آمار کل " واردات از" کشور "دانمارک" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 دانمارک 30033190 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نتي بيوتيک داراي ا نسولين که توليددا خلي ندا رند 18,318 139,379,980,104 Rls. 12,843,977 $
2 1390 دانمارک 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 5,480,000 118,317,822,999 Rls. 10,940,127 $
3 1390 دانمارک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 329,278 116,159,826,830 Rls. 10,728,345 $
4 1390 دانمارک 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 3,445 115,325,066,029 Rls. 10,738,100 $
5 1390 دانمارک 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 8,545 71,604,529,596 Rls. 6,551,594 $
6 1390 دانمارک 21069010 ا ستابيلايزر 1,056,192 60,522,849,340 Rls. 5,579,587 $
7 1390 دانمارک 29371200 ا نسولين و ا ملاح آن 7,048 57,534,160,504 Rls. 5,327,989 $
8 1390 دانمارک 29371100 سوماتو تروپين مشتقات و مشابه هاي ساختاري آنها 1,920 44,921,527,932 Rls. 4,120,961 $
9 1390 دانمارک 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,978 40,068,125,884 Rls. 3,665,837 $
10 1390 دانمارک 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 54,840 38,160,901,714 Rls. 3,502,285 $
11 1390 دانمارک 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 1,702 35,602,929,905 Rls. 3,242,431 $
12 1390 دانمارک 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 110,996 29,285,837,033 Rls. 2,773,925 $
13 1390 دانمارک 21069020 ا مولسيفاير 559,640 29,139,071,976 Rls. 2,738,497 $
14 1390 دانمارک 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 82,180 22,478,617,778 Rls. 2,049,034 $
15 1390 دانمارک 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 19,133 20,837,299,894 Rls. 1,971,431 $
16 1390 دانمارک 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 11,690 20,578,709,269 Rls. 1,967,184 $
17 1390 دانمارک 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 4,290 19,940,804,746 Rls. 1,891,671 $
18 1390 دانمارک 30021000 ا نتي سرمها، سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش حتي بدست آمده ازطريق فراورده هاي بيوتكنولوژيك 2,496 16,651,080,651 Rls. 1,486,901 $
19 1390 دانمارک 29371900 سايرهورمونهاي پلي پيتيديک وهورمونهاي پروتئين وهورمونهاي گليکوپروتئين ،مشتقات ومشابه هاي ساختاري آنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 28 16,116,894,406 Rls. 1,455,552 $
20 1390 دانمارک 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 3,023 14,362,425,993 Rls. 1,237,826 $
21 1390 دانمارک 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 64,047 13,767,588,058 Rls. 1,271,861 $
22 1390 دانمارک 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 30,450 13,653,233,372 Rls. 1,265,230 $
23 1390 دانمارک 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 35,679 12,701,689,569 Rls. 1,200,624 $
24 1390 دانمارک 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,891 12,600,782,985 Rls. 1,125,115 $
25 1390 دانمارک 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 47,826 12,585,515,246 Rls. 1,173,175 $
26 1390 دانمارک 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 33,111 12,193,924,185 Rls. 1,063,501 $
27 1390 دانمارک 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 619,955 10,070,252,170 Rls. 932,390 $
28 1390 دانمارک 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 9,260 10,012,338,000 Rls. 944,371 $
29 1390 دانمارک 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 1,710 9,925,435,393 Rls. 912,097 $
30 1390 دانمارک 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 43,275 8,440,140,000 Rls. 815,945 $
31 1390 دانمارک 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 363 8,005,533,394 Rls. 758,741 $
32 1390 دانمارک 35071000 پنير مايه و کنسانتره هاي آن 3,354 7,760,688,874 Rls. 708,415 $
33 1390 دانمارک 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 31,320 6,254,647,866 Rls. 555,761 $
34 1390 دانمارک 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 4,414 6,027,052,039 Rls. 554,178 $
35 1390 دانمارک 84138120 تملبه هاي تزريقي 3,682 6,013,136,732 Rls. 568,092 $
36 1390 دانمارک 90214090 ساير دستگاههاي کمک شنوا يي باستثناي اجزاء وقطعات ومتفرعات بغير از دستگاههاي كمك شنوايي جمعي براي اموزش كر و لالها با كسب نظر وزارت اموزش وپرورش 4,448 5,862,711,907 Rls. 547,144 $
37 1390 دانمارک 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 156,100 5,556,520,910 Rls. 521,052 $
38 1390 دانمارک 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 227,936 5,507,253,993 Rls. 527,954 $
39 1390 دانمارک 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 5,151 5,358,324,256 Rls. 468,501 $
40 1390 دانمارک 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 26,627 5,259,586,725 Rls. 499,609 $
41 1390 دانمارک 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 2,688 5,221,345,659 Rls. 487,822 $
42 1390 دانمارک 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني همانند حتي مخلوط شده باهم بصورت توده, ورق يارول. 32,013 5,090,857,217 Rls. 492,464 $
43 1390 دانمارک 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 11,588 4,831,805,722 Rls. 446,442 $
44 1390 دانمارک 90063000 دوربين عکاسي مخصوص عکسبردا ري زيرآبي,هوائي، معاينه پزشکي يا جراحي اعضاء داخلي بدن ،دوربين تطبيقي براي مقاصد پزشكي قانوني ياجرم شناسي 86 4,788,413,590 Rls. 446,438 $
45 1390 دانمارک 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 26,798 4,549,938,342 Rls. 429,085 $
46 1390 دانمارک 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 63,340 4,513,279,817 Rls. 423,997 $
47 1390 دانمارک 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 6,936 4,452,343,356 Rls. 406,231 $
48 1390 دانمارک 29369000 ساير پروويتامين هاوويتامين طبيعي يادوباره توليد به وسيله نشر )ازجمله كنسانتره هاي طبيعي (....درهرنوع حلال همچنين کنسانتره هاي طبيعي 19,150 4,367,216,568 Rls. 389,816 $
49 1390 دانمارک 48192010 پاکت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 65,939 4,253,551,709 Rls. 387,492 $
50 1390 دانمارک 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 39,539 4,059,058,040 Rls. 369,044 $
51 1390 دانمارک 20098090 سايرآب ميوه هاوسبزيجات تخمير نشده بدون افزودن الكل که درجاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 67,500 3,914,745,385 Rls. 361,414 $
52 1390 دانمارک 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 62,895 3,891,276,492 Rls. 349,249 $
53 1390 دانمارک 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 40,060 3,724,033,968 Rls. 345,804 $
54 1390 دانمارک 84743200 ماشين هاي مخلوط کردن موا دمعدني باقير. 7,973 3,645,321,749 Rls. 326,057 $
55 1390 دانمارک 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 74,765 3,584,445,164 Rls. 292,369 $
56 1390 دانمارک 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 27,000 3,541,847,440 Rls. 329,572 $
57 1390 دانمارک 84138200 بالابرهاي آبگونها 16,556 3,530,133,011 Rls. 320,702 $
58 1390 دانمارک 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 8,885 3,487,948,499 Rls. 309,627 $
59 1390 دانمارک 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 4,244 3,468,722,913 Rls. 290,460 $
60 1390 دانمارک 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 56,250 3,460,830,215 Rls. 304,659 $
61 1390 دانمارک 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 61,865 3,429,039,715 Rls. 303,777 $
62 1390 دانمارک 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 159,730 3,393,221,560 Rls. 305,055 $
63 1390 دانمارک 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 68,448 3,194,490,430 Rls. 292,130 $
64 1390 دانمارک 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي کوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 7,487 3,083,758,388 Rls. 282,318 $
65 1390 دانمارک 13023200 لعاب و موا د غليظ کننده ا ز خرنوب , ا ز دا نه خرنوب يا ا ز دا نه گوا ره 125,000 3,058,849,685 Rls. 281,386 $
66 1390 دانمارک 39269010 کيسه کلوست ازموادپلاستيكي 3,593 2,776,958,303 Rls. 265,712 $
67 1390 دانمارک 48184010 پوشک کامل بزرگسالان به طوري که حداقل طول پوشش خارجي ان 660 ميلي متر باشد 73,424 2,742,962,545 Rls. 256,666 $
68 1390 دانمارک 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 1,088 2,727,370,759 Rls. 250,176 $
69 1390 دانمارک 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 765 2,679,171,780 Rls. 253,205 $
70 1390 دانمارک 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند 50,577 2,613,007,617 Rls. 236,533 $
71 1390 دانمارک 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 642 2,459,999,269 Rls. 228,805 $
72 1390 دانمارک 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 642 2,453,233,774 Rls. 216,807 $
73 1390 دانمارک 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 6,710 2,388,816,541 Rls. 226,257 $
74 1390 دانمارک 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 303 2,384,923,322 Rls. 222,028 $
75 1390 دانمارک 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 1,313 2,290,722,107 Rls. 214,230 $
76 1390 دانمارک 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 125,940 2,290,013,453 Rls. 206,744 $
77 1390 دانمارک 35021900 آلبومين تخم پرندگان (باستثناءآلبومين تخم پرندگان , خشک کرده ) 20,000 2,199,578,183 Rls. 200,758 $
78 1390 دانمارک 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 5,704 2,194,478,936 Rls. 206,127 $
79 1390 دانمارک 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 9,982 2,123,318,720 Rls. 199,707 $
80 1390 دانمارک 85044050 کنترل دور موتورInverter 7,978 2,075,967,793 Rls. 196,547 $
81 1390 دانمارک 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 693 2,003,126,005 Rls. 190,575 $
82 1390 دانمارک 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 1,697 1,973,627,661 Rls. 188,600 $
83 1390 دانمارک 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 103,083 1,927,727,776 Rls. 173,837 $
84 1390 دانمارک 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 326 1,890,890,587 Rls. 164,011 $
85 1390 دانمارک 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 48,000 1,819,600,000 Rls. 170,664 $
86 1390 دانمارک 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 1,895 1,814,275,897 Rls. 161,995 $
87 1390 دانمارک 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 1,546 1,803,469,531 Rls. 166,124 $
88 1390 دانمارک 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 11,971 1,762,997,217 Rls. 162,327 $
89 1390 دانمارک 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 398 1,670,303,334 Rls. 151,270 $
90 1390 دانمارک 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 11,757 1,662,767,684 Rls. 153,729 $
91 1390 دانمارک 85340000 مدا رهاي چاپي 2,236 1,655,103,923 Rls. 148,569 $
92 1390 دانمارک 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 1,942 1,633,340,251 Rls. 141,845 $
93 1390 دانمارک 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون (UHT) 2,577 1,538,107,874 Rls. 141,973 $
94 1390 دانمارک 23099030 مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور . 2,000 1,508,877,276 Rls. 144,238 $
95 1390 دانمارک 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 405 1,503,501,470 Rls. 137,706 $
96 1390 دانمارک 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,768 1,492,283,672 Rls. 137,095 $
97 1390 دانمارک 70195900 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه, که درجاي ديگرذکرنشده. 4,033 1,483,614,400 Rls. 143,428 $
98 1390 دانمارک 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 8,219 1,458,740,547 Rls. 136,701 $
99 1390 دانمارک 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 18,980 1,451,686,444 Rls. 130,020 $
100 1390 دانمارک 38210000 كشت بوم هاي آماده برا ي رشد يانگهداري ازميكروارگانيسم هاياازسلولهاي گياهي ،انساني ياحيواني 523 1,409,652,189 Rls. 128,321 $
101 1390 دانمارک 11071000 مالت بو ندا ده 197,000 1,357,776,596 Rls. 127,359 $
102 1390 دانمارک 90071900 دوربين هاي فيلمبردا ري , غيرمذکور درجاي ديگر 20 1,278,641,541 Rls. 116,664 $
103 1390 دانمارک 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 23,850 1,278,423,924 Rls. 117,647 $
104 1390 دانمارک 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 4,101 1,227,134,652 Rls. 114,884 $
105 1390 دانمارک 90142000 آلات ودستگاههاي ناوبري هوا ئي يا فضائي (غيرا زقطب نماها) 25 1,222,470,757 Rls. 115,753 $
106 1390 دانمارک 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 157 1,145,457,606 Rls. 110,140 $
107 1390 دانمارک 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 1,710 1,145,433,205 Rls. 105,524 $
108 1390 دانمارک 29400000 قندهاي خالص ا زلحاظ شيميائي(باستثناي گلوکز,وغيره )استرهاي قندوا ملاح, غيرمذکوردرجاي ديگر 25,320 1,136,085,685 Rls. 100,967 $
109 1390 دانمارک 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 4,276 1,118,090,796 Rls. 104,258 $
110 1390 دانمارک 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 10,808 1,113,148,493 Rls. 102,811 $
111 1390 دانمارک 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربکس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 1,000 1,108,060,583 Rls. 106,503 $
112 1390 دانمارک 48061000 کاغذ و مقوا ي سولفوريزه (پارشيمينه نباتي)به شکل رول يا ورق 11,946 1,106,754,577 Rls. 90,274 $
113 1390 دانمارک 35021100 آلبومين تخم پرندگان , خشک کرده 10,000 1,097,709,760 Rls. 105,034 $
114 1390 دانمارک 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 3,578 1,093,171,385 Rls. 103,110 $
115 1390 دانمارک 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 176 1,080,864,416 Rls. 88,162 $
116 1390 دانمارک 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتکس ) 14,235 1,069,940,001 Rls. 98,567 $
117 1390 دانمارک 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 997 1,039,284,510 Rls. 97,924 $
118 1390 دانمارک 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 5,530 1,036,569,644 Rls. 95,706 $
119 1390 دانمارک 48184090 سايرحوله هاوتامپون هاي بهدا شتي.پوشک ولاييپوشک برا ي بچه وا شيامشابه همانندغيرمذکور 31,907 1,036,440,124 Rls. 95,588 $
120 1390 دانمارک 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 352 1,029,542,499 Rls. 97,215 $
121 1390 دانمارک 85078000 ا نباره هاي برقي (غيرا زا نوا ع سرب -ا سيد, نيکل- کادميم, نيکل- آهن ) 80 1,011,401,890 Rls. 86,319 $
122 1390 دانمارک 84821000 بلبرينگ. 1,490 994,875,792 Rls. 91,868 $
123 1390 دانمارک 29161400 ا سترهاي ا سيد متاکريليک 32,000 960,016,200 Rls. 88,440 $
124 1390 دانمارک 38063000 صمغ هاي ا ستر 3,000 956,268,555 Rls. 89,756 $
125 1390 دانمارک 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 280 954,536,062 Rls. 90,539 $
126 1390 دانمارک 84271022 ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5تن 48,304 949,730,426 Rls. 84,178 $
127 1390 دانمارک 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,666 948,693,120 Rls. 89,876 $
128 1390 دانمارک 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 174,850 945,596,469 Rls. 89,343 $
129 1390 دانمارک 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 34,000 906,954,451 Rls. 85,546 $
130 1390 دانمارک 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 3,000 904,783,100 Rls. 86,982 $
131 1390 دانمارک 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 1,812 903,736,826 Rls. 85,735 $
132 1390 دانمارک 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 65,300 872,317,338 Rls. 78,091 $
133 1390 دانمارک 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 10,248 868,892,004 Rls. 81,193 $
134 1390 دانمارک 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 47,500 865,359,546 Rls. 79,250 $
135 1390 دانمارک 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 203 864,266,566 Rls. 81,135 $
136 1390 دانمارک 70199030 سايرا لياف بافته شده ا زا لياف شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 7,199 852,483,138 Rls. 74,410 $
137 1390 دانمارک 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 3,780 820,341,895 Rls. 73,376 $
138 1390 دانمارک 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 1,483 802,720,610 Rls. 75,268 $
139 1390 دانمارک 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 10,645 786,131,437 Rls. 71,532 $
140 1390 دانمارک 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 35,940 784,667,188 Rls. 75,102 $
141 1390 دانمارک 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 822 778,315,940 Rls. 72,746 $
142 1390 دانمارک 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 2,513 769,726,456 Rls. 70,168 $
143 1390 دانمارک 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 480 763,518,796 Rls. 71,192 $
144 1390 دانمارک 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 2,322 740,506,250 Rls. 64,117 $
145 1390 دانمارک 28230000 ا کسيدهاي تيتان 20,000 740,329,632 Rls. 69,948 $
146 1390 دانمارک 38089229 سايرقارچ کش هاتکنيکال (سم رقيق نشده ) غيرمذکور 260 738,614,788 Rls. 71,007 $
147 1390 دانمارک 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 1,774 712,662,796 Rls. 66,691 $
148 1390 دانمارک 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 410 704,028,195 Rls. 62,982 $
149 1390 دانمارک 21069050 آنتي ا کسيدا ن 4,000 693,916,733 Rls. 65,588 $
150 1390 دانمارک 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 5,090 689,701,686 Rls. 63,428 $
151 1390 دانمارک 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 235 686,798,304 Rls. 65,155 $
152 1390 دانمارک 83099010 درب آلومينيومي شيشه دا رو 382 659,744,334 Rls. 59,170 $
153 1390 دانمارک 38089119 ساير حشره كشها كه محصول آماده بوده وغير خانگي مي باشند 20,000 654,202,172 Rls. 63,453 $
154 1390 دانمارک 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 5,197 616,310,179 Rls. 55,877 $
155 1390 دانمارک 15162020 روغنCBE ، CBR 21,080 597,757,765 Rls. 56,138 $
156 1390 دانمارک 84439110 ---كارتريج ليزري چاپگر 4,263 597,201,767 Rls. 56,028 $
157 1390 دانمارک 85181000 ميکروفون و پايه آن 2,748 588,997,685 Rls. 54,905 $
158 1390 دانمارک 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 810 582,141,665 Rls. 54,978 $
159 1390 دانمارک 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 726 576,654,123 Rls. 53,156 $
160 1390 دانمارک 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 800 566,400,228 Rls. 54,196 $
161 1390 دانمارک 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 4,706 564,679,954 Rls. 52,546 $
162 1390 دانمارک 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 4,100 548,973,346 Rls. 44,778 $
163 1390 دانمارک 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 14,107 538,646,821 Rls. 49,533 $
164 1390 دانمارک 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 810 534,298,916 Rls. 50,234 $
165 1390 دانمارک 84791090 ساير ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ،ساختماني وهمانند غيرازفنيشرها 11,675 521,827,300 Rls. 49,079 $
166 1390 دانمارک 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 18,012 504,899,890 Rls. 43,134 $
167 1390 دانمارک 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 189 480,484,110 Rls. 39,191 $
168 1390 دانمارک 85287200 ساير تلويزيون هاي رنگي . 2,606 476,862,633 Rls. 42,036 $
169 1390 دانمارک 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 6,683 475,673,671 Rls. 44,601 $
170 1390 دانمارک 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,383 475,549,528 Rls. 44,323 $
171 1390 دانمارک 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 2,366 474,929,160 Rls. 38,738 $
172 1390 دانمارک 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 1,110 469,463,982 Rls. 44,487 $
173 1390 دانمارک 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 33 468,953,798 Rls. 44,372 $
174 1390 دانمارک 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 3,664 466,551,993 Rls. 42,819 $
175 1390 دانمارک 38101010 ترکيبات برا ي پاک کردن وپردا خت سطح فلزا ت 24,288 458,594,970 Rls. 37,406 $
176 1390 دانمارک 17029000 عسل مصنوعي ,کارا مل و ساير قندها (همچنين ,قند معکوس invert ),غيرمذکوردر جاي ديگر 11,520 458,182,418 Rls. 43,302 $
177 1390 دانمارک 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 180 455,533,020 Rls. 40,217 $
178 1390 دانمارک 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي 90 435,981,240 Rls. 37,209 $
179 1390 دانمارک 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 5,853 433,886,163 Rls. 40,735 $
180 1390 دانمارک 48189090 سايرا وا ت هاي سلولزياورقه هاي ا لياف سلولزي غيرمذكور درجاي ديگر 16,214 428,972,110 Rls. 41,160 $
181 1390 دانمارک 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 170 428,112,056 Rls. 39,567 $
182 1390 دانمارک 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا( کابين کنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحوي که کاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 16,000 417,713,675 Rls. 39,322 $
183 1390 دانمارک 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 405 411,888,020 Rls. 37,802 $
184 1390 دانمارک 34021210 بنزا لکونيوم کلرا يد داراي گريد داروئي 100 410,393,799 Rls. 38,137 $
185 1390 دانمارک 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 194 406,124,578 Rls. 35,736 $
186 1390 دانمارک 29341000 ترکيبات دا را ي ساختاريک حلقه تيازول مترا کم نشده (Unfused) 250 396,877,290 Rls. 36,579 $
187 1390 دانمارک 27030090 ساير تورب ها به جز پيت ماس 126,975 386,596,122 Rls. 36,861 $
188 1390 دانمارک 90261010 فلومتر 2,638 385,966,115 Rls. 32,373 $
189 1390 دانمارک 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 305 385,427,391 Rls. 36,430 $
190 1390 دانمارک 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 165 382,204,380 Rls. 35,077 $
191 1390 دانمارک 68079000 سايرا شياساخته شده ا زا سفالت ياا زموا د همانندغيرمذکوردرجاي ديگر 28,462 375,743,677 Rls. 34,587 $
192 1390 دانمارک 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 237 372,790,143 Rls. 34,358 $
193 1390 دانمارک 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 358 366,581,310 Rls. 33,644 $
194 1390 دانمارک 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 53 365,859,151 Rls. 32,154 $
195 1390 دانمارک 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 530 364,793,814 Rls. 33,845 $
196 1390 دانمارک 84185000 سايرصندوقها,گنجه ها,ويترينها،پيشخوانها ،مبلهاي همانند ،سردکننده يامنجمدکننده , غيرمذکوردرجاي ديگر 12,910 364,010,578 Rls. 32,805 $
197 1390 دانمارک 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 1,902 362,406,494 Rls. 34,008 $
198 1390 دانمارک 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 264 361,968,993 Rls. 34,006 $
199 1390 دانمارک 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 1,068 360,927,205 Rls. 31,460 $
200 1390 دانمارک 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 480 356,792,206 Rls. 33,467 $
مجموع کل
1,444,413,934,609 ريال
مجموع کل
133,228,818 دلار