آمار کل " واردات از" کشور "بحرين" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 بحرين 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 266,859 29,402,539,660 Rls. 2,813,371 $
2 1390 بحرين 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,636 25,160,233,767 Rls. 2,330,607 $
3 1390 بحرين 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 49,364 20,085,682,665 Rls. 1,903,851 $
4 1390 بحرين 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 131,368 17,734,600,351 Rls. 1,679,509 $
5 1390 بحرين 84185000 سايرصندوقها,گنجه ها,ويترينها،پيشخوانها ،مبلهاي همانند ،سردکننده يامنجمدکننده , غيرمذکوردرجاي ديگر 703,470 17,443,969,903 Rls. 1,628,046 $
6 1390 بحرين 38089119 ساير حشره كشها كه محصول آماده بوده وغير خانگي مي باشند 15,864 8,665,410,677 Rls. 770,757 $
7 1390 بحرين 37029490 سايرفيلمهاي عکاسي غير رنگي به صورت رول حساس شده ا ز هر ماده به غيرا زکاغذ،مقواوموادنسجي واباپهنابيش ا ز16وحداكثر35ميلي متر 21,466 6,110,824,049 Rls. 571,907 $
8 1390 بحرين 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 12,890 5,685,013,604 Rls. 538,391 $
9 1390 بحرين 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 1,854 5,517,000,000 Rls. 515,319 $
10 1390 بحرين 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 1,900 5,454,610,000 Rls. 527,985 $
11 1390 بحرين 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 12,030 3,369,782,436 Rls. 317,993 $
12 1390 بحرين 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 50,000 2,892,817,871 Rls. 272,316 $
13 1390 بحرين 76052900 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي7ميليمترياکمتر. 80,596 2,837,326,204 Rls. 264,799 $
14 1390 بحرين 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 22,137 2,320,703,245 Rls. 219,597 $
15 1390 بحرين 27101930 گريس 16,585 2,117,501,242 Rls. 197,295 $
16 1390 بحرين 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،با بارگيري ازجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 26,000 1,663,744,840 Rls. 155,273 $
17 1390 بحرين 76169100 تور,شبکه, پرچين, ا زمفتول آلومينيوم. 60,135 1,637,334,777 Rls. 146,736 $
18 1390 بحرين 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 39,520 1,508,881,945 Rls. 128,777 $
19 1390 بحرين 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 35,792 1,487,300,000 Rls. 133,896 $
20 1390 بحرين 90211010 پيچ وميله وپلاک درون ا ستخوا ني 120 1,462,888,994 Rls. 138,269 $
21 1390 بحرين 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 40,825 1,450,336,090 Rls. 138,910 $
22 1390 بحرين 84049000 ا جزاء وقطعات دستگاههاي کمکي برا ي ا ستفاده در ديگها 3,030 1,257,597,798 Rls. 116,978 $
23 1390 بحرين 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 20,043 1,036,622,165 Rls. 99,217 $
24 1390 بحرين 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 60,765 867,596,668 Rls. 82,383 $
25 1390 بحرين 73143900 شبکه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, که درجاي ديگرگفته نشده. 9,125 789,632,000 Rls. 72,543 $
26 1390 بحرين 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 5,516 742,000,000 Rls. 69,848 $
27 1390 بحرين 76032000 پودرباساختارلايه ا ي با فلس آلومينيوم. 20,000 736,625,728 Rls. 70,235 $
28 1390 بحرين 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 15,000 551,580,116 Rls. 49,021 $
29 1390 بحرين 76031000 پودرباساختارغيرلايه ا ي ا زآلومينيوم. 15,000 506,374,074 Rls. 48,466 $
30 1390 بحرين 38012000 گرا فيت کولوئيدا ل يا نيمه کولوئيدا ل 2,500 452,617,727 Rls. 42,857 $
31 1390 بحرين 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 16,556 446,821,564 Rls. 42,233 $
32 1390 بحرين 70191200 خامه ا زا لياف شيشه. 36,510 446,051,299 Rls. 42,072 $
33 1390 بحرين 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 5,800 412,225,025 Rls. 38,630 $
34 1390 بحرين 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 200 349,778,564 Rls. 32,735 $
35 1390 بحرين 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 165 295,533,102 Rls. 27,854 $
36 1390 بحرين 34031900 فرآورده هاي روان كننده وفرآورده هاي ضد زنگ ياضد خوردگي باكمتراز 70درصد وزني روغن نفتي ياروغن هاي موادمعدني . 680 261,214,209 Rls. 24,075 $
37 1390 بحرين 28365000 کربنات کلسيم 132 229,283,924 Rls. 21,669 $
38 1390 بحرين 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 25 209,375,714 Rls. 20,128 $
39 1390 بحرين 40082900 ميله , ترکه يا پروفيله ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده ا ز کائوچوي غيرا سفنجي 10,944 187,309,885 Rls. 16,895 $
40 1390 بحرين 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن. 1,100 138,214,107 Rls. 13,178 $
41 1390 بحرين 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 1,032 129,074,723 Rls. 11,777 $
42 1390 بحرين 37025500 فيلم عکاسي رنگي بصورت رول, غيرا زنوع کاغذي ،مقواياموادنسجي و...بيش ا ز16 mmحدا کثرتا35 mmوطول بيش ا ز30 127 119,341,561 Rls. 11,293 $
43 1390 بحرين 84132090 سايرتلمبه هاي دستي بدون وسيله ا ندازه گيري ياقابليت تجهيز با آنها, بجزتلمبه دستي پزشکي 72 97,415,350 Rls. 9,321 $
44 1390 بحرين 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 204 88,475,637 Rls. 8,154 $
45 1390 بحرين 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 116 85,109,088 Rls. 8,180 $
46 1390 بحرين 68101110 اشياءساخته شده ا ز بتون سبک (برپايه پوکه خرد شده سرباره يا گدازه دا نه بندي شده )به شكل چهارگوش ،لوح ،اجر وهمانند 25,564 81,374,794 Rls. 6,637 $
47 1390 بحرين 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 80 76,688,384 Rls. 7,163 $
48 1390 بحرين 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 25 64,539,090 Rls. 6,123 $
49 1390 بحرين 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 23,131 60,879,100 Rls. 5,827 $
50 1390 بحرين 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 7,700 56,563,902 Rls. 5,366 $
51 1390 بحرين 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 30,160 55,446,277 Rls. 5,241 $
52 1390 بحرين 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,ترکيبات درزگيري وساير بتانه ها،اندودهاي نقاشي 5,040 53,837,438 Rls. 5,089 $
53 1390 بحرين 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 15,600 46,376,731 Rls. 4,350 $
54 1390 بحرين 85334020 مقاومت متغير( پتانسيومتروولوم )S.M.D 132 27,815,264 Rls. 2,674 $
55 1390 بحرين 38160000 سيمان ها وملاطها وبتون ها وترکيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 200 26,896,287 Rls. 2,552 $
56 1390 بحرين 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 22 25,730,702 Rls. 2,364 $
57 1390 بحرين 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 22 18,591,548 Rls. 1,708 $
58 1390 بحرين 39169000 تک رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيک,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 165 16,665,766 Rls. 1,535 $
59 1390 بحرين 85041090 سايرمتعادل کننده هاي جريان برا ي لامپ ولوله تخليه بجزا لقايي وا لکترونيکي 20 15,854,276 Rls. 1,494 $
60 1390 بحرين 84821000 بلبرينگ. 20 12,262,668 Rls. 1,133 $
61 1390 بحرين 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 10 8,848,997 Rls. 755 $
62 1390 بحرين 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 5 7,108,022 Rls. 680 $
63 1390 بحرين 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 50 4,711,813 Rls. 453 $
64 1390 بحرين 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 10 2,832,907 Rls. 271 $
65 1390 بحرين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 21 1,181,944 Rls. 109 $
66 1390 بحرين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 20 1,181,944 Rls. 109 $
67 1390 بحرين 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 7 708,227 Rls. 68 $
68 1390 بحرين 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 21 590,972 Rls. 55 $
69 1390 بحرين 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 20 59,098 Rls. 5 $
مجموع کل
175,111,118,500 ريال
مجموع کل
16,435,109 دلار
[1]