آمار کل " واردات از" کشور "ايرلند" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 ايرلند 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 4,677,423 367,587,821,610 Rls. 33,929,181 $
2 1390 ايرلند 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 141,367 241,487,536,104 Rls. 22,135,902 $
3 1390 ايرلند 70101090 سايرآمپولها ا ز شيشه 1,534,586 146,190,089,984 Rls. 13,597,328 $
4 1390 ايرلند 29304000 متيونين 1,940,000 118,652,631,732 Rls. 11,085,855 $
5 1390 ايرلند 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن کننده دا را ي روغن هاي نفتي ياروغنهاي حاصل ازموادمعدني قيري 889,138 49,109,381,517 Rls. 4,579,138 $
6 1390 ايرلند 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 5,255,420 48,515,845,652 Rls. 4,537,207 $
7 1390 ايرلند 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 563,284 40,485,686,726 Rls. 3,752,137 $
8 1390 ايرلند 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 48,275 37,462,154,354 Rls. 3,055,641 $
9 1390 ايرلند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 460,725 32,136,947,421 Rls. 2,988,224 $
10 1390 ايرلند 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 542,348 23,445,918,299 Rls. 2,080,185 $
11 1390 ايرلند 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 550,000 21,458,965,446 Rls. 1,974,349 $
12 1390 ايرلند 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 2,303,849 20,657,096,989 Rls. 1,954,072 $
13 1390 ايرلند 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 25,887 18,447,542,059 Rls. 1,689,451 $
14 1390 ايرلند 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 16,732 17,468,884,290 Rls. 1,424,868 $
15 1390 ايرلند 28331100 سولفات دي سديم 11,000,000 15,997,476,338 Rls. 1,545,329 $
16 1390 ايرلند 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 3,029 15,017,489,215 Rls. 1,416,662 $
17 1390 ايرلند 70023100 لوله ا زکوا رتزذوب شده ياا زسايرسيليس هاي ذوب شده کارنشده. 123,589 12,558,903,445 Rls. 1,196,119 $
18 1390 ايرلند 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 44,209 12,392,465,236 Rls. 1,162,471 $
19 1390 ايرلند 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 32,940 11,893,343,139 Rls. 1,146,236 $
20 1390 ايرلند 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 2,037,400 11,303,285,636 Rls. 1,083,008 $
21 1390 ايرلند 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 394 11,292,531,996 Rls. 1,026,808 $
22 1390 ايرلند 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 1,731,280 10,975,846,293 Rls. 1,029,103 $
23 1390 ايرلند 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 300,000 10,898,522,203 Rls. 1,049,919 $
24 1390 ايرلند 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 429,000 9,789,212,541 Rls. 885,381 $
25 1390 ايرلند 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 900,000 9,566,187,592 Rls. 866,891 $
26 1390 ايرلند 32042000 محصولات آلي سنتتيک مورد ا ستفاده به عنوا ن عوا مل درخشان کننده فلورسنت استعمال مي شوند 176,300 9,341,883,985 Rls. 885,847 $
27 1390 ايرلند 29224100 ليزين وا سترهاي آن ; ا ملاح ا ين ترکيبات 280,000 8,382,700,000 Rls. 779,950 $
28 1390 ايرلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 4,595 8,316,092,645 Rls. 784,450 $
29 1390 ايرلند 20098090 سايرآب ميوه هاوسبزيجات تخمير نشده بدون افزودن الكل که درجاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 108,752 7,140,829,021 Rls. 646,289 $
30 1390 ايرلند 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 170,100 6,645,992,793 Rls. 631,914 $
31 1390 ايرلند 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 5,038 6,640,005,111 Rls. 616,327 $
32 1390 ايرلند 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 134,310 5,620,319,340 Rls. 528,775 $
33 1390 ايرلند 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 1,841 5,522,846,739 Rls. 474,537 $
34 1390 ايرلند 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 1,126 5,101,909,960 Rls. 464,450 $
35 1390 ايرلند 69022020 آجر-بلوكه -چهارگوش نسوز سراميكي که به لحاظ وزني داراي بيش از50 درصد الومين و10 درصد وزني يا بيشتر زيرکونيا باشد غيرمذكور درجاي ديگر 202,082 4,987,815,537 Rls. 470,702 $
36 1390 ايرلند 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 6,648 4,981,103,887 Rls. 406,588 $
37 1390 ايرلند 35069100 چسباننده ها برا ساس کائوچو يا پليمرهاي مشمول شماره 3901لغايت 3913 221,602 4,931,164,532 Rls. 453,967 $
38 1390 ايرلند 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 8,031 4,332,856,681 Rls. 387,781 $
39 1390 ايرلند 29310000 ترکيبات آلي ، غيرآلي 155,400 4,009,529,371 Rls. 378,214 $
40 1390 ايرلند 02042200 گوشت حيوا نات ا ز نوع گوسفند,باا ستخوا ن , تازه يا سرد کرده 50,518 3,689,206,409 Rls. 356,652 $
41 1390 ايرلند 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 94,925 3,465,882,977 Rls. 324,977 $
42 1390 ايرلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 76,000 3,295,552,908 Rls. 302,737 $
43 1390 ايرلند 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 40,025 3,139,759,610 Rls. 297,269 $
44 1390 ايرلند 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , که درجاي ديگر مذکور نباشد 12,467 3,099,677,445 Rls. 293,488 $
45 1390 ايرلند 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 5,052 3,096,005,445 Rls. 277,851 $
46 1390 ايرلند 84295911 بيل مکانيکي نو،به قدرت 155ا سب بخاروکمتر،فاقد قابليت چرخش 360درجه 51,329 3,070,044,800 Rls. 303,334 $
47 1390 ايرلند 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 50,018 2,820,991,241 Rls. 269,925 $
48 1390 ايرلند 29146900 ساير کينون ها (باستثناي آنترا کينون ) 60 2,803,986,557 Rls. 265,604 $
49 1390 ايرلند 29333999 سايرترکيبات هتروسيکليک دا ري يک حلقه پيريدين مترا کم نشده غيرمذکور 1,000 2,689,544,496 Rls. 253,181 $
50 1390 ايرلند 38123010 آنتي ا کسيدا نها 46,500 2,554,364,717 Rls. 235,185 $
51 1390 ايرلند 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييکه دا را يبيش ا زيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذکور 65,000 2,549,589,438 Rls. 238,360 $
52 1390 ايرلند 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 55,328 2,320,037,923 Rls. 217,538 $
53 1390 ايرلند 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 33,020 1,943,443,991 Rls. 183,400 $
54 1390 ايرلند 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 16,573 1,919,995,011 Rls. 179,858 $
55 1390 ايرلند 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 9,929 1,878,827,005 Rls. 175,139 $
56 1390 ايرلند 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوکپي وپرينتربه صورت پودر 20,860 1,869,670,911 Rls. 174,020 $
57 1390 ايرلند 02044100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) يخ زده 25,378 1,851,867,333 Rls. 179,028 $
58 1390 ايرلند 20079100 مربا,ژله ميوه ,مارملاد ,و غيره ا ز مرکبات غير هموژنيزه 42,461 1,607,782,299 Rls. 154,487 $
59 1390 ايرلند 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 692 1,517,445,231 Rls. 144,846 $
60 1390 ايرلند 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 4,770 1,456,944,209 Rls. 123,473 $
61 1390 ايرلند 28272000 کلرورکلسيم 2,960 1,405,209,205 Rls. 131,175 $
62 1390 ايرلند 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 10,720 1,379,107,648 Rls. 117,019 $
63 1390 ايرلند 44111392 ---كفپوش روكش شده 1,650 1,239,001,560 Rls. 118,440 $
64 1390 ايرلند 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 19,338 1,183,252,335 Rls. 100,986 $
65 1390 ايرلند 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 7,000 1,120,480,828 Rls. 106,297 $
66 1390 ايرلند 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 60,000 1,050,801,522 Rls. 97,028 $
67 1390 ايرلند 38140000 حلال هاورقيق کننده هاي آلي مرکب غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 2,980 1,036,818,682 Rls. 97,155 $
68 1390 ايرلند 28183090 ساير هيدروا کسيد آلومينيوم ها بجز ژل هيدرواکسيد آلومينيوم گريد دارويي وپودرهيدروکسيدآلومينيوم گريد دا رويي 200,000 1,016,959,720 Rls. 95,239 $
69 1390 ايرلند 90189010 دستگاه ا لکتروکوتر(ELECTROSURGICAL UNIT) 650 974,902,161 Rls. 87,435 $
70 1390 ايرلند 84148020 واحدهاي هواساز (air end) 2,400 912,878,275 Rls. 87,743 $
71 1390 ايرلند 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 2,111 885,405,756 Rls. 83,257 $
72 1390 ايرلند 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 1,900 884,416,226 Rls. 81,875 $
73 1390 ايرلند 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 10,000 858,896,872 Rls. 81,013 $
74 1390 ايرلند 28249010 سرنج ومين اورانژ 24,200 845,000,000 Rls. 68,923 $
75 1390 ايرلند 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 1,080 832,180,834 Rls. 72,377 $
76 1390 ايرلند 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 2,959 801,076,753 Rls. 75,559 $
77 1390 ايرلند 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 795 791,240,734 Rls. 75,731 $
78 1390 ايرلند 70171010 لوله ا زمايش , لام ولامل ا زمايشگاهي ولوله غير مدرج ازكوارتز ذوب شده ياازساير سيليس هاي ذوب شده 6,218 786,625,891 Rls. 72,701 $
79 1390 ايرلند 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 4,100 752,331,447 Rls. 71,089 $
80 1390 ايرلند 87139000 صندلي چرخدا ر معلولين ، که باموتوريا به نحو ديگري باعمل مکانيکي را نده شود 2,700 733,750,460 Rls. 69,173 $
81 1390 ايرلند 32071020 رنگ هاي چيني وسراميكي ورولعابي (750-850درجه سانتي گراد )وداخل لعابي (1180-1280درجه سانتي گراد ) 4,131 729,492,171 Rls. 68,401 $
82 1390 ايرلند 84341000 ماشين هاي شيردوش 3,455 723,654,883 Rls. 64,354 $
83 1390 ايرلند 70193990 نطع ماتريس تخته ومحصولات نبافته همانند به غيرا ز پشم شيشه 4,667 711,474,180 Rls. 66,400 $
84 1390 ايرلند 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 70 706,676,388 Rls. 68,318 $
85 1390 ايرلند 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 2,050 705,415,888 Rls. 67,259 $
86 1390 ايرلند 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 711 695,200,774 Rls. 60,192 $
87 1390 ايرلند 07011000 بذر سيب زميني 40,000 690,713,184 Rls. 66,091 $
88 1390 ايرلند 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 222 673,576,030 Rls. 60,410 $
89 1390 ايرلند 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 698 667,895,383 Rls. 61,529 $
90 1390 ايرلند 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 35,000 662,216,965 Rls. 62,698 $
91 1390 ايرلند 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 479 661,640,633 Rls. 64,032 $
92 1390 ايرلند 28364000 کربنات هاي پتاسيم 60,000 635,125,200 Rls. 60,025 $
93 1390 ايرلند 29171990 ساير اسيدهاي پلي کربوکسيليک غيرحلقوي انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از فروس فوصارات . 17,560 634,153,853 Rls. 59,815 $
94 1390 ايرلند 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 1,810 621,425,936 Rls. 58,112 $
95 1390 ايرلند 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 7,295 613,553,928 Rls. 55,469 $
96 1390 ايرلند 29141200 بوتانون (متيل ا تيل ستن ) 1,820 604,099,309 Rls. 51,558 $
97 1390 ايرلند 40159000 ملبوس ومضافات لباس ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده, برا ي هرنوع مصرف غيرمذکوردرجاي ديگر 656 558,733,668 Rls. 50,138 $
98 1390 ايرلند 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساکشن پزشکي 2,318 553,526,857 Rls. 49,701 $
99 1390 ايرلند 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 14,000 548,732,496 Rls. 47,127 $
100 1390 ايرلند 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 915 538,743,241 Rls. 50,916 $
101 1390 ايرلند 30021000 ا نتي سرمها، سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش حتي بدست آمده ازطريق فراورده هاي بيوتكنولوژيك 970 506,307,143 Rls. 46,827 $
102 1390 ايرلند 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,730 504,207,141 Rls. 44,502 $
103 1390 ايرلند 29241900 سايرآميدهاي غيرحلقوي همچينين كاربامات غير حلقوي ومشتفات آنهاا ملاح مربوطه غيرمذکور درجاي ديگر 10,000 497,265,567 Rls. 46,539 $
104 1390 ايرلند 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 503 486,217,026 Rls. 45,239 $
105 1390 ايرلند 45041000 بلوک, صفحه, ورق, نوا ر,لوحه بهرشکل; ا ستوا نه هاي توپر,ديسک ا زچوب پنبه فشرده 5,571 484,829,742 Rls. 46,404 $
106 1390 ايرلند 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 230 476,910,745 Rls. 38,900 $
107 1390 ايرلند 84138120 تملبه هاي تزريقي 23,810 473,139,762 Rls. 44,796 $
108 1390 ايرلند 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 26 460,443,739 Rls. 43,508 $
109 1390 ايرلند 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 1,860 456,310,001 Rls. 42,793 $
110 1390 ايرلند 21069020 ا مولسيفاير 300 443,348,564 Rls. 42,621 $
111 1390 ايرلند 28351090 سايرفسفينات هاوفسفيت ها بجزفسفيت سرب 14,920 408,853,508 Rls. 38,650 $
112 1390 ايرلند 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 92 405,136,283 Rls. 38,711 $
113 1390 ايرلند 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 673 398,724,982 Rls. 37,072 $
114 1390 ايرلند 38123040 پايدا رکننده ها برپايه قلع 12,000 389,778,336 Rls. 36,977 $
115 1390 ايرلند 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 1,883 384,451,274 Rls. 36,113 $
116 1390 ايرلند 84801000 شاسي قالب گيري برا ي ريخته گري فلزا ت. 230 380,248,396 Rls. 36,548 $
117 1390 ايرلند 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 9,880 373,188,577 Rls. 34,285 $
118 1390 ايرلند 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 32,720 358,923,622 Rls. 34,133 $
119 1390 ايرلند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 14,560 346,903,504 Rls. 31,838 $
120 1390 ايرلند 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 67 345,073,578 Rls. 29,602 $
121 1390 ايرلند 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 2,040 333,021,802 Rls. 30,385 $
122 1390 ايرلند 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 85 331,858,314 Rls. 31,637 $
123 1390 ايرلند 69039010 سايرقطعات چيدمان ووا گن هايکوره هاا زجنس ريکريستالايزسيليکون کاربايدونيترا ت باند 8,550 329,610,000 Rls. 26,885 $
124 1390 ايرلند 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 900 322,049,596 Rls. 30,014 $
125 1390 ايرلند 75040000 پودروفلس نيکل. 953 319,457,993 Rls. 29,433 $
126 1390 ايرلند 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 16 304,413,171 Rls. 28,764 $
127 1390 ايرلند 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,ترکيبات درزگيري وساير بتانه ها،اندودهاي نقاشي 840 284,484,909 Rls. 26,369 $
128 1390 ايرلند 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 470 278,740,418 Rls. 26,121 $
129 1390 ايرلند 38123030 پايدا رکننده هايUV 2,000 277,522,727 Rls. 25,649 $
130 1390 ايرلند 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 3,826 265,118,181 Rls. 25,278 $
131 1390 ايرلند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 300 261,826,170 Rls. 23,419 $
132 1390 ايرلند 49019100 فرهنگ لغات ودا ئره ا لمعارف وقسمتهاي مسلسل مربوط به انها 5,100 255,474,280 Rls. 23,863 $
133 1390 ايرلند 25293010 نفلين سي ا نيت 48,000 248,018,000 Rls. 23,360 $
134 1390 ايرلند 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 493 243,500,702 Rls. 22,843 $
135 1390 ايرلند 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 3,090 231,391,253 Rls. 22,147 $
136 1390 ايرلند 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 6,300 223,708,955 Rls. 21,145 $
137 1390 ايرلند 83119000 مفتول, ميله،لوله ،صفحه ا زفلزمعمولي ياازكربورهاي فلزي ,ا ندودشده ياپرشده ازمواد پاك كننده ياسيال كننده غيرمذکوردرجاي ديگر،مفتول وميله ازپودر به هم فشرده فلزات معمولي 50 223,190,082 Rls. 20,474 $
138 1390 ايرلند 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 35 222,835,211 Rls. 20,477 $
139 1390 ايرلند 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 160 214,446,040 Rls. 20,187 $
140 1390 ايرلند 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 18,090 211,220,268 Rls. 20,139 $
141 1390 ايرلند 32071090 سايرپيگمانها.کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانندغيرمذکور 869 210,299,309 Rls. 19,382 $
142 1390 ايرلند 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 65 208,395,372 Rls. 19,540 $
143 1390 ايرلند 35061000 محصولات که مصرف چسب هاياچسباننده ها را دا شته آماده خرده فروشي دربسته هاي كمترازيك كيلوگرم 441 202,389,528 Rls. 18,624 $
144 1390 ايرلند 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 1,560 200,388,331 Rls. 18,633 $
145 1390 ايرلند 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 239 195,652,825 Rls. 18,514 $
146 1390 ايرلند 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 1,030 192,150,409 Rls. 18,229 $
147 1390 ايرلند 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 380 192,076,830 Rls. 18,462 $
148 1390 ايرلند 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 61 186,370,082 Rls. 17,635 $
149 1390 ايرلند 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 3,200 183,842,455 Rls. 17,413 $
150 1390 ايرلند 23099030 مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور . 7,000 177,000,000 Rls. 16,725 $
151 1390 ايرلند 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 2,730 174,408,162 Rls. 15,870 $
152 1390 ايرلند 29034900 ساير مشتقات هالوژنه هيدروکربورهاي غيرحلقوي حاوي دو هالوژن يا چند هالوژن مختلف غير مذکور در رديف هاي 29034100 لغايت 29034700 468 162,353,026 Rls. 14,066 $
153 1390 ايرلند 28363010 سديم بي کربنات - غير تزريقي گريد دا رويي 1,280 161,853,666 Rls. 14,768 $
154 1390 ايرلند 32081060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پلي استرها 3,200 156,114,818 Rls. 13,874 $
155 1390 ايرلند 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 1,213 152,864,696 Rls. 14,452 $
156 1390 ايرلند 27030090 ساير تورب ها به جز پيت ماس 34,800 147,143,338 Rls. 14,043 $
157 1390 ايرلند 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 20,000 141,324,427 Rls. 13,358 $
158 1390 ايرلند 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 16,200 134,480,384 Rls. 12,928 $
159 1390 ايرلند 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 180 127,359,533 Rls. 11,958 $
160 1390 ايرلند 40113000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي هوا پيما 2,060 123,812,000 Rls. 11,805 $
161 1390 ايرلند 61069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 390 122,587,739 Rls. 11,114 $
162 1390 ايرلند 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 2,204 122,215,416 Rls. 10,657 $
163 1390 ايرلند 38160000 سيمان ها وملاطها وبتون ها وترکيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 12,600 118,505,072 Rls. 11,181 $
164 1390 ايرلند 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 10,000 116,003,705 Rls. 11,005 $
165 1390 ايرلند 84836000 کلاچ وکوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 65 114,503,246 Rls. 11,010 $
166 1390 ايرلند 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 200 114,064,107 Rls. 10,917 $
167 1390 ايرلند 32072010 لعاب ها 10,000 112,125,494 Rls. 10,879 $
168 1390 ايرلند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 25 108,972,712 Rls. 9,747 $
169 1390 ايرلند 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 595 100,397,881 Rls. 9,183 $
170 1390 ايرلند 90261010 فلومتر 31 99,989,879 Rls. 8,508 $
171 1390 ايرلند 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتکي ومانع لغزندگي )ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 790 99,941,220 Rls. 8,690 $
172 1390 ايرلند 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 190 90,188,349 Rls. 8,544 $
173 1390 ايرلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,000 85,076,365 Rls. 8,141 $
174 1390 ايرلند 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 111 84,344,740 Rls. 7,838 $
175 1390 ايرلند 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 7 83,689,497 Rls. 7,636 $
176 1390 ايرلند 90059000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي, يک چشمي,تلسکوپهاي ا پتيکي ودستگاههاي نجومي غيرراديوئي 40 81,570,996 Rls. 7,443 $
177 1390 ايرلند 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 2,865 74,000,000 Rls. 7,113 $
178 1390 ايرلند 28043000 ازت 82 73,219,506 Rls. 6,720 $
179 1390 ايرلند 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 985 72,669,512 Rls. 6,861 $
180 1390 ايرلند 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 26 71,677,232 Rls. 6,606 $
181 1390 ايرلند 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 5 70,471,983 Rls. 6,660 $
182 1390 ايرلند 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 260 70,335,949 Rls. 6,660 $
183 1390 ايرلند 95049090 ا شيابرا ي سرگرمي در هوا ي آزا د(funfair) بازيهاي روميزي ياساكني ،غيرمذکوردرجاي ديگر 2,172 69,076,040 Rls. 6,534 $
184 1390 ايرلند 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 74 67,879,581 Rls. 6,472 $
185 1390 ايرلند 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 180 67,588,328 Rls. 6,498 $
186 1390 ايرلند 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 2,000 63,800,000 Rls. 5,971 $
187 1390 ايرلند 96032900 فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده ا شخاص ،همچينين برسهاي دستگاهها 200 63,684,679 Rls. 6,030 $
188 1390 ايرلند 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 475 61,519,757 Rls. 5,517 $
189 1390 ايرلند 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 520 60,896,407 Rls. 5,853 $
190 1390 ايرلند 29054420 پودرسوربيتول 300 59,600,825 Rls. 5,762 $
191 1390 ايرلند 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 66 59,038,628 Rls. 5,592 $
192 1390 ايرلند 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 70 58,265,377 Rls. 5,528 $
193 1390 ايرلند 69029020 آجر -بلوكه -چهارگوش نسوز سراميكي که به لحاظ وزني داراي 45 درصد لغايت 50 % الومين و10% وزني يا بيشتر زيرکونيا باشد 1,845 56,319,207 Rls. 5,339 $
194 1390 ايرلند 84716020 موشوا ره (mouse) 160 53,830,512 Rls. 5,045 $
195 1390 ايرلند 84134000 تلمبه هاي بتون 915 53,690,515 Rls. 5,119 $
196 1390 ايرلند 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 130 53,183,000 Rls. 5,038 $
197 1390 ايرلند 82072090 سايرحديده ها برا ي کشيدن ياا کسترودکردن فلزا ت بجزحديده کشش مفتول به صورت خام 100 53,172,262 Rls. 5,089 $
198 1390 ايرلند 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 400 52,710,334 Rls. 4,972 $
199 1390 ايرلند 84821000 بلبرينگ. 42 52,519,480 Rls. 4,895 $
200 1390 ايرلند 70171090 سايرشيشه آلات غير مذكور برا ي آزمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج ياکاليبرشده ازکوارتزذوب شده يااز سايرسيليسهاي ذوب شده 1 49,697,191 Rls. 4,054 $
مجموع کل
1,506,349,274,726 ريال
مجموع کل
138,941,713 دلار