آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري عربي سوريه" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 جمهوري عربي سوريه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,876,585 46,699,677,216 Rls. 4,320,661 $
2 1390 جمهوري عربي سوريه 15091000 روغن زيتون بکر 2,285,657 37,045,617,665 Rls. 3,436,583 $
3 1390 جمهوري عربي سوريه 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 4,504,380 30,676,538,327 Rls. 2,809,617 $
4 1390 جمهوري عربي سوريه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 867,914 22,655,394,364 Rls. 2,094,313 $
5 1390 جمهوري عربي سوريه 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 578,579 14,818,229,633 Rls. 1,368,949 $
6 1390 جمهوري عربي سوريه 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 1,166,854 10,085,225,933 Rls. 822,612 $
7 1390 جمهوري عربي سوريه 32121000 ورقه هاي دا غ زني 343,836 8,553,630,823 Rls. 776,749 $
8 1390 جمهوري عربي سوريه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 819,800 7,619,970,378 Rls. 707,290 $
9 1390 جمهوري عربي سوريه 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 326,782 6,869,764,049 Rls. 633,818 $
10 1390 جمهوري عربي سوريه 29291000 ا يزوسيانات ها 256,690 6,708,096,057 Rls. 625,726 $
11 1390 جمهوري عربي سوريه 63025900 شستنيهاي سرميزا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده باشد(باستثناءکشباف ياقلاب باف ) 272,245 6,442,632,173 Rls. 581,268 $
12 1390 جمهوري عربي سوريه 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 388,670 6,377,867,284 Rls. 585,318 $
13 1390 جمهوري عربي سوريه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 219,343 4,508,154,777 Rls. 404,307 $
14 1390 جمهوري عربي سوريه 84262000 جرثقيل هاي برجي 207,260 4,353,725,325 Rls. 407,025 $
15 1390 جمهوري عربي سوريه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 217,804 3,854,060,369 Rls. 350,248 $
16 1390 جمهوري عربي سوريه 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 66,690 3,563,586,729 Rls. 330,770 $
17 1390 جمهوري عربي سوريه 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 21,043 3,315,954,149 Rls. 314,191 $
18 1390 جمهوري عربي سوريه 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 150,640 3,307,556,832 Rls. 284,763 $
19 1390 جمهوري عربي سوريه 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 73,776 3,126,279,667 Rls. 296,580 $
20 1390 جمهوري عربي سوريه 87054000 کاميونهاي بتون ساز (بتونير) 35,700 3,080,810,918 Rls. 292,919 $
21 1390 جمهوري عربي سوريه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 50,565 3,069,851,666 Rls. 280,681 $
22 1390 جمهوري عربي سوريه 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 159,000 2,693,919,384 Rls. 256,857 $
23 1390 جمهوري عربي سوريه 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 28,933 2,614,181,998 Rls. 245,160 $
24 1390 جمهوري عربي سوريه 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 60,698 2,415,262,366 Rls. 209,154 $
25 1390 جمهوري عربي سوريه 76069299 ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 61,771 2,210,466,708 Rls. 209,321 $
26 1390 جمهوري عربي سوريه 70181020 سايرمنجوقهاي شيشه اي 109,719 2,118,351,325 Rls. 193,453 $
27 1390 جمهوري عربي سوريه 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربکس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 7,993 2,052,191,631 Rls. 194,300 $
28 1390 جمهوري عربي سوريه 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 75,210 1,369,474,283 Rls. 112,960 $
29 1390 جمهوري عربي سوريه 20057000 زيتون , محفوظ شده به جز در سرکه يا درجوهر سرکه , يخ نزده 98,700 1,291,118,928 Rls. 118,306 $
30 1390 جمهوري عربي سوريه 96140000 پيپ هاي استعمال دخانيات (شامل حقه ها - پيپ وچوب سيگار يا سيگارت وقطعات مربوطه) 64,749 1,249,311,090 Rls. 114,828 $
31 1390 جمهوري عربي سوريه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 12,750 1,198,560,000 Rls. 110,000 $
32 1390 جمهوري عربي سوريه 94036010 --- مبلهاي صنايع دستي ( خراطي ، معرق ، خاتم ؤ منبت و ....) 17,426 1,186,852,171 Rls. 106,711 $
33 1390 جمهوري عربي سوريه 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 36,035 1,143,018,335 Rls. 101,950 $
34 1390 جمهوري عربي سوريه 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 45,225 1,042,021,582 Rls. 84,994 $
35 1390 جمهوري عربي سوريه 84821000 بلبرينگ. 15,114 1,037,677,229 Rls. 97,508 $
36 1390 جمهوري عربي سوريه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 2,020 1,016,111,370 Rls. 85,848 $
37 1390 جمهوري عربي سوريه 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 200 1,011,896,813 Rls. 92,963 $
38 1390 جمهوري عربي سوريه 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 1,105 853,200,000 Rls. 80,000 $
39 1390 جمهوري عربي سوريه 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 42,000 783,333,180 Rls. 75,978 $
40 1390 جمهوري عربي سوريه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 63,816 777,494,420 Rls. 71,291 $
41 1390 جمهوري عربي سوريه 84295119 لودرمستعمل ،هاباقدرت270اسب بخاروکمتر,بيل دار با بارگيري از جلو، باسال ساخت بيش ا ز5سال 13,900 748,738,260 Rls. 72,510 $
42 1390 جمهوري عربي سوريه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 44,290 747,214,429 Rls. 68,886 $
43 1390 جمهوري عربي سوريه 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 39,012 741,466,684 Rls. 70,032 $
44 1390 جمهوري عربي سوريه 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 45,000 740,418,414 Rls. 70,597 $
45 1390 جمهوري عربي سوريه 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 33,264 723,347,401 Rls. 68,268 $
46 1390 جمهوري عربي سوريه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 39,360 716,210,464 Rls. 68,114 $
47 1390 جمهوري عربي سوريه 54012000 نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي. 37,925 711,339,544 Rls. 65,583 $
48 1390 جمهوري عربي سوريه 84295212 بيل مکانيکي مستعمل ، با سال ساخت پنج سال وکمتر،به قدرت 155اسب بخار وكمتر .قابليت چرخش 360درجه 24,360 699,285,533 Rls. 65,828 $
49 1390 جمهوري عربي سوريه 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 34,576 638,339,622 Rls. 58,926 $
50 1390 جمهوري عربي سوريه 84836000 کلاچ وکوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 16,960 596,027,213 Rls. 50,938 $
51 1390 جمهوري عربي سوريه 84304900 ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياکندن چاه (غيرخودرو) 13,870 575,594,800 Rls. 46,949 $
52 1390 جمهوري عربي سوريه 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 21,600 553,320,019 Rls. 49,556 $
53 1390 جمهوري عربي سوريه 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 5 519,622,688 Rls. 47,738 $
54 1390 جمهوري عربي سوريه 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 13,300 504,553,717 Rls. 46,353 $
55 1390 جمهوري عربي سوريه 85481022 باطريهاي مصرف شده 77,610 481,291,485 Rls. 44,750 $
56 1390 جمهوري عربي سوريه 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 24,643 473,502,237 Rls. 44,192 $
57 1390 جمهوري عربي سوريه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 6,437 457,937,282 Rls. 43,233 $
58 1390 جمهوري عربي سوريه 72111990 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باضخامت بيش ا ز5/0ميليمتر وپهناي كمتراز 600ميلي متر 19,000 407,784,780 Rls. 39,195 $
59 1390 جمهوري عربي سوريه 84134000 تلمبه هاي بتون 11,700 391,951,170 Rls. 37,371 $
60 1390 جمهوري عربي سوريه 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 16,840 378,351,268 Rls. 33,789 $
61 1390 جمهوري عربي سوريه 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 8,960 376,872,957 Rls. 36,026 $
62 1390 جمهوري عربي سوريه 61159600 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زا لياف سنتتيک, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,700 370,372,361 Rls. 35,439 $
63 1390 جمهوري عربي سوريه 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 13,300 338,201,856 Rls. 29,406 $
64 1390 جمهوري عربي سوريه 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 36 335,558,545 Rls. 31,773 $
65 1390 جمهوري عربي سوريه 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 12 313,428,174 Rls. 28,597 $
66 1390 جمهوري عربي سوريه 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 9,330 312,590,981 Rls. 28,081 $
67 1390 جمهوري عربي سوريه 63023900 شستنيهاي رختخوا ب ا زسايرموا دنسجي(باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 12,148 299,283,076 Rls. 26,920 $
68 1390 جمهوري عربي سوريه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 9,366 264,793,877 Rls. 23,150 $
69 1390 جمهوري عربي سوريه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 732 254,496,075 Rls. 20,758 $
70 1390 جمهوري عربي سوريه 64039900 کفش باتخت كائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,که قوزک پارا نميپوشاند. 4,505 245,296,582 Rls. 22,987 $
71 1390 جمهوري عربي سوريه 84303130 ا نوا ع دريل وا گن تاشش ا ينچ 9,000 237,745,000 Rls. 22,518 $
72 1390 جمهوري عربي سوريه 84612000 ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 4,475 232,103,950 Rls. 21,091 $
73 1390 جمهوري عربي سوريه 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 7,500 229,858,307 Rls. 21,750 $
74 1390 جمهوري عربي سوريه 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيک 4,047 218,038,448 Rls. 20,587 $
75 1390 جمهوري عربي سوريه 85111000 شمع هاي جرقه زن 2,360 214,529,363 Rls. 20,352 $
76 1390 جمهوري عربي سوريه 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 550 209,040,000 Rls. 20,100 $
77 1390 جمهوري عربي سوريه 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 8,719 206,562,805 Rls. 19,278 $
78 1390 جمهوري عربي سوريه 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 5,740 195,483,185 Rls. 17,273 $
79 1390 جمهوري عربي سوريه 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 5,854 193,657,575 Rls. 17,840 $
80 1390 جمهوري عربي سوريه 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 1,106 188,703,177 Rls. 16,831 $
81 1390 جمهوري عربي سوريه 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 3,841 177,879,759 Rls. 15,070 $
82 1390 جمهوري عربي سوريه 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 6,912 171,292,475 Rls. 16,250 $
83 1390 جمهوري عربي سوريه 48171000 پاکت کاغذي يامقوا ئي 13,822 165,257,904 Rls. 15,477 $
84 1390 جمهوري عربي سوريه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 3,901 162,071,425 Rls. 14,705 $
85 1390 جمهوري عربي سوريه 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 2,023 160,242,225 Rls. 14,372 $
86 1390 جمهوري عربي سوريه 63080000 مجموعه هاا زپارچه هاي تاروپودباف ونخ برا ي تهيه قاليچه ديوا رکوب روميزي ودستمال سفره ياا شيانسجي همانند براي خرده فروشي 6,012 152,230,437 Rls. 14,459 $
87 1390 جمهوري عربي سوريه 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 65 138,471,663 Rls. 12,267 $
88 1390 جمهوري عربي سوريه 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 13,082 136,447,698 Rls. 13,117 $
89 1390 جمهوري عربي سوريه 58062000 پارچه هاي تاروپودباف, کم عرض, با5درصديابيشترنخ کشش پذير,يانخ کائوچوئي. 5,760 126,897,157 Rls. 11,969 $
90 1390 جمهوري عربي سوريه 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 3,640 123,620,005 Rls. 10,946 $
91 1390 جمهوري عربي سوريه 17021900 لاکتوز و شربت لاکتوز دا را ي کمتر ا ز 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 10,000 118,962,855 Rls. 11,055 $
92 1390 جمهوري عربي سوريه 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,940 107,787,951 Rls. 10,439 $
93 1390 جمهوري عربي سوريه 94035010 --- مبلهاي صنايع دستي (خراطي ، معرق ، خاتم، منبت و...) 2,620 107,188,264 Rls. 10,220 $
94 1390 جمهوري عربي سوريه 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 39,000 106,995,293 Rls. 10,150 $
95 1390 جمهوري عربي سوريه 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 7,300 101,983,380 Rls. 9,246 $
96 1390 جمهوري عربي سوريه 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 6,470 79,718,811 Rls. 6,502 $
97 1390 جمهوري عربي سوريه 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 2,041 75,862,706 Rls. 7,110 $
98 1390 جمهوري عربي سوريه 84138200 بالابرهاي آبگونها 2,295 73,754,243 Rls. 6,911 $
99 1390 جمهوري عربي سوريه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,668 73,647,778 Rls. 6,962 $
100 1390 جمهوري عربي سوريه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,337 64,353,573 Rls. 5,751 $
101 1390 جمهوري عربي سوريه 30051020 هندي پلاست 900 61,254,967 Rls. 5,740 $
102 1390 جمهوري عربي سوريه 92060000 آلات موسيقي ضربي(مثلا طبل ودهل, کسيلوفون, سنج, قاشقک, مارا کاس ) 1,281 59,509,551 Rls. 5,323 $
103 1390 جمهوري عربي سوريه 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 880 59,312,445 Rls. 5,412 $
104 1390 جمهوري عربي سوريه 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 2,990 58,322,160 Rls. 5,608 $
105 1390 جمهوري عربي سوريه 48173000 جعبه, کيسه, کيف ومجموعه هاي نگارشي ا زکاغذيامقوا, حاوي مجموعه ا ي ا زا شياءنامه نگاري كاغذي 4,520 57,926,391 Rls. 5,176 $
106 1390 جمهوري عربي سوريه 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 57,792,525 Rls. 5,025 $
107 1390 جمهوري عربي سوريه 40169100 کف پوش و پادري ا زکائوچوي ولکانيزه , غيرا سفنجي 2,650 53,708,916 Rls. 5,056 $
108 1390 جمهوري عربي سوريه 39169000 تک رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيک,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 2,338 53,474,442 Rls. 4,362 $
109 1390 جمهوري عربي سوريه 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 878 53,439,942 Rls. 5,031 $
110 1390 جمهوري عربي سوريه 61159400 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زپشم ياكرك غيرمذکوردرجاي ديگر. 460 52,140,927 Rls. 4,939 $
111 1390 جمهوري عربي سوريه 55082000 نخ دوخت ا زا لياف مصنوعي غيريکسره براي خرده فروشي 2,146 50,838,443 Rls. 4,745 $
112 1390 جمهوري عربي سوريه 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 920 50,699,104 Rls. 4,851 $
113 1390 جمهوري عربي سوريه 70181040 سنگهاي گرانبهاي بدلي ونيمه گرانبهاي بدلي تراش خورده وبصورت مكانيكي پوليش شده 2,845 50,376,127 Rls. 4,724 $
114 1390 جمهوري عربي سوريه 84733010 جعبه کامپيوتر(case)باويا بدون منبع تغذيه 1,064 50,182,582 Rls. 4,446 $
115 1390 جمهوري عربي سوريه 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 922 45,746,610 Rls. 4,251 $
116 1390 جمهوري عربي سوريه 71039990 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرانبها کار شده يادرجه بندي شده بجز فيروزه طبيعي 160 45,268,472 Rls. 4,363 $
117 1390 جمهوري عربي سوريه 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 850 45,113,000 Rls. 4,271 $
118 1390 جمهوري عربي سوريه 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 2,220 43,713,942 Rls. 4,016 $
119 1390 جمهوري عربي سوريه 94035090 ---ساير 1,200 42,706,615 Rls. 4,051 $
120 1390 جمهوري عربي سوريه 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 65 39,183,006 Rls. 3,712 $
121 1390 جمهوري عربي سوريه 83014000 قفل مغزي وکلوني از فلزمعمولي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 680 38,802,422 Rls. 3,621 $
122 1390 جمهوري عربي سوريه 87071090 بدنه و ا تاق را ننده برا ي وسايط نقليه شماره 8703 بغير ا ز سوا ري و سوا ري کار 814 36,076,686 Rls. 3,417 $
123 1390 جمهوري عربي سوريه 85364910 رله با جريان کمتر از 2 آمپر براي ولتاژ بيش از60 ولت وحداكثر 1000 ولت 22 33,306,138 Rls. 3,148 $
124 1390 جمهوري عربي سوريه 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 1,329 30,722,506 Rls. 2,671 $
125 1390 جمهوري عربي سوريه 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 525 30,714,132 Rls. 2,914 $
126 1390 جمهوري عربي سوريه 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 550 29,949,354 Rls. 2,841 $
127 1390 جمهوري عربي سوريه 48239020 --- كاغذ خو چسب 1,165 27,188,112 Rls. 2,505 $
128 1390 جمهوري عربي سوريه 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 348 26,616,994 Rls. 2,521 $
129 1390 جمهوري عربي سوريه 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 2,170 26,006,636 Rls. 2,261 $
130 1390 جمهوري عربي سوريه 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 703 21,961,711 Rls. 1,953 $
131 1390 جمهوري عربي سوريه 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف ) 1,730 20,419,992 Rls. 1,809 $
132 1390 جمهوري عربي سوريه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 965 19,457,707 Rls. 1,835 $
133 1390 جمهوري عربي سوريه 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 60 17,652,035 Rls. 1,564 $
134 1390 جمهوري عربي سوريه 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 324 17,231,811 Rls. 1,628 $
135 1390 جمهوري عربي سوريه 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 49 14,735,949 Rls. 1,305 $
136 1390 جمهوري عربي سوريه 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 300 13,860,192 Rls. 1,322 $
137 1390 جمهوري عربي سوريه 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 16 12,398,512 Rls. 1,187 $
138 1390 جمهوري عربي سوريه 21041000 فرآورده ها برا ي سوپ, آش يا آبگوشت, سوپ, آش يا آبگوشت آماده 125 10,610,000 Rls. 1,005 $
139 1390 جمهوري عربي سوريه 48209000 دسته هاي کاغذخشک کن, جلدکتاب وسايرنوشت ا فزا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زکاغذومقوا 725 10,162,554 Rls. 951 $
140 1390 جمهوري عربي سوريه 92079000 آلات موسيقي که درآنهاصدا توسط وسايل برقي توليد شده يا بايد تقويت گردد(همچنين آکوردئون ) 116 10,053,266 Rls. 930 $
141 1390 جمهوري عربي سوريه 92029000 آلات موسيقي يا زهي(غيرا زآنهائيکه باآرشه نوا خته ميشوند) 175 9,180,725 Rls. 824 $
142 1390 جمهوري عربي سوريه 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 14 9,003,290 Rls. 734 $
143 1390 جمهوري عربي سوريه 96180000 مانکن خياطيوآدمکهاي چوبي,ومتحرک وسايرنمايشهاي متحرک برا ي تزئين ويترين مغازه ها. 27 8,955,897 Rls. 857 $
144 1390 جمهوري عربي سوريه 82021000 ا ره دستي. 247 8,441,485 Rls. 810 $
145 1390 جمهوري عربي سوريه 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 241 7,960,354 Rls. 754 $
146 1390 جمهوري عربي سوريه 49090000 کارت پستال چاپ شده يامصور,کارت چاپ شده بامضمون تهنيت, ا طلاعيه هاي شخصي,حتي مصور,و... 352 4,776,664 Rls. 452 $
147 1390 جمهوري عربي سوريه 84818075 شير (والو) مخصوص لاستيك هاي بدون تيوپ (تيوپلس) 141 4,774,856 Rls. 452 $
148 1390 جمهوري عربي سوريه 92059000 آلات موسيقي بادي (غيرا زبادي - برنجي) 140 4,502,325 Rls. 427 $
149 1390 جمهوري عربي سوريه 28042900 گازهاي کمياب (باستثناي آرگون) 80 3,847,920 Rls. 370 $
150 1390 جمهوري عربي سوريه 92089000 ا رکستريون, ارگ مکانيکي دسته دار، پرندگان مکانيکي خواننده ،اره هاي موسيقي وسايرآلات موسيقي تيپچه ،سوت ،بوق صدازدن وساير آلات صوتي دميدني بادهان . 26 1,247,888 Rls. 111 $
151 1390 جمهوري عربي سوريه 38019000 فرآورده هابرا ساس گرا فيت ياکربن به شکل خمير,بلوک يامحصولات نيمه ساخته غيرمذکوردرجاي ديگ 18 285,863 Rls. 27 $
مجموع کل
285,806,260,198 ريال
مجموع کل
26,224,823 دلار
[1]