آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري چک" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 جمهوري چک 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 198,425 58,314,962,960 Rls. 5,523,820 $
2 1390 جمهوري چک 25070010 کائولن 18,878,000 47,350,477,450 Rls. 4,358,253 $
3 1390 جمهوري چک 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 44,174 32,332,296,717 Rls. 2,963,027 $
4 1390 جمهوري چک 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 910,055 27,400,980,583 Rls. 2,640,835 $
5 1390 جمهوري چک 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 373,459 26,525,782,106 Rls. 2,400,143 $
6 1390 جمهوري چک 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 491,872 17,087,088,309 Rls. 1,579,466 $
7 1390 جمهوري چک 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 94,208 11,086,062,921 Rls. 1,018,941 $
8 1390 جمهوري چک 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 2,384 8,660,737,989 Rls. 800,669 $
9 1390 جمهوري چک 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 58,320 8,624,673,830 Rls. 808,235 $
10 1390 جمهوري چک 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,273 7,696,426,845 Rls. 656,860 $
11 1390 جمهوري چک 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,814 7,516,801,836 Rls. 679,332 $
12 1390 جمهوري چک 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 114,354 6,659,454,946 Rls. 595,579 $
13 1390 جمهوري چک 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 13,711 5,750,861,008 Rls. 549,282 $
14 1390 جمهوري چک 37021000 فيلم عکاسي بصورت رول, برا ي ا شعه ا يکس عکسبردا ري نشده ،حساس شده 35,294 5,066,497,973 Rls. 462,828 $
15 1390 جمهوري چک 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 2,011 4,796,198,901 Rls. 425,851 $
16 1390 جمهوري چک 84269900 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل غيرازرديف 84269100 2,280 4,378,124,715 Rls. 413,655 $
17 1390 جمهوري چک 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 966 4,138,486,187 Rls. 378,662 $
18 1390 جمهوري چک 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 118 3,593,005,044 Rls. 332,156 $
19 1390 جمهوري چک 84821000 بلبرينگ. 33,371 3,564,163,530 Rls. 319,540 $
20 1390 جمهوري چک 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 157,326 3,356,512,046 Rls. 317,912 $
21 1390 جمهوري چک 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 6,024 3,279,606,063 Rls. 301,884 $
22 1390 جمهوري چک 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,613 3,015,007,396 Rls. 278,540 $
23 1390 جمهوري چک 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 110,410 2,930,359,718 Rls. 260,640 $
24 1390 جمهوري چک 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 120,998 2,898,021,816 Rls. 267,512 $
25 1390 جمهوري چک 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 9,451 2,533,426,785 Rls. 232,010 $
26 1390 جمهوري چک 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 29,663 2,404,002,889 Rls. 220,026 $
27 1390 جمهوري چک 48142000 کاغذديوا ري وپوشش هاي ديوا ري همانندمتشکل ا زکاغذبارويه قشرزده, ا ندوده بالايه ا ي ا ز.پلاستيك 41,851 2,296,236,286 Rls. 208,933 $
28 1390 جمهوري چک 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 794 2,251,477,978 Rls. 210,892 $
29 1390 جمهوري چک 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 10,240 2,033,808,898 Rls. 165,890 $
30 1390 جمهوري چک 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 5,524 1,992,262,816 Rls. 184,470 $
31 1390 جمهوري چک 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 2,520 1,918,138,703 Rls. 183,672 $
32 1390 جمهوري چک 84304100 ماشين آلات خودروسورا خ کردن زمين ياکندن چاه 69,900 1,912,998,780 Rls. 156,036 $
33 1390 جمهوري چک 39173300 سايرلوله هامستحکم نشده و بنحوديگري باسايرموادجورنشده ,بالوا زم وملحقات 25,428 1,902,423,972 Rls. 178,243 $
34 1390 جمهوري چک 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 2,318 1,624,593,695 Rls. 140,025 $
35 1390 جمهوري چک 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 25,353 1,534,264,388 Rls. 143,610 $
36 1390 جمهوري چک 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 6,180 1,513,687,653 Rls. 143,314 $
37 1390 جمهوري چک 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 40,000 1,429,764,226 Rls. 134,151 $
38 1390 جمهوري چک 59021010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي آميد 6آغشته شده 16,131 1,389,881,988 Rls. 120,481 $
39 1390 جمهوري چک 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 7,291 1,319,972,886 Rls. 123,630 $
40 1390 جمهوري چک 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 84,490 1,235,012,993 Rls. 114,386 $
41 1390 جمهوري چک 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 337 1,209,365,018 Rls. 112,555 $
42 1390 جمهوري چک 29375000 پروستاگلاندينها ترومبوگسانهاو لوکوترينها مشتقات و مشابهاي ساختاري آنها 1,281 1,166,832,987 Rls. 108,646 $
43 1390 جمهوري چک 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 44,522 1,163,589,706 Rls. 103,898 $
44 1390 جمهوري چک 82082000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي چوب. 6,573 1,159,617,410 Rls. 108,947 $
45 1390 جمهوري چک 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 8,936 1,144,597,045 Rls. 108,207 $
46 1390 جمهوري چک 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 63,061 1,115,817,389 Rls. 105,580 $
47 1390 جمهوري چک 90121000 ميکروسکوپها,غيرا ز ميکروسکوپهاي ا پتيکي ,ديفرا کتوگرا فها 395 996,341,380 Rls. 93,422 $
48 1390 جمهوري چک 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 72,040 989,630,736 Rls. 92,827 $
49 1390 جمهوري چک 72269100 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطگرم نوردشده, باپهناي کمترا ز600mm غيرمذکوردرجاي ديگر 66,192 936,303,235 Rls. 84,887 $
50 1390 جمهوري چک 84272022 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت کمترا ز10تن 36,470 899,928,930 Rls. 82,674 $
51 1390 جمهوري چک 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 3,904 879,191,080 Rls. 82,073 $
52 1390 جمهوري چک 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 5,120 865,427,149 Rls. 77,771 $
53 1390 جمهوري چک 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 15,975 859,165,061 Rls. 79,823 $
54 1390 جمهوري چک 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 9,180 776,497,968 Rls. 73,184 $
55 1390 جمهوري چک 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 332 751,258,254 Rls. 70,402 $
56 1390 جمهوري چک 85462011 مقره عايق برق ازسراميك ،بدون قطعات فلزي ،مخصوص پستهاي فشارقوي ا ز63کيلوولت به بالا ا ز نوع غير بشقابي 14,554 735,305,781 Rls. 68,946 $
57 1390 جمهوري چک 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 1,387 715,437,262 Rls. 67,682 $
58 1390 جمهوري چک 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 12,358 655,977,546 Rls. 61,873 $
59 1390 جمهوري چک 32061900 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان غيرازرديف 32061100 20,000 654,277,644 Rls. 62,070 $
60 1390 جمهوري چک 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 11,830 631,953,395 Rls. 59,536 $
61 1390 جمهوري چک 59022010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي استرآغشته شده 7,877 631,192,313 Rls. 57,591 $
62 1390 جمهوري چک 29396100 ا رگومترين (INN) و ا ملاح آن 2 603,856,733 Rls. 57,075 $
63 1390 جمهوري چک 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 9,100 588,437,126 Rls. 50,085 $
64 1390 جمهوري چک 40091100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده ياجورنشده باساير 20,000 582,000,000 Rls. 54,469 $
65 1390 جمهوري چک 82031000 سوهان, چوب ساب وا بزا رهاي همانند. 6,707 578,979,623 Rls. 52,773 $
66 1390 جمهوري چک 84209100 غلتک هابرا ي ماشين هاي تخت کردن ياماشين هاي نوردکردن 5,460 557,071,741 Rls. 51,192 $
67 1390 جمهوري چک 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 626 542,010,336 Rls. 50,280 $
68 1390 جمهوري چک 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 233 531,067,900 Rls. 43,317 $
69 1390 جمهوري چک 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 1,878 528,588,939 Rls. 49,765 $
70 1390 جمهوري چک 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 2,390 500,940,323 Rls. 46,751 $
71 1390 جمهوري چک 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 6,600 500,269,000 Rls. 46,236 $
72 1390 جمهوري چک 85340000 مدا رهاي چاپي 74 493,483,310 Rls. 47,151 $
73 1390 جمهوري چک 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 12,000 484,889,727 Rls. 45,483 $
74 1390 جمهوري چک 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 137 473,670,821 Rls. 44,936 $
75 1390 جمهوري چک 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 105 469,405,474 Rls. 43,061 $
76 1390 جمهوري چک 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 615 469,351,292 Rls. 41,713 $
77 1390 جمهوري چک 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,750 462,170,502 Rls. 42,151 $
78 1390 جمهوري چک 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 845 458,000,000 Rls. 38,743 $
79 1390 جمهوري چک 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 10,000 457,988,160 Rls. 42,211 $
80 1390 جمهوري چک 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 15 450,007,767 Rls. 42,296 $
81 1390 جمهوري چک 70189020 اشياءكوچك شيشه اي كار شده جهت ايمني جاده ها غير مذكور درجاي ديگر 1,200 443,391,920 Rls. 40,954 $
82 1390 جمهوري چک 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 1,718 431,004,438 Rls. 39,027 $
83 1390 جمهوري چک 90261010 فلومتر 6,644 417,367,616 Rls. 39,040 $
84 1390 جمهوري چک 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 1,580 413,099,534 Rls. 38,995 $
85 1390 جمهوري چک 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 17,234 412,171,546 Rls. 34,436 $
86 1390 جمهوري چک 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 728 408,400,000 Rls. 38,900 $
87 1390 جمهوري چک 40082900 ميله , ترکه يا پروفيله ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده ا ز کائوچوي غيرا سفنجي 6,030 392,623,748 Rls. 35,897 $
88 1390 جمهوري چک 70172090 سايرشيشه آلات برا يآزمايشگاه بهدا شت غير مدرج از شيشه ضريب ا نبساط خطي 0.000005 هركلوين غيرمذکوردرجاي ديگر 15,594 386,200,000 Rls. 36,043 $
89 1390 جمهوري چک 84596100 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي (غيرا زنوع زا نوئي) 14,610 384,386,233 Rls. 34,279 $
90 1390 جمهوري چک 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 24,000 379,936,661 Rls. 36,044 $
91 1390 جمهوري چک 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 4,000 379,617,782 Rls. 36,495 $
92 1390 جمهوري چک 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 2,134 368,273,188 Rls. 33,388 $
93 1390 جمهوري چک 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 3,830 361,793,572 Rls. 31,804 $
94 1390 جمهوري چک 70102000 درپوش, سرپوش وسايردرپوش هاا زشيشه. 19,817 359,470,000 Rls. 33,223 $
95 1390 جمهوري چک 69032030 گلوله سرا ميکي داراي بيش از50%وزني الومين يامخلوط ياتركيبي ازالومين وسيليس 5,155 344,483,528 Rls. 32,150 $
96 1390 جمهوري چک 70171090 سايرشيشه آلات غير مذكور برا ي آزمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج ياکاليبرشده ازکوارتزذوب شده يااز سايرسيليسهاي ذوب شده 7,993 339,241,158 Rls. 29,497 $
97 1390 جمهوري چک 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 18,500 322,418,673 Rls. 30,351 $
98 1390 جمهوري چک 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 2,850 305,682,050 Rls. 28,552 $
99 1390 جمهوري چک 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساکشن پزشکي 9,875 294,162,847 Rls. 26,382 $
100 1390 جمهوري چک 70132220 ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده به صورت ماشيني باكليشه يابگونه اي ديگر تزئين شده . 13,740 291,342,960 Rls. 27,480 $
101 1390 جمهوري چک 38160000 سيمان ها وملاطها وبتون ها وترکيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 11,019 283,847,852 Rls. 23,152 $
102 1390 جمهوري چک 82053000 رنده, ا سکنه, مغاروا بزا رهاي برنده همانندبرا ي کارروي چوب. 2,835 267,377,353 Rls. 25,088 $
103 1390 جمهوري چک 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 225 262,021,830 Rls. 24,321 $
104 1390 جمهوري چک 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 520 257,501,019 Rls. 23,799 $
105 1390 جمهوري چک 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 1,198 255,127,113 Rls. 23,438 $
106 1390 جمهوري چک 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 4,750 247,024,402 Rls. 22,830 $
107 1390 جمهوري چک 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 1,009 244,386,334 Rls. 23,149 $
108 1390 جمهوري چک 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 1,680 243,417,678 Rls. 23,005 $
109 1390 جمهوري چک 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 318 225,947,785 Rls. 20,713 $
110 1390 جمهوري چک 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 7,665 218,067,443 Rls. 20,866 $
111 1390 جمهوري چک 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 5,000 217,061,600 Rls. 20,360 $
112 1390 جمهوري چک 90041000 عينک آفتابي 220 214,666,945 Rls. 20,291 $
113 1390 جمهوري چک 95069110 دستگاه TRAD MILL 7,104 210,816,134 Rls. 20,267 $
114 1390 جمهوري چک 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 510 198,003,507 Rls. 16,150 $
115 1390 جمهوري چک 39189000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر,بشکل رول يا چهارگوش 4,000 174,244,460 Rls. 15,855 $
116 1390 جمهوري چک 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 12,673 172,083,979 Rls. 15,601 $
117 1390 جمهوري چک 69032010 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي کمترا ز45%وزني آلومين(Al2O3) باشد 3,304 170,595,510 Rls. 16,323 $
118 1390 جمهوري چک 90031990 دوره و قاب برا ي عينک ،براي محافظ چشم وهمانند،ا ز موا د غير پلاستيکي بغير از انواع نيم ساخته(BLANK ) 765 163,551,609 Rls. 15,117 $
119 1390 جمهوري چک 95089090 چرخ وفلك ،تاب ،سيرك سيار ،تئاتر سيار ،باغ وحش سيار 6,106 160,452,296 Rls. 14,352 $
120 1390 جمهوري چک 70179090 سايرشيشه آلات برا ي آزمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج يا کاليبرشده غيرمذکوردرجاي ديگر 5,740 160,091,537 Rls. 14,857 $
121 1390 جمهوري چک 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 4,980 156,238,539 Rls. 14,950 $
122 1390 جمهوري چک 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 23,000 155,072,857 Rls. 14,711 $
123 1390 جمهوري چک 70139920 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئينات داخلي بدون تزئين ،صنايع دستي 4,250 153,660,955 Rls. 14,651 $
124 1390 جمهوري چک 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 5,230 149,002,125 Rls. 13,804 $
125 1390 جمهوري چک 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 205 146,424,202 Rls. 13,997 $
126 1390 جمهوري چک 84138200 بالابرهاي آبگونها 4,100 128,420,968 Rls. 12,288 $
127 1390 جمهوري چک 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , که درجاي ديگر مذکور نباشد 300 125,842,482 Rls. 10,740 $
128 1390 جمهوري چک 30064040 سيمان پلي کربوکسيلات 617 125,292,798 Rls. 11,794 $
129 1390 جمهوري چک 84632000 ماشين هاي حديده کردن بوسيله نورد براي کاربرروي فلزا ت, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 4,590 123,953,886 Rls. 11,578 $
130 1390 جمهوري چک 84411000 ماشينهاي برش 390 122,920,307 Rls. 11,638 $
131 1390 جمهوري چک 84331900 ماشين هاي چمن زني براي چمنزار، پارک يازمين ورزش، که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,164 121,382,838 Rls. 11,151 $
132 1390 جمهوري چک 72282000 ميله هاا زفولادسيليکومنگنز غيرازرديف 72272000 15,600 117,421,200 Rls. 11,288 $
133 1390 جمهوري چک 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 50 114,863,653 Rls. 10,876 $
134 1390 جمهوري چک 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,362 112,722,893 Rls. 10,220 $
135 1390 جمهوري چک 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 466 112,568,914 Rls. 10,640 $
136 1390 جمهوري چک 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 285 109,606,000 Rls. 10,631 $
137 1390 جمهوري چک 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 367 109,555,972 Rls. 9,813 $
138 1390 جمهوري چک 70172010 لوله ا زمايش, لام ولامل ولوله غير مدرج ازشيشه با ضريب انبساط خطي 000005/ 0 دماي صفرو300 درجه بركلوين 1,700 107,622,001 Rls. 9,877 $
139 1390 جمهوري چک 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 2,000 102,592,008 Rls. 9,623 $
140 1390 جمهوري چک 84379000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پاك كردن ،جوركردن ،درجه بندي ،عمل اوردن ياآسياب کردن, غلات ،دانه هاياسبزيجات غلافدار خشك كرده 980 99,271,710 Rls. 9,265 $
141 1390 جمهوري چک 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 1,190 95,112,000 Rls. 8,913 $
142 1390 جمهوري چک 90184930 مته فرز ا لماسه (دياموند) 16 93,843,432 Rls. 8,979 $
143 1390 جمهوري چک 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 420 86,895,130 Rls. 8,031 $
144 1390 جمهوري چک 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 1 84,792,920 Rls. 8,014 $
145 1390 جمهوري چک 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 2,569 83,594,935 Rls. 7,937 $
146 1390 جمهوري چک 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 200 81,740,000 Rls. 7,754 $
147 1390 جمهوري چک 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 503 79,573,561 Rls. 7,550 $
148 1390 جمهوري چک 40169920 بلادرازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 250 79,564,322 Rls. 7,394 $
149 1390 جمهوري چک 37029310 فيلم عكاسي سوراخ دار باپهناي 35ميليمتر وباطول حداكثر 30متر. 288 79,001,227 Rls. 7,593 $
150 1390 جمهوري چک 63062200 چادراز الياف سنتتيک. 1,126 78,607,609 Rls. 7,524 $
151 1390 جمهوري چک 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 149 76,329,165 Rls. 7,227 $
152 1390 جمهوري چک 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 5,800 72,306,433 Rls. 6,754 $
153 1390 جمهوري چک 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 7 71,965,009 Rls. 6,744 $
154 1390 جمهوري چک 90183120 سرنگ 60، 50، 20، 10، 5، 3، 5/2 ، 2 سي سي 10 71,621,085 Rls. 6,732 $
155 1390 جمهوري چک 70139119 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير مذكوردرجاي ديگر 1,904 67,965,075 Rls. 6,435 $
156 1390 جمهوري چک 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 25 67,638,101 Rls. 6,371 $
157 1390 جمهوري چک 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 27 64,732,315 Rls. 6,194 $
158 1390 جمهوري چک 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 10 60,277,550 Rls. 5,718 $
159 1390 جمهوري چک 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 220 60,213,541 Rls. 5,565 $
160 1390 جمهوري چک 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 667 57,168,015 Rls. 4,663 $
161 1390 جمهوري چک 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 440 55,429,670 Rls. 5,299 $
162 1390 جمهوري چک 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 500 54,972,850 Rls. 5,285 $
163 1390 جمهوري چک 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 492 52,111,843 Rls. 4,986 $
164 1390 جمهوري چک 84519000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي شماره 8451 116 51,141,339 Rls. 4,171 $
165 1390 جمهوري چک 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 3,591 50,819,388 Rls. 4,803 $
166 1390 جمهوري چک 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوکپي وپرينتربه صورت پودر 630 49,578,539 Rls. 4,703 $
167 1390 جمهوري چک 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 420 49,063,583 Rls. 4,503 $
168 1390 جمهوري چک 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 2,860 48,834,911 Rls. 4,616 $
169 1390 جمهوري چک 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 1,000 48,063,750 Rls. 3,920 $
170 1390 جمهوري چک 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 78 47,649,480 Rls. 4,235 $
171 1390 جمهوري چک 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 112 46,676,983 Rls. 4,428 $
172 1390 جمهوري چک 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 56 46,197,749 Rls. 4,383 $
173 1390 جمهوري چک 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 467 46,176,383 Rls. 4,331 $
174 1390 جمهوري چک 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 36 45,316,045 Rls. 4,313 $
175 1390 جمهوري چک 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,000 44,733,502 Rls. 4,012 $
176 1390 جمهوري چک 84689000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري 66 44,609,671 Rls. 4,191 $
177 1390 جمهوري چک 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 19 43,496,291 Rls. 4,080 $
178 1390 جمهوري چک 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 11 42,451,062 Rls. 4,016 $
179 1390 جمهوري چک 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 30 40,026,308 Rls. 3,746 $
180 1390 جمهوري چک 70189090 مجسمه و ساير اشيا تزئيني از شيشه کارشده بوسيله چراغ شالومو غير مذكور درجاي ديگر 220 38,994,993 Rls. 3,694 $
181 1390 جمهوري چک 73229090 سايرگرم کننده هوا ياتوزيع کننده هاي هوا ي گرم باگرم کننده غيربرقي داراي يک بادزن ياموتور محرك يادم موتوري واجزاءوقطعات آنهااز آهن يافولاد 976 36,645,114 Rls. 3,186 $
182 1390 جمهوري چک 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 5 36,248,977 Rls. 3,393 $
183 1390 جمهوري چک 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 818 36,083,500 Rls. 3,326 $
184 1390 جمهوري چک 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 104 35,716,932 Rls. 3,433 $
185 1390 جمهوري چک 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 2 32,417,073 Rls. 2,988 $
186 1390 جمهوري چک 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 24 30,520,644 Rls. 2,821 $
187 1390 جمهوري چک 70072190 سايرشيشه هاي ا يمني چندلايه برا ي نصب درنوا قل زميني,هوا پيما,فضاپيماياکشتي بجزموا ردمذکور 75 28,707,163 Rls. 2,543 $
188 1390 جمهوري چک 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 70 28,482,829 Rls. 2,681 $
189 1390 جمهوري چک 90292029 پانلهاي نشانگر دا را ي ا دوا ت سنجش براي خودروهاي غير مذكور 11 24,603,433 Rls. 2,308 $
190 1390 جمهوري چک 85153120 ماشين جوشکاري ا لکترودتنگستن باگازبي اثر (tig) 308 23,882,116 Rls. 2,192 $
191 1390 جمهوري چک 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 1,300 23,147,956 Rls. 2,196 $
192 1390 جمهوري چک 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 245 22,191,182 Rls. 2,071 $
193 1390 جمهوري چک 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 75 21,794,562 Rls. 2,064 $
194 1390 جمهوري چک 82013000 کلنگ ، به هر شكل , کج بيل, کج بيل باغباني,شن کش ، گل تراش 390 21,501,533 Rls. 1,754 $
195 1390 جمهوري چک 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 110 21,272,840 Rls. 2,010 $
196 1390 جمهوري چک 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 35 20,719,080 Rls. 1,768 $
197 1390 جمهوري چک 34070010 فرآورده هاي دندا نسازي 1,338 20,586,756 Rls. 1,938 $
198 1390 جمهوري چک 30051040 چسب ضد حساسيت 332 19,192,750 Rls. 1,623 $
199 1390 جمهوري چک 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 20 18,541,020 Rls. 1,756 $
200 1390 جمهوري چک 84439110 ---كارتريج ليزري چاپگر 199 18,438,458 Rls. 1,764 $
مجموع کل
381,240,211,720 ريال
مجموع کل
35,239,303 دلار