آمار کل " واردات از" کشور "اندونزي" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 اندونزي 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 39,999,737 495,173,603,317 Rls. 47,062,822 $
2 1390 اندونزي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 39,183,813 360,492,336,695 Rls. 33,030,630 $
3 1390 اندونزي 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 6,840,020 221,905,197,832 Rls. 20,461,564 $
4 1390 اندونزي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 6,589,609 74,029,534,870 Rls. 6,561,916 $
5 1390 اندونزي 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 8,486,399 68,449,914,999 Rls. 6,281,431 $
6 1390 اندونزي 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 1,879,690 66,226,591,485 Rls. 6,259,321 $
7 1390 اندونزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 4,999,981 61,649,394,277 Rls. 5,848,534 $
8 1390 اندونزي 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 6,509,780 61,283,720,280 Rls. 5,642,789 $
9 1390 اندونزي 85182920 مجموعه سينماي خانگي 580,786 55,230,095,596 Rls. 4,654,442 $
10 1390 اندونزي 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 2,435,681 40,293,100,116 Rls. 3,741,015 $
11 1390 اندونزي 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 3,861,242 33,302,420,186 Rls. 3,116,462 $
12 1390 اندونزي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 810,059 27,910,812,419 Rls. 2,531,948 $
13 1390 اندونزي 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 2,501,508 23,201,672,904 Rls. 2,100,248 $
14 1390 اندونزي 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 3,060,119 22,042,734,579 Rls. 2,099,139 $
15 1390 اندونزي 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 1,297,998 17,384,101,669 Rls. 1,642,679 $
16 1390 اندونزي 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 475,121 15,444,395,011 Rls. 1,392,667 $
17 1390 اندونزي 38231100 اسيدهاي استئاريک 968,000 14,138,350,054 Rls. 1,316,973 $
18 1390 اندونزي 38029010 خاک رنگبر 2,876,000 13,879,493,343 Rls. 1,275,170 $
19 1390 اندونزي 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شکم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...).باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 1,342,356 13,309,773,553 Rls. 1,239,242 $
20 1390 اندونزي 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 1,299,620 12,126,413,934 Rls. 1,144,433 $
21 1390 اندونزي 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 34,304 12,022,828,544 Rls. 1,055,497 $
22 1390 اندونزي 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 41,547 11,434,554,864 Rls. 1,079,442 $
23 1390 اندونزي 29054410 سوربيتول محلول درآب (D-گلوسيتول) 1,310,040 9,943,085,880 Rls. 920,135 $
24 1390 اندونزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 201,600 9,353,640,372 Rls. 813,289 $
25 1390 اندونزي 40115000 تايربادي نو ا ز کائوچو برا ي دوچرخه 334,241 8,493,077,160 Rls. 756,049 $
26 1390 اندونزي 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 214,823 8,490,249,931 Rls. 765,676 $
27 1390 اندونزي 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 256,702 7,668,341,590 Rls. 714,778 $
28 1390 اندونزي 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 112,136 7,436,754,690 Rls. 651,932 $
29 1390 اندونزي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 141,120 6,942,391,275 Rls. 615,024 $
30 1390 اندونزي 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 641,462 6,862,727,096 Rls. 657,312 $
31 1390 اندونزي 30022000 وا کسن ها برا ي پزشکي ا نساني 4 6,540,220,415 Rls. 533,460 $
32 1390 اندونزي 19053200 ويفل ها و ويفرها 434,076 6,506,868,598 Rls. 597,787 $
33 1390 اندونزي 44081000 ورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا,وسايرچوبهائيکه به درا زا ا ره شده ,که ضخامت آن ا ز 6mm بيشتر نباشد ,کاج 534,950 6,492,317,755 Rls. 603,017 $
34 1390 اندونزي 18050090 ساير بغير از انواع در بسته بندي هاي كمتر از ده كيلوگرم 153,500 6,343,177,874 Rls. 581,028 $
35 1390 اندونزي 15162010 روغن جانشين کره کاکائو C.B.S 283,840 5,967,797,088 Rls. 554,147 $
36 1390 اندونزي 48026900 سايرکاغذومقوا هابابيش ا ز10%ا لياف مکانيکي يا شيميايي - مکانيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 612,453 5,789,151,593 Rls. 530,714 $
37 1390 اندونزي 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 494,460 5,502,419,609 Rls. 507,135 $
38 1390 اندونزي 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 67,679 5,469,416,633 Rls. 519,951 $
39 1390 اندونزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 582,600 5,456,124,468 Rls. 509,129 $
40 1390 اندونزي 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشک کرده 706,420 5,402,769,037 Rls. 493,109 $
41 1390 اندونزي 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 169,242 5,178,921,081 Rls. 464,883 $
42 1390 اندونزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 100,800 5,037,677,475 Rls. 429,946 $
43 1390 اندونزي 48026200 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودشده بصورت ورق بحالت تانشده يک ضلع ا ز435وضلع ديگرا ز297mmبيشترنباشد 586,345 4,969,125,013 Rls. 468,725 $
44 1390 اندونزي 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 298,232 4,773,939,188 Rls. 446,570 $
45 1390 اندونزي 29054500 گليسرول 460,000 4,655,217,735 Rls. 446,232 $
46 1390 اندونزي 55095300 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر , مخلوطباپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 215,105 4,631,379,474 Rls. 415,940 $
47 1390 اندونزي 03011090 ماهيهاي زنده زينتي اب شور 72,260 4,253,610,798 Rls. 387,645 $
48 1390 اندونزي 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 392,500 4,128,468,660 Rls. 384,693 $
49 1390 اندونزي 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 374,031 4,022,797,488 Rls. 374,516 $
50 1390 اندونزي 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 227,248 3,863,455,178 Rls. 360,298 $
51 1390 اندونزي 48189010 کاغذتيشوبرا ي مصرف دروا حدهاي توليدي 241,347 3,812,276,753 Rls. 348,636 $
52 1390 اندونزي 03011010 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 51,828 3,239,210,700 Rls. 298,412 $
53 1390 اندونزي 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات آنها ،براي موتورسيكلتها 63,647 2,958,548,160 Rls. 271,728 $
54 1390 اندونزي 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 104,000 2,681,113,464 Rls. 251,440 $
55 1390 اندونزي 55101100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 108,680 2,640,429,132 Rls. 245,067 $
56 1390 اندونزي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 53,443 2,586,360,989 Rls. 238,564 $
57 1390 اندونزي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 224,416 2,489,139,346 Rls. 225,892 $
58 1390 اندونزي 03023300 ماهي ليستائو (listao) يا بونيت (bonite) با شکم را ه را ه , تازه يا سرد کرده 243,102 2,460,718,565 Rls. 219,034 $
59 1390 اندونزي 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 89,367 2,436,345,390 Rls. 219,752 $
60 1390 اندونزي 55095100 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باا لياف غيريکسره مصنوعي,غيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 140,630 2,370,478,477 Rls. 224,497 $
61 1390 اندونزي 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 120,000 2,324,898,926 Rls. 222,244 $
62 1390 اندونزي 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 8,512 2,274,062,185 Rls. 214,042 $
63 1390 اندونزي 76051900 مفتول ا زآلومييوم, غيرممزوج بابزرگترين سطح مقطع عرضي7ميليمترياکمتر. 80,000 2,245,459,265 Rls. 204,131 $
64 1390 اندونزي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 109,350 2,197,381,811 Rls. 208,125 $
65 1390 اندونزي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 86,699 2,167,663,435 Rls. 202,854 $
66 1390 اندونزي 44111292 ---كفپوش روكش شده 549,729 2,093,331,317 Rls. 200,689 $
67 1390 اندونزي 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 364,821 2,053,284,566 Rls. 187,367 $
68 1390 اندونزي 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 242,896 2,052,578,814 Rls. 189,178 $
69 1390 اندونزي 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 56,735 2,032,021,513 Rls. 180,992 $
70 1390 اندونزي 48229000 قرقره, ماسوره, دوک وتکيه گاه هاي همانند,ا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 347,594 2,012,477,869 Rls. 189,493 $
71 1390 اندونزي 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 21,610 1,888,709,289 Rls. 179,177 $
72 1390 اندونزي 48092000 کاغذهاي خودکپي,بصورت رول ياورق 168,834 1,879,190,000 Rls. 177,702 $
73 1390 اندونزي 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 123,313 1,863,570,014 Rls. 172,896 $
74 1390 اندونزي 40119910 ساير لاستيك رويي چرخ بادي داراي توليد داخلي مشابه غيرمذكور درجاي ديگر 55,888 1,813,582,255 Rls. 168,866 $
75 1390 اندونزي 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 164,623 1,804,124,369 Rls. 163,657 $
76 1390 اندونزي 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 19,788 1,769,372,233 Rls. 162,556 $
77 1390 اندونزي 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 97,937 1,741,847,000 Rls. 161,358 $
78 1390 اندونزي 29224100 ليزين وا سترهاي آن ; ا ملاح ا ين ترکيبات 70,000 1,738,983,592 Rls. 164,254 $
79 1390 اندونزي 48089000 سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده, کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 115,434 1,730,300,000 Rls. 157,874 $
80 1390 اندونزي 72192400 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غيرطومار باپهناي 600mmmيابيشتربه ضخامت کمترا ز3mm 74,229 1,644,173,200 Rls. 149,171 $
81 1390 اندونزي 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 18,511 1,636,784,026 Rls. 153,080 $
82 1390 اندونزي 85393140 لامپ کم مصرف بدون بالاست 76,248 1,619,761,714 Rls. 153,172 $
83 1390 اندونزي 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 26,000 1,546,805,300 Rls. 136,620 $
84 1390 اندونزي 48045900 سايرکاغذومقواها ي کرا فت به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم که درجاي ديگرمذکور نباشد 301,603 1,518,914,760 Rls. 141,664 $
85 1390 اندونزي 40132000 لاستيک توئي ا زکائوچو ا زا نوا عي که برا ي دوچرخه بکار ميرود 46,135 1,506,756,170 Rls. 141,857 $
86 1390 اندونزي 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 43,115 1,422,004,152 Rls. 136,731 $
87 1390 اندونزي 94035090 ---ساير 50,967 1,398,046,811 Rls. 127,475 $
88 1390 اندونزي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 6,824 1,395,963,200 Rls. 131,484 $
89 1390 اندونزي 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 20,825 1,351,798,308 Rls. 124,687 $
90 1390 اندونزي 28332200 سولفات هااز آلومينيم 440,000 1,266,945,687 Rls. 117,271 $
91 1390 اندونزي 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 93,320 1,249,058,887 Rls. 112,967 $
92 1390 اندونزي 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 4,393 1,233,403,020 Rls. 116,535 $
93 1390 اندونزي 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 44,440 1,203,233,705 Rls. 98,143 $
94 1390 اندونزي 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 47,229 1,175,710,909 Rls. 107,356 $
95 1390 اندونزي 48239090 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 48232000 لغايت 48239010 250,637 1,144,759,905 Rls. 93,374 $
96 1390 اندونزي 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 21,350 1,129,834,985 Rls. 107,802 $
97 1390 اندونزي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 51,667 1,115,562,852 Rls. 102,226 $
98 1390 اندونزي 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 50,820 1,107,798,560 Rls. 104,439 $
99 1390 اندونزي 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 13,478 1,090,265,721 Rls. 99,573 $
100 1390 اندونزي 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 110,628 1,069,000,001 Rls. 100,861 $
101 1390 اندونزي 55092200 نخ چندلاياکابله, دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, پلي استر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 61,780 1,061,614,601 Rls. 99,069 $
102 1390 اندونزي 34012030 صابون به شكل چيپس 100,000 1,053,356,738 Rls. 99,214 $
103 1390 اندونزي 44129400 تخته چند لا ،تخته مورق وتخته زهوار بالايه هاي به ضخامت بيش از6ميلمتر . 195,000 1,039,683,860 Rls. 100,637 $
104 1390 اندونزي 87149610 پنجه رکاب و رکاب برا ي دوچرخه 68,696 1,024,766,325 Rls. 91,091 $
105 1390 اندونزي 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 107,000 1,003,180,640 Rls. 89,730 $
106 1390 اندونزي 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 57,316 992,462,940 Rls. 93,742 $
107 1390 اندونزي 47079000 آخال وخرده ريز(بازيافتي)ا زسايرکاغذهاومقوا ها 101,191 906,100,000 Rls. 73,907 $
108 1390 اندونزي 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 3,125 898,789,839 Rls. 85,097 $
109 1390 اندونزي 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 47,040 888,000,000 Rls. 86,130 $
110 1390 اندونزي 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 40,888 874,875,184 Rls. 80,397 $
111 1390 اندونزي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 229,178 873,500,416 Rls. 82,274 $
112 1390 اندونزي 32062000 پيگمانهاي و فرآورده هاي براساس تركيبات كروم 20,300 850,273,039 Rls. 79,757 $
113 1390 اندونزي 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 29,182 833,385,647 Rls. 75,524 $
114 1390 اندونزي 03037500 ا ره ماهي و ساير کوسه ماهيها(sharks and dogfish) ,يخ زده 81,497 808,405,237 Rls. 70,606 $
115 1390 اندونزي 38101090 خميروپودرهاي لحيم کاري وجوشکاري مرکب ا ز فلز وسايرموا د 1,140 780,792,497 Rls. 67,543 $
116 1390 اندونزي 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 5,565 780,036,860 Rls. 63,625 $
117 1390 اندونزي 54024600 نخ هاي يک لاا زپلي ا سترها,باالياف حدوداجهت دارشده غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي ,بدون تاب ياباتابي كه از50دور درمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 44,998 766,834,985 Rls. 72,327 $
118 1390 اندونزي 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 24,597 760,079,141 Rls. 70,907 $
119 1390 اندونزي 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 41,189 758,198,297 Rls. 65,503 $
120 1390 اندونزي 90289040 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي کنتور برق ا ز نوع ا لکترونيکي 2,876 755,805,631 Rls. 61,648 $
121 1390 اندونزي 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 35,386 747,583,782 Rls. 67,043 $
122 1390 اندونزي 89039100 قايقهاي بادباني ,بايابدون موتور کمکي 1,700 746,396,720 Rls. 60,881 $
123 1390 اندونزي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 55,410 712,548,456 Rls. 65,578 $
124 1390 اندونزي 44083100 ورق هاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا,بضخامت حدا کثر6ميليمترا زتيره زهرا الشتاي قرمزتيره 19,998 708,554,009 Rls. 60,472 $
125 1390 اندونزي 40094100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا دبدون لوا زم وملحقات 36,740 704,911,824 Rls. 61,506 $
126 1390 اندونزي 44021000 زغال چوب حتي بهم فشرده ازبامبو . 67,560 691,735,175 Rls. 65,095 $
127 1390 اندونزي 44140010 قاب چوبي ،تابلو ،عكس ،آينه يااشياء همانند به صورت چوب هاي متراكم شده به شكل بلوك ،صفحه ،باريكه ياپروفيل 31,630 684,608,781 Rls. 59,205 $
128 1390 اندونزي 85399000 اجزاء وقطعات لامپهاي مشمول رديف 8539 21,934 650,357,333 Rls. 61,414 $
129 1390 اندونزي 44083900 ورق هاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا,بضخامت حدا کثرmm6ا زچوبهاي گرمسيري مذکوردرياد 66,772 647,751,502 Rls. 59,751 $
130 1390 اندونزي 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 23,942 642,319,146 Rls. 60,470 $
131 1390 اندونزي 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 11,400 630,814,380 Rls. 55,979 $
132 1390 اندونزي 70101090 سايرآمپولها ا ز شيشه 2,325 621,247,016 Rls. 50,673 $
133 1390 اندونزي 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 2,253 599,298,612 Rls. 56,568 $
134 1390 اندونزي 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 46,410 593,435,573 Rls. 55,923 $
135 1390 اندونزي 40119390 سايرلاستيك رويي غيرمذكور براي وسايل نقليه ساختماني دا را ي طوقه باقطرحدا کثر61بدون توليد داخل 18,240 590,258,700 Rls. 53,514 $
136 1390 اندونزي 44111291 ---پروفيل روكش شده 125,730 578,379,799 Rls. 54,201 $
137 1390 اندونزي 90283019 ساير کنتورهاي برق تک فازبجزنوع ا لکترومکانيکي 2,318 566,676,088 Rls. 46,222 $
138 1390 اندونزي 44201010 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء تزئيني ازچوب به صورت صنايع دستي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،ازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب خاتم 12,050 566,666,241 Rls. 54,030 $
139 1390 اندونزي 48083000 ساير کاغذکرا فت غيرا زکاغذکرا فت برا ي کيسه هاي باظرفيت زيادکرپ شده چين دا رشده بصورت رول ياورق 47,509 545,572,939 Rls. 51,936 $
140 1390 اندونزي 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 15,878 521,716,400 Rls. 47,923 $
141 1390 اندونزي 44209090 جعبه براي زيورآلات ياكارد وچنگال واشياءهمانند ازچوب 17,080 521,389,918 Rls. 48,383 $
142 1390 اندونزي 40112000 تايربادي نوا زکائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 16,622 506,180,017 Rls. 47,649 $
143 1390 اندونزي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 4,750 505,116,788 Rls. 45,673 $
144 1390 اندونزي 03072900 حلزون Scallopsباستثناي , زنده , تازه يا سردکرده ) 11,936 501,388,315 Rls. 45,262 $
145 1390 اندونزي 52052400 نخ ا زپنبه يک لا، از الياف شانه زده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز52وحدا کثر80درسيستم متريک (غير از نخ دوخت) 31,933 497,449,172 Rls. 48,091 $
146 1390 اندونزي 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 12,348 472,331,768 Rls. 44,140 $
147 1390 اندونزي 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 17,518 444,594,190 Rls. 37,803 $
148 1390 اندونزي 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 73,920 415,063,955 Rls. 38,737 $
149 1390 اندونزي 34060000 ا نوا ع شمع و ا شياء همانند 18,866 414,336,176 Rls. 37,645 $
150 1390 اندونزي 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 11,229 406,632,995 Rls. 35,307 $
151 1390 اندونزي 55094200 ساير نخ هاي چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره سنتتيک, غيرمذکوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 21,773 396,706,644 Rls. 37,197 $
152 1390 اندونزي 55093100 نخ يک لا,باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره, آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 20,412 388,187,730 Rls. 36,757 $
153 1390 اندونزي 72272000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادسيليکومنگنز. 39,750 381,441,405 Rls. 36,997 $
154 1390 اندونزي 54025200 نخ يک لا ازپلي استرها,بابيش ا ز50دوردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 23,578 375,646,487 Rls. 35,569 $
155 1390 اندونزي 52010090 سايرپنبه حلاجي نشده ياشانه نزده بجزپنبه باطول تاربلند 6,942 371,820,732 Rls. 30,328 $
156 1390 اندونزي 40103400 تسمه ا نتقال نيروبي ا نتهابامقطع ذوزنقه غيرشياردا ر دا را ي محيط خارجي بيش ا ز180وحدا کثر240 9,757 370,551,149 Rls. 35,630 $
157 1390 اندونزي 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 63,441 351,194,741 Rls. 28,646 $
158 1390 اندونزي 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 9,902 347,222,249 Rls. 30,510 $
159 1390 اندونزي 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 40,744 346,946,894 Rls. 31,656 $
160 1390 اندونزي 87149500 زين , برا ي چرخهاي پائي 22,959 329,563,250 Rls. 28,311 $
161 1390 اندونزي 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 40,744 320,909,738 Rls. 30,034 $
162 1390 اندونزي 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 1,182 305,471,412 Rls. 28,979 $
163 1390 اندونزي 92071000 آلات موسيقي شستي دا ر(غيرا زآکوردئون )که صدا ي آنهاتوسط وسايل برقي توليدشده ياتقويت گردد. 2,634 302,528,142 Rls. 27,528 $
164 1390 اندونزي 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 4,000 286,610,259 Rls. 27,559 $
165 1390 اندونزي 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 9,991 285,479,942 Rls. 27,220 $
166 1390 اندونزي 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 1,500 278,487,000 Rls. 26,419 $
167 1390 اندونزي 03034200 تن زردبال , يخ زده ( tunas yellowfin)به اسثناي جگر ، تخم و مني آن 27,063 267,609,714 Rls. 25,727 $
168 1390 اندونزي 40082900 ميله , ترکه يا پروفيله ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده ا ز کائوچوي غيرا سفنجي 23,478 263,283,015 Rls. 22,470 $
169 1390 اندونزي 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 14,000 256,656,227 Rls. 24,256 $
170 1390 اندونزي 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 15,879 248,556,088 Rls. 23,890 $
171 1390 اندونزي 44111299 ---ساير 50,760 235,290,336 Rls. 22,624 $
172 1390 اندونزي 70051010 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده دا را ي لايه جاذب ياپوشش مانع ا ز ا نعکاس 20,372 233,242,400 Rls. 21,557 $
173 1390 اندونزي 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 22,202 228,845,218 Rls. 21,003 $
174 1390 اندونزي 90189030 دستگاه سنجش فشارخون ا ز نوع غيرديجيتالي با يا بدون گوشي 1,428 227,524,570 Rls. 21,530 $
175 1390 اندونزي 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 8,090 226,689,370 Rls. 21,382 $
176 1390 اندونزي 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,ترکيبات درزگيري وساير بتانه ها،اندودهاي نقاشي 2,005 223,939,228 Rls. 21,005 $
177 1390 اندونزي 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 20,372 219,760,090 Rls. 20,189 $
178 1390 اندونزي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 922 215,530,108 Rls. 20,395 $
179 1390 اندونزي 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 280 198,800,000 Rls. 18,714 $
180 1390 اندونزي 95066910 توپ تنيس به ا ستثناي تنيس روي چمن وروي ميز 1,503 195,229,438 Rls. 18,680 $
181 1390 اندونزي 44140090 قاب چوبي براي تابلو ،عكس ،آينه واشياءهمانند غيرازصنايع دستي 10,368 194,712,453 Rls. 17,475 $
182 1390 اندونزي 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 10,825 191,746,664 Rls. 17,338 $
183 1390 اندونزي 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 203 190,515,981 Rls. 18,005 $
184 1390 اندونزي 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 24,029 178,965,913 Rls. 16,571 $
185 1390 اندونزي 48101400 کاغذمقوا ا ندوده باکائولن يا..بصورت ورق بحالت تانشده يک ضلع ا ز435mmوضلع ديگرا ز297mmبيشترنباشد 14,487 177,611,233 Rls. 14,487 $
186 1390 اندونزي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 218 177,598,004 Rls. 16,293 $
187 1390 اندونزي 85459010 ذغال باطري به طول 47mm ± 0.3mm وقطرهاي 4.09mm ± 0.04mm و 6mm ± 0.04mm 4,725 177,382,618 Rls. 16,978 $
188 1390 اندونزي 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 297 176,862,619 Rls. 16,747 $
189 1390 اندونزي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 463 174,849,181 Rls. 15,770 $
190 1390 اندونزي 85064030 قوه هاي دکمه اي(round cell) بااكسيد نقره 150 172,284,458 Rls. 16,062 $
191 1390 اندونزي 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 30,891 165,000,001 Rls. 15,590 $
192 1390 اندونزي 46029000 مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيکه مستقيمابشکل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي).. 4,730 162,590,083 Rls. 15,157 $
193 1390 اندونزي 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 5,985 161,789,617 Rls. 15,052 $
194 1390 اندونزي 96082000 قلم وقلمهاي علامتگذا ري بانوک نمدي وياسايرنوکهاي متخلخل. 3,619 153,426,189 Rls. 14,566 $
195 1390 اندونزي 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 2,942 148,648,344 Rls. 13,791 $
196 1390 اندونزي 40091100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده ياجورنشده باساير 3,790 143,765,277 Rls. 13,708 $
197 1390 اندونزي 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند 3,016 143,543,145 Rls. 11,708 $
198 1390 اندونزي 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 3,962 140,926,405 Rls. 13,089 $
199 1390 اندونزي 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 320 138,000,000 Rls. 13,101 $
200 1390 اندونزي 49119100 تصاوير,گرا ورها,عکس ها 5,460 137,727,450 Rls. 12,995 $
مجموع کل
2,031,423,331,841 ريال
مجموع کل
187,941,484 دلار