آمار کل " واردات از" کشور "برزيل" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 برزيل 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 56,399,853 3,388,218,441,446 Rls. 314,501,184 $
2 1390 برزيل 10051020 دانه ذرت دامي . 195,998,896 921,676,704,332 Rls. 81,163,703 $
3 1390 برزيل 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 27,533,810 643,000,755,478 Rls. 60,375,166 $
4 1390 برزيل 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 25,000,000 334,689,966,042 Rls. 29,966,154 $
5 1390 برزيل 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 4,003,300 308,887,021,026 Rls. 28,173,902 $
6 1390 برزيل 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 3,306,296 260,598,283,583 Rls. 24,374,766 $
7 1390 برزيل 17011100 قند و شکر از نيشکرتصفيه نشده بدون موادخوشبو كننده يارنگ كننده 29,476,450 235,112,684,652 Rls. 21,520,254 $
8 1390 برزيل 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربکس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 999,020 173,133,747,518 Rls. 16,217,822 $
9 1390 برزيل 10051090 ساير دانه ذرت غير از انواع بذري ودامي . 31,500,000 170,553,701,954 Rls. 13,911,395 $
10 1390 برزيل 35030000 ژلاتين هاومشتقات آنها,سريشم ماهي,سايرچسب هاي حيوا ني غيرا زچسب هاي کازئين شماره 3501 540,000 38,847,554,638 Rls. 3,559,904 $
11 1390 برزيل 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 201,450 37,953,219,340 Rls. 3,564,822 $
12 1390 برزيل 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 469,260 15,550,434,404 Rls. 1,489,825 $
13 1390 برزيل 90213100 مفصل هاي مصنوعي 4,021 15,231,643,673 Rls. 1,351,002 $
14 1390 برزيل 02013090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن تازه يا سردکرده ا ز نوع گاو 224,949 15,101,659,499 Rls. 1,313,074 $
15 1390 برزيل 98870411 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت ، با ساخت کمترا ز 14% 194,054 14,608,972,836 Rls. 1,363,413 $
16 1390 برزيل 98870441 قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل كمتراز 14% 194,054 14,538,883,810 Rls. 1,363,233 $
17 1390 برزيل 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 445,500 9,231,524,619 Rls. 863,322 $
18 1390 برزيل 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 109,247 7,253,091,068 Rls. 685,407 $
19 1390 برزيل 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 495,479 6,937,428,306 Rls. 671,516 $
20 1390 برزيل 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 72,423 6,181,021,901 Rls. 589,498 $
21 1390 برزيل 38160000 سيمان ها وملاطها وبتون ها وترکيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 582,501 6,087,213,371 Rls. 537,991 $
22 1390 برزيل 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 381,338 5,716,509,722 Rls. 537,882 $
23 1390 برزيل 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 166,710 5,468,456,986 Rls. 504,549 $
24 1390 برزيل 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 328,298 5,448,458,275 Rls. 517,619 $
25 1390 برزيل 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 101,745 4,192,210,824 Rls. 396,816 $
26 1390 برزيل 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 2,264 3,955,490,027 Rls. 369,590 $
27 1390 برزيل 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 1,083 3,347,750,023 Rls. 320,121 $
28 1390 برزيل 37024300 فيلم, بصورت رول, سورا خ نشده, باپهنائي بيش ا ز 610ميليمتروطوليکه ا ز200متربيشترنباشد 17,348 3,020,329,658 Rls. 281,346 $
29 1390 برزيل 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 354,240 2,921,944,930 Rls. 253,689 $
30 1390 برزيل 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 9,436 2,913,048,400 Rls. 246,683 $
31 1390 برزيل 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,361 2,838,364,227 Rls. 266,956 $
32 1390 برزيل 02023030 گوشت سردست و سينه از نوع گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 50,027 2,815,000,000 Rls. 264,047 $
33 1390 برزيل 84082020 موتورهاي پيستوني درون سوز تراكمي -احتراقي كه برا ي ترا کتورهاي رديف 8701 به كارمي روند 12,000 2,395,713,502 Rls. 214,915 $
34 1390 برزيل 98870442 با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربکس ، ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 1,520 2,394,020,000 Rls. 218,432 $
35 1390 برزيل 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 93,326 2,296,450,633 Rls. 200,380 $
36 1390 برزيل 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي که درجاي ديگرمذکور نيست 1,649,258 2,281,000,000 Rls. 189,704 $
37 1390 برزيل 28492090 سايرکربورها از سيليسيم كه اندازه ذرات آن كمتر ومساوي 10 ميليمتر به خلوص كمتر از 98 درصد نباشد 100,000 2,170,861,242 Rls. 204,608 $
38 1390 برزيل 74062000 پودرمس باساختارلايه ا ي, فلس. 14,000 1,791,630,350 Rls. 167,348 $
39 1390 برزيل 84678100 ا ره زنجيري باموتورغيربرقي 3,782 1,775,536,522 Rls. 166,389 $
40 1390 برزيل 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 610 1,764,139,229 Rls. 166,397 $
41 1390 برزيل 84323010 دستگاه كاشت (planter) نشاء كار 22,410 1,733,471,000 Rls. 159,092 $
42 1390 برزيل 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 8,963 1,614,110,209 Rls. 132,648 $
43 1390 برزيل 72029950 موا د تلقيحي جوا نه زا (INOCULANT) داراي حداقل يكي از عناصر SR, ZR, CA, BA كه درصد وزني هر يك از آن مساوي يا كمترا ز9%باشد 86,400 1,584,268,146 Rls. 151,571 $
44 1390 برزيل 30064080 آمالگام براي پركردن دندان 1,430 1,521,219,555 Rls. 142,075 $
45 1390 برزيل 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 97,200 1,465,110,789 Rls. 138,768 $
46 1390 برزيل 73089010 صفحات فولادي لغزنده (s.p) جهت مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله 60,047 1,401,752,438 Rls. 131,361 $
47 1390 برزيل 90184100 يونيت دندا نپزشکي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 10,112 1,345,224,170 Rls. 118,967 $
48 1390 برزيل 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 880 1,264,511,606 Rls. 103,141 $
49 1390 برزيل 90261020 سطح سنج به طريق ا ولترا سونيک 380 1,121,291,463 Rls. 107,290 $
50 1390 برزيل 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 257 1,056,936,846 Rls. 95,781 $
51 1390 برزيل 72122000 آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده باپهناي کمترا ز600mmآبکاري ياا ندودشده باروي به طريق الکتروليت 34,805 976,589,143 Rls. 92,114 $
52 1390 برزيل 87060020 شاسي موتور دا ر برا ي ا توبوس 9,500 936,910,000 Rls. 88,546 $
53 1390 برزيل 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 11,000 890,606,200 Rls. 72,643 $
54 1390 برزيل 87089290 صداخفه كن ها ا(نباره ها ي اگزوز )،لوله هاي ا گزوز،وقطعات مربوطه بجز ا نوا ع مورد ا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 24,589 870,453,142 Rls. 77,674 $
55 1390 برزيل 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 22 850,975,012 Rls. 73,334 $
56 1390 برزيل 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 5,108 787,095,976 Rls. 73,308 $
57 1390 برزيل 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 2,419 773,645,940 Rls. 72,860 $
58 1390 برزيل 69091990 اشياءسراميكي براي مصرف آزمايشگاهي باستثناي چيني واشيايي كه سختي آنهادرمقياس موهس (mohs)كمتراز9باشد 484 760,947,474 Rls. 62,067 $
59 1390 برزيل 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 13,990 747,964,695 Rls. 65,459 $
60 1390 برزيل 24022000 سيگار حاوي توتون 12,330 742,035,024 Rls. 70,933 $
61 1390 برزيل 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 15,439 719,259,435 Rls. 58,667 $
62 1390 برزيل 98842930 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ،به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 21%لغايت 30% 591 689,363,260 Rls. 59,845 $
63 1390 برزيل 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 18,914 677,559,846 Rls. 62,136 $
64 1390 برزيل 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 622 674,136,440 Rls. 64,796 $
65 1390 برزيل 85016300 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا زKVA 375و حدا کثرKVA 750 4,100 662,975,743 Rls. 54,076 $
66 1390 برزيل 28499000 ساير کربورها باستثناي کلسيم و سيليسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 25,000 653,525,837 Rls. 60,056 $
67 1390 برزيل 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 16,472 629,359,475 Rls. 59,362 $
68 1390 برزيل 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 40,100 622,861,858 Rls. 58,184 $
69 1390 برزيل 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 3,915 586,188,365 Rls. 54,911 $
70 1390 برزيل 73071100 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل از ريخته گري, ا زچدن غير چکش خوار. 64,745 547,259,995 Rls. 52,906 $
71 1390 برزيل 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 7,125 526,120,205 Rls. 50,862 $
72 1390 برزيل 15211010 موم هاي طبيعي بر پايه کارنوباوا کس 25,000 513,943,122 Rls. 49,418 $
73 1390 برزيل 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 127,200 506,425,854 Rls. 47,263 $
74 1390 برزيل 12022000 بادا م زميني (آرا شيد)پوست کنده , تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده باشد 25,000 480,351,431 Rls. 45,501 $
75 1390 برزيل 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 12,500 475,918,548 Rls. 44,826 $
76 1390 برزيل 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 13,398 452,775,726 Rls. 43,519 $
77 1390 برزيل 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 22 447,663,101 Rls. 42,308 $
78 1390 برزيل 87113090 موتورسيکلت باحجم سيلندرا ز250تا500CC،بجزنوع دوزمانه 808 416,368,485 Rls. 39,195 $
79 1390 برزيل 90189040 ا نکوباتور نوزا د(INFANT INCUBATOR) 3,000 412,595,212 Rls. 38,998 $
80 1390 برزيل 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 85 398,631,773 Rls. 37,540 $
81 1390 برزيل 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 93 398,213,738 Rls. 37,296 $
82 1390 برزيل 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 118,384 365,900,025 Rls. 34,625 $
83 1390 برزيل 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 927 365,268,547 Rls. 33,759 $
84 1390 برزيل 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 107 362,916,615 Rls. 34,410 $
85 1390 برزيل 87088090 سيستم فنربندي وقطعات مربوطه (شامل کمک فنرها) بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورز 12,030 356,332,084 Rls. 33,610 $
86 1390 برزيل 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 8,485 353,024,888 Rls. 31,374 $
87 1390 برزيل 23099030 مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور . 13,000 349,396,742 Rls. 28,499 $
88 1390 برزيل 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 8,267 331,576,916 Rls. 31,393 $
89 1390 برزيل 71031090 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرا نبها کارنشده يابطورساده ا ره شده ياناهموا ري گرفته بجزفيروزه طبيعي 4,328 326,787,978 Rls. 30,643 $
90 1390 برزيل 69031000 ا شياءسرا ميکي نسوز,که درجاي ديگرذکرنشده, بابيش ا ز50%گرا فيت ياديگرکربن ها. 6,680 311,819,019 Rls. 28,394 $
91 1390 برزيل 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 11,000 302,998,400 Rls. 28,004 $
92 1390 برزيل 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 900 288,453,954 Rls. 23,528 $
93 1390 برزيل 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 420 267,494,320 Rls. 25,274 $
94 1390 برزيل 64069910 سرپنجه فولادي 6,049 244,989,620 Rls. 23,195 $
95 1390 برزيل 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 4,598 232,439,024 Rls. 22,194 $
96 1390 برزيل 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 41 223,504,292 Rls. 21,123 $
97 1390 برزيل 90212100 دندا نهاي مصنوعي 662 220,757,810 Rls. 19,361 $
98 1390 برزيل 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 10,512 216,534,706 Rls. 20,813 $
99 1390 برزيل 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 5,789 211,144,772 Rls. 20,214 $
100 1390 برزيل 41041900 چرم وپوست دباغي شده بحالت مرطوب (ا زجملهblue- wet )ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موکنده و... 13,547 209,130,040 Rls. 19,698 $
101 1390 برزيل 20079910 پوره موز,ا نبه, پشن فورت, ليچي و آناناس غير هموژنيزه 15,233 203,900,000 Rls. 19,307 $
102 1390 برزيل 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 559 203,516,779 Rls. 18,671 $
103 1390 برزيل 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 803 190,786,745 Rls. 17,532 $
104 1390 برزيل 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 19 186,361,106 Rls. 17,613 $
105 1390 برزيل 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 24,492 185,185,000 Rls. 17,702 $
106 1390 برزيل 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,881 162,920,382 Rls. 15,518 $
107 1390 برزيل 29337900 ساير لاکتام ها(باستثناي تعرفه هاي شماره 29337100و29337200) 6,525 150,017,258 Rls. 14,179 $
108 1390 برزيل 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 1,181 144,600,001 Rls. 13,327 $
109 1390 برزيل 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 611 141,497,938 Rls. 12,986 $
110 1390 برزيل 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 23,086 138,970,244 Rls. 12,914 $
111 1390 برزيل 92051000 آلات موسيقي بادي - برنجي (مثلا قره ني - ترومپت ) 420 135,909,460 Rls. 11,086 $
112 1390 برزيل 84849020 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرها واشرهاي همانند باتركيبات مختلف ،مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 604 131,715,937 Rls. 11,927 $
113 1390 برزيل 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 8,654 127,842,789 Rls. 12,128 $
114 1390 برزيل 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 449 127,389,229 Rls. 12,036 $
115 1390 برزيل 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 1,930 125,976,152 Rls. 12,222 $
116 1390 برزيل 30064050 کامپوزيت 14 112,186,620 Rls. 10,432 $
117 1390 برزيل 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 3,829 110,711,838 Rls. 10,332 $
118 1390 برزيل 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 412 109,999,978 Rls. 9,890 $
119 1390 برزيل 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 245 108,349,471 Rls. 10,176 $
120 1390 برزيل 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 25,000 105,788,733 Rls. 10,021 $
121 1390 برزيل 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 120 105,707,826 Rls. 9,915 $
122 1390 برزيل 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 439 100,432,879 Rls. 9,528 $
123 1390 برزيل 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 804 99,274,049 Rls. 9,470 $
124 1390 برزيل 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 385 98,880,069 Rls. 9,200 $
125 1390 برزيل 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 570 96,800,989 Rls. 9,308 $
126 1390 برزيل 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,000 88,838,810 Rls. 8,428 $
127 1390 برزيل 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 4,181 83,550,341 Rls. 8,031 $
128 1390 برزيل 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 535 78,814,428 Rls. 7,393 $
129 1390 برزيل 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 160 77,475,335 Rls. 7,200 $
130 1390 برزيل 30064010 سيلر 220 75,381,312 Rls. 7,151 $
131 1390 برزيل 85176220 كارت مودم باسيم 68 71,857,030 Rls. 6,806 $
132 1390 برزيل 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 413 70,167,098 Rls. 6,747 $
133 1390 برزيل 87089319 کلاچ به جزانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 590 69,402,386 Rls. 6,643 $
134 1390 برزيل 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 50 66,497,089 Rls. 5,699 $
135 1390 برزيل 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 38 65,809,245 Rls. 6,291 $
136 1390 برزيل 84132090 سايرتلمبه هاي دستي بدون وسيله ا ندازه گيري ياقابليت تجهيز با آنها, بجزتلمبه دستي پزشکي 629 64,935,591 Rls. 5,542 $
137 1390 برزيل 90041000 عينک آفتابي 39 63,495,739 Rls. 5,757 $
138 1390 برزيل 33011200 روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 1,500 60,831,465 Rls. 5,847 $
139 1390 برزيل 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 115 60,161,463 Rls. 5,135 $
140 1390 برزيل 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 306 54,177,897 Rls. 5,131 $
141 1390 برزيل 84823000 رولربيرينگ کروي. 44 52,767,296 Rls. 5,074 $
142 1390 برزيل 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 439 52,148,687 Rls. 5,014 $
143 1390 برزيل 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 2 51,414,583 Rls. 4,944 $
144 1390 برزيل 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 1,004 49,345,861 Rls. 4,414 $
145 1390 برزيل 84869000 قطعات وملحقات دستگاههاي رديف 8486 308 49,231,980 Rls. 4,523 $
146 1390 برزيل 90031990 دوره و قاب برا ي عينک ،براي محافظ چشم وهمانند،ا ز موا د غير پلاستيکي بغير از انواع نيم ساخته(BLANK ) 295 44,650,984 Rls. 4,048 $
147 1390 برزيل 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 243 43,059,125 Rls. 4,078 $
148 1390 برزيل 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 247 42,800,016 Rls. 4,050 $
149 1390 برزيل 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 420 42,342,389 Rls. 3,968 $
150 1390 برزيل 61069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 125 42,120,516 Rls. 3,870 $
151 1390 برزيل 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 464 41,977,201 Rls. 3,749 $
152 1390 برزيل 40119910 ساير لاستيك رويي چرخ بادي داراي توليد داخلي مشابه غيرمذكور درجاي ديگر 325 39,900,000 Rls. 3,688 $
153 1390 برزيل 43021900 پوست هاي نرم غيرمذکوردرجاي ديگر,دباغي شده ياآماده شده, بصورت کامل بهم متصل نشده 500 38,182,311 Rls. 3,703 $
154 1390 برزيل 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 2,120 36,073,200 Rls. 3,467 $
155 1390 برزيل 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 800 35,255,956 Rls. 3,276 $
156 1390 برزيل 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 207 35,189,794 Rls. 3,384 $
157 1390 برزيل 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 15 34,396,922 Rls. 3,258 $
158 1390 برزيل 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 1,000 34,218,749 Rls. 3,114 $
159 1390 برزيل 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 470 33,468,780 Rls. 3,203 $
160 1390 برزيل 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 95 33,089,708 Rls. 2,861 $
161 1390 برزيل 98870312 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 14%(full c.k.d ) بجز لاستيك 163 32,603,131 Rls. 3,085 $
162 1390 برزيل 84133010 پمپ ا نژکتور 888 32,000,000 Rls. 2,731 $
163 1390 برزيل 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 1,000 31,225,437 Rls. 2,841 $
164 1390 برزيل 73102190 قوطيهاي غيرمذکورباگنجايش کمترا ز50ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 1,440 27,648,153 Rls. 2,613 $
165 1390 برزيل 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 11 23,003,696 Rls. 2,201 $
166 1390 برزيل 84391000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 64 21,049,194 Rls. 1,796 $
167 1390 برزيل 84836000 کلاچ وکوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 825 19,970,142 Rls. 1,817 $
168 1390 برزيل 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 362 19,306,647 Rls. 1,796 $
169 1390 برزيل 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 194 16,644,058 Rls. 1,547 $
170 1390 برزيل 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 247 16,454,893 Rls. 1,529 $
171 1390 برزيل 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 64 15,726,409 Rls. 1,342 $
172 1390 برزيل 90211010 پيچ وميله وپلاک درون ا ستخوا ني 4 14,488,327 Rls. 1,393 $
173 1390 برزيل 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 210 13,451,514 Rls. 1,266 $
174 1390 برزيل 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 210 13,223,750 Rls. 1,271 $
175 1390 برزيل 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 63 10,786,673 Rls. 1,037 $
176 1390 برزيل 84821000 بلبرينگ. 250 10,548,388 Rls. 960 $
177 1390 برزيل 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 244 10,204,154 Rls. 981 $
178 1390 برزيل 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 37 8,619,819 Rls. 792 $
179 1390 برزيل 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 400 6,576,656 Rls. 608 $
180 1390 برزيل 38101090 خميروپودرهاي لحيم کاري وجوشکاري مرکب ا ز فلز وسايرموا د 15 6,111,364 Rls. 498 $
181 1390 برزيل 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 76 4,205,322 Rls. 402 $
182 1390 برزيل 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 100 3,667,084 Rls. 334 $
183 1390 برزيل 55112000 نخ, دا را ي کمترا ز85%وزني ا لياف غيريکسره سنتتيک, آماده شده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 37 3,227,859 Rls. 302 $
184 1390 برزيل 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 20 1,561,860 Rls. 150 $
مجموع کل
6,728,028,009,364 ريال
مجموع کل
617,172,432 دلار
[1]