آمار کل " واردات از" کشور "ايتاليا" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 10,087,224 975,171,808,259 Rls. 86,602,476 $
2 1390 ايتاليا 98870442 با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربکس ، ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 5,840,126 722,248,378,906 Rls. 63,473,551 $
3 1390 ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 3,383,735 500,285,386,637 Rls. 46,437,802 $
4 1390 ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 8,369,052 423,012,158,765 Rls. 38,670,849 $
5 1390 ايتاليا 84171000 کوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب کردن ياتحت حرارت قراردادن کلوخه هاي معدني ياسولفورهاي طبيعي آهن ومس يافلزا ت ،غيربرقي 2,178,287 338,110,780,748 Rls. 31,199,881 $
6 1390 ايتاليا 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 1,729,423 336,479,026,552 Rls. 30,880,229 $
7 1390 ايتاليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 1,096,653 327,683,303,340 Rls. 29,192,777 $
8 1390 ايتاليا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 560,338 320,775,484,169 Rls. 28,563,467 $
9 1390 ايتاليا 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 151,200 318,024,839,408 Rls. 28,919,386 $
10 1390 ايتاليا 84541000 کنورتيسورا زنوعي که درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 1,713,647 300,339,998,172 Rls. 27,543,045 $
11 1390 ايتاليا 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 467,481 294,121,461,239 Rls. 27,026,939 $
12 1390 ايتاليا 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 11,184,000 289,184,913,549 Rls. 26,749,540 $
13 1390 ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,259,720 270,553,940,267 Rls. 25,167,462 $
14 1390 ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 466,232 259,700,272,423 Rls. 23,857,465 $
15 1390 ايتاليا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 462,468 234,055,675,278 Rls. 21,585,805 $
16 1390 ايتاليا 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 2,849,932 225,730,077,969 Rls. 21,341,267 $
17 1390 ايتاليا 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 416,776 218,525,360,125 Rls. 20,421,207 $
18 1390 ايتاليا 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 456,701 186,007,683,265 Rls. 18,006,583 $
19 1390 ايتاليا 84099110 کيت کامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 266,049 169,428,496,352 Rls. 15,736,357 $
20 1390 ايتاليا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1,092,607 164,540,015,064 Rls. 14,670,347 $
21 1390 ايتاليا 32071020 رنگ هاي چيني وسراميكي ورولعابي (750-850درجه سانتي گراد )وداخل لعابي (1180-1280درجه سانتي گراد ) 1,183,697 159,685,497,709 Rls. 14,694,998 $
22 1390 ايتاليا 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 12,934,194 152,604,996,248 Rls. 14,095,101 $
23 1390 ايتاليا 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 1,293,973 142,572,543,468 Rls. 13,297,588 $
24 1390 ايتاليا 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 534,352 138,807,800,820 Rls. 12,750,838 $
25 1390 ايتاليا 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 4,169,620 135,677,587,200 Rls. 13,048,868 $
26 1390 ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 851,922 135,057,411,136 Rls. 12,518,370 $
27 1390 ايتاليا 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 12,624,731 129,489,394,604 Rls. 12,035,598 $
28 1390 ايتاليا 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 5,442,817 127,437,932,415 Rls. 11,999,794 $
29 1390 ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 2,152,770 121,448,733,822 Rls. 11,089,326 $
30 1390 ايتاليا 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 176,096 115,018,518,584 Rls. 10,001,115 $
31 1390 ايتاليا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 409,468 112,923,630,450 Rls. 10,340,579 $
32 1390 ايتاليا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 114,206 103,376,903,195 Rls. 9,471,805 $
33 1390 ايتاليا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 143,799 101,921,710,955 Rls. 9,298,550 $
34 1390 ايتاليا 84039020 ا جزا وقطعات وپره (ديواره )جهت پکيج دو منظوره (آبگرمکن بهدا شتي وگرمايشي ) 722,235 101,530,847,214 Rls. 9,469,455 $
35 1390 ايتاليا 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 916,770 101,232,977,504 Rls. 8,973,585 $
36 1390 ايتاليا 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 519,697 99,653,029,226 Rls. 8,983,275 $
37 1390 ايتاليا 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 943,987 99,105,631,618 Rls. 8,984,778 $
38 1390 ايتاليا 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 807,204 97,794,509,236 Rls. 9,069,921 $
39 1390 ايتاليا 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 185,493 96,550,240,717 Rls. 8,680,849 $
40 1390 ايتاليا 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 321,428 91,765,501,040 Rls. 8,499,759 $
41 1390 ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,927,265 88,431,734,701 Rls. 8,134,042 $
42 1390 ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 594,673 84,372,501,207 Rls. 7,859,402 $
43 1390 ايتاليا 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 44,772 83,888,976,819 Rls. 7,739,128 $
44 1390 ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 842,239 83,593,725,415 Rls. 7,715,940 $
45 1390 ايتاليا 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيک ؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات ، آموکسي سيلين تري هيدرات ، 6 - آمينو پني سيلانيک اسيد، سديم استريل 2,025 82,083,355,275 Rls. 7,606,724 $
46 1390 ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 2,979,193 81,865,281,993 Rls. 7,397,075 $
47 1390 ايتاليا 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 441,604 81,671,049,449 Rls. 7,570,738 $
48 1390 ايتاليا 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 1,240,642 79,823,347,638 Rls. 7,543,924 $
49 1390 ايتاليا 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 812,692 79,195,460,649 Rls. 7,230,680 $
50 1390 ايتاليا 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 874,977 77,406,273,356 Rls. 7,258,725 $
51 1390 ايتاليا 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 352,719 76,733,396,922 Rls. 7,275,165 $
52 1390 ايتاليا 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 261,670 76,227,090,335 Rls. 7,018,046 $
53 1390 ايتاليا 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 26,382 75,805,833,131 Rls. 7,021,100 $
54 1390 ايتاليا 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 230,976 72,640,636,816 Rls. 6,395,724 $
55 1390 ايتاليا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 1,145,047 71,646,081,439 Rls. 6,709,498 $
56 1390 ايتاليا 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 488,256 70,952,853,109 Rls. 6,592,273 $
57 1390 ايتاليا 84818035 شيرمخصوص ا جاق گاز 185,487 70,714,355,893 Rls. 6,597,660 $
58 1390 ايتاليا 29291000 ا يزوسيانات ها 2,500,291 70,469,090,631 Rls. 6,541,591 $
59 1390 ايتاليا 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 241,802 68,054,741,916 Rls. 6,360,398 $
60 1390 ايتاليا 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 285,334 62,080,331,887 Rls. 5,833,761 $
61 1390 ايتاليا 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 964,222 61,284,547,828 Rls. 5,642,809 $
62 1390 ايتاليا 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 280,864 61,062,373,666 Rls. 5,446,766 $
63 1390 ايتاليا 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 272,047 58,430,292,346 Rls. 5,489,828 $
64 1390 ايتاليا 30021000 ا نتي سرمها، سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش حتي بدست آمده ازطريق فراورده هاي بيوتكنولوژيك 14,079 58,221,970,269 Rls. 5,286,401 $
65 1390 ايتاليا 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 718,165 58,148,210,348 Rls. 5,449,516 $
66 1390 ايتاليا 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 1,054,223 56,217,478,074 Rls. 5,097,098 $
67 1390 ايتاليا 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 1,370,840 55,256,724,610 Rls. 5,091,983 $
68 1390 ايتاليا 08081000 سيب , تازه 3,612,081 53,095,573,915 Rls. 5,093,646 $
69 1390 ايتاليا 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 401,885 52,445,744,363 Rls. 4,882,994 $
70 1390 ايتاليا 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 288,720 52,361,477,257 Rls. 4,775,430 $
71 1390 ايتاليا 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 160,508 51,407,904,814 Rls. 4,796,951 $
72 1390 ايتاليا 84143010 کمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا کثريک ا سب بخار(75/0 کيلووات) 927,608 50,027,920,283 Rls. 4,674,937 $
73 1390 ايتاليا 98842930 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ،به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 21%لغايت 30% 546,563 49,004,057,977 Rls. 4,500,233 $
74 1390 ايتاليا 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 521,172 48,806,572,880 Rls. 4,560,532 $
75 1390 ايتاليا 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 273,361 48,615,224,691 Rls. 4,570,958 $
76 1390 ايتاليا 30022000 وا کسن ها برا ي پزشکي ا نساني 10,589 48,338,010,250 Rls. 4,499,961 $
77 1390 ايتاليا 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 326,508 48,182,943,250 Rls. 4,475,395 $
78 1390 ايتاليا 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند 623,675 45,957,360,950 Rls. 4,270,675 $
79 1390 ايتاليا 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 457,621 45,786,705,565 Rls. 3,989,677 $
80 1390 ايتاليا 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 53,220 45,189,020,400 Rls. 4,325,323 $
81 1390 ايتاليا 84802000 کف قالب. 118,905 44,100,772,413 Rls. 3,932,033 $
82 1390 ايتاليا 84431700 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ گراور . 163,100 42,864,062,139 Rls. 3,999,837 $
83 1390 ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 115,734 42,772,882,439 Rls. 3,972,307 $
84 1390 ايتاليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 351,725 41,746,090,369 Rls. 3,782,309 $
85 1390 ايتاليا 30033990 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نسولين که حاوي آنتي بيوتيک نبوده وتوليددا خلي ندا رند 190,325 41,726,301,663 Rls. 3,542,838 $
86 1390 ايتاليا 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 289,897 41,588,415,066 Rls. 3,941,004 $
87 1390 ايتاليا 98870210 قطعات منفصله برا ي توليدا توبوس وميني بوس ، به ا ستثناي لاستيک، باساخت دا خل کمترا ز14% 420,977 41,573,835,231 Rls. 3,940,153 $
88 1390 ايتاليا 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 208,756 41,548,463,648 Rls. 3,851,246 $
89 1390 ايتاليا 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 157,330 39,756,399,168 Rls. 3,771,499 $
90 1390 ايتاليا 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 741,642 39,497,735,608 Rls. 3,738,510 $
91 1390 ايتاليا 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 822,612 39,403,434,635 Rls. 3,669,477 $
92 1390 ايتاليا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 129,804 38,717,131,470 Rls. 3,546,425 $
93 1390 ايتاليا 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 247,853 36,172,857,892 Rls. 3,276,281 $
94 1390 ايتاليا 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 405,924 35,943,172,190 Rls. 3,320,681 $
95 1390 ايتاليا 39219092 نوارجلو پوشك غير اسفنجي وفاقد چسب دولايه متشكل از يك لايه فيلم پلاستيكي از peويك لايه منسوج ازpe 311,980 35,529,154,707 Rls. 3,250,586 $
96 1390 ايتاليا 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 131,542 35,447,083,011 Rls. 3,193,195 $
97 1390 ايتاليا 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 103,898 35,316,665,554 Rls. 3,165,795 $
98 1390 ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 286,083 34,720,327,986 Rls. 3,214,645 $
99 1390 ايتاليا 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 351,827 33,212,729,496 Rls. 2,996,539 $
100 1390 ايتاليا 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 524,950 32,925,620,432 Rls. 3,023,773 $
101 1390 ايتاليا 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 237,945 32,923,251,630 Rls. 3,081,571 $
102 1390 ايتاليا 32099020 رنگ آستري کاتافروزED الكترودي پوزيشن براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 1,136,205 32,565,388,973 Rls. 3,039,197 $
103 1390 ايتاليا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 127,166 32,031,510,855 Rls. 2,951,321 $
104 1390 ايتاليا 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 138,296 31,958,231,928 Rls. 2,781,729 $
105 1390 ايتاليا 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 152,993 31,465,778,185 Rls. 2,789,047 $
106 1390 ايتاليا 84192010 ا توکلاودندا نپزشکي تاحجم 24 ليتر 59,597 31,022,722,300 Rls. 2,861,596 $
107 1390 ايتاليا 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 3,325,335 29,745,943,193 Rls. 2,767,591 $
108 1390 ايتاليا 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 684,511 29,401,299,866 Rls. 2,602,324 $
109 1390 ايتاليا 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 275,784 29,023,971,454 Rls. 2,668,323 $
110 1390 ايتاليا 84425090 سايرحروف چاپ , کليشه, لوحه وساير ادوات چاپ ، غيرمذکور درجاي ديگر 60,963 28,978,632,540 Rls. 2,662,174 $
111 1390 ايتاليا 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 34,407 28,637,439,775 Rls. 2,700,461 $
112 1390 ايتاليا 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless)برا ي آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولي ،ترمزوسيستم محرکه بامغناطيس دا ئم باموتوربرقي 654,124 28,592,550,620 Rls. 2,472,751 $
113 1390 ايتاليا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 878,302 27,903,236,281 Rls. 2,561,051 $
114 1390 ايتاليا 72249000 سايرمحصولات نيمه تمام, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 3,100,000 27,781,123,507 Rls. 2,265,997 $
115 1390 ايتاليا 32091020 رنگ آستري کاتافروز ED(ا لکترودي پوزيشن )Deposition-Electro براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 889,561 27,135,666,432 Rls. 2,425,104 $
116 1390 ايتاليا 32072010 لعاب ها 1,135,676 26,305,178,785 Rls. 2,371,140 $
117 1390 ايتاليا 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 2,303,668 26,141,816,990 Rls. 2,313,294 $
118 1390 ايتاليا 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 198,851 25,712,657,253 Rls. 2,381,054 $
119 1390 ايتاليا 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 46,125 25,550,717,298 Rls. 2,231,925 $
120 1390 ايتاليا 74032100 آلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج )به صورت كارنشده 315,464 25,183,559,568 Rls. 2,265,779 $
121 1390 ايتاليا 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لکوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 6,646 24,519,295,240 Rls. 2,297,750 $
122 1390 ايتاليا 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 304,434 24,170,860,149 Rls. 2,162,291 $
123 1390 ايتاليا 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 128,880 23,891,881,620 Rls. 2,214,101 $
124 1390 ايتاليا 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 6,884 23,452,459,558 Rls. 2,176,681 $
125 1390 ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 18,165 23,426,096,675 Rls. 2,158,561 $
126 1390 ايتاليا 84573000 ماشين هاي ا نتقالي چند مرحله اي براي کارکردن روي فلزا ت 188,760 23,408,107,999 Rls. 2,160,335 $
127 1390 ايتاليا 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 557,426 23,222,990,748 Rls. 2,134,391 $
128 1390 ايتاليا 38160000 سيمان ها وملاطها وبتون ها وترکيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 2,368,075 23,171,898,426 Rls. 2,060,813 $
129 1390 ايتاليا 84490000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتکميل کردن نمديانبافته ها به صورت توپ باشكل معين 114,626 23,031,414,158 Rls. 2,163,841 $
130 1390 ايتاليا 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 54,820 22,530,811,369 Rls. 1,977,458 $
131 1390 ايتاليا 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 810 22,284,204,827 Rls. 2,048,076 $
132 1390 ايتاليا 30019000 ساير غددوساير اعضاي بدن براي مصارف ابوتراپي به حالت خشك كرده ياپودر هپارين وا ملاح آن, سايرموا دا نساني ياحيوا ني برا ي درمان ياپيشگيري ا زبيماري, غيرمذکوردرجاي ديگر،غددوساير اعضاي بدن براي مصارف اپوترابي به حالت خشك كرده حتي بشكل پودر 12,205 22,160,234,010 Rls. 2,012,506 $
133 1390 ايتاليا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 551,169 22,098,673,895 Rls. 2,094,574 $
134 1390 ايتاليا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 104,174 21,682,339,514 Rls. 1,989,022 $
135 1390 ايتاليا 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 189,416 21,447,133,874 Rls. 1,982,625 $
136 1390 ايتاليا 29372100 کورتيزون , هيدروکورتيزون ..., و پردنيزولون (دي هيدروکورتيزون ) 2,148 21,348,340,808 Rls. 1,947,856 $
137 1390 ايتاليا 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 352,157 21,231,992,412 Rls. 1,895,605 $
138 1390 ايتاليا 84269100 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل ,طراحي شده براي نصب کردن روي وسايط نقليه جاده اي 116,829 20,980,180,496 Rls. 1,978,050 $
139 1390 ايتاليا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 46,456 20,839,664,235 Rls. 1,914,867 $
140 1390 ايتاليا 32073010 محلولهاي باحدا قل 7 درصد فلز طلا يانقره يا پلاتينوم ياپالاديوم 424 20,791,962,633 Rls. 1,879,097 $
141 1390 ايتاليا 90041000 عينک آفتابي 19,264 20,750,018,097 Rls. 1,955,829 $
142 1390 ايتاليا 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 554 20,684,660,434 Rls. 1,871,098 $
143 1390 ايتاليا 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 207,339 20,660,890,947 Rls. 1,905,737 $
144 1390 ايتاليا 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 2,273,731 20,621,684,089 Rls. 1,919,373 $
145 1390 ايتاليا 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 313,428 20,376,095,757 Rls. 1,854,758 $
146 1390 ايتاليا 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 28,886 20,176,817,932 Rls. 1,843,524 $
147 1390 ايتاليا 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 31,192 20,124,501,110 Rls. 1,865,406 $
148 1390 ايتاليا 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 185,944 19,807,213,346 Rls. 1,814,268 $
149 1390 ايتاليا 86072900 ترمزهاي لکوموتيورا ه آهن يانوا قل روي خط را ه آهن (غيرا زترمزهاي هوا ي فشرده )وقطعات آنها 5,527 19,767,013,443 Rls. 1,811,465 $
150 1390 ايتاليا 38159000 موا دشروع کننده وموا دتسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتالتيک غيرمذکوروغيرمشمول د 131,063 19,461,592,143 Rls. 1,851,794 $
151 1390 ايتاليا 39206120 فيلم متالايزازپلي كربنات ها 70,075 19,421,998,928 Rls. 1,834,496 $
152 1390 ايتاليا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 62,524 19,332,920,447 Rls. 1,764,448 $
153 1390 ايتاليا 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 76,210 19,319,716,878 Rls. 1,798,969 $
154 1390 ايتاليا 85044060 ا نوا ع UPS 177,911 19,267,129,795 Rls. 1,793,538 $
155 1390 ايتاليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 202,119 19,007,964,407 Rls. 1,715,681 $
156 1390 ايتاليا 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 666,831 18,962,591,619 Rls. 1,761,775 $
157 1390 ايتاليا 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 161,364 18,883,714,829 Rls. 1,748,310 $
158 1390 ايتاليا 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 120,877 18,811,381,530 Rls. 1,667,345 $
159 1390 ايتاليا 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 244,997 18,793,850,595 Rls. 1,782,480 $
160 1390 ايتاليا 29419040 سفازولين سديم 8,905 18,573,131,935 Rls. 1,658,365 $
161 1390 ايتاليا 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 174,755 18,535,980,866 Rls. 1,746,082 $
162 1390 ايتاليا 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 105,190 18,411,200,471 Rls. 1,720,729 $
163 1390 ايتاليا 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 48,102 18,398,040,817 Rls. 1,736,784 $
164 1390 ايتاليا 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 23,083 18,349,368,944 Rls. 1,632,828 $
165 1390 ايتاليا 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 477,190 18,120,101,046 Rls. 1,668,514 $
166 1390 ايتاليا 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 325,546 18,009,420,657 Rls. 1,655,677 $
167 1390 ايتاليا 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از يک سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 190,607 17,764,277,393 Rls. 1,636,555 $
168 1390 ايتاليا 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 371,246 17,599,510,762 Rls. 1,611,804 $
169 1390 ايتاليا 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 5,031 17,503,279,591 Rls. 1,614,936 $
170 1390 ايتاليا 70071920 سايرشيشه هاي ايمني اب داده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده تيره ياروشن يادا را يلايه پوشش جاذب ياا نعکاسي 305,992 17,498,048,354 Rls. 1,609,648 $
171 1390 ايتاليا 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 408,552 17,469,833,301 Rls. 1,587,022 $
172 1390 ايتاليا 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 160,655 17,135,254,495 Rls. 1,617,266 $
173 1390 ايتاليا 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 80,390 17,078,439,101 Rls. 1,544,777 $
174 1390 ايتاليا 84440000 ماشين هاي ا کسترودينگ کشش،تكسچرينگ يابرش موا د نسجي سنتتيک يامصنوعي 13,620 16,854,206,715 Rls. 1,390,829 $
175 1390 ايتاليا 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 453,627 16,712,341,433 Rls. 1,579,521 $
176 1390 ايتاليا 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 768,764 16,162,961,295 Rls. 1,475,035 $
177 1390 ايتاليا 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 218,237 16,112,689,218 Rls. 1,494,776 $
178 1390 ايتاليا 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,997,318 16,091,275,278 Rls. 1,312,502 $
179 1390 ايتاليا 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 128,353 16,045,287,617 Rls. 1,491,433 $
180 1390 ايتاليا 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 281,101 15,898,705,837 Rls. 1,492,204 $
181 1390 ايتاليا 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 11,816 15,828,594,852 Rls. 1,459,510 $
182 1390 ايتاليا 85269100 دستگاههاي کمک ناوبري را ديوئي 6,888 15,767,353,525 Rls. 1,457,242 $
183 1390 ايتاليا 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 182,212 15,584,312,941 Rls. 1,423,530 $
184 1390 ايتاليا 31052000 کودهاي معدني يا شيميائي دا را ي سه عنصر حاصلخيز کننده ا زت , فسفر و پتاسيم 1,053,018 15,309,750,951 Rls. 1,426,027 $
185 1390 ايتاليا 62041900 لباس بصورت دست, زنانه يادخترا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 48,643 15,258,153,303 Rls. 1,387,104 $
186 1390 ايتاليا 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 40,546 15,255,514,695 Rls. 1,416,739 $
187 1390 ايتاليا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 464,009 15,239,427,167 Rls. 1,397,822 $
188 1390 ايتاليا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 87,207 15,081,116,296 Rls. 1,391,790 $
189 1390 ايتاليا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 81,264 15,041,759,137 Rls. 1,382,646 $
190 1390 ايتاليا 32074010 فريت هاي شيشه ا ي 2,285,132 15,032,730,121 Rls. 1,415,414 $
191 1390 ايتاليا 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 51,395 14,879,874,481 Rls. 1,406,285 $
192 1390 ايتاليا 90071900 دوربين هاي فيلمبردا ري , غيرمذکور درجاي ديگر 1,780 14,873,529,031 Rls. 1,394,640 $
193 1390 ايتاليا 85012000 موتورهاي اونيورسال باجريان متناوب و مستقيم به قدرت بيشترا ز37.5 وا ت 67,924 14,869,313,671 Rls. 1,344,949 $
194 1390 ايتاليا 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 117,650 14,750,162,598 Rls. 1,291,383 $
195 1390 ايتاليا 28263000 هگزا فلوئور و سيليکات سديم (کريوليت سينتتيک ) 1,225,000 14,564,312,843 Rls. 1,363,236 $
196 1390 ايتاليا 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 12,221 14,540,810,435 Rls. 1,323,876 $
197 1390 ايتاليا 84439190 ---ساير 27,188 14,510,392,526 Rls. 1,345,714 $
198 1390 ايتاليا 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 322,455 14,457,647,138 Rls. 1,280,890 $
199 1390 ايتاليا 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توکردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن 75,487 14,379,121,555 Rls. 1,334,286 $
200 1390 ايتاليا 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 94,158 14,330,534,676 Rls. 1,301,103 $
مجموع کل
14,663,554,568,553 ريال
مجموع کل
1,342,626,122 دلار