آمار کل " واردات از" کشور "سيشل" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 سيشل 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شکم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...).باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 5,129,588 44,925,872,895 Rls. 4,063,512 $
2 1390 سيشل 03034200 تن زردبال , يخ زده ( tunas yellowfin)به اسثناي جگر ، تخم و مني آن 2,179,572 12,181,162,492 Rls. 1,150,460 $
3 1390 سيشل 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 6,308 6,936,135,755 Rls. 622,522 $
4 1390 سيشل 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 167,259 885,971,466 Rls. 84,693 $
5 1390 سيشل 03035100 شاه ماهي ها (clupea harengus .clupeapallasii) يخ زده باسثناي جگر و اشپل آن 19,934 210,843,239 Rls. 20,103 $
مجموع کل
65,139,985,847 ريال
مجموع کل
5,941,291 دلار
[1]