آمار کل " واردات از" کشور "سنگاپور" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 سنگاپور 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 186,851,631 2,450,265,847,623 Rls. 219,993,135 $
2 1390 سنگاپور 27101190 ساير روغنهاي سبک وفرآورده هابجزبنزين 92,385,000 640,202,148,984 Rls. 61,710,893 $
3 1390 سنگاپور 27040020 کک ونيمه کک ا ز ليگنيت 102,138,000 571,043,568,325 Rls. 49,673,498 $
4 1390 سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 41,945,261 548,436,486,293 Rls. 47,961,952 $
5 1390 سنگاپور 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 8,588,160 441,307,255,201 Rls. 40,382,325 $
6 1390 سنگاپور 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 8,014,080 422,526,065,165 Rls. 39,108,612 $
7 1390 سنگاپور 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 18,173,036 333,638,982,781 Rls. 31,029,224 $
8 1390 سنگاپور 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 64,834 211,430,081,306 Rls. 19,330,242 $
9 1390 سنگاپور 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 8,100,703 170,621,471,748 Rls. 15,593,999 $
10 1390 سنگاپور 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 22,634,471 149,035,049,805 Rls. 14,245,176 $
11 1390 سنگاپور 15119030 R.B.D سوپرپالم اولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 9,998,166 125,775,315,202 Rls. 11,742,731 $
12 1390 سنگاپور 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 2,217,600 118,663,174,584 Rls. 11,099,599 $
13 1390 سنگاپور 15132910 پالم کرنل ياروغن باباسو واجزاءآن ها بدون بو تصفيه شده بيرنگ (RBO) 4,205,316 88,546,851,199 Rls. 8,335,920 $
14 1390 سنگاپور 29291000 ا يزوسيانات ها 3,402,467 76,772,690,884 Rls. 7,072,690 $
15 1390 سنگاپور 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 59,866 73,033,440,999 Rls. 6,775,058 $
16 1390 سنگاپور 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 2,226,700 48,475,867,798 Rls. 4,448,411 $
17 1390 سنگاپور 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 6,086,116 47,223,474,871 Rls. 4,414,670 $
18 1390 سنگاپور 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 150,000 33,857,883,887 Rls. 2,761,654 $
19 1390 سنگاپور 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 173,074 33,556,168,733 Rls. 3,143,540 $
20 1390 سنگاپور 84143010 کمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا کثريک ا سب بخار(75/0 کيلووات) 632,485 28,821,782,174 Rls. 2,763,644 $
21 1390 سنگاپور 38231100 اسيدهاي استئاريک 1,850,000 27,332,927,332 Rls. 2,543,643 $
22 1390 سنگاپور 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 16,398 26,703,683,665 Rls. 2,485,497 $
23 1390 سنگاپور 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذکرشده دررديف 27109100 1,600,120 25,653,230,000 Rls. 2,417,324 $
24 1390 سنگاپور 15162010 روغن جانشين کره کاکائو C.B.S 1,252,700 25,177,763,907 Rls. 2,249,900 $
25 1390 سنگاپور 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي ا تيلن 114,750 23,218,466,032 Rls. 1,962,989 $
26 1390 سنگاپور 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 3,179 22,710,253,629 Rls. 2,099,360 $
27 1390 سنگاپور 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 2,987,767 21,840,784,461 Rls. 2,118,408 $
28 1390 سنگاپور 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 37,078 19,148,510,046 Rls. 1,840,495 $
29 1390 سنگاپور 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 582,237 18,762,630,453 Rls. 1,688,224 $
30 1390 سنگاپور 90214090 ساير دستگاههاي کمک شنوا يي باستثناي اجزاء وقطعات ومتفرعات بغير از دستگاههاي كمك شنوايي جمعي براي اموزش كر و لالها با كسب نظر وزارت اموزش وپرورش 1,459 18,663,611,892 Rls. 1,724,094 $
31 1390 سنگاپور 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 2,735,400 18,001,965,723 Rls. 1,746,068 $
32 1390 سنگاپور 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 1,244,975 17,382,336,097 Rls. 1,575,308 $
33 1390 سنگاپور 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 511,990 16,783,737,332 Rls. 1,555,697 $
34 1390 سنگاپور 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 1,372,072 15,557,227,508 Rls. 1,374,941 $
35 1390 سنگاپور 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 1,392,123 15,400,201,414 Rls. 1,422,222 $
36 1390 سنگاپور 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 152,335 14,350,074,185 Rls. 1,307,471 $
37 1390 سنگاپور 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 417,050 13,802,984,417 Rls. 1,306,233 $
38 1390 سنگاپور 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 163,194 13,756,956,705 Rls. 1,260,229 $
39 1390 سنگاپور 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 15,150 13,533,187,534 Rls. 1,103,849 $
40 1390 سنگاپور 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 2,932 12,893,466,193 Rls. 1,216,482 $
41 1390 سنگاپور 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 8,846 12,814,863,218 Rls. 1,160,012 $
42 1390 سنگاپور 29054500 گليسرول 1,488,000 12,632,424,592 Rls. 1,203,252 $
43 1390 سنگاپور 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 35,005 10,945,617,282 Rls. 1,046,000 $
44 1390 سنگاپور 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 1,532,117 10,904,285,600 Rls. 1,032,043 $
45 1390 سنگاپور 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 616,651 10,474,686,908 Rls. 969,132 $
46 1390 سنگاپور 29173600 ا سيدترفتاليک و ا ملاح آن 902,000 10,391,056,200 Rls. 974,679 $
47 1390 سنگاپور 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 34,747 10,254,380,563 Rls. 939,552 $
48 1390 سنگاپور 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 498,910 8,915,539,603 Rls. 834,814 $
49 1390 سنگاپور 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 13,966 8,601,167,615 Rls. 748,078 $
50 1390 سنگاپور 73042200 لوله هاي حفاري ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 266,980 8,570,554,429 Rls. 731,463 $
51 1390 سنگاپور 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 854 8,055,424,665 Rls. 751,054 $
52 1390 سنگاپور 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 330,052 7,570,422,315 Rls. 712,368 $
53 1390 سنگاپور 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 790,340 7,489,080,820 Rls. 678,449 $
54 1390 سنگاپور 90083000 پروژکتورهاي نشان دا دن تصويرثابت که درجاي ديگري مذکور نباشند. 11,600 7,326,302,915 Rls. 693,101 $
55 1390 سنگاپور 29212900 سايرپلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها؛ املاح اين محصولات غير مذكور دررديف هاي 29212100و29212200 116,000 6,436,462,128 Rls. 588,942 $
56 1390 سنگاپور 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 412,600 6,318,760,107 Rls. 589,685 $
57 1390 سنگاپور 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 35,904 6,311,002,051 Rls. 559,089 $
58 1390 سنگاپور 90289040 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي کنتور برق ا ز نوع ا لکترونيکي 15,373 6,094,541,094 Rls. 558,417 $
59 1390 سنگاپور 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 136,000 6,064,700,488 Rls. 579,744 $
60 1390 سنگاپور 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 883 5,927,815,340 Rls. 546,529 $
61 1390 سنگاپور 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 181,950 5,711,361,378 Rls. 520,508 $
62 1390 سنگاپور 85065090 سايرقوه ها وباطريهاي باليتيوم بجزقوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 6,867 5,686,397,845 Rls. 514,053 $
63 1390 سنگاپور 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 3,417 5,615,939,479 Rls. 527,095 $
64 1390 سنگاپور 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 165,018 5,403,238,933 Rls. 491,294 $
65 1390 سنگاپور 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 474,237 5,170,651,768 Rls. 476,558 $
66 1390 سنگاپور 80030000 ميله, پروفيل ومفتول ا زقلع. 29,830 4,976,491,418 Rls. 470,120 $
67 1390 سنگاپور 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 3,715 4,909,986,271 Rls. 474,670 $
68 1390 سنگاپور 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 54,026 4,697,988,192 Rls. 416,127 $
69 1390 سنگاپور 52052300 نخ ا زپنبه يک لا، از الياف شانه زده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز43وحدا کثر52درسيستم متريک(غير از نخ دوخت) 204,573 4,554,029,440 Rls. 418,696 $
70 1390 سنگاپور 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 172,800 4,542,527,168 Rls. 421,606 $
71 1390 سنگاپور 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن کننده دا را ي روغن هاي نفتي ياروغنهاي حاصل ازموادمعدني قيري 259,800 4,442,028,646 Rls. 413,919 $
72 1390 سنگاپور 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 190,080 4,193,463,431 Rls. 386,809 $
73 1390 سنگاپور 21069020 ا مولسيفاير 157,950 4,086,875,459 Rls. 365,490 $
74 1390 سنگاپور 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 87,500 3,993,160,340 Rls. 373,759 $
75 1390 سنگاپور 15162020 روغنCBE ، CBR 300,000 3,988,090,383 Rls. 381,556 $
76 1390 سنگاپور 29173990 سايرا سيدهاي پلي کربوکسيليک بودا ر.ا نيدريد.هالوژنورهاهاپرا کسيدهاپرا کسي ا سيدهاي آنهاومشتقات آنهاغيرمذکور 198,000 3,987,274,683 Rls. 378,330 $
77 1390 سنگاپور 32099050 لاکها و ورني ها و لعابها براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 92,000 3,971,938,459 Rls. 374,607 $
78 1390 سنگاپور 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 4,055 3,775,588,886 Rls. 361,104 $
79 1390 سنگاپور 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 122,000 3,698,907,250 Rls. 305,414 $
80 1390 سنگاپور 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 83,600 3,660,970,251 Rls. 337,282 $
81 1390 سنگاپور 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 14,088 3,510,471,690 Rls. 326,925 $
82 1390 سنگاپور 55101100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 133,805 3,443,318,132 Rls. 305,093 $
83 1390 سنگاپور 85176220 كارت مودم باسيم 5,131 3,386,067,266 Rls. 310,854 $
84 1390 سنگاپور 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 371,708 3,339,773,715 Rls. 304,234 $
85 1390 سنگاپور 39121100 ا ستات هاي سلولزنرم نشده , به ا شکال ا بتدا ئي 170,100 3,217,831,182 Rls. 283,329 $
86 1390 سنگاپور 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 457,961 3,184,776,982 Rls. 302,682 $
87 1390 سنگاپور 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 19,405 3,065,695,920 Rls. 281,743 $
88 1390 سنگاپور 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 81,860 3,065,368,823 Rls. 286,111 $
89 1390 سنگاپور 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 205,436 3,049,067,205 Rls. 275,586 $
90 1390 سنگاپور 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 166,419 3,023,012,616 Rls. 282,591 $
91 1390 سنگاپور 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 86,268 3,013,410,435 Rls. 288,420 $
92 1390 سنگاپور 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 22,716 3,012,215,405 Rls. 280,032 $
93 1390 سنگاپور 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 301,775 2,955,000,000 Rls. 279,057 $
94 1390 سنگاپور 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 151,856 2,921,813,549 Rls. 276,477 $
95 1390 سنگاپور 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 588,280 2,832,814,888 Rls. 256,420 $
96 1390 سنگاپور 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 2,218 2,776,598,089 Rls. 261,650 $
97 1390 سنگاپور 38159000 موا دشروع کننده وموا دتسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتالتيک غيرمذکوروغيرمشمول د 33,370 2,718,476,303 Rls. 242,416 $
98 1390 سنگاپور 29157019 ساير ا ستئارات هاي فلزي غير از استئارات منيزيم گريد دارويي 111,000 2,581,206,602 Rls. 217,373 $
99 1390 سنگاپور 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 5,159 2,540,665,927 Rls. 234,070 $
100 1390 سنگاپور 84821000 بلبرينگ. 34,252 2,429,264,324 Rls. 221,719 $
101 1390 سنگاپور 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 10,798 2,428,199,796 Rls. 231,225 $
102 1390 سنگاپور 15131100 روغن خام نارگيل (کپرا ) 206,976 2,400,328,330 Rls. 217,622 $
103 1390 سنگاپور 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 92,000 2,305,337,639 Rls. 209,095 $
104 1390 سنگاپور 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 9,968 2,264,761,001 Rls. 214,853 $
105 1390 سنگاپور 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 13,461 2,260,866,229 Rls. 205,531 $
106 1390 سنگاپور 29034900 ساير مشتقات هالوژنه هيدروکربورهاي غيرحلقوي حاوي دو هالوژن يا چند هالوژن مختلف غير مذکور در رديف هاي 29034100 لغايت 29034700 74,898 2,257,230,680 Rls. 209,492 $
107 1390 سنگاپور 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 9,561 2,251,122,430 Rls. 206,926 $
108 1390 سنگاپور 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 54,078 2,218,081,184 Rls. 204,707 $
109 1390 سنگاپور 85065030 قوه هاي دکمه اي ( cell round) باليتيوم 2,381 2,093,736,273 Rls. 188,195 $
110 1390 سنگاپور 40012100 صفحات دودي ا ز کائوچوي طبيعي 40,000 2,060,984,861 Rls. 195,224 $
111 1390 سنگاپور 29034400 دي کلرو تترا فلوئورو ا تان ها و کلرو پنتافلوئورو ا تان ها 15,640 1,924,297,749 Rls. 184,126 $
112 1390 سنگاپور 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 1,155 1,874,881,414 Rls. 174,586 $
113 1390 سنگاپور 54024600 نخ هاي يک لاا زپلي ا سترها,باالياف حدوداجهت دارشده غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي ,بدون تاب ياباتابي كه از50دور درمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 123,648 1,842,412,006 Rls. 177,541 $
114 1390 سنگاپور 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 752 1,827,237,125 Rls. 172,991 $
115 1390 سنگاپور 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 3,735 1,712,400,459 Rls. 151,701 $
116 1390 سنگاپور 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوکپي وپرينتربه صورت پودر 32,803 1,708,102,413 Rls. 157,827 $
117 1390 سنگاپور 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 912 1,685,714,480 Rls. 155,791 $
118 1390 سنگاپور 16041900 فرآورده ها و کنسروهاي ماهيها(باستثناي قيمه شده ) که در جاي ديگري مذکور نباشند 156,000 1,679,226,262 Rls. 159,602 $
119 1390 سنگاپور 76061290 --- سايراز آلياژهاي آلومينيوم به غير از اندود شده با آلومينيوم سيليس 46,700 1,570,213,361 Rls. 146,955 $
120 1390 سنگاپور 90015020 عدسي خام ونيمه ساخته از جنس پلاستيك 1,588 1,564,917,268 Rls. 141,497 $
121 1390 سنگاپور 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 277,924 1,557,795,758 Rls. 150,670 $
122 1390 سنگاپور 85078000 ا نباره هاي برقي (غيرا زا نوا ع سرب -ا سيد, نيکل- کادميم, نيکل- آهن ) 108,527 1,528,248,712 Rls. 137,436 $
123 1390 سنگاپور 52052400 نخ ا زپنبه يک لا، از الياف شانه زده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز52وحدا کثر80درسيستم متريک (غير از نخ دوخت) 62,142 1,507,524,887 Rls. 139,530 $
124 1390 سنگاپور 85419000 ا جزا ء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 1,618 1,490,051,753 Rls. 141,130 $
125 1390 سنگاپور 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 17,265 1,427,061,237 Rls. 129,675 $
126 1390 سنگاپور 55095100 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باا لياف غيريکسره مصنوعي,غيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 87,742 1,420,337,332 Rls. 135,974 $
127 1390 سنگاپور 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 893 1,406,492,069 Rls. 128,092 $
128 1390 سنگاپور 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 18,401 1,404,534,596 Rls. 133,245 $
129 1390 سنگاپور 28230000 ا کسيدهاي تيتان 40,000 1,389,700,000 Rls. 131,588 $
130 1390 سنگاپور 29171400 ا نيدريد مالئيک 80,000 1,368,169,212 Rls. 130,650 $
131 1390 سنگاپور 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 41 1,367,883,775 Rls. 129,643 $
132 1390 سنگاپور 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 1,420 1,341,916,728 Rls. 125,343 $
133 1390 سنگاپور 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 6,034 1,340,339,705 Rls. 126,213 $
134 1390 سنگاپور 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 234 1,338,543,146 Rls. 128,657 $
135 1390 سنگاپور 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 40,000 1,304,767,784 Rls. 119,910 $
136 1390 سنگاپور 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 3,568 1,288,119,294 Rls. 119,992 $
137 1390 سنگاپور 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 100,000 1,273,437,155 Rls. 123,109 $
138 1390 سنگاپور 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 18,289 1,239,768,919 Rls. 110,596 $
139 1390 سنگاپور 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 436 1,220,022,064 Rls. 115,281 $
140 1390 سنگاپور 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 70,657 1,202,767,678 Rls. 108,513 $
141 1390 سنگاپور 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 10,033 1,189,870,382 Rls. 109,879 $
142 1390 سنگاپور 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 133,959 1,181,006,580 Rls. 105,912 $
143 1390 سنگاپور 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 35,273 1,175,009,566 Rls. 106,036 $
144 1390 سنگاپور 28332200 سولفات هااز آلومينيم 396,000 1,163,631,094 Rls. 103,906 $
145 1390 سنگاپور 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 77,266 1,155,390,921 Rls. 99,025 $
146 1390 سنگاپور 38123030 پايدا رکننده هايUV 32,100 1,148,274,298 Rls. 102,675 $
147 1390 سنگاپور 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 36,822 1,144,113,887 Rls. 105,333 $
148 1390 سنگاپور 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 26,600 1,134,806,087 Rls. 104,532 $
149 1390 سنگاپور 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 22,854 1,126,689,670 Rls. 106,475 $
150 1390 سنگاپور 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 102,685 1,119,734,015 Rls. 105,466 $
151 1390 سنگاپور 48026200 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودشده بصورت ورق بحالت تانشده يک ضلع ا ز435وضلع ديگرا ز297mmبيشترنباشد 102,685 1,119,734,015 Rls. 105,466 $
152 1390 سنگاپور 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 2,625 1,073,942,597 Rls. 99,748 $
153 1390 سنگاپور 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 48,257 1,063,996,093 Rls. 95,495 $
154 1390 سنگاپور 85181000 ميکروفون و پايه آن 2,082 1,042,484,363 Rls. 98,199 $
155 1390 سنگاپور 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 15,504 1,031,006,640 Rls. 97,661 $
156 1390 سنگاپور 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 160 1,027,148,771 Rls. 97,881 $
157 1390 سنگاپور 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 58,576 1,012,195,508 Rls. 95,472 $
158 1390 سنگاپور 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 34,994 950,289,868 Rls. 88,364 $
159 1390 سنگاپور 19053200 ويفل ها و ويفرها 66,972 950,180,082 Rls. 85,920 $
160 1390 سنگاپور 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 7,622 950,091,534 Rls. 87,183 $
161 1390 سنگاپور 28183090 ساير هيدروا کسيد آلومينيوم ها بجز ژل هيدرواکسيد آلومينيوم گريد دارويي وپودرهيدروکسيدآلومينيوم گريد دا رويي 6,200 941,393,997 Rls. 81,853 $
162 1390 سنگاپور 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 20,400 935,885,224 Rls. 85,553 $
163 1390 سنگاپور 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 21,247 919,022,625 Rls. 87,186 $
164 1390 سنگاپور 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 31,642 894,406,230 Rls. 83,607 $
165 1390 سنگاپور 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 57,406 893,536,317 Rls. 83,347 $
166 1390 سنگاپور 85322510 خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي 584 878,223,545 Rls. 79,467 $
167 1390 سنگاپور 90021100 عدسي شيئي سوا رشده, ا زهرماده, برا ي دوربين عکاسي,پروژکتوريادستگاههاي بزرگ کردن عكس 475 829,291,150 Rls. 78,124 $
168 1390 سنگاپور 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 32,000 826,770,239 Rls. 76,758 $
169 1390 سنگاپور 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 38,699 821,704,946 Rls. 75,376 $
170 1390 سنگاپور 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 6,941 814,238,217 Rls. 74,328 $
171 1390 سنگاپور 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 12,602 805,140,677 Rls. 76,624 $
172 1390 سنگاپور 39089090 ساير پلي آميد هابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 15,200 793,516,643 Rls. 75,158 $
173 1390 سنگاپور 48239020 --- كاغذ خو چسب 40,250 759,420,200 Rls. 70,760 $
174 1390 سنگاپور 90072000 پروژکتورهاي سينماتوگرا في 1,100 741,560,829 Rls. 70,071 $
175 1390 سنگاپور 84149030 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي تعرفه هاي 84143030و84143040 2,520 730,479,454 Rls. 59,582 $
176 1390 سنگاپور 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 19,200 723,468,508 Rls. 69,551 $
177 1390 سنگاپور 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 46 702,860,685 Rls. 66,164 $
178 1390 سنگاپور 73160000 لنگرکشتي,چنگک کشتي واجزا ءوقطعات آنهاا زچدن ،آهن يااز فولاد. 43,572 690,509,067 Rls. 66,071 $
179 1390 سنگاپور 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 1,913 688,222,330 Rls. 62,993 $
180 1390 سنگاپور 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 3,000 678,889,057 Rls. 65,253 $
181 1390 سنگاپور 84301000 ماشين پايه کوبي وماشين پايه درآوردن 7,300 675,163,400 Rls. 61,603 $
182 1390 سنگاپور 38231200 ا سيد ا ولئيک 34,560 675,000,000 Rls. 63,794 $
183 1390 سنگاپور 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 3,733 668,947,606 Rls. 64,670 $
184 1390 سنگاپور 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 6,026 663,580,911 Rls. 60,857 $
185 1390 سنگاپور 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 33 656,831,609 Rls. 60,083 $
186 1390 سنگاپور 83014000 قفل مغزي وکلوني از فلزمعمولي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 37,922 645,190,362 Rls. 57,990 $
187 1390 سنگاپور 30023040 واكسن برونشيت براي دامپزشكي 310 637,665,025 Rls. 60,799 $
188 1390 سنگاپور 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 435 629,500,000 Rls. 58,799 $
189 1390 سنگاپور 32041310 رنگهاي نساجي كاتيونيك 11,250 619,000,000 Rls. 58,490 $
190 1390 سنگاپور 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 920 617,652,416 Rls. 57,881 $
191 1390 سنگاپور 79011100 روي, غيرممزوج, باخلوص 99/99%يابيشتر،به صورت كارنشده 25,019 605,844,094 Rls. 57,031 $
192 1390 سنگاپور 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 7,217 604,566,538 Rls. 55,263 $
193 1390 سنگاپور 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 359 600,190,017 Rls. 56,385 $
194 1390 سنگاپور 85229000 قطعات ومتفرعات برا ي بکارگيري دردستگاههاي مشمول 8519لغايت 8521,غيرا زکارتريجهاي پيک آپ 5,799 600,137,208 Rls. 55,433 $
195 1390 سنگاپور 03049900 ساير قسمتهاي گوشتي ماهي بغيرازنوع شمشيرماهي واره ماهي بصورت منجمد 52,000 586,803,500 Rls. 53,201 $
196 1390 سنگاپور 85364110 رله باجريان کمترا ز 2آمپر براي ولتاژ حداكثر 60ولت 5,400 586,290,000 Rls. 55,982 $
197 1390 سنگاپور 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 3,731 586,038,389 Rls. 51,365 $
198 1390 سنگاپور 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي 26,152 585,518,563 Rls. 52,931 $
199 1390 سنگاپور 15141900 روغن غير خام كلزاياكانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسبك 55,400 583,106,888 Rls. 52,547 $
200 1390 سنگاپور 85331020 مقاومت S.M.D از نوع ثابت 545 576,109,735 Rls. 54,146 $
مجموع کل
7,434,719,257,688 ريال
مجموع کل
677,316,028 دلار