آمار کل " واردات از" کشور "ايالات متحده آمريکا" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 ايالات متحده آمريکا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 18,242,464 217,600,683,483 Rls. 20,281,572 $
2 1390 ايالات متحده آمريکا 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 952,059 190,121,585,935 Rls. 18,012,883 $
3 1390 ايالات متحده آمريکا 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 84,342 130,118,325,729 Rls. 12,079,237 $
4 1390 ايالات متحده آمريکا 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 2,638 44,597,691,237 Rls. 4,196,373 $
5 1390 ايالات متحده آمريکا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 122,969 41,476,456,993 Rls. 3,789,706 $
6 1390 ايالات متحده آمريکا 05111000 ا سپرم گاوي 363 40,669,493,234 Rls. 3,840,171 $
7 1390 ايالات متحده آمريکا 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 599,825 37,508,960,000 Rls. 3,212,213 $
8 1390 ايالات متحده آمريکا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 11,403 31,707,421,443 Rls. 2,820,382 $
9 1390 ايالات متحده آمريکا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 14,811 30,979,257,505 Rls. 2,927,705 $
10 1390 ايالات متحده آمريکا 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 8,533 23,843,119,958 Rls. 2,242,461 $
11 1390 ايالات متحده آمريکا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 13,950 19,956,035,282 Rls. 1,885,776 $
12 1390 ايالات متحده آمريکا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 7,272 18,244,845,893 Rls. 1,674,914 $
13 1390 ايالات متحده آمريکا 30062000 معرفهايي که در تشخيص گروه هاي خون و عوا مل خوني مصرف ميشود 11,783 17,983,240,718 Rls. 1,647,350 $
14 1390 ايالات متحده آمريکا 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 19,676 14,378,575,976 Rls. 1,370,041 $
15 1390 ايالات متحده آمريکا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 1,470 9,826,777,402 Rls. 907,003 $
16 1390 ايالات متحده آمريکا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,830 8,159,238,674 Rls. 775,223 $
17 1390 ايالات متحده آمريکا 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 2,236 6,570,356,933 Rls. 611,532 $
18 1390 ايالات متحده آمريکا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 17,180 6,154,249,806 Rls. 589,414 $
19 1390 ايالات متحده آمريکا 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 2,729 5,725,111,930 Rls. 534,757 $
20 1390 ايالات متحده آمريکا 29231020 کولين کلرايد 60% پودر 625,000 5,594,931,118 Rls. 523,975 $
21 1390 ايالات متحده آمريکا 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 474 4,923,386,067 Rls. 432,102 $
22 1390 ايالات متحده آمريکا 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 11,389 4,813,423,915 Rls. 431,697 $
23 1390 ايالات متحده آمريکا 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 6,802 4,669,307,993 Rls. 415,456 $
24 1390 ايالات متحده آمريکا 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 6,966 4,590,667,639 Rls. 402,543 $
25 1390 ايالات متحده آمريکا 47041900 خميرچوب شيميائي آماده شدهباسولفيت غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, غيرتيره كاج 432,757 4,261,451,907 Rls. 393,030 $
26 1390 ايالات متحده آمريکا 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 23,525 3,835,000,000 Rls. 347,688 $
27 1390 ايالات متحده آمريکا 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 13,761 3,696,725,000 Rls. 333,368 $
28 1390 ايالات متحده آمريکا 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,658 3,406,596,057 Rls. 304,676 $
29 1390 ايالات متحده آمريکا 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 8,995 3,161,598,369 Rls. 290,277 $
30 1390 ايالات متحده آمريکا 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 108 2,974,696,137 Rls. 286,949 $
31 1390 ايالات متحده آمريکا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,265 2,971,200,653 Rls. 286,712 $
32 1390 ايالات متحده آمريکا 39121200 ا ستات هاي سلولزنرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي 19,000 2,852,650,132 Rls. 268,687 $
33 1390 ايالات متحده آمريکا 84212930 فيلترا ماده شده جهت ا ستفاده درست هاي تزريق خون وسرم 1,007 2,523,264,828 Rls. 205,813 $
34 1390 ايالات متحده آمريکا 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 2,650 2,490,092,407 Rls. 216,988 $
35 1390 ايالات متحده آمريکا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 2,615 2,374,068,660 Rls. 217,990 $
36 1390 ايالات متحده آمريکا 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 12,652 2,326,495,865 Rls. 252,414 $
37 1390 ايالات متحده آمريکا 30021000 ا نتي سرمها، سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش حتي بدست آمده ازطريق فراورده هاي بيوتكنولوژيك 384 2,217,105,912 Rls. 201,263 $
38 1390 ايالات متحده آمريکا 31052000 کودهاي معدني يا شيميائي دا را ي سه عنصر حاصلخيز کننده ا زت , فسفر و پتاسيم 73,237 2,082,393,826 Rls. 194,727 $
39 1390 ايالات متحده آمريکا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 203,419 2,062,321,524 Rls. 193,683 $
40 1390 ايالات متحده آمريکا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 5,573 2,038,306,922 Rls. 182,759 $
41 1390 ايالات متحده آمريکا 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 32,740 1,835,125,840 Rls. 149,684 $
42 1390 ايالات متحده آمريکا 27101920 روغن صنعتي 6,057 1,812,265,130 Rls. 169,608 $
43 1390 ايالات متحده آمريکا 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 819 1,792,081,106 Rls. 160,293 $
44 1390 ايالات متحده آمريکا 38210000 كشت بوم هاي آماده برا ي رشد يانگهداري ازميكروارگانيسم هاياازسلولهاي گياهي ،انساني ياحيواني 450 1,764,151,983 Rls. 161,910 $
45 1390 ايالات متحده آمريکا 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 104 1,758,413,626 Rls. 163,096 $
46 1390 ايالات متحده آمريکا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 4,936 1,707,341,407 Rls. 147,747 $
47 1390 ايالات متحده آمريکا 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 18,000 1,596,988,893 Rls. 151,273 $
48 1390 ايالات متحده آمريکا 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 4,850 1,593,069,779 Rls. 129,940 $
49 1390 ايالات متحده آمريکا 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 650 1,542,731,933 Rls. 143,363 $
50 1390 ايالات متحده آمريکا 37011000 صفحه ها و فيلم هاي تخت حساس شده , برا ي ا شعه ا يکس , عکسبردا ري نشده 9,647 1,529,710,585 Rls. 142,153 $
51 1390 ايالات متحده آمريکا 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا( کابين کنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحوي که کاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 55,000 1,475,814,813 Rls. 143,186 $
52 1390 ايالات متحده آمريکا 35022000 آلبومين شير,ا زجمله کنسانتره هاي دو يا چند پروتئين آب پنير( لاکتوسرم) 27,963 1,454,139,452 Rls. 136,741 $
53 1390 ايالات متحده آمريکا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 24,500 1,429,000,393 Rls. 134,256 $
54 1390 ايالات متحده آمريکا 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 22 1,419,861,410 Rls. 132,610 $
55 1390 ايالات متحده آمريکا 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 11 1,394,908,765 Rls. 127,273 $
56 1390 ايالات متحده آمريکا 82057000 گيره, قيدوهمانند. 1,750 1,274,278,851 Rls. 120,442 $
57 1390 ايالات متحده آمريکا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 6,879 1,271,472,911 Rls. 126,691 $
58 1390 ايالات متحده آمريکا 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 24 1,216,539,728 Rls. 108,814 $
59 1390 ايالات متحده آمريکا 27101910 روغن موتور 8,600 1,204,951,464 Rls. 98,283 $
60 1390 ايالات متحده آمريکا 29231090 کولين واملاح آن غير از کولين کلرايد 75% مايع وکولين کلرايد 60% پودر 28,950 1,171,658,480 Rls. 109,852 $
61 1390 ايالات متحده آمريکا 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 14,278 1,164,628,652 Rls. 110,699 $
62 1390 ايالات متحده آمريکا 73061110 لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن يافولاد باقطر خارجي تا8اينچ . 6,396 1,147,017,761 Rls. 114,290 $
63 1390 ايالات متحده آمريکا 21069085 ---ادامس بدون قند 1,600 1,065,495,754 Rls. 95,304 $
64 1390 ايالات متحده آمريکا 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 37,500 1,058,308,969 Rls. 99,176 $
65 1390 ايالات متحده آمريکا 28230000 ا کسيدهاي تيتان 5,030 958,968,837 Rls. 90,829 $
66 1390 ايالات متحده آمريکا 75022000 آلياژهاي نيکل بصورت کارنشده. 1,725 945,256,056 Rls. 87,836 $
67 1390 ايالات متحده آمريکا 12092910 ساير تخم چمن 20,000 814,000,000 Rls. 77,222 $
68 1390 ايالات متحده آمريکا 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 470 800,202,318 Rls. 74,347 $
69 1390 ايالات متحده آمريکا 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 122 785,706,702 Rls. 76,213 $
70 1390 ايالات متحده آمريکا 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 40,000 745,986,795 Rls. 68,064 $
71 1390 ايالات متحده آمريکا 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 13,500 731,457,598 Rls. 68,322 $
72 1390 ايالات متحده آمريکا 84295119 لودرمستعمل ،هاباقدرت270اسب بخاروکمتر,بيل دار با بارگيري از جلو، باسال ساخت بيش ا ز5سال 16,500 669,686,950 Rls. 67,150 $
73 1390 ايالات متحده آمريکا 48021000 کاغد و مقواي قشر فشرده واندوده نشده از انواعي كه براي نوشتن مورد استفاده قرار مي گيرد به صورت دست ساز 62,000 658,118,220 Rls. 62,310 $
74 1390 ايالات متحده آمريکا 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 2,080 642,425,106 Rls. 56,405 $
75 1390 ايالات متحده آمريکا 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 935 602,109,393 Rls. 50,423 $
76 1390 ايالات متحده آمريکا 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 385 599,451,139 Rls. 48,895 $
77 1390 ايالات متحده آمريکا 90211010 پيچ وميله وپلاک درون ا ستخوا ني 10 597,000,000 Rls. 48,695 $
78 1390 ايالات متحده آمريکا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 70 540,764,524 Rls. 49,122 $
79 1390 ايالات متحده آمريکا 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 175 534,153,171 Rls. 50,468 $
80 1390 ايالات متحده آمريکا 29241900 سايرآميدهاي غيرحلقوي همچينين كاربامات غير حلقوي ومشتفات آنهاا ملاح مربوطه غيرمذکور درجاي ديگر 2,597 529,080,433 Rls. 45,155 $
81 1390 ايالات متحده آمريکا 84281090 سايرآسانسورهاوچرخهاي بالاکشنده محفظه دا ر بجزموا ردمذکور 110 522,864,111 Rls. 47,707 $
82 1390 ايالات متحده آمريکا 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 816 512,572,013 Rls. 47,444 $
83 1390 ايالات متحده آمريکا 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 602 501,025,856 Rls. 47,148 $
84 1390 ايالات متحده آمريکا 31056000 کودهاي معدني يا شيميائي دا را ي دوعنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم که در جاي ديگري مذکور نباشد 13,018 496,365,316 Rls. 45,613 $
85 1390 ايالات متحده آمريکا 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 147 488,074,161 Rls. 46,228 $
86 1390 ايالات متحده آمريکا 48142000 کاغذديوا ري وپوشش هاي ديوا ري همانندمتشکل ا زکاغذبارويه قشرزده, ا ندوده بالايه ا ي ا ز.پلاستيك 6,815 476,720,988 Rls. 38,884 $
87 1390 ايالات متحده آمريکا 76169100 تور,شبکه, پرچين, ا زمفتول آلومينيوم. 14,395 476,068,060 Rls. 38,831 $
88 1390 ايالات متحده آمريکا 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 200 473,229,657 Rls. 38,599 $
89 1390 ايالات متحده آمريکا 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 144 464,100,000 Rls. 44,251 $
90 1390 ايالات متحده آمريکا 84303900 ماشين آلات کندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل (غيرخودرو) 14,000 456,107,190 Rls. 42,154 $
91 1390 ايالات متحده آمريکا 37039000 کاغذ,مقوا و موا دنسجي عکاسي,حساس شده, عکسبردا ري نشده که درجاي ديگرمذکورنباشد 9,860 454,342,530 Rls. 43,486 $
92 1390 ايالات متحده آمريکا 30064050 کامپوزيت 1,268 437,650,449 Rls. 40,980 $
93 1390 ايالات متحده آمريکا 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 10,787 428,069,021 Rls. 40,529 $
94 1390 ايالات متحده آمريکا 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 2,427 423,095,461 Rls. 39,473 $
95 1390 ايالات متحده آمريکا 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 6,760 414,361,500 Rls. 38,190 $
96 1390 ايالات متحده آمريکا 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 10,685 405,032,939 Rls. 38,196 $
97 1390 ايالات متحده آمريکا 28530010 --- آب مقطر 4,970 400,148,465 Rls. 32,639 $
98 1390 ايالات متحده آمريکا 35040000 پپتون هاوسايرمواد پروتيني ومشتقات آنها,غيرمذکوردرجاي ديگر;پودرپوست حتي عمل آمده باكروم 2,129 353,119,975 Rls. 30,137 $
99 1390 ايالات متحده آمريکا 23099010 فرآورده هاي غذائي برا ي ميگو 882 347,774,446 Rls. 32,738 $
100 1390 ايالات متحده آمريکا 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 223 340,040,584 Rls. 31,326 $
101 1390 ايالات متحده آمريکا 29231010 کولين کلرايد 75% مايع 36,800 339,451,755 Rls. 32,047 $
102 1390 ايالات متحده آمريکا 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 4,987 327,591,572 Rls. 30,708 $
103 1390 ايالات متحده آمريکا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 123 325,528,000 Rls. 30,768 $
104 1390 ايالات متحده آمريکا 39079992 رزين پلي ا سترا شباع شده گريد غذا يي /بهدا شتي 1,620 287,921,145 Rls. 26,946 $
105 1390 ايالات متحده آمريکا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 27 278,478,288 Rls. 26,063 $
106 1390 ايالات متحده آمريکا 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 150 263,541,170 Rls. 21,496 $
107 1390 ايالات متحده آمريکا 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 10,855 263,442,225 Rls. 24,952 $
108 1390 ايالات متحده آمريکا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 370 254,247,575 Rls. 22,805 $
109 1390 ايالات متحده آمريکا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 11,350 253,043,666 Rls. 23,958 $
110 1390 ايالات متحده آمريکا 12059000 ساير دا نه هاي كلراياكانولا حتي خرد شده غيرمذکور درجاي ديگر 467 244,766,531 Rls. 23,185 $
111 1390 ايالات متحده آمريکا 37029310 فيلم عكاسي سوراخ دار باپهناي 35ميليمتر وباطول حداكثر 30متر. 990 243,914,004 Rls. 23,346 $
112 1390 ايالات متحده آمريکا 23040000 کنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا 42,250 239,550,960 Rls. 22,357 $
113 1390 ايالات متحده آمريکا 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 19,200 224,816,356 Rls. 21,613 $
114 1390 ايالات متحده آمريکا 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 1,100 205,300,000 Rls. 19,078 $
115 1390 ايالات متحده آمريکا 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 18,374 202,828,100 Rls. 18,389 $
116 1390 ايالات متحده آمريکا 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 2,850 186,558,967 Rls. 17,572 $
117 1390 ايالات متحده آمريکا 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 20,000 173,793,402 Rls. 16,862 $
118 1390 ايالات متحده آمريکا 90181920 دستگاه پالس ا کسي مترجهت سنجش درصد ا کسيژن و تعدا د ضربان قلب 50 172,888,763 Rls. 16,135 $
119 1390 ايالات متحده آمريکا 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 2,980 167,565,529 Rls. 15,718 $
120 1390 ايالات متحده آمريکا 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 3,768 164,489,944 Rls. 15,574 $
121 1390 ايالات متحده آمريکا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 104 160,487,374 Rls. 15,053 $
122 1390 ايالات متحده آمريکا 84732900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول رديف 847021لغايت 847090. 83 152,588,588 Rls. 14,102 $
123 1390 ايالات متحده آمريکا 27101950 روغن ترا نسفورماتورکلاس (II) 4,378 142,025,796 Rls. 13,266 $
124 1390 ايالات متحده آمريکا 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 100 137,835,008 Rls. 11,764 $
125 1390 ايالات متحده آمريکا 33041000 فرآورده ها برا ي آرا يش لب 1,109 129,668,927 Rls. 11,408 $
126 1390 ايالات متحده آمريکا 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 171 129,244,929 Rls. 11,975 $
127 1390 ايالات متحده آمريکا 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 40 121,352,032 Rls. 11,491 $
128 1390 ايالات متحده آمريکا 37031000 کاغذ,مقوا وموا دنسجي عکاسي,حساس شده, عکسبردا ري نشده بشکل رول با پهنايي بيش ا زmm610 2,460 119,141,452 Rls. 11,403 $
129 1390 ايالات متحده آمريکا 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 2,890 115,646,356 Rls. 11,055 $
130 1390 ايالات متحده آمريکا 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 7 113,604,080 Rls. 10,760 $
131 1390 ايالات متحده آمريکا 84604000 ماشين هاي هموا رکردن ياصاف کردن, برا ي کاربرروي فلز0 250 112,346,817 Rls. 9,953 $
132 1390 ايالات متحده آمريکا 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 2,000 101,167,708 Rls. 9,582 $
133 1390 ايالات متحده آمريکا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 17 99,532,399 Rls. 9,660 $
134 1390 ايالات متحده آمريکا 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 60 99,223,151 Rls. 8,818 $
135 1390 ايالات متحده آمريکا 28261900 فلوئورورهابغيراز الومينيوم 485 95,962,531 Rls. 9,086 $
136 1390 ايالات متحده آمريکا 32082090 ساير رنگهاوورني هاازجمله (لعابهاولاك ها )ديسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي غيرمذكور بر پايه پليمرهاي ا کريليک ياوينيل 50 94,531,760 Rls. 9,086 $
137 1390 ايالات متحده آمريکا 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 3 93,782,969 Rls. 7,650 $
138 1390 ايالات متحده آمريکا 33043000 فرآورده ها برا ي آرا يش ناخن دست و پا 3,603 93,178,560 Rls. 8,059 $
139 1390 ايالات متحده آمريکا 85291020 آنتن مخابرا تي 32 92,167,175 Rls. 8,788 $
140 1390 ايالات متحده آمريکا 25202090 گچ هاحتي رنگ شده بجزگچ بنايي 19,051 91,077,420 Rls. 8,608 $
141 1390 ايالات متحده آمريکا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 125 89,971,495 Rls. 8,212 $
142 1390 ايالات متحده آمريکا 90302000 نوسان نمادها (oscilloscopes)ونوسان نگارها (oscillograpds) 104 85,483,955 Rls. 8,218 $
143 1390 ايالات متحده آمريکا 39262010 لباس ومتفرغات لباس همچنين انواع دستكش جهت مصارف پزشکي ازموادپلاستيكي 300 84,389,004 Rls. 7,882 $
144 1390 ايالات متحده آمريکا 29089900 ساير مشتقات سولفونه ،نيتره ونيتروزه ،فنل هاوفنل -الكل ها غير از دي نوسب ونمکهاي آن 50 83,267,500 Rls. 7,884 $
145 1390 ايالات متحده آمريکا 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 268 73,730,959 Rls. 6,774 $
146 1390 ايالات متحده آمريکا 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 1,365 72,852,139 Rls. 6,862 $
147 1390 ايالات متحده آمريکا 85340000 مدا رهاي چاپي 68 72,448,388 Rls. 6,764 $
148 1390 ايالات متحده آمريکا 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 10 69,739,743 Rls. 6,706 $
149 1390 ايالات متحده آمريکا 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 116 69,204,407 Rls. 6,286 $
150 1390 ايالات متحده آمريکا 39119010 رزينهاي مالئيک مورد مصرف درتوليد مرکب چاپ 300 68,988,000 Rls. 5,998 $
151 1390 ايالات متحده آمريکا 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 25 68,967,268 Rls. 6,530 $
152 1390 ايالات متحده آمريکا 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 215 68,833,400 Rls. 6,429 $
153 1390 ايالات متحده آمريکا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 562 68,825,326 Rls. 6,576 $
154 1390 ايالات متحده آمريکا 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 34 64,828,597 Rls. 6,085 $
155 1390 ايالات متحده آمريکا 84148020 واحدهاي هواساز (air end) 3,162 64,243,560 Rls. 6,060 $
156 1390 ايالات متحده آمريکا 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 210 61,173,156 Rls. 5,792 $
157 1390 ايالات متحده آمريکا 90275010 دستگاه فلوسايتومتري 43 58,452,000 Rls. 5,082 $
158 1390 ايالات متحده آمريکا 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 450 56,951,608 Rls. 5,342 $
159 1390 ايالات متحده آمريکا 90021900 عدسي شيئي سوا رشده, ا زهرماده, که درجاي ديگري مذکورنباشد. 30 56,089,636 Rls. 5,362 $
160 1390 ايالات متحده آمريکا 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 119 53,638,626 Rls. 4,928 $
161 1390 ايالات متحده آمريکا 90292021 پانل نشانگردا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب وگيج بنزين وغيره ،برا ي موتورسيکلت 523 52,294,135 Rls. 4,905 $
162 1390 ايالات متحده آمريکا 81059000 مصنوعات ا زکبالت, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 150 48,733,215 Rls. 4,659 $
163 1390 ايالات متحده آمريکا 85286100 پروژكتورها از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 7 47,363,238 Rls. 4,554 $
164 1390 ايالات متحده آمريکا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 19 47,114,710 Rls. 4,401 $
165 1390 ايالات متحده آمريکا 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 889 41,893,154 Rls. 3,930 $
166 1390 ايالات متحده آمريکا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 52 41,124,678 Rls. 3,853 $
167 1390 ايالات متحده آمريکا 74032900 ساير آلياژهاي مس (باستثناءآلياژهاي مادر),که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 50 40,611,012 Rls. 3,882 $
168 1390 ايالات متحده آمريکا 84821000 بلبرينگ. 3 35,230,000 Rls. 3,337 $
169 1390 ايالات متحده آمريکا 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 295 35,224,546 Rls. 3,151 $
170 1390 ايالات متحده آمريکا 85423200 حافظه ها 20 33,120,566 Rls. 3,137 $
171 1390 ايالات متحده آمريکا 90079100 ا جزا ء و قطعات و متفرعات برا ي دوربين 18 33,044,400 Rls. 3,015 $
172 1390 ايالات متحده آمريکا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 30 31,555,188 Rls. 3,034 $
173 1390 ايالات متحده آمريکا 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 6 31,181,274 Rls. 2,898 $
174 1390 ايالات متحده آمريکا 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 453 31,002,908 Rls. 2,937 $
175 1390 ايالات متحده آمريکا 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 13 28,516,504 Rls. 2,695 $
176 1390 ايالات متحده آمريکا 84239090 ا نوا ع وزنه برا ي ماشينهاي توزين 4 27,106,174 Rls. 2,211 $
177 1390 ايالات متحده آمريکا 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 110 26,300,206 Rls. 2,431 $
178 1390 ايالات متحده آمريکا 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 1,000 26,253,500 Rls. 2,487 $
179 1390 ايالات متحده آمريکا 38159000 موا دشروع کننده وموا دتسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتالتيک غيرمذکوروغيرمشمول د 534 25,691,820 Rls. 2,360 $
180 1390 ايالات متحده آمريکا 71049010 فيروزه مصنوعي غيراز 71042010 182 23,815,560 Rls. 2,290 $
181 1390 ايالات متحده آمريکا 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 30 21,788,611 Rls. 2,044 $
182 1390 ايالات متحده آمريکا 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 100 21,572,925 Rls. 2,074 $
183 1390 ايالات متحده آمريکا 40091100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده ياجورنشده باساير 45 20,963,837 Rls. 1,710 $
184 1390 ايالات متحده آمريکا 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 4 20,114,100 Rls. 1,717 $
185 1390 ايالات متحده آمريکا 95041000 بازيهاي ويدئويي از نوعي که بايک گيرنده تلويزيوني کار ميکند 47 19,632,956 Rls. 1,849 $
186 1390 ايالات متحده آمريکا 90214090 ساير دستگاههاي کمک شنوا يي باستثناي اجزاء وقطعات ومتفرعات بغير از دستگاههاي كمك شنوايي جمعي براي اموزش كر و لالها با كسب نظر وزارت اموزش وپرورش 4 19,036,989 Rls. 1,806 $
187 1390 ايالات متحده آمريکا 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 318 18,711,228 Rls. 1,772 $
188 1390 ايالات متحده آمريکا 84123900 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک (غيرا زحرکت خطي) 20 17,437,692 Rls. 1,632 $
189 1390 ايالات متحده آمريکا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 174 17,039,404 Rls. 1,598 $
190 1390 ايالات متحده آمريکا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 80 16,395,039 Rls. 1,576 $
191 1390 ايالات متحده آمريکا 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 5 15,834,780 Rls. 1,523 $
192 1390 ايالات متحده آمريکا 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 156 14,275,318 Rls. 1,315 $
193 1390 ايالات متحده آمريکا 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 58 14,220,020 Rls. 1,327 $
194 1390 ايالات متحده آمريکا 85392100 لامپ هاي رشته ا ي هالوژن تنگستن (غيرا زلامپ هاي ا شعه ماورا ء بنفش و مادون قرمز) 9 13,909,400 Rls. 1,271 $
195 1390 ايالات متحده آمريکا 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 9 13,598,700 Rls. 1,297 $
196 1390 ايالات متحده آمريکا 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 1 13,553,731 Rls. 1,157 $
197 1390 ايالات متحده آمريکا 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 18 13,447,588 Rls. 1,230 $
198 1390 ايالات متحده آمريکا 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 3 12,270,597 Rls. 1,156 $
199 1390 ايالات متحده آمريکا 84689000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري 60 12,118,341 Rls. 1,165 $
200 1390 ايالات متحده آمريکا 85044020 شارژر باطري 27 11,679,926 Rls. 1,091 $
مجموع کل
1,029,733,340,433 ريال
مجموع کل
95,671,582 دلار