آمار کل " واردات از" کشور "ترکيه" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 ترکيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 273,867,558 2,172,208,536,414 Rls. 199,333,662 $
2 1390 ترکيه 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشک کرده 136,348,695 994,716,523,502 Rls. 91,389,658 $
3 1390 ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 10,408,792 775,420,828,458 Rls. 71,025,755 $
4 1390 ترکيه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 82,526,365 705,585,752,765 Rls. 64,345,627 $
5 1390 ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 74,272,456 612,875,955,872 Rls. 55,881,787 $
6 1390 ترکيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 62,230,390 599,306,589,157 Rls. 52,517,643 $
7 1390 ترکيه 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 3,296,867 518,498,267,388 Rls. 44,755,317 $
8 1390 ترکيه 98870313 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري, باساخت دا خل 15%ا لي16 %بجز لاستيک 4,117,740 484,237,700,008 Rls. 44,505,454 $
9 1390 ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 13,120,173 475,482,862,203 Rls. 42,971,270 $
10 1390 ترکيه 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 5,392,985 467,805,673,587 Rls. 42,981,014 $
11 1390 ترکيه 04070090 تخم مرغ پرندگان با پوست, تازه غير مذکور در جاي ديگر 25,110,663 463,697,144,398 Rls. 43,395,404 $
12 1390 ترکيه 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 26,207,283 379,668,227,799 Rls. 35,588,456 $
13 1390 ترکيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 24,078,138 361,668,765,083 Rls. 33,018,987 $
14 1390 ترکيه 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 14,385,913 341,711,484,568 Rls. 32,204,922 $
15 1390 ترکيه 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 539,050 338,152,405,429 Rls. 31,842,019 $
16 1390 ترکيه 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 14,162,507 300,706,336,543 Rls. 27,628,541 $
17 1390 ترکيه 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 3,347,460 286,836,509,806 Rls. 25,158,419 $
18 1390 ترکيه 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 39,540,645 281,264,496,495 Rls. 26,101,301 $
19 1390 ترکيه 29261000 ا کريلو نيتريل 10,631,462 275,368,146,700 Rls. 25,261,557 $
20 1390 ترکيه 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 9,386,245 260,726,415,974 Rls. 23,842,324 $
21 1390 ترکيه 18050090 ساير بغير از انواع در بسته بندي هاي كمتر از ده كيلوگرم 3,810,200 252,906,161,503 Rls. 23,048,925 $
22 1390 ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 33,687,750 249,009,081,762 Rls. 23,968,798 $
23 1390 ترکيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 31,600,681 241,452,879,298 Rls. 22,346,952 $
24 1390 ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 6,591,218 240,707,589,095 Rls. 22,143,711 $
25 1390 ترکيه 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربکس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 1,597,707 240,410,498,851 Rls. 21,860,797 $
26 1390 ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 6,460,369 233,979,922,400 Rls. 20,903,390 $
27 1390 ترکيه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 7,723,294 222,482,149,658 Rls. 19,981,151 $
28 1390 ترکيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 20,807,335 218,024,675,789 Rls. 20,492,450 $
29 1390 ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 28,689,750 212,380,705,416 Rls. 19,477,714 $
30 1390 ترکيه 10030000 جو 48,641,865 208,142,429,388 Rls. 18,489,710 $
31 1390 ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 5,238,897 186,982,836,039 Rls. 16,995,007 $
32 1390 ترکيه 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 28,354,188 183,898,130,918 Rls. 17,210,734 $
33 1390 ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 4,612,225 174,357,641,189 Rls. 15,651,097 $
34 1390 ترکيه 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 21,251,757 172,411,084,689 Rls. 15,942,991 $
35 1390 ترکيه 48192010 پاکت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 2,612,631 170,444,205,274 Rls. 15,463,506 $
36 1390 ترکيه 73142000 شبکه،توروپرچين ،ا زمفتول آهني يافولادي,كه بزرگترين قطر مقطع عرضي انها3ميلي متر يابيشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل مساحت چشمه هاي انها 100 سانتيمتر مربع 15,466,871 167,871,820,608 Rls. 15,851,424 $
37 1390 ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 3,293,126 166,252,888,024 Rls. 15,338,023 $
38 1390 ترکيه 94035090 ---ساير 4,689,248 153,436,055,880 Rls. 13,910,201 $
39 1390 ترکيه 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 3,691,747 149,555,989,135 Rls. 13,517,751 $
40 1390 ترکيه 94036010 --- مبلهاي صنايع دستي ( خراطي ، معرق ، خاتم ؤ منبت و ....) 1,964,552 149,060,069,538 Rls. 13,437,001 $
41 1390 ترکيه 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 15,558,596 146,838,930,666 Rls. 13,010,789 $
42 1390 ترکيه 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 19,922,055 146,742,594,819 Rls. 13,843,405 $
43 1390 ترکيه 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 15,549,839 142,345,580,788 Rls. 13,180,044 $
44 1390 ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 3,562,167 140,413,593,691 Rls. 12,968,810 $
45 1390 ترکيه 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 623,769 135,204,365,337 Rls. 12,532,120 $
46 1390 ترکيه 39219092 نوارجلو پوشك غير اسفنجي وفاقد چسب دولايه متشكل از يك لايه فيلم پلاستيكي از peويك لايه منسوج ازpe 2,016,229 134,491,177,147 Rls. 12,471,865 $
47 1390 ترکيه 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 513,111 126,638,653,504 Rls. 11,323,209 $
48 1390 ترکيه 73221900 ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 7,943,314 125,733,035,269 Rls. 11,374,258 $
49 1390 ترکيه 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 8,053,732 120,197,738,595 Rls. 11,184,629 $
50 1390 ترکيه 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 5,606,300 120,156,436,836 Rls. 10,000,042 $
51 1390 ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,004,158 119,547,643,108 Rls. 10,929,916 $
52 1390 ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 1,182,383 118,370,258,291 Rls. 10,885,918 $
53 1390 ترکيه 24031000 توتون و تنباکو برا ي پيپ با پيچيدن سيگار حتي حاوي بدل توتون يا تنباکو 1,550,830 116,652,364,130 Rls. 10,938,906 $
54 1390 ترکيه 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 3,558,114 114,093,078,826 Rls. 10,515,194 $
55 1390 ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 2,035,011 113,663,300,378 Rls. 10,488,485 $
56 1390 ترکيه 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 469,718 113,076,813,824 Rls. 10,560,558 $
57 1390 ترکيه 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 1,114,020 111,324,874,576 Rls. 10,128,466 $
58 1390 ترکيه 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 1,914,175 110,324,064,688 Rls. 10,084,117 $
59 1390 ترکيه 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري کارووا نت 423,672 107,471,087,292 Rls. 9,905,278 $
60 1390 ترکيه 58109200 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 1,657,519 105,396,297,598 Rls. 9,572,371 $
61 1390 ترکيه 35061000 محصولات که مصرف چسب هاياچسباننده ها را دا شته آماده خرده فروشي دربسته هاي كمترازيك كيلوگرم 2,811,453 105,085,729,195 Rls. 9,688,713 $
62 1390 ترکيه 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 1,225,696 104,637,508,504 Rls. 9,625,000 $
63 1390 ترکيه 33051000 شامپوها 5,468,763 103,170,017,574 Rls. 9,671,241 $
64 1390 ترکيه 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 11,154,346 102,179,358,788 Rls. 9,109,338 $
65 1390 ترکيه 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 210,669 101,090,924,637 Rls. 9,291,589 $
66 1390 ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 3,267,249 97,618,122,783 Rls. 9,095,499 $
67 1390 ترکيه 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 527,107 96,612,460,458 Rls. 8,896,642 $
68 1390 ترکيه 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 1,709,679 94,692,893,021 Rls. 8,679,901 $
69 1390 ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 2,420,823 91,808,670,806 Rls. 8,463,353 $
70 1390 ترکيه 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 4,235,097 91,107,475,084 Rls. 8,194,998 $
71 1390 ترکيه 57050000 سايرفرشهاوکف پوشهاي نسجي حتي ا ماده مصرف غيرمذکوردرجاي ديگر 4,155,712 91,089,241,120 Rls. 8,245,890 $
72 1390 ترکيه 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 692,268 88,200,567,586 Rls. 8,334,343 $
73 1390 ترکيه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 1,955,532 87,663,376,888 Rls. 8,098,921 $
74 1390 ترکيه 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 1,494,085 87,568,715,152 Rls. 8,189,840 $
75 1390 ترکيه 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 1,029,260 85,560,223,172 Rls. 7,712,548 $
76 1390 ترکيه 28100010 ا سيد بريک 9,730,056 83,325,865,359 Rls. 7,590,193 $
77 1390 ترکيه 84651000 ماشين هائي که ا نوا ع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رهاا نجام ميدهند براي كار روي چوب ،استخوان ،موادپلاستيكي سخت وغيره 482,210 83,134,996,073 Rls. 7,591,575 $
78 1390 ترکيه 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 1,530,000 81,563,638,356 Rls. 7,489,170 $
79 1390 ترکيه 33072000 بوزدا هاي بدن و ضد ترشح عرق 2,010,938 80,280,688,785 Rls. 7,452,791 $
80 1390 ترکيه 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 2,374,564 78,983,171,992 Rls. 7,289,270 $
81 1390 ترکيه 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 35,943 77,421,201,349 Rls. 7,038,987 $
82 1390 ترکيه 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 2,055,832 75,807,503,778 Rls. 6,912,804 $
83 1390 ترکيه 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 2,122,340 75,606,347,481 Rls. 6,874,111 $
84 1390 ترکيه 44119210 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 11,166,980 74,408,921,317 Rls. 6,717,675 $
85 1390 ترکيه 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 3,648,299 74,014,590,665 Rls. 6,716,679 $
86 1390 ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 1,959,723 73,867,912,423 Rls. 6,659,411 $
87 1390 ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,471,354 71,941,504,228 Rls. 6,565,774 $
88 1390 ترکيه 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 692,162 71,914,882,518 Rls. 6,384,762 $
89 1390 ترکيه 85142000 کوره هاي ا لقائي يا دي ا لکتريک صنعتي يا آزمايشگاهي 605,743 70,539,127,992 Rls. 6,425,255 $
90 1390 ترکيه 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 155,349 70,202,108,624 Rls. 6,614,463 $
91 1390 ترکيه 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 116,133 68,288,791,246 Rls. 6,287,441 $
92 1390 ترکيه 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 3,479,125 67,321,717,428 Rls. 6,232,828 $
93 1390 ترکيه 29291000 ا يزوسيانات ها 1,971,833 67,094,260,225 Rls. 6,103,881 $
94 1390 ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,125,957 66,159,916,629 Rls. 5,988,661 $
95 1390 ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 1,456,322 66,075,775,242 Rls. 6,051,422 $
96 1390 ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,699,812 66,051,735,599 Rls. 6,172,697 $
97 1390 ترکيه 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 7,088,051 65,689,472,377 Rls. 5,880,658 $
98 1390 ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 796,610 65,654,437,267 Rls. 6,052,108 $
99 1390 ترکيه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 1,738,165 65,512,024,836 Rls. 5,950,696 $
100 1390 ترکيه 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,632,247 64,136,615,777 Rls. 5,577,947 $
101 1390 ترکيه 58109900 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زسايرموا دنسجي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 1,279,738 63,412,599,270 Rls. 5,778,368 $
102 1390 ترکيه 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز ,که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قندمعكوس 8,421,160 63,167,798,742 Rls. 5,865,526 $
103 1390 ترکيه 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 1,898,944 63,103,735,076 Rls. 5,710,775 $
104 1390 ترکيه 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 5,679,911 62,903,207,961 Rls. 5,951,106 $
105 1390 ترکيه 84089000 سايرموتورهاي پيستوني درون سوزترا کمي-ا حترا قي که درجاي ديگرمذکورنباشد. 602,017 62,243,106,679 Rls. 5,698,431 $
106 1390 ترکيه 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 2,260,827 60,654,312,816 Rls. 5,531,157 $
107 1390 ترکيه 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 1,707,888 59,474,714,077 Rls. 5,425,130 $
108 1390 ترکيه 04070019 تخم مرغ نطفه دار جوجه يکروزه تخم گذار 1,163,083 59,221,325,377 Rls. 5,507,518 $
109 1390 ترکيه 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 7,287,397 59,044,550,177 Rls. 5,137,470 $
110 1390 ترکيه 59022010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي استرآغشته شده 1,005,205 58,939,955,319 Rls. 5,369,400 $
111 1390 ترکيه 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 2,005,154 58,896,235,753 Rls. 5,063,556 $
112 1390 ترکيه 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 177,952 57,848,026,076 Rls. 5,098,193 $
113 1390 ترکيه 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 202,559 56,761,138,018 Rls. 5,137,508 $
114 1390 ترکيه 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 1,655,593 56,148,137,479 Rls. 5,272,904 $
115 1390 ترکيه 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 8,070,319 55,828,364,050 Rls. 4,930,430 $
116 1390 ترکيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 269,525 55,472,967,026 Rls. 5,078,396 $
117 1390 ترکيه 72261100 محصولات تخت نوردا زفولاد سيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي كمتراز 600mmداراي دانه هاي جهت دارشده 1,661,389 54,529,517,776 Rls. 4,978,788 $
118 1390 ترکيه 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش ا ز155 اسب بخار 978,700 53,680,110,574 Rls. 5,041,046 $
119 1390 ترکيه 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,ترکيبات درزگيري وساير بتانه ها،اندودهاي نقاشي 5,575,127 53,408,665,460 Rls. 4,890,643 $
120 1390 ترکيه 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 2,966,000 53,294,691,084 Rls. 4,867,794 $
121 1390 ترکيه 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 648,678 52,810,651,520 Rls. 4,899,207 $
122 1390 ترکيه 39012011 پلي اتيلن گريدلوله به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 2,794,000 52,473,127,068 Rls. 4,702,096 $
123 1390 ترکيه 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 1,120,743 52,157,760,107 Rls. 4,802,319 $
124 1390 ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 3,348,549 52,117,245,303 Rls. 4,771,525 $
125 1390 ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 37,028 51,857,795,815 Rls. 4,504,261 $
126 1390 ترکيه 84185000 سايرصندوقها,گنجه ها,ويترينها،پيشخوانها ،مبلهاي همانند ،سردکننده يامنجمدکننده , غيرمذکوردرجاي ديگر 1,505,717 51,293,248,961 Rls. 4,750,342 $
127 1390 ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 1,338,821 50,309,246,628 Rls. 4,615,619 $
128 1390 ترکيه 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 1,120,747 50,095,623,183 Rls. 4,591,527 $
129 1390 ترکيه 38123050 پايدا رکننده ها برپايه فسفيت سرب 1,363,830 50,083,452,936 Rls. 4,537,683 $
130 1390 ترکيه 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 683,945 50,075,778,678 Rls. 4,401,657 $
131 1390 ترکيه 58101000 گلدوزي وقلابدوزي بدون زمينه نمايان به صورت توپ ، نوار يا داراي فرم مشخص 1,067,343 49,967,859,867 Rls. 4,587,371 $
132 1390 ترکيه 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 740,109 47,375,680,174 Rls. 4,382,706 $
133 1390 ترکيه 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 484,718 46,563,454,777 Rls. 4,268,287 $
134 1390 ترکيه 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 1,284,750 45,872,174,713 Rls. 4,286,651 $
135 1390 ترکيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 3,355,565 45,700,357,664 Rls. 4,276,909 $
136 1390 ترکيه 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 4,436,190 44,905,095,402 Rls. 4,096,670 $
137 1390 ترکيه 98870314 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ,باساخت دا خل 17%ا لي18%بجز لاستيک 434,997 44,618,641,762 Rls. 4,284,469 $
138 1390 ترکيه 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 1,895,573 42,851,602,018 Rls. 3,964,338 $
139 1390 ترکيه 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 690,987 42,728,590,135 Rls. 3,942,648 $
140 1390 ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 7,194,722 42,697,490,345 Rls. 3,747,114 $
141 1390 ترکيه 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,049,023 42,570,121,895 Rls. 3,883,876 $
142 1390 ترکيه 69021000 آجر,بلوک, جهارگوش نسوز...بابيش ا ز50%منيزيم, کلسيم, کرم باشند 3,334,036 42,419,851,273 Rls. 3,920,046 $
143 1390 ترکيه 34022020 پودر،مايع ،گرانول ،قرص ،ژل ،كنسانتره وساير فرآورده هاي همانند بابسته بندي 5 كيلوگرم وكمترمناسب استفاده درماشين هاي شستشو 3,584,232 41,153,670,038 Rls. 3,831,183 $
144 1390 ترکيه 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرا زرديف شماره 87021000 292,500 40,759,098,089 Rls. 3,543,961 $
145 1390 ترکيه 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 10,223 40,574,893,851 Rls. 3,442,262 $
146 1390 ترکيه 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,661,139 40,475,725,548 Rls. 3,697,538 $
147 1390 ترکيه 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 353,046 39,897,836,956 Rls. 3,673,544 $
148 1390 ترکيه 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 2,012,500 39,515,589,908 Rls. 3,679,274 $
149 1390 ترکيه 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 1,239,412 38,902,228,704 Rls. 3,578,044 $
150 1390 ترکيه 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 10,723,098 38,480,648,459 Rls. 3,442,899 $
151 1390 ترکيه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 1,179,511 38,346,404,056 Rls. 3,570,283 $
152 1390 ترکيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,262,115 38,343,401,793 Rls. 3,449,347 $
153 1390 ترکيه 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 111,862 38,213,960,886 Rls. 3,524,797 $
154 1390 ترکيه 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 3,983,480 37,725,062,746 Rls. 3,523,731 $
155 1390 ترکيه 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 412,581 37,658,116,611 Rls. 3,478,822 $
156 1390 ترکيه 48045100 سايرکاغذهاي کرا فت سفيدنشده ومقوا ي کرا فت سفيدنشده به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم 557,679 37,578,163,459 Rls. 3,545,463 $
157 1390 ترکيه 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 1,266,280 37,524,607,035 Rls. 3,310,082 $
158 1390 ترکيه 55159900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف غيريکسره سنتتيک, که درجاي ديگرگفته نشده. 689,428 37,480,037,312 Rls. 3,397,453 $
159 1390 ترکيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 2,873,790 37,327,174,002 Rls. 3,467,774 $
160 1390 ترکيه 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 9,713 37,323,478,221 Rls. 3,481,724 $
161 1390 ترکيه 07134000 عدس ( Lentil) غلاف کنده , خشک کرده 4,224,052 37,163,880,676 Rls. 3,270,218 $
162 1390 ترکيه 84148020 واحدهاي هواساز (air end) 171,231 37,133,281,654 Rls. 3,420,331 $
163 1390 ترکيه 38160000 سيمان ها وملاطها وبتون ها وترکيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 5,207,407 37,028,881,832 Rls. 3,366,895 $
164 1390 ترکيه 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 1,053,133 36,995,343,620 Rls. 3,468,977 $
165 1390 ترکيه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 456,693 36,664,283,906 Rls. 3,261,695 $
166 1390 ترکيه 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 1,298,355 36,538,813,372 Rls. 3,493,908 $
167 1390 ترکيه 48184090 سايرحوله هاوتامپون هاي بهدا شتي.پوشک ولاييپوشک برا ي بچه وا شيامشابه همانندغيرمذکور 1,275,845 36,321,506,113 Rls. 3,354,388 $
168 1390 ترکيه 40112000 تايربادي نوا زکائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 978,217 36,248,784,094 Rls. 3,403,704 $
169 1390 ترکيه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 153,969 36,224,787,423 Rls. 3,445,564 $
170 1390 ترکيه 84573000 ماشين هاي ا نتقالي چند مرحله اي براي کارکردن روي فلزا ت 667,051 36,221,050,380 Rls. 3,365,753 $
171 1390 ترکيه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 270,838 36,122,704,695 Rls. 3,302,069 $
172 1390 ترکيه 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 133,696 35,600,286,696 Rls. 3,351,935 $
173 1390 ترکيه 52113900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, رنگرزي شده, غيرمذکوردرجاي ديگر,باکمترا ز85 %پنبه,كه عمدتاً ... مترمربع بيش ا ز 200گرم 651,278 35,485,157,078 Rls. 3,243,081 $
174 1390 ترکيه 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 186,766 35,325,567,047 Rls. 3,202,371 $
175 1390 ترکيه 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 396,378 35,136,890,863 Rls. 3,011,897 $
176 1390 ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 3,383,457 34,971,268,931 Rls. 3,246,171 $
177 1390 ترکيه 48142000 کاغذديوا ري وپوشش هاي ديوا ري همانندمتشکل ا زکاغذبارويه قشرزده, ا ندوده بالايه ا ي ا ز.پلاستيك 1,028,248 34,861,322,976 Rls. 3,149,959 $
178 1390 ترکيه 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 316,072 34,143,753,073 Rls. 2,996,054 $
179 1390 ترکيه 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 1,101,541 33,350,398,411 Rls. 3,036,872 $
180 1390 ترکيه 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 879,313 33,195,846,167 Rls. 3,126,077 $
181 1390 ترکيه 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 3,871,830 33,158,108,752 Rls. 3,048,724 $
182 1390 ترکيه 54078300 پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, باکمترا ز85 %رشته هاي سنتتيک, مخلوط باپنبه 607,020 32,816,869,562 Rls. 3,042,318 $
183 1390 ترکيه 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 7,825 32,722,108,675 Rls. 2,973,746 $
184 1390 ترکيه 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 111,620 32,548,794,269 Rls. 2,964,418 $
185 1390 ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,038,193 32,413,188,776 Rls. 2,893,765 $
186 1390 ترکيه 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 833,834 32,118,881,127 Rls. 2,937,518 $
187 1390 ترکيه 39169000 تک رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيک,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 1,465,954 32,035,479,629 Rls. 2,944,823 $
188 1390 ترکيه 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 854,719 31,882,932,080 Rls. 2,918,531 $
189 1390 ترکيه 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 20,255 31,739,134,435 Rls. 3,023,414 $
190 1390 ترکيه 85176220 كارت مودم باسيم 46,322 31,681,705,684 Rls. 2,959,664 $
191 1390 ترکيه 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 1,363,374 31,643,924,126 Rls. 2,950,944 $
192 1390 ترکيه 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 672,774 31,431,998,412 Rls. 2,893,363 $
193 1390 ترکيه 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 1,177,060 30,414,987,708 Rls. 2,780,181 $
194 1390 ترکيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 2,536,571 30,220,071,168 Rls. 2,806,199 $
195 1390 ترکيه 84099110 کيت کامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 131,272 30,209,879,000 Rls. 2,855,448 $
196 1390 ترکيه 39191010 نوا رچسب ويژه پوشک کامل (شورتي ) بصورت رول باپهناي حداكثر20سانتيمتر 393,358 30,061,648,606 Rls. 2,711,279 $
197 1390 ترکيه 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 1,234,817 30,009,247,563 Rls. 2,741,189 $
198 1390 ترکيه 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 4,036,792 29,840,964,643 Rls. 2,773,973 $
199 1390 ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 600,688 29,822,614,510 Rls. 2,708,031 $
200 1390 ترکيه 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 484,474 29,373,955,883 Rls. 2,550,092 $
مجموع کل
25,049,208,228,597 ريال
مجموع کل
2,290,783,084 دلار