آمار کل " واردات از" کشور "بلغارستان" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 بلغارستان 31031000 سوپرفسفات ها 94,332,517 707,256,639,714 Rls. 65,013,845 $
2 1390 بلغارستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 7,283,141 22,643,755,347 Rls. 2,141,946 $
3 1390 بلغارستان 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 155,339 12,598,010,629 Rls. 1,166,906 $
4 1390 بلغارستان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 481,105 12,334,212,123 Rls. 1,149,447 $
5 1390 بلغارستان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 393,109 12,290,469,352 Rls. 1,144,470 $
6 1390 بلغارستان 01019010 ا سب برا ي مسابقه 70,725 12,081,619,837 Rls. 1,114,349 $
7 1390 بلغارستان 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 209,845 8,333,484,172 Rls. 749,157 $
8 1390 بلغارستان 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 106,835 6,901,146,903 Rls. 628,899 $
9 1390 بلغارستان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 198,545 6,493,744,031 Rls. 589,871 $
10 1390 بلغارستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 152,000 5,000,066,040 Rls. 473,626 $
11 1390 بلغارستان 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 79,985 4,467,511,917 Rls. 416,311 $
12 1390 بلغارستان 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 68,956 4,205,754,910 Rls. 387,163 $
13 1390 بلغارستان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 46,750 3,672,382,605 Rls. 335,019 $
14 1390 بلغارستان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 41,639 2,473,175,368 Rls. 231,472 $
15 1390 بلغارستان 39173200 سايرلوله هاکه باموا دديگرمستحکم نشده وباسايرموا دجورنشده بدون لوا زم وملحقات 7,376 2,370,736,768 Rls. 210,695 $
16 1390 بلغارستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 13,859 2,006,710,134 Rls. 167,175 $
17 1390 بلغارستان 85361030 فيوز فشنگي براي ولتاژ حداكثر 1000ولت . 86,688 1,992,356,773 Rls. 184,738 $
18 1390 بلغارستان 98842700 قطعات منفصله برا ي توليدليفترا ک به ا ستثناي شاسي ،وزنه تعادلي ،کابين را ننده ، باطري ،رادياتور آب ،لاستيك ،دكل كامل ،اكسل فرمان ،رينگ وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 18,240 1,806,260,812 Rls. 170,370 $
19 1390 بلغارستان 25070010 کائولن 770,000 1,482,748,469 Rls. 129,981 $
20 1390 بلغارستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 52,887 1,253,227,185 Rls. 115,382 $
21 1390 بلغارستان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 1,370 1,210,738,689 Rls. 109,698 $
22 1390 بلغارستان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 20,332 1,201,989,799 Rls. 110,782 $
23 1390 بلغارستان 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 12,100 1,176,810,278 Rls. 110,343 $
24 1390 بلغارستان 01019090 سايرا سب ا لاغ قاطر وا ستر زنده به جز مولد نژاد خاص واسب براي مسابقه . 7,550 1,145,413,263 Rls. 108,422 $
25 1390 بلغارستان 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا( کابين کنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحوي که کاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 59,000 1,119,964,200 Rls. 104,258 $
26 1390 بلغارستان 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 75,928 1,033,938,680 Rls. 96,964 $
27 1390 بلغارستان 84431100 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست تغذيه شده باقرقره 19,000 1,013,673,150 Rls. 95,801 $
28 1390 بلغارستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 164 875,861,223 Rls. 83,216 $
29 1390 بلغارستان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 32,000 865,724,788 Rls. 81,917 $
30 1390 بلغارستان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 10,174 834,354,231 Rls. 75,935 $
31 1390 بلغارستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 12,766 794,522,284 Rls. 74,793 $
32 1390 بلغارستان 70109040 بطريهاي بي رنگ باظرفيت ا سمي يک ليتر وکمترا زا ن 82,927 785,635,536 Rls. 66,246 $
33 1390 بلغارستان 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 32,652 762,029,440 Rls. 70,157 $
34 1390 بلغارستان 54034100 نخ ا زريون ويسکوزچندلاياکابله, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 10,863 728,737,745 Rls. 70,071 $
35 1390 بلغارستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 22,000 633,169,953 Rls. 60,460 $
36 1390 بلغارستان 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 5,474 609,939,251 Rls. 53,034 $
37 1390 بلغارستان 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 10,500 595,893,273 Rls. 57,286 $
38 1390 بلغارستان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 10,910 595,293,709 Rls. 56,871 $
39 1390 بلغارستان 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 65,469 545,311,147 Rls. 51,150 $
40 1390 بلغارستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 179,013 512,276,456 Rls. 47,193 $
41 1390 بلغارستان 84261900 جرثقيل هاي جابجاکننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي پلي ،جرثقيل هاي سقفي ريلي وشاسي دار متحرك كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد. 5,505 510,350,028 Rls. 41,627 $
42 1390 بلغارستان 72288000 ميله هاي توخالي براي حفاري, ا زفولادممزوج يا از فولاد غير ممزوج. 20,100 493,421,296 Rls. 44,253 $
43 1390 بلغارستان 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 5,529 488,304,071 Rls. 41,675 $
44 1390 بلغارستان 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 1,320 468,022,130 Rls. 44,768 $
45 1390 بلغارستان 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 161 467,769,521 Rls. 43,638 $
46 1390 بلغارستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 310 450,925,944 Rls. 42,695 $
47 1390 بلغارستان 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 19,000 440,928,838 Rls. 41,185 $
48 1390 بلغارستان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 140 430,325,244 Rls. 41,362 $
49 1390 بلغارستان 84295112 لودر مستعمل باسال ساخت 5سال وکمتر ،بيل داربابارگيري ازجلو ،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 11,000 415,692,944 Rls. 38,200 $
50 1390 بلغارستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 1,858 399,265,794 Rls. 35,484 $
51 1390 بلغارستان 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 14,900 364,490,888 Rls. 34,578 $
52 1390 بلغارستان 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , که درجاي ديگر مذکور نباشد 1,466 333,393,333 Rls. 29,976 $
53 1390 بلغارستان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 11,955 321,325,965 Rls. 29,592 $
54 1390 بلغارستان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 1,114 314,799,007 Rls. 28,562 $
55 1390 بلغارستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 160 311,349,503 Rls. 29,926 $
56 1390 بلغارستان 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 13,833 311,274,995 Rls. 27,084 $
57 1390 بلغارستان 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 1,599 307,805,832 Rls. 29,126 $
58 1390 بلغارستان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 2,400 296,278,320 Rls. 27,893 $
59 1390 بلغارستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 392 266,341,103 Rls. 24,404 $
60 1390 بلغارستان 92071000 آلات موسيقي شستي دا ر(غيرا زآکوردئون )که صدا ي آنهاتوسط وسايل برقي توليدشده ياتقويت گردد. 1,127 260,426,353 Rls. 24,831 $
61 1390 بلغارستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 23,394 235,199,750 Rls. 22,826 $
62 1390 بلغارستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 26,010 226,380,562 Rls. 20,803 $
63 1390 بلغارستان 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 3,800 222,788,368 Rls. 20,937 $
64 1390 بلغارستان 40116210 لاستيک نوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشينهاي ساختماني يا صنعتي دا را ي توليد داخلي داراي قطر كمتر از61سانتيمتر 4,237 222,597,833 Rls. 21,404 $
65 1390 بلغارستان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 3,200 221,783,400 Rls. 18,090 $
66 1390 بلغارستان 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 120,000 218,837,529 Rls. 20,761 $
67 1390 بلغارستان 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 2,300 217,162,912 Rls. 17,713 $
68 1390 بلغارستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 2,360 213,052,782 Rls. 19,993 $
69 1390 بلغارستان 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 10,871 174,077,256 Rls. 16,387 $
70 1390 بلغارستان 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 1,170 150,097,510 Rls. 14,216 $
71 1390 بلغارستان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 3,750 148,268,072 Rls. 14,173 $
72 1390 بلغارستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي 3,454 146,625,621 Rls. 14,096 $
73 1390 بلغارستان 28030000 کربن (دوده کربن و ساير ا شکال کربن که در جاي ديگري مذکوريامشمول نباشد 3,375 142,431,262 Rls. 13,492 $
74 1390 بلغارستان 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 8,500 139,618,620 Rls. 12,814 $
75 1390 بلغارستان 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 2,150 139,299,821 Rls. 12,945 $
76 1390 بلغارستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 602 125,618,934 Rls. 11,129 $
77 1390 بلغارستان 95067000 ا سکيت روي يخ وا سکيت روي زمين, کفشهاي ا سکيتينگ دا را ي ملحقات ا سکيت. 3,150 115,665,250 Rls. 11,122 $
78 1390 بلغارستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 495 109,629,169 Rls. 10,400 $
79 1390 بلغارستان 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لکوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 4,500 106,764,835 Rls. 9,840 $
80 1390 بلغارستان 87099000 ا جزا ءوقطعات ا را به هاي کارگاهي و ترا کتورهايي كه در ايستگاههاي راه آهن بكار مي رود 68 106,742,811 Rls. 9,990 $
81 1390 بلغارستان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 882 106,131,838 Rls. 9,955 $
82 1390 بلغارستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 1,050 102,189,141 Rls. 9,496 $
83 1390 بلغارستان 84271022 ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5تن 2,670 97,980,717 Rls. 8,519 $
84 1390 بلغارستان 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,754 88,024,848 Rls. 7,823 $
85 1390 بلغارستان 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 2,000 79,204,640 Rls. 7,614 $
86 1390 بلغارستان 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 5,000 78,979,064 Rls. 7,530 $
87 1390 بلغارستان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 179 78,597,572 Rls. 6,411 $
88 1390 بلغارستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 576 76,110,085 Rls. 6,208 $
89 1390 بلغارستان 85051900 آهن رباهاي دا ئم واشيائي که به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (غيراز نوع فلز) 225 70,348,241 Rls. 6,674 $
90 1390 بلغارستان 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 900 64,991,687 Rls. 5,914 $
91 1390 بلغارستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 2,800 64,560,617 Rls. 6,050 $
92 1390 بلغارستان 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا کثر120سانتيمترباشد 1,000 64,070,760 Rls. 5,226 $
93 1390 بلغارستان 40025900 کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين (باستثناي لاتکس ) 1,000 58,297,625 Rls. 5,604 $
94 1390 بلغارستان 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 4,500 58,103,880 Rls. 5,502 $
95 1390 بلغارستان 29379000 ساير هورمونها،طبيعي ياساخته شده ازطريق سنتر،مشتقات آنهاومشابه هاي ساختاري آنها،غير مذكور درجاي ديگر . 108 56,271,650 Rls. 5,321 $
96 1390 بلغارستان 84279000 ارابه هاي کارگاهي ،غير خودرو ،مجهزبه وسايل بلندکردن يا جابجا کردن , که درجاي ديگرمذکورنباشد. 2,000 56,064,943 Rls. 5,210 $
97 1390 بلغارستان 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 400 49,628,068 Rls. 4,698 $
98 1390 بلغارستان 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 1,020 48,704,215 Rls. 4,613 $
99 1390 بلغارستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 965 48,389,745 Rls. 4,472 $
100 1390 بلغارستان 84312010 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 شامل دكل ، اكسل، فرمان ، شاسي وكابين 950 48,181,349 Rls. 4,545 $
101 1390 بلغارستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 80 44,867,732 Rls. 4,123 $
102 1390 بلغارستان 29072200 هيدروکينون و ا ملاح آن 3,520 42,974,825 Rls. 3,668 $
103 1390 بلغارستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 61 41,900,000 Rls. 4,009 $
104 1390 بلغارستان 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 1,350 41,703,239 Rls. 3,980 $
105 1390 بلغارستان 29349999 سايراسيدهاي نوکلئيک واملاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص ؛ ساير ترکيبات هتروسيکليک 94 39,618,701 Rls. 3,791 $
106 1390 بلغارستان 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 422 36,941,246 Rls. 3,505 $
107 1390 بلغارستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,000 36,220,600 Rls. 3,430 $
108 1390 بلغارستان 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 10,608 34,549,400 Rls. 3,183 $
109 1390 بلغارستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 730 31,284,678 Rls. 2,552 $
110 1390 بلغارستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 665 30,812,270 Rls. 2,706 $
111 1390 بلغارستان 38140000 حلال هاورقيق کننده هاي آلي مرکب غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 770 30,212,471 Rls. 2,894 $
112 1390 بلغارستان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 60 29,834,331 Rls. 2,633 $
113 1390 بلغارستان 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 57 25,619,000 Rls. 2,298 $
114 1390 بلغارستان 73211130 فرگازي توکار 600 23,410,470 Rls. 1,910 $
115 1390 بلغارستان 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 1,500 22,637,875 Rls. 2,144 $
116 1390 بلغارستان 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 730 22,131,903 Rls. 2,117 $
117 1390 بلغارستان 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 200 19,976,087 Rls. 1,884 $
118 1390 بلغارستان 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 42 18,170,799 Rls. 1,482 $
119 1390 بلغارستان 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 344 17,903,590 Rls. 1,722 $
120 1390 بلغارستان 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 250 16,729,632 Rls. 1,608 $
121 1390 بلغارستان 94011000 نشيمنهاا زا نواعي که براي وسايط نقليه هوائي مورد استفاده قرار ميگيرند 29 16,485,899 Rls. 1,345 $
122 1390 بلغارستان 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 150 11,828,448 Rls. 965 $
123 1390 بلغارستان 62111100 لباس شنا,مردا نه ياپسرا نه. 46 11,726,668 Rls. 1,112 $
124 1390 بلغارستان 85114090 ساير ا ستارترموتورهاوژنرا تورها-ا ستارترهاي دومنظوره غيرمذکوردرجاي ديگر 150 8,625,376 Rls. 802 $
125 1390 بلغارستان 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 10 7,998,067 Rls. 759 $
126 1390 بلغارستان 85256090 ساير دستگاههاي گيرنده فرستنده غيرمذكور 4 7,698,337 Rls. 657 $
127 1390 بلغارستان 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 300 7,361,101 Rls. 600 $
128 1390 بلغارستان 84821000 بلبرينگ. 40 3,680,550 Rls. 300 $
129 1390 بلغارستان 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 14 2,926,478 Rls. 239 $
130 1390 بلغارستان 40091100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده ياجورنشده باساير 57 2,122,188 Rls. 201 $
131 1390 بلغارستان 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 25 1,850,457 Rls. 176 $
132 1390 بلغارستان 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 50 1,840,275 Rls. 150 $
133 1390 بلغارستان 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 40 1,840,275 Rls. 150 $
134 1390 بلغارستان 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 9 1,583,300 Rls. 150 $
135 1390 بلغارستان 95066990 سايرتوپهاغيرقابل بادکردن, بجزگلف, تنيس, ا سکوا ش و هاکي وپينت بال 31 1,320,000 Rls. 125 $
136 1390 بلغارستان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 25 858,795 Rls. 70 $
137 1390 بلغارستان 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 20 616,065 Rls. 50 $
138 1390 بلغارستان 90031990 دوره و قاب برا ي عينک ،براي محافظ چشم وهمانند،ا ز موا د غير پلاستيکي بغير از انواع نيم ساخته(BLANK ) 7 546,668 Rls. 52 $
139 1390 بلغارستان 95062900 اسکي آبي، تخته اسکي روي آب وساير ادوا ت براي ورزشهاي آبي(غيرا زتخته شناورشرا عي) 9 506,667 Rls. 48 $
مجموع کل
861,834,168,736 ريال
مجموع کل
79,310,381 دلار
[1]