آمار کل " واردات از" کشور "انگلستان" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 انگلستان 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 268,678 227,119,286,434 Rls. 21,150,849 $
2 1390 انگلستان 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 31,500 177,876,075,130 Rls. 15,606,633 $
3 1390 انگلستان 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 323,357 165,783,048,280 Rls. 15,696,180 $
4 1390 انگلستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 247,012 86,577,347,574 Rls. 8,301,616 $
5 1390 انگلستان 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 24,364 81,643,906,484 Rls. 7,551,375 $
6 1390 انگلستان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 20,924 80,830,437,032 Rls. 7,496,052 $
7 1390 انگلستان 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 1,877 67,138,759,200 Rls. 6,006,196 $
8 1390 انگلستان 01051120 جوجه اجداد گوشتي 9,088 41,623,024,343 Rls. 3,930,809 $
9 1390 انگلستان 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 55,376 31,701,932,049 Rls. 2,799,764 $
10 1390 انگلستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 3,966 25,281,303,131 Rls. 2,397,865 $
11 1390 انگلستان 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 4,591 25,220,863,111 Rls. 2,314,142 $
12 1390 انگلستان 84818025 شيرمخصوص ظروف ا سپري 22,604 21,505,638,074 Rls. 2,006,484 $
13 1390 انگلستان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 2,599,120 20,321,135,248 Rls. 1,953,580 $
14 1390 انگلستان 85023100 مجموعه مولدهائي که بانيروي باد کار ميکنند 79,975 18,741,355,101 Rls. 1,764,317 $
15 1390 انگلستان 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 79,055 17,205,552,800 Rls. 1,579,071 $
16 1390 انگلستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 87,670 17,004,291,891 Rls. 1,567,987 $
17 1390 انگلستان 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند 4,391 13,176,591,002 Rls. 1,266,656 $
18 1390 انگلستان 01051220 جوجه يكروزه گوشتي بوقلمون ،به وزن 185گرم وكمتر . 37,389 12,859,332,788 Rls. 1,176,899 $
19 1390 انگلستان 38200000 فرآورده هاي ضديخ ومايعات آماده شده برا ي ذوب يخ 508,707 12,093,618,058 Rls. 1,104,145 $
20 1390 انگلستان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 6,410 11,967,988,271 Rls. 1,085,040 $
21 1390 انگلستان 71103900 روديوم به ا شکال نيمه ساخته. 837 11,448,379,381 Rls. 1,044,560 $
22 1390 انگلستان 40113000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي هوا پيما 64,428 10,004,710,946 Rls. 927,257 $
23 1390 انگلستان 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 38,450 9,814,287,196 Rls. 876,905 $
24 1390 انگلستان 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 324,020 9,785,490,000 Rls. 922,985 $
25 1390 انگلستان 29034900 ساير مشتقات هالوژنه هيدروکربورهاي غيرحلقوي حاوي دو هالوژن يا چند هالوژن مختلف غير مذکور در رديف هاي 29034100 لغايت 29034700 88,920 9,458,159,990 Rls. 856,283 $
26 1390 انگلستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 41,675 8,917,397,916 Rls. 842,250 $
27 1390 انگلستان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1,604 8,056,655,363 Rls. 754,207 $
28 1390 انگلستان 29071390 سايرا وکتيل فنل ها وا يزومرهاي آنها همچنين ا ملاح اين محصولات 50,000 7,628,950,927 Rls. 622,264 $
29 1390 انگلستان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 18,194 7,457,004,476 Rls. 717,089 $
30 1390 انگلستان 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 61,537 6,365,275,941 Rls. 594,912 $
31 1390 انگلستان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 4,460 6,346,915,291 Rls. 575,731 $
32 1390 انگلستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 14,204 6,103,788,621 Rls. 573,599 $
33 1390 انگلستان 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 7,970 5,840,609,419 Rls. 481,061 $
34 1390 انگلستان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 33,425 5,774,282,775 Rls. 536,665 $
35 1390 انگلستان 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 14,089 5,608,401,683 Rls. 507,907 $
36 1390 انگلستان 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 4,289 5,492,714,054 Rls. 503,584 $
37 1390 انگلستان 85153120 ماشين جوشکاري ا لکترودتنگستن باگازبي اثر (tig) 11,075 5,336,599,144 Rls. 503,358 $
38 1390 انگلستان 76129010 قوطي ا سپري از آلومينيوم 25,377 5,211,278,118 Rls. 449,927 $
39 1390 انگلستان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 9,770 5,081,157,041 Rls. 488,573 $
40 1390 انگلستان 84818060 وا لوباکس (مجموعه شيروفشارسنجهاي مربوطه دريک جعبه برا ي کنترل وتنظيم جريان گازهاي طبي مورد استفاده دربيمارستان ) 3,269 4,982,235,073 Rls. 471,758 $
41 1390 انگلستان 30022000 وا کسن ها برا ي پزشکي ا نساني 1,005 4,917,100,750 Rls. 464,623 $
42 1390 انگلستان 90189040 ا نکوباتور نوزا د(INFANT INCUBATOR) 1,257 4,571,744,610 Rls. 390,180 $
43 1390 انگلستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 3,170 4,408,267,447 Rls. 416,579 $
44 1390 انگلستان 29034400 دي کلرو تترا فلوئورو ا تان ها و کلرو پنتافلوئورو ا تان ها 44,900 4,354,281,598 Rls. 411,494 $
45 1390 انگلستان 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 24,194 4,157,802,105 Rls. 384,782 $
46 1390 انگلستان 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 19,919 3,785,093,733 Rls. 358,619 $
47 1390 انگلستان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 54,050 3,712,892,836 Rls. 343,371 $
48 1390 انگلستان 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 4,473 3,535,161,326 Rls. 341,679 $
49 1390 انگلستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 173 3,428,619,625 Rls. 322,219 $
50 1390 انگلستان 87099000 ا جزا ءوقطعات ا را به هاي کارگاهي و ترا کتورهايي كه در ايستگاههاي راه آهن بكار مي رود 4,628 3,397,467,190 Rls. 304,627 $
51 1390 انگلستان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 6,678 3,324,704,807 Rls. 316,173 $
52 1390 انگلستان 31056000 کودهاي معدني يا شيميائي دا را ي دوعنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم که در جاي ديگري مذکور نباشد 30,720 3,320,797,248 Rls. 306,913 $
53 1390 انگلستان 01051130 جوجه مادر گوشتي 4,430 3,318,177,155 Rls. 315,663 $
54 1390 انگلستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,403 3,212,077,305 Rls. 303,700 $
55 1390 انگلستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 29,105 3,174,962,908 Rls. 289,685 $
56 1390 انگلستان 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 887 3,089,192,607 Rls. 283,576 $
57 1390 انگلستان 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 15,653 3,070,606,987 Rls. 266,986 $
58 1390 انگلستان 01051290 ساير بوقلمون زنده به وزن 185گرم وكمتر ،به غيراز مولد نژاد وجوجه يكروزه گوشتي . 10,458 2,994,969,713 Rls. 280,667 $
59 1390 انگلستان 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 1,100 2,989,000,650 Rls. 282,514 $
60 1390 انگلستان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 7,252 2,864,270,863 Rls. 261,440 $
61 1390 انگلستان 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 16,000 2,835,167,899 Rls. 257,042 $
62 1390 انگلستان 31052000 کودهاي معدني يا شيميائي دا را ي سه عنصر حاصلخيز کننده ا زت , فسفر و پتاسيم 67,584 2,801,845,945 Rls. 264,710 $
63 1390 انگلستان 73062190 لوله جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن برا ي جدا ره سازي ولوله گذا ري برا ي حفاري نفت وگازا زآهن ياا زفولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا 99,718 2,713,273,758 Rls. 241,137 $
64 1390 انگلستان 85256090 ساير دستگاههاي گيرنده فرستنده غيرمذكور 705 2,572,621,104 Rls. 237,794 $
65 1390 انگلستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 46,927 2,487,685,191 Rls. 234,150 $
66 1390 انگلستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,096 2,319,005,247 Rls. 211,932 $
67 1390 انگلستان 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 24,000 2,302,467,703 Rls. 217,995 $
68 1390 انگلستان 84089000 سايرموتورهاي پيستوني درون سوزترا کمي-ا حترا قي که درجاي ديگرمذکورنباشد. 10,880 2,291,758,137 Rls. 216,751 $
69 1390 انگلستان 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 466 2,241,539,655 Rls. 211,229 $
70 1390 انگلستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 2,326 2,213,243,225 Rls. 205,682 $
71 1390 انگلستان 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 4,100 2,121,711,151 Rls. 198,942 $
72 1390 انگلستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 2,247 2,061,067,463 Rls. 194,656 $
73 1390 انگلستان 15050090 چربي پشم وموا دچرب مشتق ا زآنهاغير ا ز لانولين 15,810 2,048,784,740 Rls. 188,054 $
74 1390 انگلستان 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 3,146 1,966,902,524 Rls. 184,094 $
75 1390 انگلستان 28100010 ا سيد بريک 196,000 1,886,630,000 Rls. 175,073 $
76 1390 انگلستان 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,که درجاي ديگرذکرنشده. 3,405 1,853,257,578 Rls. 176,703 $
77 1390 انگلستان 90258010 رطوبت سنج ديجيتالي 400 1,851,286,000 Rls. 177,974 $
78 1390 انگلستان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 2,337 1,818,000,000 Rls. 155,159 $
79 1390 انگلستان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 391 1,792,332,121 Rls. 169,890 $
80 1390 انگلستان 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 1,603 1,780,905,139 Rls. 154,848 $
81 1390 انگلستان 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 327 1,726,893,966 Rls. 154,759 $
82 1390 انگلستان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 26,780 1,674,609,035 Rls. 157,750 $
83 1390 انگلستان 84791022 فنيشرمستعمل با سال ساخت پنج سال وكمتر،باقدرت بيش از 180اسب بخار 31,000 1,597,698,030 Rls. 153,566 $
84 1390 انگلستان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 1,357 1,551,245,142 Rls. 147,999 $
85 1390 انگلستان 71101900 پلاتين به شکل نيمه ساخته. 2 1,485,672,630 Rls. 143,627 $
86 1390 انگلستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 96,800 1,481,816,798 Rls. 135,341 $
87 1390 انگلستان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,902 1,387,094,374 Rls. 132,910 $
88 1390 انگلستان 29089900 ساير مشتقات سولفونه ،نيتره ونيتروزه ،فنل هاوفنل -الكل ها غير از دي نوسب ونمکهاي آن 21,420 1,338,600,000 Rls. 128,083 $
89 1390 انگلستان 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 880 1,336,033,096 Rls. 124,155 $
90 1390 انگلستان 85043190 سايرترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت حداكثر 1 KVAبجزترا نسفورماتورجريان , ولتاژوSMD غير از ترانسفورماتورهاي دي الکتريک مايع 395 1,299,728,232 Rls. 117,570 $
91 1390 انگلستان 04070014 تخم مرغ نطفه دار مادر گوشتي 6,809 1,279,376,850 Rls. 123,017 $
92 1390 انگلستان 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 17,403 1,247,245,112 Rls. 118,099 $
93 1390 انگلستان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 60,000 1,241,932,468 Rls. 113,981 $
94 1390 انگلستان 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 548 1,205,582,544 Rls. 111,040 $
95 1390 انگلستان 72151000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش )تندبر,فقطسردشکل دا ده شده, ياسردتمام شده. 104,514 1,160,000,001 Rls. 109,210 $
96 1390 انگلستان 73182400 خاروميخ ا شپيل حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 2,126 1,158,359,215 Rls. 102,904 $
97 1390 انگلستان 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 4,700 1,148,460,700 Rls. 106,952 $
98 1390 انگلستان 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 64,630 1,132,712,109 Rls. 105,486 $
99 1390 انگلستان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 830 1,125,423,600 Rls. 108,046 $
100 1390 انگلستان 84303900 ماشين آلات کندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل (غيرخودرو) 35,000 1,116,600,001 Rls. 105,216 $
101 1390 انگلستان 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 170 1,066,587,443 Rls. 91,097 $
102 1390 انگلستان 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 33,500 1,048,436,189 Rls. 99,030 $
103 1390 انگلستان 85269100 دستگاههاي کمک ناوبري را ديوئي 100 1,022,613,547 Rls. 83,411 $
104 1390 انگلستان 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 116 1,011,187,879 Rls. 89,925 $
105 1390 انگلستان 29026000 ا تيل بنزن 2,700 1,006,076,876 Rls. 96,701 $
106 1390 انگلستان 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 4,390 986,357,186 Rls. 92,228 $
107 1390 انگلستان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 5,150 979,848,492 Rls. 93,769 $
108 1390 انگلستان 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 5,076 979,710,983 Rls. 92,793 $
109 1390 انگلستان 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 119 977,031,586 Rls. 91,281 $
110 1390 انگلستان 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 5,060 968,334,502 Rls. 88,985 $
111 1390 انگلستان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 6,000 957,983,592 Rls. 91,382 $
112 1390 انگلستان 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 10,911 956,772,077 Rls. 90,004 $
113 1390 انگلستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,754 933,529,144 Rls. 87,535 $
114 1390 انگلستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,990 917,178,673 Rls. 80,353 $
115 1390 انگلستان 28230000 ا کسيدهاي تيتان 8,910 912,983,943 Rls. 82,773 $
116 1390 انگلستان 30045012 دا روهاي حاوي ويتامينهاي دا م داراي توليد مشابه 5,824 898,223,867 Rls. 81,955 $
117 1390 انگلستان 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 15,800 843,420,820 Rls. 79,018 $
118 1390 انگلستان 90183230 سوزن بخيه بانخ ،تك سوزنه باسايزنخ صفر تا0/5ازنوع كات گوت پلين ،كات گوت كروميك ،نايلون ،سيلك ،پلي پروپيلن ،.... 437 824,527,456 Rls. 75,423 $
119 1390 انگلستان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 26,721 811,163,011 Rls. 77,186 $
120 1390 انگلستان 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 2,550 780,949,767 Rls. 66,651 $
121 1390 انگلستان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 135 774,500,000 Rls. 71,081 $
122 1390 انگلستان 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 12 766,721,350 Rls. 62,538 $
123 1390 انگلستان 29291000 ا يزوسيانات ها 22,560 764,594,602 Rls. 73,490 $
124 1390 انگلستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 12,858 756,342,969 Rls. 70,802 $
125 1390 انگلستان 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 285 702,386,327 Rls. 64,862 $
126 1390 انگلستان 29051900 ساير مونوالکل هاي اشباع شده غير از موارد مذکور در رديف هاي 29051100 لغايت 29051700 16,500 696,470,829 Rls. 65,884 $
127 1390 انگلستان 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 5,553 691,898,512 Rls. 63,769 $
128 1390 انگلستان 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 23,000 668,900,000 Rls. 62,877 $
129 1390 انگلستان 28421000 سيليکات هاي مضاعف يا كمپلكس ازجمله آلومينو سيليكات باساخت شيميايي مشخص ياغير مشخص . 60,000 660,297,210 Rls. 56,354 $
130 1390 انگلستان 38040090 مواد قليايي باقيمانده از ساختن خميرچوب کنسانتره ... به غير از نوع تجزيه ناپذير ) سخت 23,000 637,997,184 Rls. 60,405 $
131 1390 انگلستان 84199020 ا جزا وقطعات تعرفه 84191900 1,120 627,026,334 Rls. 51,144 $
132 1390 انگلستان 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 119 625,798,089 Rls. 51,476 $
133 1390 انگلستان 85340000 مدا رهاي چاپي 113 624,214,666 Rls. 56,562 $
134 1390 انگلستان 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليدومونتيورغيرمذکوردرجاي ديگر 32 623,802,858 Rls. 50,881 $
135 1390 انگلستان 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 9,750 618,414,632 Rls. 58,184 $
136 1390 انگلستان 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 14,900 614,418,135 Rls. 58,807 $
137 1390 انگلستان 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 5,571 611,887,150 Rls. 57,829 $
138 1390 انگلستان 73141200 تور بي سروته انتهاي تاروپودباف ا زفولادزنگ نزن برا ي ماشين آلات. 13,830 602,168,586 Rls. 57,126 $
139 1390 انگلستان 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 320 599,177,114 Rls. 55,711 $
140 1390 انگلستان 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 137 595,760,768 Rls. 56,310 $
141 1390 انگلستان 01051160 جوجه يكروزه گوشتي ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر . 756 590,313,710 Rls. 55,319 $
142 1390 انگلستان 34029020 پاك كننده هاي صنعتي . 24,600 586,694,814 Rls. 53,899 $
143 1390 انگلستان 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 8,700 576,843,127 Rls. 49,751 $
144 1390 انگلستان 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 355 566,807,412 Rls. 52,087 $
145 1390 انگلستان 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 152 564,438,871 Rls. 53,259 $
146 1390 انگلستان 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 6,000 562,823,608 Rls. 53,869 $
147 1390 انگلستان 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 430 560,529,748 Rls. 54,175 $
148 1390 انگلستان 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 947 559,583,256 Rls. 52,353 $
149 1390 انگلستان 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 24,000 550,320,568 Rls. 52,472 $
150 1390 انگلستان 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 4,575 549,130,356 Rls. 50,485 $
151 1390 انگلستان 34070010 فرآورده هاي دندا نسازي 3,924 548,160,302 Rls. 51,796 $
152 1390 انگلستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 7,000 538,867,687 Rls. 49,330 $
153 1390 انگلستان 90261010 فلومتر 475 537,047,558 Rls. 51,193 $
154 1390 انگلستان 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيک 1,200 534,010,000 Rls. 58,247 $
155 1390 انگلستان 90249000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش خواص مكانيكي مواد ،مشمول رديف 9024 137 505,455,791 Rls. 47,926 $
156 1390 انگلستان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 10,000 504,315,300 Rls. 44,305 $
157 1390 انگلستان 90063000 دوربين عکاسي مخصوص عکسبردا ري زيرآبي,هوائي، معاينه پزشکي يا جراحي اعضاء داخلي بدن ،دوربين تطبيقي براي مقاصد پزشكي قانوني ياجرم شناسي 235 493,191,611 Rls. 45,795 $
158 1390 انگلستان 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 1,000 488,200,000 Rls. 42,448 $
159 1390 انگلستان 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 7,039 467,500,000 Rls. 41,816 $
160 1390 انگلستان 90079100 ا جزا ء و قطعات و متفرعات برا ي دوربين 110 460,475,322 Rls. 42,791 $
161 1390 انگلستان 85176910 مودم بي سيم 305 460,142,597 Rls. 41,243 $
162 1390 انگلستان 84439110 ---كارتريج ليزري چاپگر 20 458,894,367 Rls. 37,430 $
163 1390 انگلستان 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 496 442,577,985 Rls. 40,065 $
164 1390 انگلستان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 125 435,392,323 Rls. 38,355 $
165 1390 انگلستان 48045100 سايرکاغذهاي کرا فت سفيدنشده ومقوا ي کرا فت سفيدنشده به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم 10,950 425,000,000 Rls. 40,008 $
166 1390 انگلستان 38101010 ترکيبات برا ي پاک کردن وپردا خت سطح فلزا ت 9,827 424,290,000 Rls. 45,731 $
167 1390 انگلستان 68043000 سنگ برا ي تيزکردن ياصيقلي کردن بادست. 2,101 412,395,482 Rls. 35,964 $
168 1390 انگلستان 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 3,000 404,250,000 Rls. 36,158 $
169 1390 انگلستان 84439190 ---ساير 23 390,729,436 Rls. 36,848 $
170 1390 انگلستان 38140000 حلال هاورقيق کننده هاي آلي مرکب غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 2,722 389,237,400 Rls. 34,268 $
171 1390 انگلستان 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 170 382,727,827 Rls. 35,732 $
172 1390 انگلستان 85413000 تيريستورها ,دي آکها و تري آکها ,غيرا ز وسايل حساس دربرا بر نور 56 378,278,685 Rls. 35,751 $
173 1390 انگلستان 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 30 371,167,847 Rls. 35,079 $
174 1390 انگلستان 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 72 355,984,973 Rls. 33,704 $
175 1390 انگلستان 76069291 كويل آلومينيومي 274/0و295ميلي متروعرض 20/1742/1683ميلي متر براي توليد بدنه قوطي دوتكه 3,490 352,852,452 Rls. 33,922 $
176 1390 انگلستان 85131000 چراغ برقي قابل حمل که بامنبع نيروي همراه خود کار ميکند 312 352,792,092 Rls. 30,499 $
177 1390 انگلستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 753 344,007,405 Rls. 32,285 $
178 1390 انگلستان 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 56 327,247,197 Rls. 31,298 $
179 1390 انگلستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 27 326,098,349 Rls. 30,806 $
180 1390 انگلستان 84592100 ماشينهاي سوراخ کردن بابردا شتن فلز,باکنترل شماره اي 18,000 320,839,319 Rls. 30,670 $
181 1390 انگلستان 84602100 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت، غيراز سطوح تخت،با دقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر,باکنترل شماره اي 17,400 316,817,301 Rls. 30,040 $
182 1390 انگلستان 38210000 كشت بوم هاي آماده برا ي رشد يانگهداري ازميكروارگانيسم هاياازسلولهاي گياهي ،انساني ياحيواني 518 310,259,472 Rls. 27,921 $
183 1390 انگلستان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 331 305,295,000 Rls. 26,155 $
184 1390 انگلستان 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 3,153 304,346,913 Rls. 28,521 $
185 1390 انگلستان 48232000 کاغذ و مقوا ي صافي ,بريده شده بشکل معين 3,476 295,136,905 Rls. 28,140 $
186 1390 انگلستان 28259000 سايربازهاي غيرآلي,سايرا کسيدها,هيدرا کسيدهاوپرا کسيدهاي فلزي, غير مذکور در رديف هاي 28258000 تا 28252000 40,050 294,805,248 Rls. 28,132 $
187 1390 انگلستان 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 90 290,553,492 Rls. 28,198 $
188 1390 انگلستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,860 275,982,470 Rls. 25,788 $
189 1390 انگلستان 40112000 تايربادي نوا زکائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 3,123 275,721,188 Rls. 22,489 $
190 1390 انگلستان 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 554 275,021,075 Rls. 23,484 $
191 1390 انگلستان 50050010 نخ تابيده از اخال ابريشم غير خرده فروشي مورد مصرف در توليد انواع نخهاي جراحي 85 267,633,113 Rls. 25,208 $
192 1390 انگلستان 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 3,700 263,923,481 Rls. 24,267 $
193 1390 انگلستان 29181600 ا سيد گلوکنيک, ا ملاح و ا سترهاي آن 19,000 263,002,816 Rls. 24,901 $
194 1390 انگلستان 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 25 259,050,459 Rls. 22,949 $
195 1390 انگلستان 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 105 258,138,390 Rls. 24,621 $
196 1390 انگلستان 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 2,400 256,953,385 Rls. 22,721 $
197 1390 انگلستان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 920 255,091,460 Rls. 23,939 $
198 1390 انگلستان 39079992 رزين پلي ا سترا شباع شده گريد غذا يي /بهدا شتي 1,680 250,047,617 Rls. 22,949 $
199 1390 انگلستان 29061900 ساير سيکلانيک , سيکلنيک يا سيکلوترپنيک غير از مانتول ، سيکلوهگزانول ، متيل سيکلو هگزانولها ودي متيل سيکلو هگزانولها ، استرولها واينوزيتولها 1,440 243,512,962 Rls. 22,349 $
200 1390 انگلستان 15050010 لانولين موردمصرف درصنعت صابون سازي 2,080 228,242,783 Rls. 20,693 $
مجموع کل
1,498,802,383,954 ريال
مجموع کل
138,385,740 دلار