آمار کل " واردات از" کشور "اکوادور" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 اکوادور 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشک کرده 2,465,817 19,777,277,178 Rls. 1,783,743 $
2 1390 اکوادور 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 90,000 10,424,850,051 Rls. 969,876 $
3 1390 اکوادور 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 82,060 5,292,875,295 Rls. 498,306 $
4 1390 اکوادور 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 450 890,651,893 Rls. 84,159 $
5 1390 اکوادور 40103100 تسمه ا نتقال نيروبي ا نتهابامقطع ذوزنقه شياردا ر دا را ي محيط خارجي بيش ا ز60وحدا کثر180 6,840 180,865,674 Rls. 17,089 $
6 1390 اکوادور 44072200 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا بضخامت بيش ا زmm6ا زگونه ويرولا،ايمبويا وبالسا . 134 59,784,645 Rls. 5,102 $
مجموع کل
36,626,304,736 ريال
مجموع کل
3,358,275 دلار
[1]