آمار کل " واردات از" کشور "بوسني وهرزگوين" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 بوسني وهرزگوين 48042900 کاغذکرا فت برا ي کيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شکل رول ياورق 692,347 8,703,000,000 Rls. 816,340 $
2 1390 بوسني وهرزگوين 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 499,111 6,729,760,228 Rls. 637,469 $
3 1390 بوسني وهرزگوين 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 12,000 512,469,601 Rls. 43,737 $
4 1390 بوسني وهرزگوين 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 8,692 274,002,086 Rls. 24,574 $
5 1390 بوسني وهرزگوين 90321000 ترموستات 656 258,216,333 Rls. 24,819 $
6 1390 بوسني وهرزگوين 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 64,430 253,979,920 Rls. 22,227 $
7 1390 بوسني وهرزگوين 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 1,080 249,470,287 Rls. 21,609 $
8 1390 بوسني وهرزگوين 75052200 مفتول ا زآلياژهاي نيکل. 750 205,902,866 Rls. 17,573 $
9 1390 بوسني وهرزگوين 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 7,000 158,517,645 Rls. 14,088 $
10 1390 بوسني وهرزگوين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 5,950 119,743,226 Rls. 11,360 $
11 1390 بوسني وهرزگوين 84138200 بالابرهاي آبگونها 2,800 88,620,537 Rls. 8,407 $
12 1390 بوسني وهرزگوين 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 70 80,208,837 Rls. 6,846 $
13 1390 بوسني وهرزگوين 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 42 66,035,442 Rls. 6,163 $
14 1390 بوسني وهرزگوين 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 1,050 54,150,947 Rls. 4,622 $
15 1390 بوسني وهرزگوين 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 258 43,461,896 Rls. 4,115 $
16 1390 بوسني وهرزگوين 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 970 43,322,253 Rls. 3,885 $
17 1390 بوسني وهرزگوين 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 117 35,202,336 Rls. 3,385 $
18 1390 بوسني وهرزگوين 75052100 مفتول ا زنيکل غيرممزوج. 11 25,145,811 Rls. 2,353 $
19 1390 بوسني وهرزگوين 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 250 6,330,038 Rls. 601 $
20 1390 بوسني وهرزگوين 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 107 4,466,212 Rls. 401 $
21 1390 بوسني وهرزگوين 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذکوردرجاي ديگر 300 2,265,139 Rls. 215 $
مجموع کل
17,914,271,639 ريال
مجموع کل
1,674,788 دلار
[1]