آمار کل " واردات از" کشور "بلژيک" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 بلژيک 90221910 دستگاه X-RAY موبايل برا ي بازرسي کالا( به ا ستثناي دستگاههاي رديف 8705 ) 420 1,945,362,788,371 Rls. 187,054,079 $
2 1390 بلژيک 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 4,346,306 778,037,970,147 Rls. 71,106,115 $
3 1390 بلژيک 31031000 سوپرفسفات ها 62,984,450 540,184,294,204 Rls. 47,348,384 $
4 1390 بلژيک 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 115,014 427,217,340,070 Rls. 39,319,754 $
5 1390 بلژيک 31053000 هيدروژنو ا ورتوفسفات دي آمونيوم (فسفات دي آمونيک ) 31,500,000 264,357,779,962 Rls. 24,899,480 $
6 1390 بلژيک 31043000 سولفات پتاسيم 26,249,614 217,940,409,862 Rls. 20,527,495 $
7 1390 بلژيک 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 4,492,068 156,529,614,312 Rls. 14,306,491 $
8 1390 بلژيک 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,062,098 152,672,344,452 Rls. 13,896,843 $
9 1390 بلژيک 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 6,685 136,523,738,930 Rls. 12,913,758 $
10 1390 بلژيک 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 477,672 130,894,879,940 Rls. 11,684,847 $
11 1390 بلژيک 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 91,017 101,613,963,023 Rls. 9,741,682 $
12 1390 بلژيک 30022000 وا کسن ها برا ي پزشکي ا نساني 2,971 71,979,334,114 Rls. 6,774,065 $
13 1390 بلژيک 39191010 نوا رچسب ويژه پوشک کامل (شورتي ) بصورت رول باپهناي حداكثر20سانتيمتر 562,540 61,159,516,172 Rls. 5,613,749 $
14 1390 بلژيک 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 1,128,075 56,685,993,046 Rls. 5,258,815 $
15 1390 بلژيک 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 38,966 50,325,048,309 Rls. 4,479,043 $
16 1390 بلژيک 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 4,505 48,199,839,568 Rls. 4,251,873 $
17 1390 بلژيک 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 44,918 43,862,360,364 Rls. 3,962,404 $
18 1390 بلژيک 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 339,040 41,850,796,989 Rls. 3,857,216 $
19 1390 بلژيک 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 8,681 40,796,080,870 Rls. 3,893,631 $
20 1390 بلژيک 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 751,438 36,834,138,741 Rls. 3,389,834 $
21 1390 بلژيک 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 39,942 36,563,844,973 Rls. 3,343,411 $
22 1390 بلژيک 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 710,014 35,607,350,284 Rls. 3,431,434 $
23 1390 بلژيک 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 2,379,501 28,950,567,509 Rls. 2,679,045 $
24 1390 بلژيک 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 5,942 25,737,611,487 Rls. 2,333,452 $
25 1390 بلژيک 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 9,352 25,707,863,615 Rls. 2,368,751 $
26 1390 بلژيک 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 165,723 25,521,391,369 Rls. 2,421,155 $
27 1390 بلژيک 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,626,673 24,683,290,806 Rls. 2,207,808 $
28 1390 بلژيک 90221410 دستگاه ماموگرا ف 8,111 24,261,575,188 Rls. 2,256,340 $
29 1390 بلژيک 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 689,556 24,128,883,310 Rls. 2,266,826 $
30 1390 بلژيک 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 111,287 23,490,117,140 Rls. 2,143,259 $
31 1390 بلژيک 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 12,966 23,423,742,823 Rls. 2,133,684 $
32 1390 بلژيک 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 1,451,925 23,024,050,000 Rls. 2,171,504 $
33 1390 بلژيک 37011000 صفحه ها و فيلم هاي تخت حساس شده , برا ي ا شعه ا يکس , عکسبردا ري نشده 74,633 21,941,779,010 Rls. 1,959,178 $
34 1390 بلژيک 29349990 سايرا سيدهاي نوکلوئيک وا ملاح آن هاوترکيبات هتروسيکليک غيرمذکور درجاي ديگر 1,212 21,776,271,106 Rls. 1,994,309 $
35 1390 بلژيک 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 87,770 21,505,994,252 Rls. 1,917,212 $
36 1390 بلژيک 29369000 ساير پروويتامين هاوويتامين طبيعي يادوباره توليد به وسيله نشر )ازجمله كنسانتره هاي طبيعي (....درهرنوع حلال همچنين کنسانتره هاي طبيعي 2,004,010 20,401,649,600 Rls. 1,799,126 $
37 1390 بلژيک 29304000 متيونين 332,000 19,718,974,604 Rls. 1,877,221 $
38 1390 بلژيک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 288,255 19,593,371,853 Rls. 1,769,108 $
39 1390 بلژيک 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 175,333 19,302,504,775 Rls. 1,795,819 $
40 1390 بلژيک 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 14,801 19,244,753,931 Rls. 1,780,685 $
41 1390 بلژيک 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 12,303 19,007,580,139 Rls. 1,785,704 $
42 1390 بلژيک 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 102,213 18,604,643,861 Rls. 1,661,014 $
43 1390 بلژيک 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 742,500 18,264,825,163 Rls. 1,637,438 $
44 1390 بلژيک 37031000 کاغذ,مقوا وموا دنسجي عکاسي,حساس شده, عکسبردا ري نشده بشکل رول با پهنايي بيش ا زmm610 397,051 18,065,215,055 Rls. 1,620,000 $
45 1390 بلژيک 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 49,700 16,585,273,398 Rls. 1,591,223 $
46 1390 بلژيک 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي تا 8 اينچ . 483,709 16,476,118,453 Rls. 1,534,214 $
47 1390 بلژيک 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 440,000 16,184,345,888 Rls. 1,530,653 $
48 1390 بلژيک 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربکس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 41,941 16,039,549,450 Rls. 1,508,689 $
49 1390 بلژيک 23012000 آرد,زبره و حبه , ا ز ماهي و غيره نامناسب برا ي خورا ک ا نسان 383,010 15,780,002,175 Rls. 1,461,722 $
50 1390 بلژيک 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 146,272 15,522,924,358 Rls. 1,466,834 $
51 1390 بلژيک 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 13,730 15,308,207,317 Rls. 1,397,780 $
52 1390 بلژيک 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 308,806 14,624,932,476 Rls. 1,333,502 $
53 1390 بلژيک 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 18,537 14,262,500,000 Rls. 1,355,190 $
54 1390 بلژيک 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 9,265 14,031,862,081 Rls. 1,356,928 $
55 1390 بلژيک 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 237,311 13,901,328,791 Rls. 1,315,295 $
56 1390 بلژيک 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربکس ،ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 50,496 13,883,931,088 Rls. 1,341,402 $
57 1390 بلژيک 69022020 آجر-بلوكه -چهارگوش نسوز سراميكي که به لحاظ وزني داراي بيش از50 درصد الومين و10 درصد وزني يا بيشتر زيرکونيا باشد غيرمذكور درجاي ديگر 64,930 13,390,381,563 Rls. 1,092,201 $
58 1390 بلژيک 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 172,535 13,377,509,865 Rls. 1,262,123 $
59 1390 بلژيک 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 37,982 13,154,243,086 Rls. 1,180,058 $
60 1390 بلژيک 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 186,120 12,916,908,432 Rls. 1,168,435 $
61 1390 بلژيک 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 172,586 12,594,686,613 Rls. 1,192,126 $
62 1390 بلژيک 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 240,786 12,411,941,174 Rls. 1,098,745 $
63 1390 بلژيک 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 18,600 12,411,049,766 Rls. 1,012,321 $
64 1390 بلژيک 25051010 شن وماسه دا را ي 95%وزني يا بيشترسيليس و6 %يا کمتر ا کسيد آهن 8,376,800 12,400,485,171 Rls. 1,156,418 $
65 1390 بلژيک 29269000 ساير ترکيبات داراي عامل نيتريل غير از رديفهاي 29261000 لغايت 29263000 5,000 12,346,945,040 Rls. 1,176,557 $
66 1390 بلژيک 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 94,777 12,287,739,019 Rls. 1,161,125 $
67 1390 بلژيک 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 325,917 11,677,705,963 Rls. 1,078,424 $
68 1390 بلژيک 28230000 ا کسيدهاي تيتان 231,000 11,512,167,941 Rls. 1,072,568 $
69 1390 بلژيک 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 581,879 10,851,816,821 Rls. 1,001,074 $
70 1390 بلژيک 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 5,947 10,741,124,384 Rls. 975,155 $
71 1390 بلژيک 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 335,249 10,247,832,006 Rls. 923,337 $
72 1390 بلژيک 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 909,476 10,108,482,573 Rls. 921,444 $
73 1390 بلژيک 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 119,614 10,004,535,960 Rls. 927,521 $
74 1390 بلژيک 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 46,701 9,959,408,043 Rls. 945,555 $
75 1390 بلژيک 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارکردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که درجاي ديگرمذکورنباشد 16,875 9,813,007,376 Rls. 877,729 $
76 1390 بلژيک 37024300 فيلم, بصورت رول, سورا خ نشده, باپهنائي بيش ا ز 610ميليمتروطوليکه ا ز200متربيشترنباشد 35,014 9,636,321,764 Rls. 893,987 $
77 1390 بلژيک 85399000 اجزاء وقطعات لامپهاي مشمول رديف 8539 3,514 9,280,072,633 Rls. 868,744 $
78 1390 بلژيک 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 512,125 9,249,065,693 Rls. 870,590 $
79 1390 بلژيک 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 396,000 9,116,599,973 Rls. 858,194 $
80 1390 بلژيک 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 136,512 9,011,214,000 Rls. 854,873 $
81 1390 بلژيک 29291000 ا يزوسيانات ها 366,000 8,960,551,501 Rls. 861,781 $
82 1390 بلژيک 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 16,545 8,953,486,112 Rls. 825,562 $
83 1390 بلژيک 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 66,950 8,943,471,849 Rls. 807,026 $
84 1390 بلژيک 27101930 گريس 62,560 8,815,162,961 Rls. 793,125 $
85 1390 بلژيک 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 154,963 8,805,845,103 Rls. 836,050 $
86 1390 بلژيک 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 30,251 8,751,630,155 Rls. 793,792 $
87 1390 بلژيک 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 16,743 8,231,742,637 Rls. 779,432 $
88 1390 بلژيک 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 1,111,275 8,034,119,519 Rls. 723,756 $
89 1390 بلژيک 23099030 مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور . 557,300 8,003,044,533 Rls. 751,641 $
90 1390 بلژيک 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,که درجاي ديگرذکرنشده. 318,087 7,982,693,648 Rls. 733,366 $
91 1390 بلژيک 21069020 ا مولسيفاير 184,051 7,880,720,157 Rls. 721,176 $
92 1390 بلژيک 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 12,973 7,790,922,668 Rls. 717,021 $
93 1390 بلژيک 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 249,588 7,465,481,743 Rls. 683,092 $
94 1390 بلژيک 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 20,394 7,458,883,085 Rls. 686,151 $
95 1390 بلژيک 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 97,805 7,392,310,444 Rls. 710,662 $
96 1390 بلژيک 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 396,000 7,218,528,747 Rls. 661,689 $
97 1390 بلژيک 28220000 ا کسيد وهيدروا کسيدهاي کبالت؛ اکسيدهاي کبالت تجارتي 21,150 7,090,327,850 Rls. 669,357 $
98 1390 بلژيک 23040000 کنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا 1,309,750 6,913,759,955 Rls. 653,844 $
99 1390 بلژيک 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 1,597 6,846,803,977 Rls. 617,788 $
100 1390 بلژيک 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,427 6,812,363,595 Rls. 652,523 $
101 1390 بلژيک 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 105,130 6,770,648,820 Rls. 639,706 $
102 1390 بلژيک 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 105,726 6,578,898,435 Rls. 570,990 $
103 1390 بلژيک 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 41,599 6,528,955,417 Rls. 618,316 $
104 1390 بلژيک 29163190 ا سيد بنزوئيک وساير ا ملاح وا سترهاي آن غير از بنزوات سديم 13,600 6,508,962,771 Rls. 582,714 $
105 1390 بلژيک 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 124,295 6,454,467,261 Rls. 586,922 $
106 1390 بلژيک 29181300 ا ملاح و ا سترهاي ا سيدتارتريک 148,250 6,188,405,385 Rls. 582,539 $
107 1390 بلژيک 29280000 مشتقات آلي هيدرآزين يا هيدروکسيل آمين 133,885 5,960,155,499 Rls. 561,056 $
108 1390 بلژيک 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 768,948 5,917,532,995 Rls. 560,196 $
109 1390 بلژيک 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 1,813 5,759,624,825 Rls. 536,228 $
110 1390 بلژيک 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 3,461 5,756,696,367 Rls. 522,579 $
111 1390 بلژيک 23062000 کنجاله و ساير آخال هاي همانند ,ا ز دا نه کتان 701,240 5,630,629,262 Rls. 484,364 $
112 1390 بلژيک 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 14,660 5,555,749,140 Rls. 533,475 $
113 1390 بلژيک 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 12,324 5,549,006,767 Rls. 506,310 $
114 1390 بلژيک 29211100 مونو-دي -ياتري متيل امين واملاح ان ها 171,600 5,544,681,211 Rls. 511,914 $
115 1390 بلژيک 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 81,600 5,341,220,873 Rls. 485,796 $
116 1390 بلژيک 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 3,260 5,282,942,825 Rls. 489,209 $
117 1390 بلژيک 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 23,658 5,166,337,408 Rls. 464,485 $
118 1390 بلژيک 39045000 پليمرهاي کلرور وينيليدن , به ا شکال ا بتدا ئي - 128,710 5,121,636,674 Rls. 476,084 $
119 1390 بلژيک 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 100,580 5,107,505,551 Rls. 470,686 $
120 1390 بلژيک 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 82,940 5,076,553,438 Rls. 445,811 $
121 1390 بلژيک 84481190 سايرماشين هاي كوچك كننده كارت ،كپي برداري كارت ،پانچ كننده كارت يابسته بندي كارت بعدازپانچ كردن 25,620 5,052,165,995 Rls. 474,632 $
122 1390 بلژيک 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 14,477 5,024,464,391 Rls. 428,380 $
123 1390 بلژيک 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 337,380 4,956,750,000 Rls. 443,359 $
124 1390 بلژيک 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 3,437 4,876,489,497 Rls. 462,765 $
125 1390 بلژيک 18050090 ساير بغير از انواع در بسته بندي هاي كمتر از ده كيلوگرم 60,500 4,844,760,444 Rls. 435,648 $
126 1390 بلژيک 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 31,955 4,769,222,040 Rls. 441,020 $
127 1390 بلژيک 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 54,854 4,688,404,345 Rls. 441,549 $
128 1390 بلژيک 38123030 پايدا رکننده هايUV 28,780 4,617,864,462 Rls. 438,763 $
129 1390 بلژيک 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 15,785 4,606,071,332 Rls. 434,332 $
130 1390 بلژيک 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 126,000 4,562,999,651 Rls. 418,079 $
131 1390 بلژيک 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 92,098 4,467,454,447 Rls. 410,536 $
132 1390 بلژيک 40022000 کائوچوي بوتادين 61,284 4,424,238,272 Rls. 406,453 $
133 1390 بلژيک 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 28,190 4,394,522,262 Rls. 400,174 $
134 1390 بلژيک 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 84,174 4,389,078,336 Rls. 406,879 $
135 1390 بلژيک 39169000 تک رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيک,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 32,535 4,359,837,022 Rls. 401,704 $
136 1390 بلژيک 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 615 4,241,826,910 Rls. 400,097 $
137 1390 بلژيک 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 5,553 4,212,344,310 Rls. 389,125 $
138 1390 بلژيک 27101920 روغن صنعتي 113,377 4,166,313,732 Rls. 395,981 $
139 1390 بلژيک 38140000 حلال هاورقيق کننده هاي آلي مرکب غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 49,189 4,117,079,172 Rls. 386,527 $
140 1390 بلژيک 44111399 ---ساير 334,427 4,093,596,502 Rls. 389,738 $
141 1390 بلژيک 48142000 کاغذديوا ري وپوشش هاي ديوا ري همانندمتشکل ا زکاغذبارويه قشرزده, ا ندوده بالايه ا ي ا ز.پلاستيك 78,390 4,042,436,619 Rls. 359,797 $
142 1390 بلژيک 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 28,267 4,036,000,282 Rls. 355,419 $
143 1390 بلژيک 53071000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 286,000 3,993,460,418 Rls. 373,973 $
144 1390 بلژيک 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 842,200 3,976,669,988 Rls. 383,854 $
145 1390 بلژيک 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 2,080 3,953,468,096 Rls. 358,429 $
146 1390 بلژيک 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 76,900 3,901,162,618 Rls. 349,501 $
147 1390 بلژيک 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 7,445 3,899,890,503 Rls. 361,151 $
148 1390 بلژيک 84481110 دا بي ژا کارد 16,456 3,897,897,400 Rls. 369,668 $
149 1390 بلژيک 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 14,304 3,872,711,394 Rls. 361,650 $
150 1390 بلژيک 29341000 ترکيبات دا را ي ساختاريک حلقه تيازول مترا کم نشده (Unfused) 52,080 3,836,935,192 Rls. 345,577 $
151 1390 بلژيک 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 206,120 3,834,652,516 Rls. 359,698 $
152 1390 بلژيک 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 354,460 3,814,923,428 Rls. 350,672 $
153 1390 بلژيک 85238000 ساير وسايل ذخيره سازي غير مذکور 6 3,698,278,150 Rls. 340,355 $
154 1390 بلژيک 83023000 يرا ق ها , اتصالات واشياء همانند ، برا ي وسائط نقليه موتوري, ا زفلزمعمولي 19,594 3,603,781,516 Rls. 327,656 $
155 1390 بلژيک 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 42,651 3,585,791,006 Rls. 332,820 $
156 1390 بلژيک 84483100 نوا رخاردا رماشين کاردينگ 26,602 3,557,718,556 Rls. 312,097 $
157 1390 بلژيک 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 21,401 3,551,632,117 Rls. 326,539 $
158 1390 بلژيک 90183110 سرنگ يک سي سي برا ي ا نسولين 17,039 3,514,070,405 Rls. 333,280 $
159 1390 بلژيک 70051010 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده دا را ي لايه جاذب ياپوشش مانع ا ز ا نعکاس 290,465 3,476,895,421 Rls. 327,975 $
160 1390 بلژيک 29302000 تيوکاربامات ها و دي تيوکاربامات ها 365,760 3,417,303,565 Rls. 323,143 $
161 1390 بلژيک 72126000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmروکش شده. 199,423 3,383,798,314 Rls. 314,049 $
162 1390 بلژيک 76061110 ورق کامپوزيتي 100,476 3,360,485,548 Rls. 311,018 $
163 1390 بلژيک 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 6,793 3,338,573,287 Rls. 306,043 $
164 1390 بلژيک 72104100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600ميليمتريابيشتر,آبکاري شده... باروي به طريق کنگره ا ي 158,082 3,299,173,040 Rls. 295,578 $
165 1390 بلژيک 85234090 ساير رسانه هاي نوري غير مذكور 6 3,297,911,367 Rls. 307,174 $
166 1390 بلژيک 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 144,082 3,235,909,604 Rls. 306,489 $
167 1390 بلژيک 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 17,919 3,232,857,080 Rls. 282,462 $
168 1390 بلژيک 18062000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو به صورت بلوک, تخته, ميله يا قلم بوزن بيش ا ز 2 کيلوگرم 62,785 3,230,452,756 Rls. 305,416 $
169 1390 بلژيک 15050010 لانولين موردمصرف درصنعت صابون سازي 39,000 3,119,012,020 Rls. 290,369 $
170 1390 بلژيک 70111090 سايرغلافهاي شيشه ا ي (حباب ولوله )باز وا جزا ي شيشه ا ي آنهابرا ي روشنايي برق غيرمذکور 104,155 3,051,300,062 Rls. 276,878 $
171 1390 بلژيک 90213100 مفصل هاي مصنوعي 299 3,036,896,324 Rls. 269,038 $
172 1390 بلژيک 98842700 قطعات منفصله برا ي توليدليفترا ک به ا ستثناي شاسي ،وزنه تعادلي ،کابين را ننده ، باطري ،رادياتور آب ،لاستيك ،دكل كامل ،اكسل فرمان ،رينگ وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 7,873 3,006,996,674 Rls. 272,993 $
173 1390 بلژيک 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 31,800 2,918,577,517 Rls. 272,705 $
174 1390 بلژيک 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 61 2,889,932,639 Rls. 272,738 $
175 1390 بلژيک 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 7,800 2,879,125,440 Rls. 267,535 $
176 1390 بلژيک 83017000 کليدهائيکه به تنهائي عرضه ميشوندا زفلزمعمولي 214 2,836,818,027 Rls. 258,237 $
177 1390 بلژيک 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 216,000 2,802,396,132 Rls. 267,678 $
178 1390 بلژيک 29362290 سايرمشتقات ويتامين 1Bمخلوط نشده 15,012 2,801,411,710 Rls. 265,976 $
179 1390 بلژيک 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 227,715 2,797,351,222 Rls. 257,237 $
180 1390 بلژيک 29333999 سايرترکيبات هتروسيکليک دا ري يک حلقه پيريدين مترا کم نشده غيرمذکور 7,200 2,759,148,962 Rls. 235,483 $
181 1390 بلژيک 90275010 دستگاه فلوسايتومتري 1,118 2,747,638,823 Rls. 249,842 $
182 1390 بلژيک 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيک 185 2,716,204,229 Rls. 249,465 $
183 1390 بلژيک 32064900 ساير موادرنگ كننده ،فرآورده هاغيرازلاجورد وفرآورده هاآن ،ليتوپون وساير پيگمانهاوفرآورده هاي آن 32,070 2,679,205,026 Rls. 245,210 $
184 1390 بلژيک 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 4,760 2,656,191,923 Rls. 244,952 $
185 1390 بلژيک 70182010 دا نه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتربيشترنباشد جهت ا يمني جاده ها 432,000 2,629,088,534 Rls. 253,499 $
186 1390 بلژيک 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 3,000 2,616,375,076 Rls. 248,209 $
187 1390 بلژيک 84282000 بالابرهاونقاله هاي پنوماتيک. 13,900 2,610,227,123 Rls. 247,157 $
188 1390 بلژيک 32061900 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان غيرازرديف 32061100 67,250 2,606,658,576 Rls. 242,712 $
189 1390 بلژيک 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 8,500 2,602,398,808 Rls. 216,142 $
190 1390 بلژيک 38210000 كشت بوم هاي آماده برا ي رشد يانگهداري ازميكروارگانيسم هاياازسلولهاي گياهي ،انساني ياحيواني 7,413 2,594,190,136 Rls. 237,015 $
191 1390 بلژيک 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 10,192 2,561,030,183 Rls. 244,880 $
192 1390 بلژيک 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 2,167 2,552,044,414 Rls. 237,094 $
193 1390 بلژيک 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 3,691 2,528,088,229 Rls. 224,291 $
194 1390 بلژيک 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 74,250 2,520,610,000 Rls. 229,355 $
195 1390 بلژيک 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 14,560 2,478,107,255 Rls. 232,228 $
196 1390 بلژيک 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 219,652 2,466,246,209 Rls. 226,092 $
197 1390 بلژيک 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 2,778 2,418,241,414 Rls. 225,563 $
198 1390 بلژيک 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 14,680 2,363,472,023 Rls. 219,397 $
199 1390 بلژيک 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 150 2,325,353,677 Rls. 219,844 $
200 1390 بلژيک 13023100 آگار آگار 4,950 2,324,355,962 Rls. 212,295 $
مجموع کل
6,865,415,782,454 ريال
مجموع کل
638,403,323 دلار