آمار کل " واردات از" کشور "عراق" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 عراق 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 37,227,480 271,982,406,137 Rls. 25,144,468 $
2 1390 عراق 27075000 ساير مخلوط هيدروکربورهاي بودا ر (Aromatic)كه دردرجه 250سانتيگراد طبق روش astmd86 بيش از65درصد حجمي آن تقطير شود 30,206,255 264,122,480,858 Rls. 23,329,824 $
3 1390 عراق 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 18,051,030 260,493,865,142 Rls. 23,559,176 $
4 1390 عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 15,225,615 207,567,137,902 Rls. 19,261,141 $
5 1390 عراق 27101190 ساير روغنهاي سبک وفرآورده هابجزبنزين 19,486,853 137,723,355,677 Rls. 12,266,296 $
6 1390 عراق 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 10,466,480 55,514,009,918 Rls. 5,184,936 $
7 1390 عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,786,210 25,120,224,044 Rls. 2,280,665 $
8 1390 عراق 40112000 تايربادي نوا زکائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 558,660 18,000,235,847 Rls. 1,675,866 $
9 1390 عراق 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 1,272,270 12,239,628,213 Rls. 1,084,890 $
10 1390 عراق 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 819,249 10,795,562,373 Rls. 1,016,966 $
11 1390 عراق 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 216,150 10,262,471,442 Rls. 954,179 $
12 1390 عراق 74032100 آلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج )به صورت كارنشده 347,780 8,642,640,775 Rls. 816,939 $
13 1390 عراق 40119910 ساير لاستيك رويي چرخ بادي داراي توليد داخلي مشابه غيرمذكور درجاي ديگر 206,150 5,880,109,369 Rls. 547,115 $
14 1390 عراق 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 243,552 5,205,649,419 Rls. 484,194 $
15 1390 عراق 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 70,000 5,127,203,784 Rls. 455,670 $
16 1390 عراق 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 72,599 4,036,033,368 Rls. 371,227 $
17 1390 عراق 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 67,962 3,833,811,884 Rls. 364,287 $
18 1390 عراق 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 120,070 3,252,437,362 Rls. 301,902 $
19 1390 عراق 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 1,767,740 3,173,656,051 Rls. 294,263 $
20 1390 عراق 29304000 متيونين 47,750 3,100,043,603 Rls. 292,244 $
21 1390 عراق 82121010 تيغ سلماني وخودتراش ، دولبه بدون دسته (double edge) 200,986 2,995,559,556 Rls. 269,893 $
22 1390 عراق 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 374,890 2,187,370,611 Rls. 209,881 $
23 1390 عراق 87059090 ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 16,560 1,897,582,208 Rls. 177,245 $
24 1390 عراق 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 94,500 1,652,203,999 Rls. 154,320 $
25 1390 عراق 72042100 قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج زنگ نزن. 82,395 1,584,264,474 Rls. 151,523 $
26 1390 عراق 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 42,866 1,515,269,449 Rls. 142,102 $
27 1390 عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 106,330 1,493,320,860 Rls. 140,853 $
28 1390 عراق 84186110 دستگاههاي سردكننده مخصوص نصب روي كانتينر هاي سردخانه دار واتاق هاي يخچالي روي خودرو . 15,450 1,443,722,700 Rls. 136,680 $
29 1390 عراق 90249000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش خواص مكانيكي مواد ،مشمول رديف 9024 250 1,389,887,692 Rls. 113,368 $
30 1390 عراق 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 31,920 1,303,993,729 Rls. 121,061 $
31 1390 عراق 85287200 ساير تلويزيون هاي رنگي . 5,205 1,278,454,832 Rls. 124,038 $
32 1390 عراق 40116390 لاستيک رويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 37,480 1,238,994,752 Rls. 112,330 $
33 1390 عراق 04070018 تخم مرع نطفه دار جوجه يکروزه گوشتي 17,440 1,166,917,882 Rls. 109,848 $
34 1390 عراق 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 22,784 1,050,693,034 Rls. 98,571 $
35 1390 عراق 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 40,904 999,627,817 Rls. 94,571 $
36 1390 عراق 90279010 ميکروتوم 1,100 990,531,200 Rls. 92,602 $
37 1390 عراق 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 94,440 941,412,926 Rls. 85,895 $
38 1390 عراق 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 39,827 896,876,376 Rls. 85,735 $
39 1390 عراق 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 52,200 707,216,248 Rls. 64,527 $
40 1390 عراق 40116210 لاستيک نوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشينهاي ساختماني يا صنعتي دا را ي توليد داخلي داراي قطر كمتر از61سانتيمتر 35,509 686,992,555 Rls. 63,411 $
41 1390 عراق 85068090 سايرقوه هاوباطريها غيراز نيم قلمي ،قلمي ،متوسط ،بزرگ ودكمه اي غيرمذکوردرجاي ديگر 30,552 672,884,858 Rls. 59,880 $
42 1390 عراق 72041000 قرا ضه وضايعات ا زچدن 111,860 657,745,533 Rls. 62,954 $
43 1390 عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 217,920 637,966,667 Rls. 59,139 $
44 1390 عراق 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 42,863 621,305,206 Rls. 58,247 $
45 1390 عراق 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 700 607,247,481 Rls. 55,788 $
46 1390 عراق 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 17,700 601,984,445 Rls. 57,017 $
47 1390 عراق 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 1,736 593,184,268 Rls. 51,577 $
48 1390 عراق 40116910 ساير لاستيك رويي چرخ ، بادي نو دا راي توليد داخلي مشابه باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي 14,880 574,720,506 Rls. 53,788 $
49 1390 عراق 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 13,164 571,909,467 Rls. 51,409 $
50 1390 عراق 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 29,169 552,960,622 Rls. 47,493 $
51 1390 عراق 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 118,950 543,142,717 Rls. 50,208 $
52 1390 عراق 40119410 ساير لاستيك رويي چرخ بادي غيرمذكور براي وسايل نقليه ساختماني با قطر بيش از 61 سانتيمتر داراي توليد داخلي مشابه 17,720 491,549,448 Rls. 46,447 $
53 1390 عراق 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 170 468,611,969 Rls. 44,385 $
54 1390 عراق 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 13,360 448,146,193 Rls. 42,200 $
55 1390 عراق 76061110 ورق کامپوزيتي 14,560 446,589,728 Rls. 41,874 $
56 1390 عراق 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 9,540 439,304,796 Rls. 41,507 $
57 1390 عراق 29071500 نفتل ها و ا ملاح آنها 50,000 375,129,577 Rls. 34,134 $
58 1390 عراق 41015000 پوست کامل به وزن هرجلد بيش ا ز 16gk 114,460 367,299,200 Rls. 34,505 $
59 1390 عراق 47079000 آخال وخرده ريز(بازيافتي)ا زسايرکاغذهاومقوا ها 210,490 364,539,876 Rls. 33,160 $
60 1390 عراق 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 24,569 364,081,304 Rls. 29,697 $
61 1390 عراق 59021030 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي آميد 6 و 6 آغشته شده 5,620 330,893,938 Rls. 28,241 $
62 1390 عراق 84089000 سايرموتورهاي پيستوني درون سوزترا کمي-ا حترا قي که درجاي ديگرمذکورنباشد. 12,360 328,092,302 Rls. 30,150 $
63 1390 عراق 78020000 قرا ضه وضايعات سرب 22,070 317,085,604 Rls. 30,021 $
64 1390 عراق 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 1,560 314,147,925 Rls. 28,954 $
65 1390 عراق 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 85 297,160,593 Rls. 24,238 $
66 1390 عراق 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 4,148 293,538,928 Rls. 27,161 $
67 1390 عراق 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 7,236 291,295,106 Rls. 27,634 $
68 1390 عراق 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 1,500 279,141,180 Rls. 22,768 $
69 1390 عراق 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 23,075 278,141,379 Rls. 25,983 $
70 1390 عراق 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 19,546 261,936,444 Rls. 24,514 $
71 1390 عراق 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 6,068 257,130,406 Rls. 24,393 $
72 1390 عراق 87019010 ترا کتور کشاورزي با قدرت بيشتر ا ز 120 قوه ا سب بخار(غيراز چرخ زنجيري ) 9,620 242,988,900 Rls. 22,110 $
73 1390 عراق 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن کننده دا را ي روغن هاي نفتي ياروغنهاي حاصل ازموادمعدني قيري 4,784 237,525,603 Rls. 22,386 $
74 1390 عراق 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 2,356 230,554,351 Rls. 21,173 $
75 1390 عراق 84148020 واحدهاي هواساز (air end) 780 220,257,157 Rls. 20,452 $
76 1390 عراق 29224100 ليزين وا سترهاي آن ; ا ملاح ا ين ترکيبات 10,000 219,969,626 Rls. 21,143 $
77 1390 عراق 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 15,980 219,223,345 Rls. 20,637 $
78 1390 عراق 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 5,682 218,916,061 Rls. 20,778 $
79 1390 عراق 73158100 زنجيرباحلقه هاي دا را ي تکيه گاه ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 9,263 216,749,312 Rls. 20,481 $
80 1390 عراق 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 24,500 211,400,343 Rls. 19,236 $
81 1390 عراق 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 747 199,160,229 Rls. 18,245 $
82 1390 عراق 40119290 ساير لاستيک هاي روي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي بدون توليد دا خلي مشابه 13,120 186,160,223 Rls. 15,888 $
83 1390 عراق 55096900 نخ از الياف غيريکسره آکريليک يامدآکريليک, مخلوط باالياف غيرمذکوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 3,680 181,548,763 Rls. 17,371 $
84 1390 عراق 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 1,830 180,483,836 Rls. 14,721 $
85 1390 عراق 26204000 خاکستر و رسوبات حاوي عمدتا "آلومينيم 69,000 180,132,381 Rls. 15,256 $
86 1390 عراق 84821000 بلبرينگ. 3,181 179,660,574 Rls. 16,852 $
87 1390 عراق 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 1,178 178,631,266 Rls. 16,326 $
88 1390 عراق 64021990 ساير کفشهاي ورزشي غيرمذکورکه تخت بيروني ورويه انها ازکائوچوياپلاستيک باشد 3,064 172,534,270 Rls. 15,664 $
89 1390 عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 8,150 170,351,300 Rls. 16,300 $
90 1390 عراق 90041000 عينک آفتابي 197 170,115,141 Rls. 14,637 $
91 1390 عراق 62114900 لباس هاي زنانه يادخترا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 443 165,443,418 Rls. 14,703 $
92 1390 عراق 90278030 تيشوپروسسور (دستگاه آماده سازي بافت ) 400 156,296,895 Rls. 14,261 $
93 1390 عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 4,390 144,343,200 Rls. 13,170 $
94 1390 عراق 54024600 نخ هاي يک لاا زپلي ا سترها,باالياف حدوداجهت دارشده غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي ,بدون تاب ياباتابي كه از50دور درمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 11,140 140,407,513 Rls. 13,435 $
95 1390 عراق 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 3,620 137,948,310 Rls. 13,065 $
96 1390 عراق 82159900 قاشق, چنگال, ملاقه, کفگير...ياا شياءسرميزهمانند,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 3,772 137,112,230 Rls. 12,510 $
97 1390 عراق 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 6,615 136,658,644 Rls. 12,814 $
98 1390 عراق 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 5,950 135,318,627 Rls. 12,764 $
99 1390 عراق 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 1,325 130,698,000 Rls. 11,925 $
100 1390 عراق 44111299 ---ساير 21,408 130,069,801 Rls. 11,937 $
101 1390 عراق 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 12,000 128,348,963 Rls. 12,157 $
102 1390 عراق 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,270 127,073,816 Rls. 12,116 $
103 1390 عراق 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 894 126,033,618 Rls. 10,529 $
104 1390 عراق 57029900 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرمواد نسجي آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 8,575 122,519,952 Rls. 10,854 $
105 1390 عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 4,500 121,980,870 Rls. 9,950 $
106 1390 عراق 90321000 ترموستات 540 119,072,365 Rls. 11,275 $
107 1390 عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 870 115,719,107 Rls. 10,800 $
108 1390 عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 3,600 113,842,800 Rls. 10,800 $
109 1390 عراق 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 180 105,844,636 Rls. 10,029 $
110 1390 عراق 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 2,800 102,924,663 Rls. 9,749 $
111 1390 عراق 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 40,400 99,724,327 Rls. 9,320 $
112 1390 عراق 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 7,607 98,798,253 Rls. 8,550 $
113 1390 عراق 59061000 نوا رچسب باعرض حدا کثر20 سانتيمتر از پارچه هاي نسجي كائوچو زده 3,175 97,567,257 Rls. 9,190 $
114 1390 عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,720 95,454,096 Rls. 8,927 $
115 1390 عراق 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 3,454 94,472,932 Rls. 8,898 $
116 1390 عراق 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 4,470 91,995,975 Rls. 7,504 $
117 1390 عراق 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 600 91,206,886 Rls. 8,603 $
118 1390 عراق 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 65 87,907,872 Rls. 8,246 $
119 1390 عراق 55103000 ساير نخها از الياف غيريکسره مصنوعي,مخلوطباپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 4,600 86,966,951 Rls. 8,321 $
120 1390 عراق 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 3,473 86,148,600 Rls. 8,040 $
121 1390 عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,280 83,573,760 Rls. 7,680 $
122 1390 عراق 87162000 تريلرهاونيمه تريلرهاي بارگيري ياتخليه خودکار برا ي مصارف کشاورزي 5,260 77,314,650 Rls. 7,035 $
123 1390 عراق 85044070 سلفS.M.D 2,060 74,934,403 Rls. 7,097 $
124 1390 عراق 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 6,790 72,184,767 Rls. 6,756 $
125 1390 عراق 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 1,320 71,562,110 Rls. 5,837 $
126 1390 عراق 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 233 70,042,416 Rls. 6,090 $
127 1390 عراق 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 1,246 66,971,947 Rls. 6,006 $
128 1390 عراق 73218200 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 662 64,918,368 Rls. 5,958 $
129 1390 عراق 96151900 شانه, گيره زلف وهمانند ،غير ازرديف 96151000 3,680 60,426,493 Rls. 5,733 $
130 1390 عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,932 60,089,687 Rls. 5,457 $
131 1390 عراق 76032000 پودرباساختارلايه ا ي با فلس آلومينيوم. 18,000 59,544,240 Rls. 5,628 $
132 1390 عراق 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 4,440 56,528,934 Rls. 5,355 $
133 1390 عراق 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 3,698 56,284,698 Rls. 5,301 $
134 1390 عراق 74032900 ساير آلياژهاي مس (باستثناءآلياژهاي مادر),که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 2,300 55,136,868 Rls. 5,221 $
135 1390 عراق 94036010 --- مبلهاي صنايع دستي ( خراطي ، معرق ، خاتم ؤ منبت و ....) 860 54,753,491 Rls. 5,134 $
136 1390 عراق 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 6,412 53,976,038 Rls. 4,975 $
137 1390 عراق 61081900 زيردامني يا زير پيراهني,زنانه يادخترا نه, کشباف, ا ز ساير موا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 200 53,804,348 Rls. 5,094 $
138 1390 عراق 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1,812 52,198,056 Rls. 4,916 $
139 1390 عراق 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 340 50,796,398 Rls. 4,667 $
140 1390 عراق 54033100 نخ يک لا از ريون ويسکوز، باتاب 120دور يا کمتر در متر، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,932 50,636,192 Rls. 4,845 $
141 1390 عراق 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 3,000 48,120,204 Rls. 4,422 $
142 1390 عراق 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 1,350 47,969,356 Rls. 4,543 $
143 1390 عراق 74062000 پودرمس باساختارلايه ا ي, فلس. 20,000 47,749,000 Rls. 4,521 $
144 1390 عراق 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 3,850 42,018,729 Rls. 3,980 $
145 1390 عراق 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 50 39,788,178 Rls. 3,769 $
146 1390 عراق 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 5,814 39,365,890 Rls. 3,658 $
147 1390 عراق 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 2,000 39,120,764 Rls. 3,705 $
148 1390 عراق 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 650 38,091,661 Rls. 3,593 $
149 1390 عراق 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 1,849 34,274,280 Rls. 2,922 $
150 1390 عراق 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 900 33,479,399 Rls. 3,171 $
151 1390 عراق 42021100 رختدا ن, چمدا ن, کيف (بزك, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند,باسطح خارجي ا زچرم طبيعي ياورني شده 2,383 32,119,765 Rls. 3,063 $
152 1390 عراق 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 680 31,478,017 Rls. 2,798 $
153 1390 عراق 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 1,038 30,834,956 Rls. 2,921 $
154 1390 عراق 85372020 پانلهاي ا لکتريکي باعناوينPower Box ,Power Panel,Basic Panel و... براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 850 29,841,134 Rls. 2,826 $
155 1390 عراق 85041020 متعادل كننده هاي الکترونيکي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 1,647 27,023,616 Rls. 2,598 $
156 1390 عراق 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 180 23,219,229 Rls. 2,119 $
157 1390 عراق 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا کمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا کثر 75 kva 650 23,209,770 Rls. 2,198 $
158 1390 عراق 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 177 20,751,044 Rls. 1,937 $
159 1390 عراق 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 1,530 19,283,976 Rls. 1,845 $
160 1390 عراق 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غيرمذکوردرجاي ديگر 873 17,630,900 Rls. 1,669 $
161 1390 عراق 90031990 دوره و قاب برا ي عينک ،براي محافظ چشم وهمانند،ا ز موا د غير پلاستيکي بغير از انواع نيم ساخته(BLANK ) 27 17,247,192 Rls. 1,604 $
162 1390 عراق 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 874 16,663,898 Rls. 1,581 $
163 1390 عراق 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 450 16,578,408 Rls. 1,570 $
164 1390 عراق 73090000 مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي 1,100 15,388,230 Rls. 1,430 $
165 1390 عراق 26011100 سنگ آهن بهم فشرده نشده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 16,770 14,676,662 Rls. 1,349 $
166 1390 عراق 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 237 13,258,112 Rls. 1,210 $
167 1390 عراق 40113000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي هوا پيما 150 12,214,971 Rls. 1,181 $
168 1390 عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 405 10,371,323 Rls. 977 $
169 1390 عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 551 9,831,361 Rls. 882 $
170 1390 عراق 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 147 9,512,267 Rls. 845 $
171 1390 عراق 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 35 8,377,684 Rls. 802 $
172 1390 عراق 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند 100 7,080,585 Rls. 671 $
173 1390 عراق 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 200 6,631,363 Rls. 628 $
174 1390 عراق 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 978 4,481,436 Rls. 422 $
175 1390 عراق 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 3 1,610,666 Rls. 143 $
176 1390 عراق 95066210 توپ فوتبال , بسکتبال , وا ليبال, هندبال 82 1,563,980 Rls. 139 $
177 1390 عراق 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي ،غير مذكور درجاي ديگر 145 1,285,473 Rls. 123 $
مجموع کل
1,366,564,808,333 ريال
مجموع کل
124,350,860 دلار
[1]