آمار کل " واردات از" کشور "سري لانکا" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 سري لانکا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 10,167,166 431,867,909,884 Rls. 38,654,112 $
2 1390 سري لانکا 09024010 چاي سياه کوبيده در بسته بنديهاي غيرخرده فروشي 7,896,280 299,089,420,729 Rls. 27,512,188 $
3 1390 سري لانکا 48234000 رول ها ,ا ورا ق وصفحات مدرج (Dial)چاپ شده برا ي دستگاههاي خود ثبت 558,772 14,952,891,011 Rls. 1,352,072 $
4 1390 سري لانکا 28241000 منوا کسيدسرب (مردا رسنگ) 473,000 13,826,092,470 Rls. 1,295,210 $
5 1390 سري لانکا 08011100 نارگيل خشک کرده ( coconuts,desiceated ) 1,236,685 12,713,739,544 Rls. 1,169,082 $
6 1390 سري لانکا 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 117,120 7,274,702,794 Rls. 648,600 $
7 1390 سري لانکا 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 18,397 4,737,817,101 Rls. 424,916 $
8 1390 سري لانکا 48239090 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 48232000 لغايت 48239010 59,517 2,097,347,578 Rls. 194,963 $
9 1390 سري لانکا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 89,952 1,943,352,965 Rls. 179,694 $
10 1390 سري لانکا 48192010 پاکت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 181,471 1,912,244,019 Rls. 181,383 $
11 1390 سري لانکا 09022000 چاي سبز تخمير نشده حتي خوشبو شده عرضه شده به نحوي ديگر 49,055 1,702,338,456 Rls. 160,273 $
12 1390 سري لانکا 40112000 تايربادي نوا زکائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 40,722 1,317,652,171 Rls. 127,227 $
13 1390 سري لانکا 38021000 ذغال هاي ا کتيف شده 40,000 1,216,317,153 Rls. 108,106 $
14 1390 سري لانکا 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 253,300 961,334,400 Rls. 88,060 $
15 1390 سري لانکا 52021000 آخال نخ از جنس پنبه 688,220 932,053,292 Rls. 85,105 $
16 1390 سري لانکا 85291020 آنتن مخابرا تي 1,000 834,106,790 Rls. 80,637 $
17 1390 سري لانکا 27030090 ساير تورب ها به جز پيت ماس 403,410 828,981,056 Rls. 79,208 $
18 1390 سري لانکا 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 21,000 713,067,876 Rls. 67,163 $
19 1390 سري لانکا 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 19,380 617,712,871 Rls. 56,003 $
20 1390 سري لانکا 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 2,000 603,725,116 Rls. 58,039 $
21 1390 سري لانکا 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 23,610 517,581,255 Rls. 49,027 $
22 1390 سري لانکا 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 12,835 430,589,644 Rls. 40,576 $
23 1390 سري لانکا 48193000 کيسه به عرض پايه 40 سانتيمتريابيشترا زکاغذيامقوا 21,450 356,000,000 Rls. 33,082 $
24 1390 سري لانکا 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 25,000 321,054,800 Rls. 30,337 $
25 1390 سري لانکا 31010000 کودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 115,520 308,690,910 Rls. 29,352 $
26 1390 سري لانکا 03011090 ماهيهاي زنده زينتي اب شور 3,066 305,426,229 Rls. 27,924 $
27 1390 سري لانکا 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 126,685 302,917,269 Rls. 29,063 $
28 1390 سري لانکا 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 45,000 297,297,000 Rls. 26,953 $
29 1390 سري لانکا 07134000 عدس ( Lentil) غلاف کنده , خشک کرده 46,000 280,048,000 Rls. 25,049 $
30 1390 سري لانکا 48232000 کاغذ و مقوا ي صافي ,بريده شده بشکل معين 11,630 277,636,624 Rls. 25,144 $
31 1390 سري لانکا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 300 256,230,982 Rls. 24,209 $
32 1390 سري لانکا 53050000 نارگيل ,اباكا,الياف گياه رامي وساير الياف نساجي گياهي ,غير مذكور درجاي ديگر ,خام يافراوري شده وليكن ريسيده نشده ,پاره الياف كوتاه ازكتان ,كنف ياكنف هندي حاصل ازحلاجي كتان يا كنف,الياف كوتاه و ضايعات ازاين الياف (شامل ضايعات نخ وانباشت ناخالصي هاي قبل از ح 112,940 237,355,352 Rls. 21,572 $
33 1390 سري لانکا 12030000 کپرا (مغز نارگيل پوست کنده و خشک کرده ) 18,000 168,703,656 Rls. 15,482 $
34 1390 سري لانکا 67021000 گل, برگ وميوه مصنوعي واشياء مربوطبه آن ازپلاستيک 4,553 168,114,972 Rls. 13,712 $
35 1390 سري لانکا 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشک کرده 20,790 150,000,000 Rls. 14,203 $
36 1390 سري لانکا 52053200 نخ از پنبه چند لا تابيده يا كابله از الياف شانه نزده ياحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره هرنخ يک لاي آن بيش ا ز14وحدا کثر34درسيستم متريک(غير از نخ دوخت) 1,814 139,588,604 Rls. 13,088 $
37 1390 سري لانکا 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 2,880 74,165,741 Rls. 6,927 $
38 1390 سري لانکا 40119490 سايرلاستيک رويي چرخ بادي غيرمذكور موردا ستفاده دروسايل نقليه ساختماني دا را ي طوقه بيشترا ز61سانتيمتربدون توليد داخل 2,976 69,536,103 Rls. 6,572 $
39 1390 سري لانکا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 26,000 66,618,958 Rls. 6,271 $
40 1390 سري لانکا 31022900 ا ملاح مضاعف و مخلوطهاي سولفات آمونيوم و نيترا ت آمونيوم 24,260 57,144,539 Rls. 5,468 $
41 1390 سري لانکا 03011010 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 137 55,562,164 Rls. 5,183 $
42 1390 سري لانکا 40012100 صفحات دودي ا ز کائوچوي طبيعي 2,000 54,483,944 Rls. 4,444 $
43 1390 سري لانکا 40131000 لاستيک تويي ا زکائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبيل سوا ري (ا زجمله ا ستيشن وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبيل هاي باري 5,176 53,292,066 Rls. 5,170 $
44 1390 سري لانکا 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 1,694 52,768,940 Rls. 4,929 $
45 1390 سري لانکا 40119410 ساير لاستيك رويي چرخ بادي غيرمذكور براي وسايل نقليه ساختماني با قطر بيش از 61 سانتيمتر داراي توليد داخلي مشابه 1,422 36,952,582 Rls. 3,493 $
46 1390 سري لانکا 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 3,650 35,854,478 Rls. 3,432 $
47 1390 سري لانکا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 185 31,933,710 Rls. 2,605 $
48 1390 سري لانکا 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,020 24,646,132 Rls. 2,369 $
49 1390 سري لانکا 52051300 نخ از پنبه يک لا، از الياف شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز43وحدا کثر52درسيستم متريک (غير از نخ دوخت) 984 23,023,333 Rls. 2,077 $
50 1390 سري لانکا 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 2,350 22,946,866 Rls. 2,196 $
51 1390 سري لانکا 76051100 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 560 13,931,776 Rls. 1,238 $
52 1390 سري لانکا 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 114 6,219,543 Rls. 553 $
53 1390 سري لانکا 76051900 مفتول ا زآلومييوم, غيرممزوج بابزرگترين سطح مقطع عرضي7ميليمترياکمتر. 262 6,160,118 Rls. 580 $
مجموع کل
805,345,283,566 ريال
مجموع کل
73,004,324 دلار
[1]