آمار کل " واردات از" کشور "صربستان" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 صربستان 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 335,357 58,399,410,003 Rls. 5,450,773 $
2 1390 صربستان 10051010 دا نه ذرت بذري . 922,932 30,993,615,347 Rls. 2,886,439 $
3 1390 صربستان 48192010 پاکت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 269,355 17,092,095,532 Rls. 1,542,301 $
4 1390 صربستان 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربکس ،ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 108,301 6,154,377,068 Rls. 579,043 $
5 1390 صربستان 87089929 ا جزا وقطعات كمك فنر ،بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 95,575 5,510,071,345 Rls. 480,020 $
6 1390 صربستان 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 7,000 5,496,835,670 Rls. 504,298 $
7 1390 صربستان 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 16,070 2,885,900,000 Rls. 273,338 $
8 1390 صربستان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 23,519 2,348,614,792 Rls. 221,923 $
9 1390 صربستان 84821000 بلبرينگ. 27,670 2,123,332,148 Rls. 193,308 $
10 1390 صربستان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 6,890 645,354,709 Rls. 59,229 $
11 1390 صربستان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 5,256 636,395,736 Rls. 60,134 $
12 1390 صربستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 4,415 582,904,240 Rls. 54,625 $
13 1390 صربستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 18,814 263,522,695 Rls. 24,960 $
14 1390 صربستان 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,500 152,108,666 Rls. 14,430 $
15 1390 صربستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,032 101,724,652 Rls. 8,297 $
16 1390 صربستان 38040090 مواد قليايي باقيمانده از ساختن خميرچوب کنسانتره ... به غير از نوع تجزيه ناپذير ) سخت 5,515 67,507,352 Rls. 6,378 $
17 1390 صربستان 48194000 کيسه وساک, ا زجمله کيسه هاي قيفي,ا زکاغذيامقوا که درجاي ديگر مذکورنباشد 1,677 34,551,755 Rls. 3,265 $
18 1390 صربستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,867 12,560,932 Rls. 1,187 $
19 1390 صربستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 35 5,169,896 Rls. 488 $
مجموع کل
133,506,052,537 ريال
مجموع کل
12,364,435 دلار
[1]