آمار کل " واردات از" کشور "ايسلند" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 ايسلند 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 408 770,105,522 Rls. 72,916 $
2 1390 ايسلند 15041000 روغن جگرماهي و ا جزا ء روغن 3,040 166,495,614 Rls. 15,513 $
3 1390 ايسلند 85322200 خازنهاي ثابت برقي ا لکتروليتي آلومينيومي 50 77,377,764 Rls. 6,311 $
4 1390 ايسلند 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 1,562 30,224,370 Rls. 2,893 $
5 1390 ايسلند 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 7 16,908,000 Rls. 1,598 $
6 1390 ايسلند 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 2 3,881,210 Rls. 317 $
مجموع کل
1,064,992,480 ريال
مجموع کل
99,548 دلار
[1]