان سعودي 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 932,320 16,973,116,715 Rls. 1,585,732 $
22 1390 عربستان سعودي 48192010 پاکت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 519,114 16,910,422,124 Rls. 1,555,773 $
23 1390 عربستان سعودي 70052910 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکور با ضخامت 2.5 mm و کمتر ا زا ن 2,907,829 16,742,758,744 Rls. 1,535,956 $
24 1390 عربستان سعودي 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 858,000 16,516,769,283 Rls. 1,495,011 $
25 1390 عربستان سعودي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 401,800 14,286,690,194 Rls. 1,323,664 $
26 1390 عربستان سعودي 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 134,564 12,844,557,890 Rls. 1,186,230 $
27 1390 عربستان سعودي 48194000 کيسه وساک, ا زجمله کيسه هاي قيفي,ا زکاغذيامقوا که درجاي ديگر مذکورنباشد 526,029 11,006,138,513 Rls. 1,027,733 $
28 1390 عربستان سعودي 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 30,000 10,961,602,251 Rls. 1,028,154 $
29 1390 عربستان سعودي 26060000 سنگ آلومينيم وکنسانتره هاي آن 2,000,000 10,278,166,250 Rls. 951,739 $
30 1390 عربستان سعودي 35069100 چسباننده ها برا ساس کائوچو يا پليمرهاي مشمول شماره 3901لغايت 3913 222,055 10,134,156,535 Rls. 908,555 $
31 1390 عربستان سعودي 39011011 پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 593,475 9,372,274,777 Rls. 867,512 $
32 1390 عربستان سعودي 27101930 گريس 275,798 8,250,617,976 Rls. 746,246 $
33 1390 عربستان سعودي 48189010 کاغذتيشوبرا ي مصرف دروا حدهاي توليدي 555,707 8,079,812,358 Rls. 755,511 $
34 1390 عربستان سعودي 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 245,894 7,887,195,198 Rls. 698,188 $
35 1390 عربستان سعودي 70051020 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامت هاي 2.5 ميليمتر وکمتر ا ز آن 1,402,590 7,063,878,782 Rls. 640,791 $
36 1390 عربستان سعودي 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 495,000 6,820,362,447 Rls. 629,769 $
37 1390 عربستان سعودي 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 208,570 6,815,858,943 Rls. 555,943 $
38 1390 عربستان سعودي 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 469,750 6,787,030,281 Rls. 639,230 $
39 1390 عربستان سعودي 38123030 پايدا رکننده هايUV 160,177 5,918,923,406 Rls. 544,842 $
40 1390 عربستان سعودي 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 30,968 5,335,019,926 Rls. 484,759 $
41 1390 عربستان سعودي 29041000 مشتقاتي که تنهادا را يگروههايسولفونه ميباشند,ا ملاح وا سترهاا تيليک ا نها 407,000 4,908,897,809 Rls. 441,961 $
42 1390 عربستان سعودي 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 38,816 4,549,148,700 Rls. 371,056 $
43 1390 عربستان سعودي 29321100 تترا هيدروفورا ن 199,540 4,503,903,844 Rls. 425,910 $
44 1390 عربستان سعودي 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 176,000 4,369,061,684 Rls. 396,195 $
45 1390 عربستان سعودي 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 680,530 4,306,019,700 Rls. 388,873 $
46 1390 عربستان سعودي 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 272,250 4,257,079,756 Rls. 410,203 $
47 1390 عربستان سعودي 32064900 ساير موادرنگ كننده ،فرآورده هاغيرازلاجورد وفرآورده هاآن ،ليتوپون وساير پيگمانهاوفرآورده هاي آن 332,975 4,249,674,386 Rls. 396,910 $
48 1390 عربستان سعودي 63053300 جوال وکيسه براي بسته بندي کالا,از نوار پلي اتيلن ياپلي پروپيلن ياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 139,536 4,110,312,352 Rls. 387,692 $
49 1390 عربستان سعودي 29072900 ساير پلي فنل ها ؛ وفنل الكها غير از رزورسينول واملاح آن ، هيدروکينون واملاح آن ، 4،4 - ايزوپروپيليون دي فنل بيس آ ، دي فنيلول پروپان واملاح آن 30,000 3,991,402,214 Rls. 377,688 $
50 1390 عربستان سعودي 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 234,740 3,960,810,461 Rls. 360,132 $
51 1390 عربستان سعودي 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 438,163 3,820,000,000 Rls. 365,620 $
52 1390 عربستان سعودي 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 465,601 3,697,500,001 Rls. 355,392 $
53 1390 عربستان سعودي 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 735,000 3,517,072,800 Rls. 332,646 $
54 1390 عربستان سعودي 56031310 ملحفه يکبار مصرف استريل از پارچه هاي نبافته از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي به وزن بيش از70وكمتراز150گرم درمترمربع 14,336 3,452,654,097 Rls. 327,105 $
55 1390 عربستان سعودي 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 151,217 3,177,813,370 Rls. 283,752 $
56 1390 عربستان سعودي 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 198,000 3,115,194,118 Rls. 291,147 $
57 1390 عربستان سعودي 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 199,284 3,074,392,080 Rls. 290,283 $
58 1390 عربستان سعودي 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 176,000 2,998,544,156 Rls. 282,653 $
59 1390 عربستان سعودي 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 84,000 2,887,220,000 Rls. 258,599 $
60 1390 عربستان سعودي 38123050 پايدا رکننده ها برپايه فسفيت سرب 261,500 2,718,011,867 Rls. 258,868 $
61 1390 عربستان سعودي 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 123,469 2,624,528,896 Rls. 241,607 $
62 1390 عربستان سعودي 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 96,000 2,583,805,923 Rls. 235,952 $
63 1390 عربستان سعودي 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 104,471 2,582,223,688 Rls. 240,492 $
64 1390 عربستان سعودي 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتکس ) 45,150 2,549,190,728 Rls. 240,876 $
65 1390 عربستان سعودي 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 92,500 2,290,280,787 Rls. 213,465 $
66 1390 عربستان سعودي 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 123,750 2,227,954,897 Rls. 205,324 $
67 1390 عربستان سعودي 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 100,270 2,211,917,743 Rls. 214,120 $
68 1390 عربستان سعودي 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 96,289 2,195,604,914 Rls. 208,409 $
69 1390 عربستان سعودي 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 88,000 2,185,857,402 Rls. 207,548 $
70 1390 عربستان سعودي 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 89,289 2,101,988,269 Rls. 195,294 $
71 1390 عربستان سعودي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 120,000 2,009,583,388 Rls. 182,153 $
72 1390 عربستان سعودي 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 388,052 1,907,409,291 Rls. 181,451 $
73 1390 عربستان سعودي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 67,500 1,858,300,000 Rls. 176,293 $
74 1390 عربستان سعودي 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 182,980 1,821,918,330 Rls. 168,144 $
75 1390 عربستان سعودي 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 89 1,778,766,671 Rls. 145,087 $
76 1390 عربستان سعودي 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 156,689 1,773,896,647 Rls. 163,707 $
77 1390 عربستان سعودي 25233000 سيمان آلومينو 115,500 1,588,154,330 Rls. 149,442 $
78 1390 عربستان سعودي 39232120 کيسه ا سپتيک 5 لايه وبالاتر مقاوم در مقابل نفوذ ا کسيژن وهوا 26,044 1,497,742,912 Rls. 131,151 $
79 1390 عربستان سعودي 39046900 پليمرهاي فلوئور(به ا ستثناي پلي تترا فلوئور وا تيلن ) به ا شکال ا بتدا ئي 74,250 1,480,389,152 Rls. 135,865 $
80 1390 عربستان سعودي 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 100,000 1,405,800,000 Rls. 132,598 $
81 1390 عربستان سعودي 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 115,240 1,371,454,645 Rls. 126,343 $
82 1390 عربستان سعودي 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 61,043 1,288,095,903 Rls. 122,003 $
83 1390 عربستان سعودي 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 33,800 1,281,827,771 Rls. 104,554 $
84 1390 عربستان سعودي 39023020 كوپليمر هاي پرو پيلن گريدفيلم 74,250 1,245,033,227 Rls. 115,400 $
85 1390 عربستان سعودي 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 74,250 1,243,612,474 Rls. 113,710 $
86 1390 عربستان سعودي 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 231,308 1,190,090,000 Rls. 112,093 $
87 1390 عربستان سعودي 70031990 سايرورقهاي شيشه ريختگي يانخت شده (غير ازاپيتكي )مسلح نشده باسيم غيرمذکور 195,848 1,149,115,241 Rls. 93,729 $
88 1390 عربستان سعودي 32065000 محصولات غيرآلي ا ز ا نوا عي که بعنوا ن نورتاب بکار مي رود 140,000 1,101,066,892 Rls. 106,549 $
89 1390 عربستان سعودي 34042090 ساير موم هاي مصنوعي وموم هاي ا ماده غيرمذکور ازپلي (اكسي )اتيلن (پلي اتيلن گليكول ) 40,000 1,074,087,300 Rls. 101,110 $
90 1390 عربستان سعودي 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 99,000 1,068,469,380 Rls. 100,980 $
91 1390 عربستان سعودي 29153200 ا ستات وينيل 60,800 1,037,500,000 Rls. 84,625 $
92 1390 عربستان سعودي 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 49,500 981,018,990 Rls. 90,375 $
93 1390 عربستان سعودي 39012041 پلي اتيلن گريد بادي به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 52,250 976,630,850 Rls. 90,262 $
94 1390 عربستان سعودي 38159000 موا دشروع کننده وموا دتسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتالتيک غيرمذکوروغيرمشمول د 2,116 963,427,724 Rls. 88,510 $
95 1390 عربستان سعودي 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 15,696 842,608,349 Rls. 76,384 $
96 1390 عربستان سعودي 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 369 840,952,088 Rls. 80,845 $
97 1390 عربستان سعودي 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 49,500 810,301,938 Rls. 76,594 $
98 1390 عربستان سعودي 48184010 پوشک کامل بزرگسالان به طوري که حداقل طول پوشش خارجي ان 660 ميلي متر باشد 22,404 754,318,674 Rls. 68,825 $
99 1390 عربستان سعودي 27101920 روغن صنعتي 18,500 741,888,918 Rls. 67,506 $
100 1390 عربستان سعودي 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 126,752 723,543,461 Rls. 68,150 $
101 1390 عربستان سعودي 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 33,480 721,497,508 Rls. 69,036 $
102 1390 عربستان سعودي 48195000 محفظه هاي بسته بندي, وجلدصفحه گرا مافون غيرمذکوردرجاي ديگرا ز کاغذيامقوا 8,265 680,195,729 Rls. 61,976 $
103 1390 عربستان سعودي 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 36,000 678,189,354 Rls. 59,416 $
104 1390 عربستان سعودي 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 6,700 617,665,238 Rls. 56,745 $
105 1390 عربستان سعودي 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي 24,425 609,997,912 Rls. 54,040 $
106 1390 عربستان سعودي 48193000 کيسه به عرض پايه 40 سانتيمتريابيشترا زکاغذيامقوا 17,848 569,937,705 Rls. 53,235 $
107 1390 عربستان سعودي 70052110 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميران کلا در توده رنگ شده باضخامت 2.5 ميليمتر و کمتراز آن 98,064 561,825,097 Rls. 53,758 $
108 1390 عربستان سعودي 27101910 روغن موتور 15,525 554,418,152 Rls. 47,481 $
109 1390 عربستان سعودي 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوکپي وپرينتربه صورت پودر 3,950 543,698,998 Rls. 50,742 $
110 1390 عربستان سعودي 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 268,692 530,939,419 Rls. 43,307 $
111 1390 عربستان سعودي 39011061 کامپاد پلي ا تلين ويژه روکش سيم و کابل به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 23,301 480,571,200 Rls. 44,292 $
112 1390 عربستان سعودي 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 24,750 477,829,751 Rls. 45,070 $
113 1390 عربستان سعودي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 49,153 469,116,399 Rls. 44,229 $
114 1390 عربستان سعودي 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 22,002 468,117,074 Rls. 43,868 $
115 1390 عربستان سعودي 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 24,750 437,533,551 Rls. 35,688 $
116 1390 عربستان سعودي 39012031 پلي اتيلن گريد تزريقي به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 24,750 409,323,680 Rls. 36,262 $
117 1390 عربستان سعودي 39012021 پلي اتيلن گريد فيلم به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 24,750 396,165,692 Rls. 35,917 $
118 1390 عربستان سعودي 29054200 پنتا ا ريتريتول ( پنتاا ريتريت ) 20,000 361,518,600 Rls. 34,170 $
119 1390 عربستان سعودي 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 12,000 359,594,527 Rls. 33,296 $
120 1390 عربستان سعودي 29126000 پارا فرمالدئيد 40,000 358,399,888 Rls. 33,672 $
121 1390 عربستان سعودي 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 12,000 356,000,000 Rls. 33,722 $
122 1390 عربستان سعودي 54072090 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنوا رياا شکال همانندا زنخ رشته هاي سنتتيک غيرا زپلي پروپيلن 15,237 352,988,571 Rls. 32,396 $
123 1390 عربستان سعودي 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 34,446 352,205,342 Rls. 32,515 $
124 1390 عربستان سعودي 29211900 ساير مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,که درجاي ديگري مذکور نباشند ,ا ملاح ا ين ترکيبات 3,072 335,082,400 Rls. 31,737 $
125 1390 عربستان سعودي 68052020 تسمه هاي سنباده با محيط 4 متر وكمتر 11,340 330,497,918 Rls. 31,112 $
126 1390 عربستان سعودي 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 15,000 314,587,612 Rls. 28,994 $
127 1390 عربستان سعودي 38123080 پايداركننده هاي پي وي سي 12,150 293,602,372 Rls. 25,528 $
128 1390 عربستان سعودي 70053000 ورق هاي کارنشده مسلح شده باسيم ا زشيشه فلوت/ سائيده شده/ صيقلي شده. 42,504 276,523,700 Rls. 23,600 $
129 1390 عربستان سعودي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 18 270,781,974 Rls. 25,688 $
130 1390 عربستان سعودي 57050000 سايرفرشهاوکف پوشهاي نسجي حتي ا ماده مصرف غيرمذکوردرجاي ديگر 6,083 254,673,405 Rls. 24,488 $
131 1390 عربستان سعودي 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 95 247,531,324 Rls. 21,929 $
132 1390 عربستان سعودي 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 2,576 243,754,609 Rls. 20,804 $
133 1390 عربستان سعودي 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 9,560 240,531,314 Rls. 22,159 $
134 1390 عربستان سعودي 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 56,846 234,126,037 Rls. 22,134 $
135 1390 عربستان سعودي 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 24,750 232,965,005 Rls. 22,392 $
136 1390 عربستان سعودي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 6,664 217,735,243 Rls. 20,537 $
137 1390 عربستان سعودي 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 1,830 214,450,401 Rls. 20,612 $
138 1390 عربستان سعودي 09109929 ساير ادويه جات به صورت كوبيده دربسته بندي هاي غير خرده فروشي به غيراز آويشن وبرگ غار. 8,400 205,288,000 Rls. 19,750 $
139 1390 عربستان سعودي 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 2,262 146,163,035 Rls. 13,414 $
140 1390 عربستان سعودي 56075010 نخ موردمصرف درتوليدتسمه پروا نه هاي لاستيکي از ساير الياف سنتيك 1,877 144,156,496 Rls. 13,379 $
141 1390 عربستان سعودي 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 2,160 133,390,300 Rls. 12,607 $
142 1390 عربستان سعودي 48239020 --- كاغذ خو چسب 5,470 132,243,169 Rls. 12,449 $
143 1390 عربستان سعودي 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 95 101,052,018 Rls. 8,242 $
144 1390 عربستان سعودي 84821000 بلبرينگ. 1,230 95,978,658 Rls. 8,809 $
145 1390 عربستان سعودي 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,250 93,811,443 Rls. 8,900 $
146 1390 عربستان سعودي 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 1,423 93,091,096 Rls. 8,940 $
147 1390 عربستان سعودي 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 30 64,698,258 Rls. 6,055 $
148 1390 عربستان سعودي 39211900 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زسايرموا دپلاستيکي که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,500 57,618,459 Rls. 5,427 $
149 1390 عربستان سعودي 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 357 53,753,080 Rls. 5,167 $
150 1390 عربستان سعودي 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 200 51,749,460 Rls. 4,221 $
151 1390 عربستان سعودي 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 840 46,534,710 Rls. 4,453 $
152 1390 عربستان سعودي 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 30,549 43,027,744 Rls. 4,053 $
153 1390 عربستان سعودي 84159012 قسمت خارجي دستگاهاي تعرفه84151020 1,620 42,660,000 Rls. 4,000 $
154 1390 عربستان سعودي 39199050 رولPVC چسب خورده باچسب پايه حلالي الي مخصوص لنت برق (log roll of adhesive coated)باپهناي بيشتراز 20سانتيمتر 840 42,450,957 Rls. 4,027 $
155 1390 عربستان سعودي 85269100 دستگاههاي کمک ناوبري را ديوئي 5 29,345,287 Rls. 2,821 $
156 1390 عربستان سعودي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 330 25,401,910 Rls. 2,410 $
157 1390 عربستان سعودي 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 68 25,023,126 Rls. 2,269 $
158 1390 عربستان سعودي 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 5 24,640,392 Rls. 2,010 $
159 1390 عربستان سعودي 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 406 24,361,483 Rls. 2,342 $
160 1390 عربستان سعودي 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 25 20,495,207 Rls. 1,930 $
161 1390 عربستان سعودي 84439190 ---ساير 70 20,210,403 Rls. 1,648 $
162 1390 عربستان سعودي 62103000 لباس دوخته ومهياازانواع مذكور درشماره هاي 620111لغايت 620119ا ز پارچه هاي مشمول 5906، 5903، 5907 448 20,115,151 Rls. 1,894 $
163 1390 عربستان سعودي 38140000 حلال هاورقيق کننده هاي آلي مرکب غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 383 15,121,766 Rls. 1,453 $
164 1390 عربستان سعودي 40103100 تسمه ا نتقال نيروبي ا نتهابامقطع ذوزنقه شياردا ر دا را ي محيط خارجي بيش ا ز60وحدا کثر180 35 15,059,246 Rls. 1,412 $
165 1390 عربستان سعودي 39076090 سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري 270 14,032,243 Rls. 1,277 $
166 1390 عربستان سعودي 38190010 مايع ترمز آماده 300 13,984,983 Rls. 1,273 $
167 1390 عربستان سعودي 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 275 12,743,685 Rls. 1,225 $
168 1390 عربستان سعودي 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 9 7,965,150 Rls. 766 $
169 1390 عربستان سعودي 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 5 6,467,329 Rls. 528 $
170 1390 عربستان سعودي 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 10 5,102,912 Rls. 463 $
171 1390 عربستان سعودي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 365 2,966,906 Rls. 285 $
مجموع کل
1,479,797,232,103 ريال
مجموع کل
135,632,211 دلار
[1]