آمار کل " واردات از" کشور "تاجيکستان" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 تاجيکستان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 1,644,434 48,612,330,783 Rls. 4,511,041 $
2 1390 تاجيکستان 90058090 سايردوربين هاي يک چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 1,600 44,448,075,714 Rls. 3,864,714 $
3 1390 تاجيکستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 2,431,627 30,942,950,719 Rls. 2,835,568 $
4 1390 تاجيکستان 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 919,188 21,195,685,528 Rls. 1,940,410 $
5 1390 تاجيکستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 1,598,860 8,397,421,582 Rls. 760,026 $
6 1390 تاجيکستان 90221920 دستگاههاي X-RAY برا ي بازرسي کالا به استثناي دستگاههاي رديف 8705و90221910 13,650 6,394,261,177 Rls. 614,833 $
7 1390 تاجيکستان 50010000 پيله کرم ا بريشم مناسب برا ي بازکردن. 170,040 6,143,584,740 Rls. 557,897 $
8 1390 تاجيکستان 52051200 نخ از پنبه يک لا، از الياف شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز14وحدا کثر43درسيستم متريک (غير از نخ دوخت) 270,537 5,068,901,832 Rls. 478,058 $
9 1390 تاجيکستان 90059000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي, يک چشمي,تلسکوپهاي ا پتيکي ودستگاههاي نجومي غيرراديوئي 100 3,829,338,223 Rls. 326,819 $
10 1390 تاجيکستان 52010090 سايرپنبه حلاجي نشده ياشانه نزده بجزپنبه باطول تاربلند 119,203 3,313,194,156 Rls. 278,895 $
11 1390 تاجيکستان 76051100 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 108,151 3,126,775,296 Rls. 295,872 $
12 1390 تاجيکستان 74032100 آلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج )به صورت كارنشده 120,432 3,045,437,713 Rls. 281,616 $
13 1390 تاجيکستان 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 106,000 2,719,637,019 Rls. 259,692 $
14 1390 تاجيکستان 52051300 نخ از پنبه يک لا، از الياف شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز43وحدا کثر52درسيستم متريک (غير از نخ دوخت) 101,388 2,380,403,937 Rls. 225,460 $
15 1390 تاجيکستان 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 87,860 1,056,985,997 Rls. 100,018 $
16 1390 تاجيکستان 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 400 1,043,607,206 Rls. 95,876 $
17 1390 تاجيکستان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 65,140 908,838,203 Rls. 86,105 $
18 1390 تاجيکستان 87051090 سايرکاميونهاي جرثقيل غيرا زا نوا ع دوکابين مجزا 17,500 780,150,000 Rls. 75,000 $
19 1390 تاجيکستان 84262000 جرثقيل هاي برجي 26,275 733,581,840 Rls. 65,688 $
20 1390 تاجيکستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 59,470 618,014,810 Rls. 59,767 $
21 1390 تاجيکستان 85012000 موتورهاي اونيورسال باجريان متناوب و مستقيم به قدرت بيشترا ز37.5 وا ت 6,399 565,410,984 Rls. 46,118 $
22 1390 تاجيکستان 12129990 نيشكر وهسته ومغزهسته ميوه ها وساير محصولات نباتي غير مذكور درجاي ديگر . 46,000 386,408,832 Rls. 36,984 $
23 1390 تاجيکستان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 809 344,116,718 Rls. 32,030 $
24 1390 تاجيکستان 48142000 کاغذديوا ري وپوشش هاي ديوا ري همانندمتشکل ا زکاغذبارويه قشرزده, ا ندوده بالايه ا ي ا ز.پلاستيك 10,235 333,921,985 Rls. 31,627 $
25 1390 تاجيکستان 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 42,100 332,962,134 Rls. 33,507 $
26 1390 تاجيکستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 354 320,969,865 Rls. 26,180 $
27 1390 تاجيکستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 5,700 318,625,200 Rls. 30,150 $
28 1390 تاجيکستان 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 1,275 315,127,315 Rls. 28,032 $
29 1390 تاجيکستان 78019990 سايرسرب هاي تصفيه نشده, به صورت كارنشده ،غيرمذکور درجاي ديگر 24,000 315,097,650 Rls. 30,150 $
30 1390 تاجيکستان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 947 311,504,110 Rls. 28,281 $
31 1390 تاجيکستان 78020000 قرا ضه وضايعات سرب 23,760 269,790,256 Rls. 25,504 $
32 1390 تاجيکستان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 20,000 216,659,190 Rls. 20,825 $
33 1390 تاجيکستان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 673 214,629,086 Rls. 19,383 $
34 1390 تاجيکستان 87163990 سايرتريلرهاونيمه تريلرهابرا ي حمل ونقل کالا ،غير مذكور درجاي ديگر 32,990 211,160,000 Rls. 20,000 $
35 1390 تاجيکستان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 13,860 169,893,100 Rls. 16,050 $
36 1390 تاجيکستان 38089929 ضدجوندگان ومحصولات همانند بصورت تکنيکال عرضه شده بصورت خرده فروشي يابه شكل اشياءيافرآورده هاي غيرمذكور 12,300 166,366,367 Rls. 15,692 $
37 1390 تاجيکستان 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 1,500 160,714,575 Rls. 15,075 $
38 1390 تاجيکستان 41041900 چرم وپوست دباغي شده بحالت مرطوب (ا زجملهblue- wet )ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موکنده و... 20,000 159,202,050 Rls. 14,673 $
39 1390 تاجيکستان 41041100 چرم وپوست موکنده حيوا نات ا زجنس گاووا سب کامل دا نه دا نه لايه لايه بريده نشده به حالت مرطوب 22,700 156,224,023 Rls. 13,974 $
40 1390 تاجيکستان 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 9,020 126,744,000 Rls. 12,000 $
41 1390 تاجيکستان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 4,900 105,570,000 Rls. 10,000 $
42 1390 تاجيکستان 85285110 مانيتور با صفحه تخت ال سي دي وصفحه معمولي 14 لغايت 24 اينچ از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 95 81,240,000 Rls. 7,679 $
43 1390 تاجيکستان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 4,800 62,076,941 Rls. 5,855 $
44 1390 تاجيکستان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 370 51,781,670 Rls. 4,758 $
45 1390 تاجيکستان 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 106 45,295,475 Rls. 4,289 $
46 1390 تاجيکستان 25087010 خاک شاموت 3,000 34,164,570 Rls. 2,916 $
47 1390 تاجيکستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 410 23,545,045 Rls. 2,218 $
48 1390 تاجيکستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 15 21,370,000 Rls. 2,000 $
49 1390 تاجيکستان 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 12 16,027,500 Rls. 1,500 $
50 1390 تاجيکستان 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 82 13,665,809 Rls. 1,294 $
51 1390 تاجيکستان 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 18 10,529,891 Rls. 997 $
52 1390 تاجيکستان 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 24 9,646,871 Rls. 904 $
53 1390 تاجيکستان 84733010 جعبه کامپيوتر(case)باويا بدون منبع تغذيه 72 8,988,057 Rls. 733 $
54 1390 تاجيکستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 150 7,764,851 Rls. 714 $
55 1390 تاجيکستان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 20 6,865,317 Rls. 560 $
56 1390 تاجيکستان 85340000 مدا رهاي چاپي 39 4,936,362 Rls. 449 $
57 1390 تاجيکستان 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 1 910,669 Rls. 83 $
مجموع کل
200,659,082,943 ريال
مجموع کل
18,256,538 دلار
[1]