آمار کل " واردات از" کشور "اوکراين" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 اوکراين 27040020 کک ونيمه کک ا ز ليگنيت 417,801,016 2,322,508,999,425 Rls. 214,738,409 $
2 1390 اوکراين 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 223,641 404,334,000,000 Rls. 36,488,694 $
3 1390 اوکراين 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 38,407,875 371,337,270,207 Rls. 30,288,521 $
4 1390 اوکراين 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 36,710,266 278,861,682,005 Rls. 26,084,683 $
5 1390 اوکراين 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 9,611,731 94,040,317,932 Rls. 8,030,437 $
6 1390 اوکراين 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 9,990,510 87,780,529,367 Rls. 7,159,913 $
7 1390 اوکراين 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 30,630 85,494,325,331 Rls. 8,570,001 $
8 1390 اوکراين 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 9,757,935 77,518,353,379 Rls. 7,227,940 $
9 1390 اوکراين 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 6,770,423 65,221,981,571 Rls. 5,524,059 $
10 1390 اوکراين 72021920 فرومنگنز دا را ي ا درصدوزني ياکمترکربن سايرا بعاد 3,399,970 56,699,317,150 Rls. 5,085,141 $
11 1390 اوکراين 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 7,225,340 54,689,597,782 Rls. 5,041,195 $
12 1390 اوکراين 84144020 کمپرسورتامين هوا ي فشرده جهت را ه ا ندا زي موتورهوا پيماِِairjet starter 104,075 46,696,935,648 Rls. 4,530,604 $
13 1390 اوکراين 28230000 ا کسيدهاي تيتان 2,844,000 31,800,086,812 Rls. 2,945,575 $
14 1390 اوکراين 27081000 زفت قطران زغال سنگ يا ساير قطران هاي معدني 4,527,242 31,301,893,870 Rls. 2,553,172 $
15 1390 اوکراين 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني کربن 1,893,302 28,978,460,305 Rls. 2,672,989 $
16 1390 اوکراين 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 2,972,109 25,939,601,419 Rls. 2,390,747 $
17 1390 اوکراين 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 3,026,150 25,642,676,627 Rls. 2,299,792 $
18 1390 اوکراين 10051020 دانه ذرت دامي . 6,191,264 22,204,740,291 Rls. 2,009,102 $
19 1390 اوکراين 26140000 سنگ تتيان وکنسانتره هاي آن 1,525,000 21,079,609,048 Rls. 1,912,243 $
20 1390 اوکراين 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,993,174 19,359,614,950 Rls. 1,815,248 $
21 1390 اوکراين 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 2,225,698 18,336,857,211 Rls. 1,736,116 $
22 1390 اوکراين 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 7,856 18,301,405,008 Rls. 1,646,450 $
23 1390 اوکراين 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 2,189,033 17,845,818,423 Rls. 1,620,712 $
24 1390 اوکراين 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 15,066 16,202,173,800 Rls. 1,460,995 $
25 1390 اوکراين 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 5,086,192 11,716,181,827 Rls. 1,106,259 $
26 1390 اوکراين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 51,722 10,571,820,445 Rls. 1,012,768 $
27 1390 اوکراين 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 576,814 10,233,194,861 Rls. 952,958 $
28 1390 اوکراين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 180,577 9,768,180,184 Rls. 930,938 $
29 1390 اوکراين 10082000 ارزن 2,096,000 9,449,360,665 Rls. 793,831 $
30 1390 اوکراين 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 89,467 8,803,434,480 Rls. 825,609 $
31 1390 اوکراين 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 284,300 8,173,000,000 Rls. 727,303 $
32 1390 اوکراين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,316 8,025,418,275 Rls. 759,911 $
33 1390 اوکراين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 775,665 7,421,328,105 Rls. 703,949 $
34 1390 اوکراين 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 86,333 6,673,289,006 Rls. 626,106 $
35 1390 اوکراين 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 121,670 5,155,233,712 Rls. 489,931 $
36 1390 اوکراين 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 12,974 4,367,490,355 Rls. 363,260 $
37 1390 اوکراين 40113000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي هوا پيما 28,117 4,256,202,596 Rls. 391,526 $
38 1390 اوکراين 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 163,480 3,844,359,356 Rls. 360,297 $
39 1390 اوکراين 84059000 ا جزا ءوقطعات مولدهاي گازهوا ياگازآب وغيره 124,800 3,457,182,313 Rls. 299,138 $
40 1390 اوکراين 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 21,244 3,404,745,884 Rls. 325,921 $
41 1390 اوکراين 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 36,800 3,159,985,104 Rls. 257,748 $
42 1390 اوکراين 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 7,902 3,103,274,150 Rls. 286,904 $
43 1390 اوکراين 72259900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, باپهناي 600mmيابيشتر,که درجاي ديگرذکرنشده. 295,223 3,051,726,619 Rls. 272,963 $
44 1390 اوکراين 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 1,524,250 2,751,140,272 Rls. 253,900 $
45 1390 اوکراين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 187,000 2,627,968,589 Rls. 247,698 $
46 1390 اوکراين 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 243,120 2,618,685,506 Rls. 241,738 $
47 1390 اوکراين 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 80,000 2,577,764,700 Rls. 241,200 $
48 1390 اوکراين 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 171,180 2,458,710,560 Rls. 234,279 $
49 1390 اوکراين 04089100 تخم پرندگان , خشک کرده , بدون پوست 76,000 2,300,152,919 Rls. 213,161 $
50 1390 اوکراين 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, که درجاي ديگرذکرنشده. 18,830 2,211,847,120 Rls. 206,599 $
51 1390 اوکراين 24031000 توتون و تنباکو برا ي پيپ با پيچيدن سيگار حتي حاوي بدل توتون يا تنباکو 26,519 2,159,040,478 Rls. 203,623 $
52 1390 اوکراين 90079100 ا جزا ء و قطعات و متفرعات برا ي دوربين 105 2,100,693,523 Rls. 198,478 $
53 1390 اوکراين 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 340,401 1,992,895,866 Rls. 186,579 $
54 1390 اوکراين 25070010 کائولن 2,857,504 1,882,311,000 Rls. 172,997 $
55 1390 اوکراين 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 3,734 1,726,350,427 Rls. 163,699 $
56 1390 اوکراين 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 29,076 1,474,375,965 Rls. 135,526 $
57 1390 اوکراين 01019010 ا سب برا ي مسابقه 8,500 1,473,436,782 Rls. 135,801 $
58 1390 اوکراين 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 50 1,430,512,809 Rls. 137,523 $
59 1390 اوکراين 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 22,270 1,284,870,604 Rls. 119,129 $
60 1390 اوکراين 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 100,000 1,218,713,100 Rls. 116,201 $
61 1390 اوکراين 48142000 کاغذديوا ري وپوشش هاي ديوا ري همانندمتشکل ا زکاغذبارويه قشرزده, ا ندوده بالايه ا ي ا ز.پلاستيك 29,925 1,048,850,919 Rls. 93,790 $
62 1390 اوکراين 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 102,000 1,048,002,160 Rls. 99,380 $
63 1390 اوکراين 84659200 ماشين هاي رنده کردن, فرزکردن ياقالب سازي (بابرش )برا ي کارروي چوب, ا ستخوا ن, كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 13,800 1,017,694,436 Rls. 92,673 $
64 1390 اوکراين 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 1,046 1,004,421,543 Rls. 100,523 $
65 1390 اوکراين 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 39,600 998,280,000 Rls. 94,552 $
66 1390 اوکراين 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 127,280 976,078,787 Rls. 92,458 $
67 1390 اوکراين 28332500 سولفات هااز مس 60,000 969,739,790 Rls. 93,749 $
68 1390 اوکراين 29171200 ا سيدآدي پيک , ا ملاح و ا سترهاي آن 78,000 849,296,200 Rls. 80,571 $
69 1390 اوکراين 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 9,180 796,121,317 Rls. 71,331 $
70 1390 اوکراين 25085000 ا ندا لوزيت , سيانيت و سيليمانيت 350,000 753,748,023 Rls. 69,003 $
71 1390 اوکراين 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 56,290 728,635,169 Rls. 66,958 $
72 1390 اوکراين 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 45,360 696,872,753 Rls. 65,351 $
73 1390 اوکراين 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 37,880 611,008,262 Rls. 57,104 $
74 1390 اوکراين 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 73 609,709,484 Rls. 57,727 $
75 1390 اوکراين 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 486,000 592,010,000 Rls. 54,538 $
76 1390 اوکراين 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 3,354 573,045,338 Rls. 54,005 $
77 1390 اوکراين 72051000 دا نه هاي کوچک (گرا نول) ,ا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد. 55,000 549,395,957 Rls. 51,985 $
78 1390 اوکراين 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 55,000 549,395,957 Rls. 51,985 $
79 1390 اوکراين 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 6,714 538,101,209 Rls. 49,595 $
80 1390 اوکراين 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 18,300 523,527,000 Rls. 49,539 $
81 1390 اوکراين 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 10,276 522,000,000 Rls. 42,577 $
82 1390 اوکراين 72171040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پركربن غير ممزوج سركشيده شده با مقطع گرد وبه صورت كلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر ابكاري نشده يا اندود نشده ، حتي صيقل شده 38,270 518,642,344 Rls. 47,801 $
83 1390 اوکراين 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 180,000 507,603,701 Rls. 43,322 $
84 1390 اوکراين 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 2,720 457,716,798 Rls. 39,798 $
85 1390 اوکراين 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 38,500 442,438,185 Rls. 42,914 $
86 1390 اوکراين 39161000 تک رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيک,mm ميله, قلم و,...حتي کارشده درسطح ، ا ز پلي مرهاي ا تيلن 6,570 442,367,914 Rls. 39,315 $
87 1390 اوکراين 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 765 441,800,000 Rls. 41,402 $
88 1390 اوکراين 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 1,500 440,716,000 Rls. 41,165 $
89 1390 اوکراين 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 33,000 396,992,046 Rls. 36,482 $
90 1390 اوکراين 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 4,600 327,789,558 Rls. 30,122 $
91 1390 اوکراين 85471090 ساير قطعات عايق ا ز سرا ميک ،محتوي كمتراز 80درصد وزني ا کسيدهاي فلزي 100 323,122,626 Rls. 30,280 $
92 1390 اوکراين 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده 18,700 321,549,750 Rls. 30,150 $
93 1390 اوکراين 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 23,920 309,627,877 Rls. 28,453 $
94 1390 اوکراين 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 15,800 301,038,232 Rls. 28,460 $
95 1390 اوکراين 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 13,840 260,269,887 Rls. 25,025 $
96 1390 اوکراين 84501910 ماشين لباسشويي نيمه ا توماتيک دوقلو فاقد ا لمنت جهت خشک کردن 12,750 253,155,045 Rls. 22,499 $
97 1390 اوکراين 84138200 بالابرهاي آبگونها 6,050 224,797,177 Rls. 21,472 $
98 1390 اوکراين 44039200 چوب خام ياچهارترا ش ا زرا ش (گونه FAGUS )به ا ستثناي آنهائي که عمل آمده ا ند 108,090 224,534,659 Rls. 21,097 $
99 1390 اوکراين 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 64,000 218,743,016 Rls. 19,720 $
100 1390 اوکراين 84602100 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت، غيراز سطوح تخت،با دقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر,باکنترل شماره اي 14,490 196,331,661 Rls. 18,848 $
101 1390 اوکراين 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 100 192,609,282 Rls. 18,205 $
102 1390 اوکراين 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 2,021 185,160,040 Rls. 17,531 $
103 1390 اوکراين 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 20 167,962,772 Rls. 15,431 $
104 1390 اوکراين 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 20,000 156,320,826 Rls. 15,025 $
105 1390 اوکراين 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,که درجاي ديگرذکرنشده. 18,250 155,915,298 Rls. 15,132 $
106 1390 اوکراين 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 1,320 152,864,694 Rls. 14,696 $
107 1390 اوکراين 35021900 آلبومين تخم پرندگان (باستثناءآلبومين تخم پرندگان , خشک کرده ) 2,000 150,086,899 Rls. 14,007 $
108 1390 اوکراين 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 4,630 145,177,674 Rls. 13,947 $
109 1390 اوکراين 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,696 142,445,634 Rls. 13,417 $
110 1390 اوکراين 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 40,960 133,365,142 Rls. 12,630 $
111 1390 اوکراين 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 1,370 131,999,759 Rls. 12,687 $
112 1390 اوکراين 90301000 ا لات ودستگاههاي سنجش ياکشف تشعشعات يونيزه کننده 65 131,862,615 Rls. 12,031 $
113 1390 اوکراين 84632000 ماشين هاي حديده کردن بوسيله نورد براي کاربرروي فلزا ت, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 11,220 131,716,564 Rls. 12,607 $
114 1390 اوکراين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 42 128,597,946 Rls. 12,365 $
115 1390 اوکراين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 440 122,441,838 Rls. 10,882 $
116 1390 اوکراين 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 530 120,051,220 Rls. 11,539 $
117 1390 اوکراين 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 2,260 119,193,299 Rls. 9,722 $
118 1390 اوکراين 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمرکز 1,350 118,087,299 Rls. 11,457 $
119 1390 اوکراين 31023000 نيترا ت آمونيوم حتي محلول در آب 18,000 114,489,891 Rls. 10,944 $
120 1390 اوکراين 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 100 112,051,540 Rls. 10,023 $
121 1390 اوکراين 84821000 بلبرينگ. 253 110,222,054 Rls. 9,820 $
122 1390 اوکراين 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم کاري که در جاي ديگرمذکور نباشد 300 104,316,129 Rls. 9,984 $
123 1390 اوکراين 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,000 97,702,080 Rls. 9,005 $
124 1390 اوکراين 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 4,500 93,700,210 Rls. 9,006 $
125 1390 اوکراين 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 692 85,250,000 Rls. 8,025 $
126 1390 اوکراين 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 2,000 78,223,742 Rls. 7,407 $
127 1390 اوکراين 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 9,700 75,452,715 Rls. 7,147 $
128 1390 اوکراين 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 8,000 72,538,896 Rls. 6,943 $
129 1390 اوکراين 85021210 ژنرا تور ديزل فرودگاهي تامين برق هوا پيما 115 ولت 400هرتز و قدرت 90کيلو ولت آمپر 397 66,752,750 Rls. 5,987 $
130 1390 اوکراين 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 340 61,619,876 Rls. 5,924 $
131 1390 اوکراين 04081100 زرده تخم خشک کرده 2,000 60,034,760 Rls. 5,603 $
132 1390 اوکراين 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 411 59,840,125 Rls. 5,705 $
133 1390 اوکراين 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 24,000 58,978,759 Rls. 5,563 $
134 1390 اوکراين 84219100 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي گريزا زمرکز,همچنين خشک کن هاي گريزا زمرکز 460 51,378,333 Rls. 4,985 $
135 1390 اوکراين 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 2,600 49,493,320 Rls. 4,683 $
136 1390 اوکراين 87085019 محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 191 48,857,260 Rls. 4,608 $
137 1390 اوکراين 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 78 47,151,322 Rls. 4,466 $
138 1390 اوکراين 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 1,300 44,989,589 Rls. 4,181 $
139 1390 اوکراين 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 1,330 42,247,032 Rls. 3,993 $
140 1390 اوکراين 38112900 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن کننده دا را ي موا دي غيرا زروغن هاي نفتي ياروغنهاي حاصل از موادمعدني قيري 493 41,748,711 Rls. 3,946 $
141 1390 اوکراين 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 171 38,702,191 Rls. 3,687 $
142 1390 اوکراين 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 1,220 38,682,005 Rls. 3,663 $
143 1390 اوکراين 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 316 36,413,958 Rls. 3,266 $
144 1390 اوکراين 63069900 ا شياءاردوزني (باستثناءچادرياتشک بادي ) از مواد نسجي 114 36,030,800 Rls. 2,939 $
145 1390 اوکراين 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 180 32,562,162 Rls. 3,065 $
146 1390 اوکراين 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 580 30,434,640 Rls. 2,553 $
147 1390 اوکراين 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 283 29,371,644 Rls. 2,823 $
148 1390 اوکراين 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 146 29,030,000 Rls. 2,778 $
149 1390 اوکراين 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 339 28,494,074 Rls. 2,478 $
150 1390 اوکراين 73239310 سايرا جزا وقطعات ا شياء سرميزوا شپزخانه ا ز فولادزنگ نزن 250 26,786,806 Rls. 2,532 $
151 1390 اوکراين 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 200 25,940,256 Rls. 2,352 $
152 1390 اوکراين 90138000 سايروسايل آلات ودستگاهها 240 25,473,132 Rls. 2,412 $
153 1390 اوکراين 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 1,000 25,176,295 Rls. 2,402 $
154 1390 اوکراين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 7 24,487,738 Rls. 2,319 $
155 1390 اوکراين 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 670 21,856,941 Rls. 2,020 $
156 1390 اوکراين 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 58 21,668,000 Rls. 1,920 $
157 1390 اوکراين 90139000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات وسايل دا را ي کريستال مايع, دستگاههاي ليزروا پتيکي مشمول 9013 195 19,104,849 Rls. 1,809 $
158 1390 اوکراين 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 50 17,521,029 Rls. 1,429 $
159 1390 اوکراين 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 450 11,771,532 Rls. 1,126 $
160 1390 اوکراين 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 214 11,324,930 Rls. 1,072 $
161 1390 اوکراين 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 15 9,933,148 Rls. 883 $
162 1390 اوکراين 84439110 ---كارتريج ليزري چاپگر 232 6,473,995 Rls. 579 $
163 1390 اوکراين 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 200 6,246,681 Rls. 600 $
164 1390 اوکراين 70179090 سايرشيشه آلات برا ي آزمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج يا کاليبرشده غيرمذکوردرجاي ديگر 90 2,589,634 Rls. 251 $
165 1390 اوکراين 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 5 2,117,673 Rls. 204 $
166 1390 اوکراين 27101190 ساير روغنهاي سبک وفرآورده هابجزبنزين 34 1,082,491 Rls. 99 $
167 1390 اوکراين 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 24 1,048,976 Rls. 100 $
مجموع کل
4,408,389,519,974 ريال
مجموع کل
401,068,520 دلار
[1]