آمار کل " واردات از" کشور "تونس" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 تونس 85340000 مدا رهاي چاپي 16,845 12,407,380,032 Rls. 1,134,167 $
2 1390 تونس 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 428 8,311,449,760 Rls. 777,708 $
3 1390 تونس 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 4,518 2,386,972,843 Rls. 212,138 $
4 1390 تونس 90283019 ساير کنتورهاي برق تک فازبجزنوع ا لکترومکانيکي 921 1,777,520,679 Rls. 170,883 $
5 1390 تونس 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 2,120 1,637,387,463 Rls. 149,053 $
6 1390 تونس 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 59,400 973,651,551 Rls. 87,977 $
7 1390 تونس 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 374 517,558,480 Rls. 49,475 $
8 1390 تونس 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 100 480,808,977 Rls. 39,218 $
9 1390 تونس 85432000 مولدهاي علائم (signal generators ) 112 444,329,410 Rls. 38,634 $
10 1390 تونس 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 3,600 438,308,640 Rls. 42,137 $
11 1390 تونس 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 22,000 267,606,180 Rls. 25,101 $
12 1390 تونس 85351000 فيوز ,برا ي ولتاژ بيشتر ا ز 1000 ولت 379 136,591,696 Rls. 12,812 $
13 1390 تونس 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 1,550 94,957,580 Rls. 8,494 $
14 1390 تونس 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 262 84,883,410 Rls. 7,381 $
15 1390 تونس 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 597 56,729,052 Rls. 5,343 $
16 1390 تونس 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 115 38,605,091 Rls. 3,588 $
17 1390 تونس 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 49 16,060,319 Rls. 1,537 $
18 1390 تونس 85365040 کليد فشاري (push buttom switch ) 175 12,126,366 Rls. 989 $
19 1390 تونس 71179000 ساير زيور الات بدلي غير از انواع فلزات معمولي حتي ابكاري شده با فلزات گرانبها 18 3,970,810 Rls. 369 $
20 1390 تونس 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 17 2,135,490 Rls. 200 $
21 1390 تونس 64042000 ساير کفش هاباتخت ا زچرم طبيعي يا از چرم دوباره ساخته شده ورويه نسجي. 25 1,875,105 Rls. 174 $
22 1390 تونس 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 8 463,261 Rls. 43 $
مجموع کل
30,091,372,195 ريال
مجموع کل
2,767,420 دلار
[1]