آمار کل " واردات از" کشور "بنگلادش" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 بنگلادش 53071000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 39,004,492 523,995,303,997 Rls. 47,195,694 $
2 1390 بنگلادش 53072000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياکابله. 6,995,669 134,253,231,339 Rls. 12,315,682 $
3 1390 بنگلادش 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 10,052,908 78,976,868,746 Rls. 7,298,341 $
4 1390 بنگلادش 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 211,200 9,050,000,000 Rls. 857,251 $
5 1390 بنگلادش 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 57,006 1,033,936,854 Rls. 92,481 $
6 1390 بنگلادش 35030000 ژلاتين هاومشتقات آنها,سريشم ماهي,سايرچسب هاي حيوا ني غيرا زچسب هاي کازئين شماره 3501 118,000 1,006,867,061 Rls. 95,969 $
7 1390 بنگلادش 53031090 کنف وسايرا لياف نسجي از پوسته ساقه نباتات خام ياخيسانده بجزا لياف کهنه کنف به استثناي كتان ، شاهدانه ورامي 117,471 943,178,678 Rls. 84,852 $
8 1390 بنگلادش 05069000 ا ستخوا ن و ا ستخوا ن توي شاخ ( Horn-cores )(باستثناي ا وسئين )كارنشده 191,300 654,486,648 Rls. 60,500 $
9 1390 بنگلادش 41019000 سايرا زجمله پوست مستطيل شکل پشت تا پهلو(گرده )(butts)نصف پوست مستطيل شكل پشت تاپهلو (گرده )(bends)پوست پهلو(belies) 17,598 138,374,449 Rls. 13,271 $
10 1390 بنگلادش 53039000 آخال وضايعات كنف وساير الياف نسجي ازپوسته ساقه نباتات غيرمذكور درجاي ديگر از جمله آخال نخ والياف پس مانده آن 14,000 102,059,200 Rls. 9,810 $
11 1390 بنگلادش 84861000 ماشين ها ودستگاهها براي ساخت گوي هاي بلورين وياويفرها 2,300 79,257,000 Rls. 7,305 $
12 1390 بنگلادش 29310000 ترکيبات آلي ، غيرآلي 92 59,332,844 Rls. 5,307 $
13 1390 بنگلادش 41044900 چرم و پوست دياغي شده بصورت خشک (crust)ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موکنده... 885 42,766,468 Rls. 3,719 $
14 1390 بنگلادش 44092100 چوب ازبامبو كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطورپيوسته كارشده باشد . 26,000 28,154,512 Rls. 2,707 $
مجموع کل
750,363,817,796 ريال
مجموع کل
68,042,887 دلار
[1]